ןויליגל אובמ

.השמ דגנ דרמ .ותדעו חרוק תא העלבו הרעפנ המדאה
.וילכו ןכשמה םירצמב וכוה םיבולה .ןדריה רבע תא ושבכ םירומאעקר לע השמ לש תוגיהנמ תייעבל שדקומ אוהו ,ותפוקתו השמל שדקומה יעיברה ןויליגה הז
דרמה .םילגרמה תשרפ תובקעב ץראל השילפה תא תוחדל ותערכהלו ודגנ ץרפש דרמה
טבש) תיטבש האנק ,(חרוק תיב) תישיא האנק :דחי ופרטצנש םימרוגה לכ ךותמ רבסומ
םילגרמה ןיב ויה םהינבש תוחפשמה תסיסת ,רבדמה יאנת ללגב םעה תורירמ ,(ןבואר
לשכנש ןויסינה אוה תויגארטה היתואצותמ תחאו םילגרמה תשרפ .'וכו ,הפגמב ופסינש
.היצקפסורטירב םירפוסמ ,םורדהמ ןענכ ץראל שולפל

תירוטסיהה תוירחאה ןיבו םעה בור לש םייעשרה םילוקישהו םירציה ןיב אוה הנחמב קבאמה
.םיקחרמל הפוצה גיהנמה לש

תבלתשמ וז הלפמ .םינענכהו םיקלמעה ידימ המרחב הלפמה ללגב רקיעב רבג םעב שואייה
.חתפנרמ תבצמב לארשי םש תרכזהב ונתרעשה יפל

םע המאתל דציכ ואצמ אלש םירקוחה ןיב הבר הכובמ המרגש איה עודיכ וז הבצמ
"םעמ דחכנ"ש לארשיב וב רבודמ וליאכ חולה תא ושרפ םה .םירצמ תאיצי לש היגולונורכה
.תועטה ונתעדל ןאכו .ץראב ותבשב רבכ

םאו תונוחצינ תורשבמה תוירצמה תובתכה לכבש תוראפתההו המזוגה תדמ תא רוכזנ םא
דחי הלא םיקלמעש רעשל לכונ ,םירצמ תאיצי רחאל דימ לארשי לע קלמע תולפנתה תא רוכזנ
דגנ ולעפ ,םירצמ ךלמ הערפ לש ויניתנו וינמאנ ויהש בגנה יכלממ דחא רמולכ ,דרע ךלמ םע
ותופתתשהב אל ךא ,םירצמ ךלמ לש ותארשהב ,םורדהמ ץורפל םילדתשמה לארשי ינב
ילב התייה הלפמהו .ונובשח לע ולש חולב םירצמ ךלמ ףקוז ותירב-ילעב ןוחצינ םג .תישיאה
המ תקדצה ןאכמו ,"המרח" םשה ןתמ ידי לע ותוא ןייצמ בותכה וליפאש רבד ,השק קפס
.םעמ דחכנ לארשיש חתפנרמ לש ותשגרהל

איה ;תוכמהמ ששואתהל ,לארשי ינב תאיצי רחאל םינש שלשכ ,התע קר הליחתמ םירצמ
תועידיב .המרח די לע לארשי תלפמ לע התחמש םג ןכ לעו םיבולה תא הרוחא הפדה
לע תואבה תורצה לע רבופיא לש תמסרופמה ותריצי ךותמ םיעטק םיאיבמ ונא םירצממ
ינפל הנש תואמ שמחכ הבתכנו המודק איה וז הריצי םירקוחה לש םבור תעד יפל ,םירצמ
.היתוקתעה ונילא ועיגה וז הפוקתמ קרש פ"עא הב םידמוע ונאש הפוקתה

הנבמב םלועה תא ןורחאה ןמזב שיערהש יקסבוקילוו רקוחה לש תורעשהה תחא הנהו
רבופיא תליגמש ,איה .Ages in Chaos ורפסב ,םירצמ תודלות לש ולש שדחה יגולונורכה
.הראתל האבו םירצמ תאיציב שממ הרושק איה אלא ללכ המודק הניא וז

ונטקנ ןכ לע ,יעדמ ירוטסיה סיסב שמשל ןיידע הלוכי הניא יקסבוקילוו לש תינכפהמה ותרעשה
התוא םיסחיימש ןויצ ךות התמרחהו הליגמה תעפוה לע העידיה תא ונאבהו ,הריהז ךרדב
הליגמב םימיוסמ םיעטק םוקמ לכמ .תויורשפאה יתשל חותפ חתפה ראשנ ךכ .םודק ןמזל
.םירצמ תוכמ ימיל המודה בצמ םיפקשמ תמאב

.לודגה ןהכה ידגבו םילכה ,ןכשמה תכאלמל םעפה ונשדקה םלש דומע

הרבסה ךות ,הרונמה השעמ רדס םישרת תא דחוימ ןפואב ןיכה ירוא-ןב ריאמ לכירדאה
לש ןיעלגה ןורקיע יפ לע ,הקיציה ךרד ידי לע "תחא השקמ" השעמ לש תירוקמו השדח
.הרונמה השעמ תשרפב רזוחה "םידקושמ" גשומה ןאכמו דקשה

ידגב" ,ל"ז לאטנמולב םייח לארשי לש תורבוחה ךותמ ונחקל םירבסההו תונומתה ראש תא
.ותחפשמ ידי לע ונתושרל ודמעוהש תופולגב ונשמתשה םגו ,"וילכו ןכשמה"ו "הנוהכ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג