ןויליגל אובמ

.תירבה תוחול תא רבוש השמ .בהזה לגע תא ףרשו רההמ דרי השמ
.רושא לש הבכוכ ךרד .םיתחל תחצינ הלפמ.בהזה-לגע רבשמו הרות ןתמל שדקומ ןויליגה

ינש אישל השמ תגהנהב םעה עיגה הנהו םירצמ-תאיצי זאמ ופלח םישדוח השולש קר
המואה תודלות לכל הינשה דוסיה תייווח תא הווהי םירצמ תאיצי רחאל רשא ,ויתודלותב
.הלרוגו הייפואל

,התומלשב השרפה תייאר לש תורשפא ןתונ הז יכ ,רההמ השמ לש ותדר תעש תא ונטקנ
ירהו ,דחי םג ותדיריבו ותולדגב םעה תא ,ויתומוהתל ויעיקב לע רהה תא ,הצקל התישארמ
.םעה תודלותב םינשנו םירזוחה םירבדה דחא הז םג

םא יכ ,ולוכ םעה לש והשעמכ אל לגעה תשרפ תא וניאר ל"זח לש םגש רבסה ךרדב
היוטיב תא תלבקמ ןורהא תדמע לש השקה היעבה .בר-ברעה ברקמ רקיעב םיטעמ לש
תרגא תפסותב) םינקזה תפיסאב וביבס חוכיוה ידי לע ,הידדצ לכמ רמולכ ,יביטקייבואה
.(תכרעמל

םינידה ינושארו תורבידה) הרותה ןתמבש ינחורה ערואמה תרבסה תא זכרמ ןויליגה
.(יברומ'ח תקוח רקיעב) םירחא םימע לש תוקוח םע האוושה ךותמ (םיטפשמהו

לרוג לע תרייוצמ תיממע החידבב - ןושאר .ןויליגב לופכ יוטיב הל האצמ תוחולה תריבש
-ינשה .(הרותה תא םינוש םייוגל עיצה םיהולאש העודיה הדגאה לע יונב) תוחולה-ירבש
המודקה תירבעה אתיב אפלאה תא ריכהל םידימלתל ליגרת תשמשמה ,הדיח תרוצב
.ארזע ידי לע בתכה יוניש דע ךרעב םינטק םיונישו םינוויג ךות לארשיב הגהנ רשא
הדיחה ןורתפ .('וכו תועבטמב ,ארזע ירחא ינש תיב ימיב וב ושמתשה םג םעפל םעפמ)
הבחרהבו רקיעבו ,םינוש דומיל ירפסב תאבומה אתיב-אפלאב תולכתסה ידי לע םא ןכתי
בתכה תא חנעפלו םירזגה תא רבחל ןויסינ ידי לע םגו ,'א קלח תיארקמה הידפולקיצנאב
.םודקה תיב-ףלאה חול תרזע ילב

קפס ןיא ירה יכ ,תיארקמב הרישה ירקוח לש ןויסינ אלא ןבומכ הנניא םידיפר תריש
.קלמע תמחלמל םג יריש יוטיב ןתינ ודבא וא וזנגנ רשא םימודקה םירפסבש

תיילע ,םירצמ תשלחה ,תח ןברוח .םיריבכ םייוניש תוללוחתמ לודגה יטילופה םלועב
םישולשה תונשב ךרעב ךא ,וז הנשב אקווד סאסותאח ןברוח ךיראתב ןוחטיב ןיא .רושא
.רבדה היה םירצונה תריפס ינפל הרשע-שולשה האמה לש

.רמייהנדוב ןועמש רוספורפ לש ורפסמ םיחוקל ולש םוליצה םג ןכו ןמה לשא תרעשה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג