...ש םירמואןותאנחא
.םימי שדוח ינפל הדלונש תישילשה ותב תא השיאל אשי ןותאנחא

הכולמה ירש
םידבע ינב םג םהיניב ,םעה יטושפמ םה םלוככ םבור םירצמב ןותאנחא לש הכולמה ירש
םינשב רתויב תורורב אל םיכרדב הלודגל תולעל וחילצהש םירישע םה םידחא .תוחפשו
.תונורחאה

יתיתרפנ
עודיכו (הל תונב שלש) ןב הכ דע הדלי אלש הדבועהמ דואמ תגאדומ ,םירצמ תכלמ ,יתיתרפנ
םינייצמ הזל רשקב .הכולמה אסכ תשוריל הנותנ התגאד .רתי תואירבב ןייטצמ ןותאנחא ןיא
םע אצי םהמ דחאהו ול םינב העבש רשא ,םיתחה ךלמ וילוליבושב דאמ תניינעתמ הכלמהש
.המירצמ תיתחה תחלשמה

תנע הלותבה
לש ונוחצנ לע הל עדונשכ הבהאל הלוכ החקלתה ,הרוביגה תינענכה הלאה ,תנע הלותבה
...םהמ תשרודו ןושל לעב היחאלו לא היבאל תנתונ איה ןיא זאמ .םירצמב ןותא שמשה לא
"דחא"ה לאהמ םיששוח לעבו לאש ינפמ ,תאזב החילצה אלש רחאל .ןותא םע התוא ונתחיש
החלשו המצע תעד לע לועפל תנע הטילחה ,סיריסואו ןומא לרוג לע םהל עדונש רחאל ירצמה
.הבושתל םייניע ןויליכב הכחמ איה .ןותא לאל רשי ררמא-שדק התרשמ תא9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג