ןויליגל אובמ

.תרפל עיגה סומתות הערפ .םירצמב ורסאנ בקעי ינב
.קנעה קיסלבואה םקוה ךיא ,םלועה םסא - םירצמךא ,ףסוי אוה אוה יכ םיעדוי םויה םיארוקה ונא קר רשא ,חנעפ תנפצל שדקומ הז ןויליג
ינפב ותודוותהו הלודגל ףסוי תיילע ןיבש הז עגר ,ךכ לע רבד ועדי אל זאמ ןויליגה "יארוק"
.ףסוי תשרפבש יטמרדה אישה עגר אוה ויחא

חנעפ תנפצ םנמא .לוגירב םידושחכ בקעי ינב לש םרסאמ אוה הז עגר תריחבל תפסונ הביס
עקר הזיא הזל אהיש ילבמ לוגיר תלילע לילעהל םג רשפא יא ןה , תאז לכבו ,תלילע וזש עדוי
.ינידמ

לש םבוש ינפמ םירצמה לש םהיתוששח אוה הפוקת התואב רבתסמה דיחיה עקרה
רבסוהש יפכ ,הליחתכלמש ןוויכמו .ץראה ןמ ושרוג הנש 40 ינפל קר רשא ,םיסוסקיהה
רדגב הז ירה ,םירבעב םיסוסקיהה ויה םירושק ,"םימיה ירבד" לש םימדוקה תונויליגב
.ץראה תא לגרל ידכ רב תיינק תאווסהב םירצמב םיעיפומ ןענכמ םירבעש רשפאה

הירחא .הנושאר הטישפ אלא וז ןיא ךא ,תרפל דע עסמב עיגמ ןושארה סומתות הערפ םנמא
ורגומי ישילשה סומתות ימיב קרו ,תוברקמ הענמנש ,תוספשטח הכלמה לש התפוקת ואובת
.ןתיא היהי ימלועה ירצמה ןוטלשהו שדקמ םיסוסקיהה ידירש

טילש ירבע םאו ,עודי הז רבדו ירבע אוה תנפצש ךכ ידי לע הלילעה תשרפ לכל ףסונ יאוול םעט
ךכ לכ ונל עודיה ,םשורה לבקתמ אליממ ירה ,לוגיר תמשאב ןענכמ םירבע רסוא םירצמב
לש ותנווכ תא ונא םיעדויש ,ונא קר .תונמאנ חיכוהל ןוצרו תוללובתה לש הרקמ הזש - ונימיב
,ירבע אצוממ אוה תנפצש םהל עדונ םא ,בקעי ינב יניעב ךא ,הז דשח עמשמל םיכייחמ ,ףסוי
תרגאל ונפרצו ,ןימינב לש תכרעמל ותרגאבו ותעד תווחב עבומה םשורה לבקתהל היה לוכי
.בקעי ויבא םש תאו באז ויוניכ תא וז "תינויצ"

וז הדוקנ ונלצינ .הבורע ןבכ רצענש אוה ןועמש אקוודש ךכ לע םישרדמב םימכח ודמע רבכ
.םכש תשרפ תא רפסל ידכ

:םיינויגה םה םירבדה ינש
.םיחאה ןיבמ ןכוסמה אוהש ןוויכמ רצענש אוה ןועמשש .א
םיירצמ םידקפמ ויהש םימיב ערא ןה םכש ערואמש ןוויכמ ,ותוא ההזי רשא ירצמ אצמנש .ב
ןושלב הבותכ איה ."רשיה רפס"מ הלמב הלמ טעמכ החקלנ תנפצ לא בקעי תרגא .ןענכ ירעב
ושע לא םג שגינש בקעי יכרד לע עדונה ןורקעל םאתהב הפיקת תאז לכבו הריהז תיטאמולפיד
.המחלמ ,ןורוד ,הלפת :ודיב םילכ השלשו

ונפסוה ונאש אלא ,הערפ ןומרא ךותב דודג רסאמ לע העידיה "רשיה רפס"מ החקלנ ןכ ומכ
יסחי) תוכלמה תיבב םיימינפ םיכוסכס םימייק ןכש ,הז רסאמל יטילופה רבסהה תא
רכז לכ קוחמל עודיכ לדתשמ ישילשה סומתות ,רתויב םיכבוסמ םיסומתותהו תוספשטח
.(התוכלמל

ללוחמ אוהש תיתרבחה הכפהמהו הקפסאה תוינידמ ןבומכ איה תנפצ לש תיזכרמה ותלועפ
לכו םירצמב םזילדואיפה לוסיח תפוקת איה הפוקתה .תונוזמה תקולח לע חוקיפה יעצמאב
םיסכנה לכ תרבעה ךילהתל רתויב ןמאנ אוה הרותב ןתינה רואיתהש םיעד ימימת םירקוחה
.הנידמה םע ההז הערפ יכ ,המאלה :אוה וננושלב ושוריפ רשא רבד ,הערפ תושרל תוזוחאהו

תישאר ןמתסמ ךכו .היציזופוא ררועתש חרכהב ,ירבע ידיב תעצובמ איהש דוחייבו ,וז הלועפ
.דובעשה ידיל טאל טאל איביש ךילהתה

,תימואלה הכפהמה האצי הנממש ,יבתב .ימינפה ךוסכסה תא םינמסמ םיירצמ םיזכרמ ינש
רשאמ רתוי ילוא אוהה ןמזל "ימשיטנא" יוניכה קדצומ ןאכמו ,םש ינב לא דוגינה ףירחמ
.וננמזל
.ילארביל אוה ןוויכה הבש ןוא םינהוכה ריע איה הינשה ריעהו

.סיפממ איה ףומב בשוי ומצע תנפצ

ןובנה טילשהו השעמה שיא תנפצ ןיב המודמה דוגינה תא הז רחא הזב ארוקה אצמי ןויליגב
."תומולחה לעב" ףסוי ןיבו

ץרא יכלמ לכ לע םלוחו ומא רבקל ךומס ,םחל תיבב ןשי אוה .רויצה ךרדב ראותמ הז ףסוי
םיררושמ דימעהל הדיתעה החפשמ ןב דידי לע רבוחש רישה ידי לע םגו .ול תווחתשהל םיאבה
.שדקמב

תירוטסיה התכמסא ןהל ןיאש תונוש תודגא רוסמל םינווכתמ ונא "...ש םירמוא" רודמב
.ןמזב תורחואמ וא תומדקומ תועידי וא ,הקיפסמ9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג