ןויליגל אובמ

.םיגלופמ לארשי יטבש .המחלמל םעה תא הקיעזמ הרובד
.ודיגמב ביבאה תגיגח .הדוהיב בער .ילארטינ יניקה רבח
.הרובד תריש .ןופצב םיטשופ םיימרא םיטבשדוחיאל ,ץראה לש םייזכרמה םיחטשה שוביכל ינש בוביס תניחבב איה הרובדו קרב תמחלמ
שבכנש המב םיטבשה תוזחאיה .תכשוממ הגופה ןיעמ הלח עשוהי תומ רחאל .ןופצהו זכרמה
,ןועמש ,ןבואר) ולוכ םעה יניינעמ םיקחרתמ רפס יטבש :לוציפ ינמיס םג תאז םע דחי לבא רבכ
.(םיה ףוחל רשא) םתוא שירוהל וחילצה אלש םהינכש ןיב ללובתהל םיליחתמ ףא וא (הדוהי
.תוישארה םיכרדה לע םיטלוש דוע םינענכה ;תיררה איה תוזחאיהה רקיע

םג םיכוז ונא ךכ ידי לע .רובתה ילגרל ברקה ינפל הנורחאה העשה תא ונטקנ הז ןויליגב
תורזחמ ענמיהלו תועידיה לש ןייפוא תא ןווגל ןתינ .הערכה תמחלמ ינפלש םיוסמ חתמל
םיטבש דצמ סויגל תובוגתהו סויגה יכרד לע בורקמ דומעל םגו ,תונוחצינו תוברק רואיתב
.םינוש

םייוניש לע העדומבו תילארשי הרייש לע תולפנתה לע העידיב ויוטיב תא אצומ עורפה בצמה
םתמחלמ תא םימחלנ ןענכ יכלמ .הערכהל תוכרעיהה תרכינ רבכ םלוא .הרובחתה יווקב
ףא וא םיסוסקיה וא ,םיתח וא םירצמ לש םתמחלמ גוסמ המחלמ תאז ןיא ךא .הנורחאה
םהל ושרה ךא סמ ובג ,םירצבמב ובשי .םיטלוש םא יכ םיבשייתמ אל ויה הלא לכ .םיתשלפ
אב דבלב טולשל אלש םע עיפוה םעפה .םהירעב "םיכלמ" תויהל ףאו ץראב תויחל םינענכל
הצור אוה ןיא - השדח הנומא ימעט ,םינענכל םינבומ יתלב םימעטמו ,הב תויחל םא יכ
םהל העודי םינענכל סחיב םילארשי הב םיגהונש הדמשהה תטיש .תאזה ץראל םיפתושב
.(לזרב בכר תואמ עשת) ילאטוטה םסויגו הפיקתה םתוכרעיה ןאכמו הפי

תג) המינפ ורדח התע ,ףוחה ירעב וטלש הכ דע .םיתשלפה םיכלוהו םיססבתמ ץראה םורדב
ץרא תא בער דקופ ךכ לע ףסונ .םיימורדה לארשי יטבשל רוצעמ איה םתוטשפתה .(ןורקעו
אוה הדוהיב בערה .באומל ימענו ךלמילא תדירי תע התואב הלח םינמזה רדס יפ לע .הדוהי
ותרכזה-יא תא ירמגל ריבסמ הז ןיא ןיידע יכ ףא ,םעה לש הכרעמב ורדעיהל םירבסהה דחא
.הרובד תרישב

ופרוצ ךכ רחא קרו ןכ ינפל רמאיהל ולכי רשא ,םיעטק ינש ןויליגב םיאבומ הרובד תרישמ
.הרובד לש יריש-יאובנה החוכ תא ןייצל תאזב וניצר .הלוכ הרישל

יפואה תא ןייצל ידכ ןהיתש תא ונאבה .ונימיב םירייצ ינש ידי ישעמ - הרובד לש תונומתה יתש
.האיבנכו הגיהנמכ ,וז האלפומ השיא לש לופכה

ואב ,רז יניעב לארשי יטבש לש םיאלפומה םהייח לעו ןענכב תוגיגחה לע ,תו'זטרופר יתשב
יתרבחהו ילכלכה ףאו יתוברתה ינושה ,תאז ץראב תללוחתמה הכפהמהו דוגינה יוטיב ידיל
.לארשי יטבש םמע ואיבה רשא

ןוגכ ,בגא ךרד תואבומ תועידי תרוצב ןתולעהל תורשפא ןיאש הפוקת התואמ תורחא תוישרפ
.'וכו 'ה תומחלמ רפס ,ןימינב טבשב ןימי די תורטא ,הכימ לספ

שדח םע יחרזמה ןופצה ןמ הלועו ףצ תאז תמועל .תוררופתההו הדיריה תכשמנ םירצמב
.םימראה :ונלש הירוטסיהב ויתותוא תתל דיתעה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג