ןויליגל אובמ

.בירחנס רוצמ רסוה .םילשורימ גוסנ רושא אבצ
.והיקזח רפחש חולישה תבקנ .והיעשי תאובנ המייקתנךלמהש יפ לע ףא .םילשורי לע םג הפנוה הבירחהל ןורמוש תוכלמ לע התייה רשא ברחה
,רושאב דורמל םירצמ תגלפמ םע וניא יאדובו היעשי לש העירכמה ותעפשהב אצמנ היקזח
םינשרפ םיסנמש יפכ - םלועמש חיכומ הז .לילכ םילשורי תא עינכהל הוונינ תוכלמ תפאוש
דצל תופרטצה ינפב וריהזה קר םה .תטלחומ העינכל םיאיבנה וטנ אל - ריבסהל םינוש
דע" תוכחל דבלו רבדה יאדכ ,סמ תאלעה ריחמב תונקיהל לוכי םילשורי םולש םא .םידרומה
,םייאמצע םיפוג תלבוס תטלתשמ המצעמ ןיא התע דעו זאמש ררבתמ םלוא ."םעז רובעי
.םירצמל ךלמה ךרדב התייה הדוהיו ,ךלמה ךרדב םה וללה םא דוחייב

לביק בירחנס .רזע אל ,בירחנס לש ישארה והטמ םוקמ ,שיכלל והיקזח חלשש דבכה סמה
ירוטסיהה ערואמה ערא ןאכו .ריעה לע הלעו - !ךלמה תונבמ ןהב ,םישנה תאו - סמה תא
.הנש 120 -ב הדוהי תוכלמ ייח תא ךיראה רשא ריבכה

?רבדה ערא דציכ
אבצ ברקתה לע בירחנס עמשש העומשה :םירבד ינש לע דרפנב םירפסמ עודיכ תורוקמה
לע קראמסיב רוצממ היגולאנאה תא וז תונמדזהב תולעהל יואר .והנחמב הפגמהו םירצמ
העידיה העיגהו ינמרגה הנחמב הפגמ הצרפ :תחא תבב םירבד ינש ושחרתנ זא םג .הניוו
.ישילשה ןואילופנ תיילע לע

האר תוקינורכה יבתוכמ דחא לכש אלא ,דחי םג תורוקמה ינש לש םתונוכנל תורשפאה ןאכמ
.הזב וא הזב רקיעה תא

.לופית אל ריעהש והיעשי איבנה לש ותשוחת תטלוב הכ ןיבו הכ ןיב

קרו ךא הרק וליא .הירוטסיהה יכרדו אלפה יכרד ,עבטה יכרדו םיהולא יכרד םיבלתשמ ךכ
תוחוכה ידיו "ךאלמה די" ףורצ םלוא .תרובגת אבצ חולשל בירחנס היה לוכי ,הפגמה רבד
איבנה רבדבו 'הב הנומאהש רמול ךירצ ןיא .ריעה תא וליצה - םילבבהו םירצמה - םיינוציחה
ינפב ריעה ירעש תחיתפ תא ,תמדקומה העינכה תא וענמ ןכש הלצהה תא ורשפאש םה םה
.םירושאה

תודוסיה ןיב הלועפה ףותישבש הכרבה תא חיכוהל ונתודלותב הרידנ רשוכ תעש תאזו
םיכוכיח ןיאשכ ,איבנהו ךלמה ,היעשיו היקזח .דחי םיעיפומ םהשכ םיינידמהו םיינחורה
.התמדא לע הדוהי תא םייקל םחוכב שי - םהיניב

.םייגולואיכראה םייוליגל תודוה וראוה רשא ןויליגב תודוקנה יתש ןה חולישה תכירבו שיכל רצבמ


(תוכ) תוקוחר תוצראמ ואבוהש םישדחה םיבשותה םיקבאנ ןיידע םילשורי לש הנופצב
קבאמה תישאר ללוחתמ (תוירא) ץראה עבט םע םיקבאמ םע דחי .םישדחה םיאנתב
.ץראב ורתונש םילארשיה ןיבל םהיניב (םכשב הרגת) ינחורה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג