ןויליגל אובמ

ידיב הלפנ הסרל .םיסוסקיהה ידיב םירצמ .ודמשוה הרומעו םודס
.םהרבא י"ע יברומח הכוה ךיא .םודסב םיטפשמה תרוצ .לבב תואבצםלועה .הירוטסיהה תמיב לע םהרבא לש ותולע ןויליג ,םדוקה רחא הנש 26 "עיפומ" הז ןויליג
.סוסקיהה ידיב םירצמ לש התליפנו לבבב יברומח לש ותלודג ןמיסב דמוע

םעפ היה םירקחמה בטימ יפל :עבטבש הדבוע דחא דצמ .הרומעו םודס תכפהמ - ונצראבו
עיתפמ דוגינב םה םידודר םש םימה .השבי (הטמו "ןושל"ה ןמ לחה) חלמה-םי לש ומורד
םיחיכומ םורדב םיה ירבע ינש לש םנבמו יגולואיגה םבכרה םג ,ןושל"המ הנופצ רשא םימל
פ"עבש הרבסהב .הרומעו םודס ויה :םירקוחה םירובס ,חטש ותואב םש .רבעב םדוחיא לע
לש ותוירופב קפס ליטהל םג ןיא ,קלימ-רדואל רוספורפ יפמ "םימיה ירבד" תכרעמב הנתינש
םיברהו םיקותמה םימהמ האב תוירופה .ףצוה רשא הז חטש לש רמולכ ,"םידישה קמע"
הירוטסיהבש העירכמ הדבוע ינש דצמו .םיה לש יחרזמה רבעהמ רקיעבו ,םירהה ןמ םידרויה
אוהו הרומעו םודס תכיפה לע םשמ ףיקשמו ןורבח ירהב ןכוש םהרבא :הנומאה תודלותבו
טעמה בוטה םשב םירעה תלצה לע קבאנ אוה םנמא .ירסומה םעטה תא הב ןתונ אוהו האור
ךא ,הבורמה ערה תא חצנל וחוכב שי טעומה בוטה רבד לש ופוסבש אוה ןימאמ יכ ,ןהב רשא
ותוצרפתהב עבטהש רמול ךירצ ןיאו ,הרומחו הפיקת הירוטסיהה ,םחר תעדוי הניא ןידה תדימ
.עשרל קידצ ןיב ןיחבמ וניא

התואב םילשורי יבשות ידי לע םא יכ ירבעה םהרבא תיב ידי לע אל אצומ הז ןויליגש ןוויכמ
תצקמב תרחא תיוזב םיארנ םירבדהו ,םהלש תירשפאה הירלקפסאב םירבדה םינתינ ,תעה
.ההימת תניחבב איה ןיידע ךא ,תשרופמ הרותה תייאר יכ םא ,הרותב רשאמ

ותוליעפמו תינחורה ותוליצאמ :דחי םג םידדצה ינשמ ץראה לכב העודי םהרבא לש ותומד
.םיכלמה תעברא תמחלמ ימיב ןוגכ ,(םהה םימיה ידממב) ךרוצה תעשב תיאבצ-תינידמה

בל לע לבקתמ הז יוהיז ןיא רקיעב .םירקוחה ןיב תקולחמב יורש ןיידע לפרמא-יברומח יוהיזה
,חרזמה לכ טילש ,לודגה יברומחש ןויערה םע םילשהל םהל השק יכ ,םימיוסמ םירקוח
םיכלמה דחאב לפרמא תא אוצמל םישפחמ םהו ,הנטק ץראב המחלמב הכוי ףאו ךבתסי
.הירוס ןופצב םינטקה

יברומחל היה םרטבו ;הלודג תוכלמ שרי אל יברומח ןכש ,עירכהל ידכ וב ןיא הז קפס םלוא
רוזא ותואב קיר ללח רצונ םירצמ תליפנ םע .הנטקה לבב תכלממ לע ךלמ היה ,לודגה
תאז התייה אל םא עדוי ימו .םורדבש םייעבטה תורצואבו ךלמה ךרדב התייה ותובישחש
תובר םימעפ ונשנש םירבד) היתואובמ לע טלתשהל םינפ לכ לע ,םירצמ דע םג עיגהל המדקה
"תואבצ" לע תועידי ונא םיאצומ יראמב רבכמ אל ולגתנש תוחולב .(ןכמ רחאלש הירוטסיהב
.רתויב ילאיר רואב הארנ םהרבא לש ויכינח רפסמ םג ןכו .שיא 400 ... םיינומה תירב ילעב

.יראמב תוילגתה ירפ הז םג ,ןכא .ןימינב טבש לע העידיה ארוקל םורגת יאדו הבר העתפה
םש לע ןימינב .בקעי יפב ןימינבל ,לחר יפמ ינוא-ןבל ,בקעי לצא םשה יוניש רבתסמ ןאכמ
המודק יראמ תווקת זאמ הז טבש לש הרובגה תרוסמ ןבומכ העיתפמו .עודי יריבח טבש ותוא
תירוקמ איה תותיאה תטיש לע ןותיעבש תרגיאה חסונ .טבשה לש םינורחאה וימיל דעו וז
.ילבבהו ינורמושה טפשמה עקר לע ןויליגב תאבומ הרשו רגה תשרפ .ונידי לע המגרותו9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג