ןויליגל אובמ

.דוד אבצ רש היורצ-ןב באוי .לארשי אבצ ידיב קשמד
.הנובתהו חוכה תוינידמ .לארשי אבצ לש הנבמה
.דוד ריע םילשורי .לארשי תורימז םיענדחא לכו םה תוערואמ ייוור הכ וישעמו וייח ,דוד ןויליגל ךיראתה תריחב התייה השק
רמול אוה םילקה םירבדה ןמ אלש ,אוה יטמרדו לקשמ דבכ הכ הלאה תוערואמהמ
.תיזכרמה הלועפה יהוז וא ,אישה והז :םהמ דחא לע

רבעש המ תא וביבס זכרלו דחא ערואמב רוחבל אלא ימוי ןותיע ינפב הרירב ןיא תאז לכבו
.ןיעמה ןמ םייומסה םיתעה יניערג תאו

יוצמ רבכ ונרשואל םלוא .יארקמה רוקמה ךותמ רתויב הרורב הניא דוד לש היגולונורכה םג
דוד לע תומכ-ברו לקשמ-דבכ ךרע ובו תיארקמה הידפולקיצנאה לש ינשה ךרכה םויה ונדיב
.ןויליגה תא ונינב הזה חולה לעו .ןיביי לאומש לש ותרעשה יפל תוערואמה חול ףורצב

תאזבש ןוויכמ תרפה לע לובגה תועיבקו קשמד שוביכ לש יאבצה- ינידמה ערואמב ונרחב
םהש ,תרפ רהנה דעו םירצמ לחנמ תובאה לובג וא דועיה לובגל הנושאר םעפ לארשי עיגה
.ץראה לש םייעבטה תולובגב

ביוא -םראו ,םודק ביוא -םיתשלפ ויה לארשי תואמצע לע ומייא רשא תולודגה תונכסה יתש
,ןומע ,באומ ,םודא ,קלמע ,םיתשלפ :םיביוא השש דגנ תויאבצ תוכרעמב דמע דוד .שדח
ופדהב םיתשלפל תחצינ הכמ תיחנה ,קלמע תא תיפוס דימשה םהמ ,םלוכל לכי אוהו ,םרא
תורגתה םינשב תואמ וכשמנ דוע ןכ ומכ :דבלב ינמז היה םרא לע ןוחצינה .םיה ףוחל םתוא
ינב תטלשהו ץראה לש הרורחש לש ךילהת ותוא םלוא .ןומעו באומ ,םודא םע םיכוסכסהו
ימיב ותחלצה אישל עיגה ,םינש תואמ קבאמב ךשמנ אוהו השמ וב חתפ רשא ,הילע לארשי
.הז גשה תלמסמ קשמדב ילארשי ביצנ תבשוהו ,דוד

שוביכ אוהו דוד ימימ רחאה עירכמה ערואמה לע תינרוחא ונפקשה "רושעה לבוי" תרזעב
.םילשורי

דוד לש ויתוריצי םהש ללכ קפס ןיא םיבר םירקוח תעד יפל רשא םיליהת יקרפ תאבהב
רתכב םג רתכוה ,שבוככ ,יאנידמכ ראותש רחאל .דוד לש ותומד רויצ תא ונמלשה ,ומצע
.הרישה לש ינחורה

דוד לביק םריח ידימ אלש םיסרוג שיו ,השק תיגולונורכ היעב איה רוצ ךלמ םריח תייעב
הז ישוק לע רבגתהל וניסינ .המלש ימי לכ ךלמ םריח ןכש ,ויבא לעביבא ידימ םא יכ םיצע
דוחייב םדק ימיב לבוקמ היהש רבד ,ריעצ ליגב ויבאל ןוטלשל ףתושכ םריח תעיבק ידי לע
.םירצמב

.יניס-רוט לש ותרעשה יפ לע אוה יקסורטאה סיבוי לאה ןיבל םיסוביה ןיב רשקה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג