םירצמ לע םירבעה תעפשה

ןואמ רפוסה סמהאא :תאמלע התלע ולא תוצרא תוברתש ונל ררבוה ,םימדוקה םיכלמה ידיב הירוסו ןענכ שובכ םע
שחש הצרעהה לע דומעל רקוחה לכוי יבתב םייתוכלמה םינויכראב .םיפנע המכב ונלש וז
,תופוסכ תובכרמ ,תובהזומ תובכרמ :('ג סומתות ימיב) ודיגמ ללש תא ותונמ תע ,רפוסה
.ןרדהו םהיתוריצי רשועב וניתובא תא ומיהדה ןענכ ינמא .'דכו םידברמ ,םיגירא ,תועובצ
לא םלוא .םהיתובר ינפב שייבתהל ונינמואל הבס לכ ןיא םויכו ;דומילה אב הימתה רחאל
.םירוסהמ ונדמל תובר :חוכשל ונל

ירשקל המחלמה ירשק וכפה ,ןענכבו הירוסב ןוכשל םולשה בש רשאכ ,תומחלמ רחאל
,ןוזמ ונצראל הקפיס ןענכ .םהינשל חמצתש תלעותה תא הפי וכירעה םידדצה ינש ;תודידי
אל םלוא .(יאלקחה דמעמה תוטעמתה איה ונצראב רוסחמה תבס) ,תואובת ינימ דוחייבו
םינשה האמ תפוקתב .ידיחיה אוביה-ךרצמ היה אל םחלהו ,םדאה היחי םחלה לע דבל
ומא ןאכמ רכזיתו .םישנכו םישגליפכ ,ונצראל תובר תוירבעו תוירוס םישנ ואבוה םולש לש
םייובש יפלא םג ואבוה םישנהמ דבל .היאת תינענכה הכיסנה איה - ונכלמ לש הצרענה
םינמוא) ןורשכ וא (םיתרשמל) יפוי :תודחוימה םהיתונוכתל תודוה ךכל ורחבנ רשא ,םיירוס
םה םתעפשהל ףיסונ םא .םהיתבב ונכתשנו םיהובגה תודמעמה י"ע ואבוה םה .(םישרחו
רשא םייונשה יכ ררבתי ,ןשוג ץראמ בקעי ינב םירבעה ונינכש לש הקזחה םתעפשה תא םג
.םיפקזנ םה םתוכזל - ימוי םויה ונייח חרואבו תימואלה וננושלב ,םעטב ,תונויערב ולח

םילספ תוושהל יד .ויקרועב םירוזה ירכנה םדה בקעב הנתשנ ירצמה סופיטה יכ ןייצל שי
,רתוי םינידע וננמז-ינב .םוצעה יונשב שוחל ידכ תוכלמה יכיסנמ דחא לא םינושאר תורודמ
המצע ,חוכ עיבמו ,סגו ויוקב רשי ונהש ,קיתעה רתסלקל דוגינב ,םיאנו םיכר םהינפ-יוות
.תוארפו

,רישע ןונגסב ,הקזחה העפשהל תודוה רמוה תישימחה תלשושה לש דבכה יתורפסה ןונגסה
.הקיתעה הרוצהמ ירמגל הנוש הרוצ ול שי ,ונימיב תונמאבו תורפסב יפויה גשומ .ףטושו לק
םינופ וננמז ינב .םיאופקו - םיביצי ויה םירפוסהו םירייצה ,תוערואמב רקיעב וקסע וניתובא
םירויצב םייחה תדימ בלה תא הבוש .ופוג תועונתב םיאטבתמ םהש יפכ םדאה תושגר לא
שימגה הפוגשכ ,"רשג" לש בצמב תאצמנה תינדקר הרענ .םהב תמעפמה המשנה ,הלא
ונילא םיציצמ םמצע םייחה - הרמ בביימ אוהו ותנמוא י"ע עגרל חנזוהש קונית ,ץמואמו חותמ
.יחכונה רויצה ןונגסמ

םיבחרנה רחסמה ירשק בקעב יכ ,שיגדהל דוע ילע ;הנושה יתורפסה ןונגסה תא יתרכזה רבכ
.יארוק תיברמל יאדוב תרכומה ,תואקתפרהה תורפס הרצונ ונלש

לע לכתסהו ,יארוק ,בתכהמ ךיניע םרה .השדח הרוצ שבל אוה םג ימוי-םויה םייחה חרוא
העפשההש ,רמאנ םאב קדצנ .ךיתובא יטיהרמ ןיטולחל םה םינוש יכ חכווית .ךרדח יטיהר
תיתרוסמה הרוצה תא התחד רויצהו טוהירה ,תרופסתה ,שובלה ,גוגיזה יפנעב תירוסה
.ויעבצ ללשב ןיעה תא הבושה ,רתוי לק ןונגס הטילשהו ,הדבכהו השקונה

םילימ ףלאמ הלעמל ורדח הכ דעש יתעמש ןושל תויעבב החמתהש ןואמ ריעצ ןהכ יפמ
.תירבע ...םה םירבדמ הדימ וזיאב ללכ םיעדוי םניא םיבר םירצמו תירצמה הפשל תוירבע
,(הפש) תפש ,(םרכ) ומרכ ,(חמק) םק :הזה ברה עפשהמ ריעזמ טעמ קר םכינפל ירהו
העפשהה הרדח תויקודקד תורוצב םג םא יכ ,םילמה רצואב קר אלו .(אבצ) אבס ,(בנע) בנ
.הבקנ ןימב םצע םשל עויסה ןוגכ תירבעה

המוצע המ תעדל חכווינ - ןשוג ץראב הרוקמש דחא לאב הנומאה תא הלא לכל ףיסונ םאו
.ונתוברת לע םירבעהו ןענכ תעפשה9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג