ןויליגל אובמ

.םיינחמב ךלמוה תשוב-שיא .םירוביגב ולפנ וינב תשלשו לואש
לואש תרובק .קשמד תא השבכ אבוצ-םדא .הדוהיב ךלמ- דוד
.רוד-ןיעב םימיאה ליל .דעלג-שביב
ונלקתנ ,דוד לש ותכולמ תישארלו לואש תומל שדקומ אוהו הזה ןויליגה תא ךורעל ונאובב
.לודג ןיינע הנממ חמצש אלא הרואכל הנטק היעבב

זכרמ ןיא הלישב .םיתשלפ ידיב - לואש תעבג .ונלש ןותיעה עיפומ ןכיה ,היעבה ינפב ונדמעוה
רתונה .יתשלפ שוביכב ץראה לש הקלח .םיינחמב ךלומ תשב-שיא .ןורבחב ךלומ דוד .דוע
.ותדמע תא ,ויפוא תא ןבומכ עבוק ןותיעה לש ותעפוה םוקמ .םיכלמ ינש ןיב קלוחמ

תורוד ירודמ בל-תויטנלו תקולחמל ןיינע היה לואש תיבלו לואשל סחיב דוד לש ודמעמ םצע
היעבה תא הנושארל תירבעה תורפסל סינכה ג"לי .תיגארט תומד תויהל ךפה לואש .ונימי דעו
ידכ ךות ףא ,לואש םש תא םמורל תושעל הברה יקסבוחינרשט .איבנו ךלמ ,לאומשו לואש
.וירחא ךולמל יאשר ונבו ךלמ אוה ףוס ףוס ,קדוצכ לואש תיב הארנ תיקוח הניחבמ .דוד יוניג

ירה לכה ירחא .םיתשלפב לואש לש הנורחאה ותמחלמ ימיב גלקצב דוד תבישי ןיינע ףסונ
ןכתי .םיתשלפ דצב תאז הכרעמב ףתתשהלמ דוד גוסנ םיתשלפ ינרס לש ןומיא יא ךותמ קר
.זמר ןיא ךכ לע ךא .תרחא ךרד אצומ היהש

תרוסמה לע ךמתסהל ונא םיאשר .דוד תא תרוסמה קר אלו הירוטסיהה הקידצה ינש דצמ
תוכלמ םיקה דוד ,ןוונתה לואש תיב .דודב םימומ אל ףא ,םימומ תמלעה ךרד תטקונ הניאש
םאה ,היה רשפא םאה ,השעמ תעשב םלוא .דבעידב ונתמכחו ונתעידי איה תאז םלוא .הלודג
ךלמה ,לואש דצל םעב תויטנ ןיבהל ןיא םאה ?דוד דצל הרורב הדמע טוקנל היה יחרכה
?בוהאה ןושארה

העשה לש דקומה תדוקנל ,"וננותיע עיפומ ןכיה" ,הרואכל תינכטה היעבהמ ונעגה ךכ
רודה תשגרהל רתוי ןמאנ יוטיב תת ןעמל .ליגרה ןמ תוטסל ונטלחה ןכ לעו תירוטסיהה
.דחי םג תוירלקפסא ינשב תקולחמה לעו בצמה לע ונפקשהו ,םיינשל ןויליגה תא ונקליח ,זא

.ןורבח תסרגב ,תוערואמ םתוא ,הפוקת התוא - 'ב 17 ןויליג ,םיינחמ תסרג אוה 'א 17 ןויליג

הז דחאה .לואש לע םיריש ינש ונאבה - ןרדסו תועידיה תריסמ ךרד לע ףסונ - הטלבה רתיל
וניסינ ןכ ומכ .לואש לע יקסבוחינרשט לש שדחה הז - ינשה ;דוד תניק ירוקמה יארקמה
.יתשלפה יארב תוערואמה לע ףיקשהל

ןיעכ ןה ,לאמש דצב ןויליגה שארב תואבה - ןבומכ איה םג תגלופמה - תכרעמה תועדוה
.םידדצה ינשל םיזורכ

תרהבהל םיכירדמו םירומ ידיב ןיוצמ רישכמ שמשל לוכי תואסרגה יתש ןתמ לש הז ןויסינ
.היעבה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג