ןויליגל אובמ

.בגנב םימה תייעב רדסהל ךלמיבא-קחצי מ"ומ חתפנ
.קחצי תיבב ךוסכס .םירצמב רורחש תמחלמ .הלפנ לבבןכ לע .תואלקח ייחל םיעור ייחמ רובעל הסינ ,וירחא בקעיכ אלו וינפל םהרבאכ אלש ,קחצי
לע התייה םתלכלכ רקיעש ,ונבלו ויבאל רשאמ רתוי דוע הבושח וליבשב התייה םימה תייעב
השרפל ושוריפב ן"במרה .תוראבה לע ררג ישנא ןיבל קחצי ןיב ףירחה ךוסכסה ןאכמ .הערמה
לבקתמ הז רבד .ררג לחנמ קחצי רפחש הלעתב םא יכ תוראבב היה אל רבודמהש רובס וז
.רכיאכ המדאב ותוזחאיה עקר לע םגו "לחנב רופחיו" ןושלהמ םג תעדה לע

שי ,םיסוסקיהה שוריגל םירצמה תמחלמ תישארל הז ךוסכס ןיב קיודמ םואית שיש ןוויכמ
יכלמ לככ היה יסוסקיה יאדווש) ררג ךלמב תורגתהל וינבו קחצי לש הזעההש חינהל םוקמ
תודוה האב (תאז חיכומ ,ירצמ םש לוכ-יפ ואבצ רש לש םשה םגו ,הלפשב דוחייב םירעה
.םייקה ןוטלשה לש חוכה תשלחהל

ושעל קחצי לש ותבהא .קחצי תיבב םיסחיה םה שדח רואב הז ךוסכס ידי לע ראומה ינש רבד
ףסונ "הדשה חיר") וז הייטנ ול שי ושע םג ירהו המדא שיאל ךפהל ונוצרב הצוענ איה םג
הביטקפסרפה תניחבמ .המודקה הדידנה תרוסמל רתוי בורק אוה בקעיש דועב ,(דיצ ותויהל
הנווכ ןיעמ ,םשל אבש םוקמ לכב תובצמ תבצהו הלא םידודנב התייה ,הקוחרה תירוטסיהה
םוקמב תיאלקח תוזחאיהש דועב ,םעל הדועי הלוכ יכ ,הבחורלו הכרואל ץראה תא רובעל
יהולאל תודמציהב םג הרושק זא התייה םוקמל תודמצהה .דבלב הזה םוקמל הדימצמ רחא
ישנ םע ושע לש ויאושינ תא םג ריבסמ הז רבד .םהרבא תרוסמל דוגינב היהש רבד ,םוקמה
החפשמה תרהט לע רומשל הצור - ודצל דמוע קחצי םג הז ןודינבו - בקעיש דועב ,םוקמה
.ןבל תיבמ ונבל השיא איבהלו

שיא ושע .בקעיל ושע ןיב יפואבש דוגינה תא וכרד טילבהל תורשפא םג ןתונ םימה ךוסכס
ןתמו אשמה תא להנמ ,המרעה שיא בקעיש דועב ,ררג ישנא םע םחלנה אוה ,דבלב םיידיה
ןיק ךוסכס תא (תיתונמוא הריצי תרזעב םעפה) היצקפסורטירב תתל ונאובב ךא .יטמולפידה
בקעי :בקעיו לבה ןיב הפי ונלדבה ,םיחא ךוסכסל ןבומכ תינושאר המגודו ןוימד וב שיש לבהו
.(הכרב ,הרוכב) דועי אשונ אוה .דוע חצריי אל

רורחשה תמחלמ תישאר אוה לודגה םלועב שחרתמה ץראה ליבשב רתויב בושחה ערואמה
ךלמה םימאונש םימואנה םה וז הניחבמ רתויב םיניינעמ .םיסוסקיהה ידימ םירצמ לש
לע תירבעל ומגרותו םיירוקמ םה הלא םימואנ .דרמל םידגנתמה ולש םיצעויהו דרמתמה
.תילגנאמ ונידי

ןופצה טילשל ענכנ ותויה ןה תועודיה תודבועה .ער-ננ-קס ךלמה חצר ןיינע אוה דבלב הרעשה
ןזרגב תושקנתהה ינמיס לכ תא הארמ הטונחה ותפוג .ארונה ותומו (רואיה-סוס רופיס)
ידי לע וחצרה תרעשהל דוסי ונל ושמיש םידחא םיטרפ דוע תפסותב הלא םירבד ינש .ושארב
.םיירצמה רורחשה ימחול

םש הלוע חרזמב .הלודגה לבב תוכלמ לע ןברוח האיבמ ןופצה ןמ םישדח םימע תשילפ
.ןיסמ העיגמ תלפרועמ העידי .ןווי תוברת לש התישאר תעקוב ברעמב .םיראה

לדגמב - לבה לכה" תימיספה תיתורפסה הריציל עקר תשמשמ לבב לש תינידמה התעיקש
.נ"הפסל ז"יה האמהמ תרחואמ הניא םינפ לכ לע ךא ,קוידב ונל רורב וניא הנמז רשא "לבב

לש ותריסכ תמאב העודי "תיביפמא" התוא םינכמ ונאש "םילגלג לע הריסה" תנומת
.(ירטיפ לש תירצמה הירוטסיהב האר) .הסומ-אכ9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג