ןויליגל אובמ

.םירצמל םישלופ וריבחהו סוסקיהה .שאה ןשבכמ לצינ חרת ןב םהרבא
.תויתוא :בתכב הכפהמ .הווהבו רבעב רוא- החוקל הז ןויליג לש תישארה העידיה .וניבא םהרבאל היה םרטב םהרבאל שדקומ הז ןויליג
הדגא .םילספה ץותינ לע עדונה שרדמה ןמ םא יכ ,המצע הרותה ןמ אל ,ללכה ןמ אצוי חרואב
ןה םייתש .קומע ירוטסיה םעט הל שי ,תוירוטסיה תותכמסא הל ןיא םא םג ,וז תמסרופמ
:תוירוטסיהה תודבועה

םיינוציקה תעדל ףא קפסב םויה דוע תלטומ הניא וניבא םהרבא לש ותוירוטסיה (א
לאכ הרותה רופיס לא וסחייתה רצק ןמז ינפל דע ארקמה ירקוחש רחאל ,םירקבמבש
ולעה ןאכ םג ךכ ,םירחא םיבר םיחטשבכ .המודכו ,הדגא ,סותימ וא אדירג "תורפס"
אלמה םמואית תא ,תורוקמה לש םתומדק תא תויגולואיגהו תויגולואיכראה תוריקחה
.ןושל ןונגס ףאו םייח ןונגס ,הנונגסלו הפוקתל

םירצממ םעה תא איצוה ,השמ לא הלגתנ רשא ל-אהש רתויב המודקה תרוסמה תדבוע (ב
,וז תרוסמ .בקעיו קחצי ,םהרבא ויתובא יקולאכ םעב היה עודי ,יניסב הרותה תא ול ןתנו
.התותימאב קפקפל דוסי לכ ןיא ,םירצמ תולג ימי לכ הרמתשנש

תאיציו השמ ינפל תילארשיה תודחאה תנומא לש התומדק תא תובייחמ הלא תודבוע יתש
.המואה תובאל התודימצו םירצמ

ןויגההו רקחמה .הנומאה םוחתב תינכפהמה הבשחמה רבע ינב עזגב הצצ םדק ימיב םעפ יא
סיסבה והזו .תינויערה הכפהמה ללוחמ תא םהרבאב האורה תרוסמל םאולמב םיפרטצמ
.םילספה ץותינ תדגאל

ימי ירבדמ םירחא םיביטומ ינש תילמסו תדחוימ תועמשמ םילבקמ ונימיבש רמול ךירצ ןיא
םהרבא ךלשוה הדגאה יפל רשא ןשבכהו .ונלש הירוטסיהל דוסי תייווחכ "ךל-ךל" :םהרבא
.ונממ לצינו וכותל

תרושבו םילספ ץותינ :ןושארה ןויליגה לש דקומה תדוקנל הלא םירבד השולש םיפרטצמ ךכ
.ץראה לא ךל ךל ,הלצההו ןשבכה ,השדחה הנומאה

וליחתה הלא םישעמש ונרעה ךא ,רואל אלו ןרחל םתוא ונדמצה רשא) הלא תוערואמ
:תובושח תוינידמ תויושחרתה עקר לע םיווהתמ ,(רואב דוע םקרתהל
.םירצמל םיסוסקיהה תשילפ (א
.לפרמא - יברומ'ח לש ותישאר (ב
ןיבמ םיירבעה תומשה ךותמ םג חכומ םיסוסקיהה תשילפב וריבח םירבעה יטבש לש םקלח
.ןוכיתה חרזמה לכב דואמ דבוכמו יוצר םיריכש ליח וויה םהש הדבועה ךותמ םגו םישבוכה
האר) תועקרק תשיכרו תובשייתה דגנ תוריזג תדבוע לע םידיעמה םיירוטסיה םיכמסמ םנשי
.ןמז ותואב לח (וריבח ןושלמ) ןורבח דוסי םג .(רלזיימ

(ןענכ ,ירומאה ץרא) לארשי ץרא לע תיתוברתה העפשהה תניחבמ עבוקה אוהש חרזמב
,וכלמיהל הינשה איה הנשה .לודגה יברומ'ח לש ותוכלמ תווהתה ינפל םידמוע ונא - ןמז ותואב
.(םיעובק תולובג תלעב הנידמ ןיא ןיידע) ץראה תריבל לבב ריעה תעיבק והשעמ תישאר

-ןופצו ןופצל םירצמ ןיב תכוותמה לבג ריעה איה ולוכ חרזמל רתויב בושחה ילכלכה זכרמה
תיתנומאה ותברק .קדצ-יכלמ הב ךלומ וז הפוקתב .םלש ריעב "עיפומ" ןותיעה .חרזמ
.זאמ םילשוריב ןותיעה רותיאל דוסיה םה םהרבא םע דיתעל תינידמה ותירבו9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג