ןויליגל אובמ

.ןיידמ לע אלמ ןוחצינ .הכולמה רתכ תא החוד ןועדג
חתפי .הלישב תותיחש .גרוהל ואצוה לאונפו תוכוס ישאר
.ןיסב הכפהמ .היבאומה תור .רבדמב דודג שארב ידעלגהתדוקנ טעמכ ןיא ןכש ,תורעושמ ןה ןבומכ םינשה) הרובד ןוחצינ זאמ ורבע הנש םיעברא
.םעב הבושח תוחתפתה הלח זאמ .(םיטפושה תפוקת לש יגולונורכה רדסל הקודב הזיחא

םיפוסיכב ויוטיב תא אצומה רבד ,תדחאמה תימואלה הרכהה תכלוהו תרבוג :םינפ יפלכ
.לארשי לע ךלמ תויהל ןועדגל העצהבו ךלמל

לגרל ןיידע ןיאש ףוחה רוזאל טרפו ,רזג דע הנממ רצ רוזא ילואו םילשוריל טרפ :ץוח יפלכ
ורתונ םיטעמ םידירש .םימלענ םינענכה .לארשי יטבש ידיב הבור ץראה ,םש הסינכ לארשי
ןיא ןיידע םלוא .תבורעת יאושנב רקיעב ,לארשי יטבשב טאל טאל םיעמטנ וללה ךא ,םכשב
ריכמ תוחפשמ ,לארשי יטבש םיבשוי םנמא ןדריה רבעב .ץוחבמ תושילפמ החוטב ץראה
יעור םבורב םהש אלא ,םיימצע םיטבשל טעמכ ויהו ובחרתהו וטשפתה השנמ ינבמ דעלגו
וחדנ רשא םינומעו םיבאומ םלועה ןמ ורבע אל ויידע .הצורפ ץראה ןכ לעו רטשמ ירסח ןאצ
ןדריה רבע לע םילמג תונחמב םיטשופ םיניידמ .םיילארשיה םישבוכה ידי לע הרבדמה
ריצק םשל דוחייבו הזיבו דוש םשל םא יכ ,תובשייתה םשל אל יברעמל םג םירדוחו יחרזמה
ריצקה .הירכיא תאו האובתה תא ששורל ידכ ןהב יד םלוא ,תויתנוע תוטישפ ןה ולא האובתה
עובקה ןוטלשה רסוח .תולילב תורעמב האובתה תא םישדו רוצקל םימידקמ ."תרתחמל דרוי"
סיסב לע טלחומה שפוחה לש ילאידיאה רטשמה .לכב םישגרומ עובק ןיוזמ חוכו הקזח דיו
תמלשהב אלא וניא םחוכ לכש "רעשב םינקז" לש םחוקיפב ,ונפג תחת שיא ,יטבש ,יתחפשמ
.תויעגר ,תומודמ ןה טרפה תונורתי .ץוחבמ תורצ תותעל םקנתמ הז רטשמ ,םינכש תובירמ
.יתכלממ רטשמל תויטנה תורבוג

.ןווינ ררוש םש םלוא ,שוביכה תישארב דוע ,לכ יניעב שדוקמ יתד זכרמ םנמא םייק הלישב
הניאו תרחבנ הניא איה ,שיאב היולת הניא השורי לש החוכב םיטילשה םינהוכה תחפשמ
ישעמל םדמעמ תא םילצנמ ,םדוסימ םיתחשומ ןהכה ילע ינב .הילע חוקיפ ןיאו תינמתמ
עקר לע .הנומאהמ םג םעה תא םיקיחרמ ןבומכ הלא םישעמ .ינימהו ילכלכה חטשב הלבנ
.הרפעב יאמצע ןכשמ םיקהל ןועדג לש ןויסינהו תינחלופה השירפה רשפואת הז

אצמנ ךכ .םעב םידיחי דוחייבו םעה תא ררועל םשו הפ ןמזל ןמזמ םיעיפומה םיאיבנ םנשי
ויבא תיב רוהיט השעמב ןועדג לש ותליחת .ןועדג תא ררועמש ונתאמ םלענ ומש רשא דחא
.ןיידמ ידימ םעה תלצה ופוסו ,ןכשמהו הרז הדובעמ

הנושאר תינזיטרפ המחלמל בשחנ אוה .תיאבצ הניחבמ המגודל השעמ אוה ןועדג לש ונוחצנ
חותינ ותוא חתנו הז ןויסינ לע תדחוימ תרבוחב גנעתה לווייוו לשרמדליפ .הליל תטישפ ךרדב
םישנאה 300 :ןויליגב תאבומה םימה ןחבמ לש הרבסהה תא הלעהש םג אוה .יאבצ
תפקתה ינפמ קשנב הקיזחמ הינשהו םימ תרבוצ תחאה םדישכ הדימעב ותש םירחבומה
.עתפ

הנושמ הארנ םעה יפלא לש בחרה סויגה :הילע ודמע םרט רשא ,הינש הרעה ונפסוה ךכל
רבתסמ רבדה םלוא .םיפלא תורשע קיעזהל ךרוצ היה אל שיא 300 תריחב םשל .רתויב
.םרזפל ידכ םינומה הליחתכל סייג אוה .היעטה סיסכתכ והארנ םא

ושאייתנ לארשי ינבש ובשחב עגרנו ,רבע לכל םירזפתמה םיפלאה תא האר קפס ילב ביואה
הב וניחביש ילבמ רתתסהל הלכי הנטקה הצובקה העתפהה האב זאו הכרעמה לע ורתיוו
.םיניידמה תא עיתפהלו

.ונימי ירבד לש רתויב םיהובגה םיבלשל םעה תא תולעהל תודיתעה תויומד יתש תולוע קפואב
עדוי וניא םעה ,ןבומכ .דוד יבא ישי יבא דבוע דלונ םחל תיבבו .לאומש ומשו הנקלאל דלונ ןב
,הרצק העדוה וא העדומ תרוצב תואבומה הלא םיעונצ םייתחפשמ תוערואמ ינשב ןופצ המ
.עדוי ארוקה םלוא

םייניב תגרד השורד .ולושיב ידכל עיגה םרט ךא רבוג ןויערה .הכולמה רתכ תא החוד ןועדג
טבשמ קלח .תרבוג היסומלרדנאה םייתניב .לאומש םעה תא הלעי הילע ,קימעמ ךוניח לש
דמוע חתפי .םיתשלפב תישיא-טעמכה ותמחלמב חתופ ןושמש .הנופצ רבועו שאייתמ ןד
.דעלגב "םיזחופו םיקיר" דודג שארב

.השדחה רושא לש התיילע תישאר :תושדח בחרה םלועב

סולינהו תרפהו ןדריה תוצראבו לארשיב ועדי עודי ןכאש חינהל ןבומכ ןיא .ןיסב ...הכפהמו
םיעדוי םוקמ לכמ .םשל ועיגה םידדוב םייקיניפ םירחוסש ענמנה ןמ אל םא םג ,ןיס לע ללכב
.התע דעו זאמ וז ץרא לע ורבעש תובר ינמ הנושארה הכפהמה םש הלח םינשה ןתואבש ונא

םיאיבנ קפס ,הלא תויממע םייניב תויומד לע הנומת תנתינ ,יעיבר 'ע "האורה" לע העדומב
יכ ףא ,םיחיכומה םיחילשה םילודגה םיאיבנל רבעמ ושמישש ,םיאפור קפס םימסוק קפס
.הלא םייממע םיאיבנ ויה םימייק החולשה האובנה ימיב םגש קפס ןיא

ויתואקתפרהו וילוטלט תשרפ וז ,תמסרופמה ןומא-ןאוו תליגמ תכייש ךרעב הפוקת התואל
לש ותרבסהבו ומוגרתב תירבעב האציש) הליגמה .םיצע איבהל ןונבלל ירצמ חילש לש
.ןמז ותואב ינענכה ףוחב םייחה לע תועידי לש םולב רצוא תשמשמ (ןיביי לאומש8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג