ןויליגל אובמ

ילא לש םדוס .םהרבא תפוקתב תונומאה .םדא ינב םינימאמ המב
.םילאה םלועב הלילו םוי ייח .ירצמה שולישה תונומא .םירצמו לבבהריקס ךורעל ,ונמזב עיפומה ןותיע תכרעמל הבוט הליע תשמשמ (םרבא) םהרבא לש ותעפוה
.לבבו םירצמ רקיעב וז תפוקתב ושוריפ "םלועב"ו ,םלועב תונומאה לע

תסיפת .ןמזה חורב היהי אל הז ןכש יתרוקיב אלו יפוסוליפ ןתמ ןתניהל הלוכי הניא וז הריקס
תושעל ןתינש המ .ןוילע לאב ןימאמה קדצ-יכלמכ דחאל וליפא תיעבט איה תויושממכ םילאה
ויה אל יכ ףא ונניעב םיכחוגמה וידדצ לכ לע אוהש תומכ תונומאה םלוע תא ראתל קר אוה
.זא םיכחוגמ

לע םגו השדחה הנומאבש שודיחה לע םג עיבצהל תואב ןויליגב תומסרפתמה "תורגיאה" יתש
רובעכ) האישל העיגהו תומיוסמ תופוקתב העודי התייהש ןוילע לאב הנומאה .התווהתה ךרד
ךא תילילאה תומשגה תקחרהמ והשמ הב שי ,ןותנחא ירצמה יתדה ןכפהמה תנומאב (ןמז
לאה לש ותדמצהב רמולכ הלש תויטננמיאב תירבעה תודחאה תנומאמ תלדבנ איה ןיידע
םג תודחאל ףסונ אוה תירבעה הנומאה שודיחש דועב עבטל "דיחיה" ףא וא ןוילעה
.עבטה םוחתל ץוחמ לא םיהולא תאלעהב רמולכ ,תויטנדצסנארטב

דוסי לע םירצמ תנומאו לבב תנומא ןיבש ידוסיה לדבהה רבסומ הז ןויליגב ינשה םוקמב
תנומא תא עבוקה אוה שמשהו חצנה דוסי .רטשמה ילדבהל רשקבו ףונהו םילקאה ילדבה
םה םילאה דסחב םדאה לש תולתהו (חריה) תורומתה ,תימאנידה תווהתהה דוסיו ,םירצמ
הנומאב (ןב ,בא ,םא) שולישה תסיפת לש תורשפאה םג תזמרנ .לבב תנומאב םירקיעה
.לבב תנומאב (םימ ,ץרא ,ריוא ,םימש) עבטה תודוסי עברא תסיפתו תירצמה

הז םוחתל תוכמסומ תועידי רסוחמ הברה רמול ןתינ אל תפוקת התואב ןענכ תנומא לע
םיטפוש תפוקת ,תרחואמ הפוקתל ךייש "ןענכ ילילא" םשב ארקמב עודיש המ .תע התואב
דכא ילאו טילשה היה ילבבה דוסיהש איה החנהה ללכ ךרדב .תעה אובב הזל בושנו םיכלמו
לש םצמוצמהו ירפכה יפואה לע עיבצהל האב תכרעמל תרגיאה .ןאכ םג םילבוקמ ויה לבבו
.ץראב הריב ריע וא תינידמ הדיחי רסוחב םג ףקתשמש המ ,םייתוברתה םייחה

רתויב הצממהו ידוסיה ורפסמ ויטרפב ףאו ודוסיב חוקל שוחינהו ףושיכה יכרד לע רמאמה
."תילארשיה הנומאה תודלות" ןאמפיוק לאקזחי לש

םירפסה ינש לע דוחייב ארוקה בל תמושת תא םיריעמ ונא תיפארגוילביבה המישרה ךותמ
.ןוסבוקי-טרופקנרפו טרופקנרפ לש םיניוצמה

ןוכית ךוניחה תיב דימלת ,רדניל ןונמא לש וטע ידפ אוה םילאל םדאה ליפעה דציכ רופיסה
:אשונה לע "םימיה ירבד" תכרעמ ידי לע הזרכוהש תורחתב ןושאר סרפב הכז רשא ,םילשורי
.םודק סופיא ןונגסב "לבב לדגמ"

.םילאה לע המודקה תורפסהמ תואמגוד המכ תונתינ ןויליגב
.תילגנאמ תומגרותמ תואמגודה

תיממעה השיגה תא תועדומ תרזעבו הלק תיטסינוטיליפ הרוצב ראתל אב יעיברה דומעה
.םדק ימיב החוור רשא םילאל

םדאה םלצב םייושעה םילא םא יכ ,םיינויער תונורקע אלו עבטה תודוסי אל ןאכ םיפקתשמ
.תורוקמהמ םיבואש תוערואמה לכו תומשה לכ .םהיתויעבו םהיתושלוח לע םדא ייחו9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג