ןויליגל אובמ

.ריבדו ןורבח ושבכנ .וחירי שוביכ .ןענכ יכלמ תא הכה עשוהי
.הלפכמה תרעמ התנקנ ךיא .הלפנ היורט .םירצמב תרתחמה טפשמ
.הפיה הנלהו בחר :םישנ יתש.השדח תירוטסיה הרדיס םיחתופ ונא הז ןויליג םע

הרותו הנומא לעב םעכ ותווהתהב םעה ךרד לע ונרבע השמ תומ דע םהרבאמ הרדסב
:לארשי תודלותב הינשה הפוקתל םיסנכנ ונא הז ןויליג םע .איהה תעב םנימב םידחוימ םיקוחו
.הב תולחנתהבו ץראה שוביכב םעה לש תויתכלממה תווהתה

הכומנה היגולונורכה יפ לע) ךרעב הנש םייתאמכ הכשמנ ,םיטפושו עשוהי תפוקת ,וז הפוקת
יקרפו ץראה שוביכ יקרפ רחא תאז הרדסב בוקענ .(רבכ ורבסוהש םימעטמ התוא ונטקנ רשא
ינידמו ילאירוטירט שוביג .יתכלממה ןוגראה םוחתב בלש לא בלשמ ותיילעו םעה לש ודוחיא
וימיב ןושאר אישל ועיגה רשאו םעב ולעפש םיינחורה תוחוכה ידי לע אלא רשפאתנ אלש
םתוברת תורמל יכ ,תודחאל םלועמ ועיגה אל םיברה םיינענכה םימעה .איבנה לאומש לש
.דכלמ ינחור חוכ ויה םירסח תחתופמה תירמוחה

וחירי ירחא :עשוהי לש שוביכה יעסמב עצמאה תדוקנ ןכבו ,ןועבגב ןוחצינל שדקומ הז ןויליג
.ןויליגב תזמורמה ,ןופצה תמחלמ ינפלו םכשו יעהו

:ךופיהב אלא .םויה תקלוחמה ץראה תפמ ןיבל הניב בר ןוימד :הפמב לכתסהל אוה ןיינעה ןמ
םיחטשה םה ,וננויליגבש הפמב םינבלה םיחטשה םוחת תא טעמכ ףפוח לארשי תנידמ םוחת
ירהו יחרזמה ןדריה רבע .םיתשלפו םינענכ ידיב וראשנ ןוליא קמעב המחלמה רחאל רשא
ידיב הרוצ התואב טעמכ םויה םייוצמה - םילשורי תא איצוהל - הדוהי ירהמ קלחו םירפא
תחא ,עודיכ .ןועבג תמחלמ ירחא לארשי ידיב רבכ שבכנש ףוצרה חטשה תא וויה ,םיברעה
יטבש לש יאבצה דויצה ןיבש לדבהב התייה הצוענ םירהה רוזא לע וז תוטלתשה לש תוביסה
םלוא .םירהב ישפוח ןפואב עונל היה לוכי אלש לזרב בכר :םיקלמעה ימע לש םדויצל לארשי
זאש הטושפה תיפרגואיגה הדבועב יאדו ץוענ ןכופיהב תופמה יתש ןוימדל תירקיעה הביסה
תישארו המזויה םוקמ לכמ ,תימאנידה היילעה לש הרקיעש דועב ,חרזמה ןמ םיטבשה ואב
.ברעמה ןמ ואב ,הפופצה תובשייתההו תוחתפתהה

םוקמ תנתונ רחאתנ השוביכ רשא (ןויליגב תפמב הנבל הראשנ) םילשורי תדוקנ םג
.הב ןוידו היגולאנאל

לש ךילהת הז היהש וא ימעפ דח שוביכ ץראה השבכנ ןכא םא היעבב עדמ ישנא לש חוכיוב
םיניינעבכ רשאו תיתרוסמה ,הנושארה הדמעב ונטקנ םינשב תואמ לש תוטלתשהו תוננתסה
לאקזחי תובקעב ונאצי רקיעב .הרושיאל הטונ ארקמה עדמ םג לחה הנורחאב - םירחא םיבר
ונדמעה ץבעי באז יפ לע .ד"ישת ביבאב תילגנאב דחוימ רפס הז אשונב םסרפ רשא ןאמפיוק
לע לבקתמה רבד ,ןועבג תמחלמ םע דחא ןמזב הדוהי טבש ידי לע ריבדו ןורבח ישוביכ תא
.תיגטרטסא הניחבמ םג דואמ תעדה

ישגרגה תובשייתה לע העידיה אוה דואמ הבר ותובישח רשאו םיברב עודי ונניאש רבד
םידיעמש ,הבצמ לע רסומ (632 'ע 'א קלח) לארשי ימי ירבד לע לודגה ורפסב לטיק .הידימונב
ונחרב ונחנא :ינענכ בתכב הילע היה בותכו הידימונב הדמע רשא ,םיימור תורוקמ המכ הילע
איה לטיק יניעמ םלענש המ .ןבומכ ןונ םע אונ תא ההזמ לטיק .אונ ןב עשוהי דדושה ינפמ
הדגאה ךשמהב .ןענכ ימע םע עשוהי הנתה רשא םיאנתה תשולש לע המודק תידומלת הדגא
תוהז ונינפל ירה ךכ םא .יקירפאל אציו ץראה תא בזע ,םיאנתה דחא תא לבק ישגרגהש רמאנ
.הידימונב האצמנש הבצמ ןיבו הדגאה תרוסמבש םישגרגה ןיב

יכ ,המחלמל רזע יעצמאכ אל רקיעב (ישארה רמאמה) תרבסומ שמשה תדמעה תשרפ
הלא לע רקיעב ,עבטה תוחוכ לע טלושה לארשי יהולא לש ותלודג תא חיכוהל ךרדכ םא
םיהולא ;לארשי תנומא לש השודיח רקיע הזב שי .םיהולא תוחוכ םהב םיאור םיילילאהש
.לכל לעממ לכב טלושו לכה ארוב חוכ םא יכ ,עבטה תוללוכ אל ףאו עבטה ןמ קלח ונניא

יוליגו היורט שוביכ תא ונילעה ןועבג תמחלמל ןמזב ךרעב םיליבקמה ץוח תוערואמ ינשכ
תולקב ןתינ הביבסש ןוויכמ ןאכל התוא ונילעהו ,קוידב העודי הנניא ססמער דגנ תרתחמה
רשפא רשא רבד ,תימלוע המצעמ תגרדמ התדירי םע םירצמ הנותנ וב בצמה תא ראתל
איה ימשר ןפואב רשא המצעמה דצמ תוברעתה אלל ,לארשי יטבש ידי לע ץראה שוביכ תא
.הב תטלושה

לכ םהב שיו רתויב םייטנטבא םיירצמ תורוקמ לע תססובמ תירצמה תרתחמה תשרפש דועב
תמחלמ הפופא (ונימיב םימוד תוערואמל םייגולנא תותוא םתוא לכ םג ןאכמו) תוילאירה ינמיס
לכמ .תיתדגא הפילקו ירוטסיה ןיערג ןיב םהב ןיחבהל השקש ,תומודק תורוסמו תודגא היורט
םיתשלפ תיילע ,ןווי תיילע ,םירצמ תעיקש :תויושחרתה לש הז ףוריצב ירוטסיה ןיינע שי םוקמ
.ןענכל חרזמה ןמ לארשי ינבו ברעמה ןמ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג