ןויליגל אובמ

ישילשה סומתות .ףומב תורובקל םויה אבומ בקעי ןב ףסוי
.םירצממ תאצל םיצור םירפא ינב .ודיגמב ןוחצינ לחונהז ןויליג .חנעפ תנפצ ותויה ימיב ףסוי לע ןד (5 'סמ) םדוקה .ףסוי תונויליגל ינש אוה הז ןויליג
.ותומ עגר לע ןד

אוה ,ישילשה סומתות לש ותפוקת יהוז ירה ונטקנ רשא תירוטסיהה היצאזינורכניסה יפל
.תירצמה הירפמיאה ימי לש םישבוכה לודג

תא תירצמה הירוטסיהה רפסמ קוחמל ונויסינ אוה הז הערפ לש תוינייפואה תונוכתה תחא
הב שי וז הדבוע .'וכו תוריק ,תובצמ לעמ תובתכ וקחמנ .הכלמה תוספשטח ,ותמדוק לש המש
.תוירצמ תובתכב ףסוי תשרפל רכז הכ דע אצמנ אל עודמ ונל ריבסהל ידכ

התייה ידמ הבר .ןבומכ הפי הלע אל הלודג תירצמ הכלמ לש המש תא קוחמל ןויסינה
המ ךא .םקחמל וחילצה אל וא םקחמל וקיפסה אלש םיממודה הילעפמ ידמ וברו התעפשה
דחאל סחיב ונממ רצבנ היהי עודמ ,םיכלמ תב תירצמ הכלמל סחיב סומתותמ רצבנ היהש
ןורכיז תובצמ הברה ורתונ אל םג ירהו ,םיקסילבואו םילא ישדקמ הנב אל םג רשא ירבע
םינשב הרבג םירבעה תעפשה דגנ היצקאירה ירה :תינש .הנש 150 לש יסוסקיהה ןוטלשל
.חנעפ תנפצ לש ויתובקע ידירש וקחמנ יאדוו ,רתוי דוע תואבה

השע ףסוי רשא רודה יח ןיידע ."עדי אל רשא שדח ךלמ םקיו" תפוקת וז ןיא ןיידע םלוא
הכפהמה ידימ הל אב תירצמה המצועב בר קלחש םירצמ תעדוי ןיידעו .תובוטה לכ תא ונמעל
,תונורחאה םינשב ןוטלשהמ קחרוה םא םג ןכ לע .ירבעה עציב רשא תיתרבחהו תילכלכה
ונררוע ןשוגבו ,םייולג הצמשה ירבד ונמש יבתמ דחא ןהכ יפב קרו תימשר היוולה ול םיכרוע
.לארשי ינבל סחיה יונישל תוששח

יבת ןיב הלודגה ריעה איה ףומב רג אוה .ותיבב חורה ךלהב יוטיב ידיל םג אב ףסוי לש ובצמ
רבעשל םיסוסקיהה תריב ןעוצ ןיבו (תינהוכה תואנקהו תימואלה תוינוציקה ריע) םורדב
תב תנסא .תירבע חורו תירצמ חור :תוחורה םישגנתמ ותיבבו .ירבעה טבשה תזוחא ,ןשוגו
ותיב תוריק ,ןבומכ הראפתל יונב ונומרא .ינש דצמ תירבעה החפשמהו דחא דצמ ןוא ןהכ
וברה הכ םירצמהש ,היוולה יסכט לע קבאמ להנתמ .םש אצמנ אל םילא ךא ,םירייוצמ
ירצמ שובל .םירצמב ףסוי ייחל םיאתתש הרשפ ןבומכ תלבקתמ .הגאדו ןמז םהל שידקהל
.םירפאו השנמ םינבה ינש ןיב םילדבה לע םשו הפ זמרנ .םינפבמ באה תנומאל תונמאנ ץוחבמ
.תירבע תונמאנל רתוי הטונ םירפא .ריעצה םירפא שאר לע ונימי תא בקעי םש אוושל אל
לע המודקה תרוסמה ךכל אתכמסא שמשת בקעי תכרב תשרפל ףסונ) .ומאל רתוי הטונ השנמ
.(אבה ןויליגב ךכ לעו ,ולוכ םעה תאיצי ינפל ןמז הברה ןענכ ץרא תא שובכל וסינש םירפא ינב

ךותמ עטק ןתינו םירצמב הרובקו הטינח יגהנמל ןויליגהמ קלח שדקומ ףסוי לש ותומ לגרל
התשענ םידמוע ונא הבש 18 -ה תלשושה ימיב .הרבסה תפסותב םסרופמה "םיתמה רפס"
.הז רפס לש רתויב הפיקמהו הנורחאה הכירעה

ינש תא ונפרצו והונטרפ ןכ לע ,לודגה סומתות תוברקמ םסרופמה אוה ודיגמ תודשב ברקה
.תחא הנשב םתועראתהל תירוטסיה אתכמסא לכ אלל (ףסוי תומו ודיגמ שוביכ) תוערואמה
םיקזח ןיכומיס ול ןיא ןיידע ונלש הירוטסיהב תוערואמה חולש הפוקתב ןיידע םידמוע ונא ךא
.ונלש םימודקה תורוקמה יכיראתב ףא תוריתס ןנשי ןיידעו תיללכה הירוטסיהל הלבקהב

1000 שוביכ דגנכ הלוקש :אטבתה אוהש יפכ ישילשה סומתות יניעב התייה ודיגמ לש השוביכ
ךלהמ לכ לע עיפשהש רבד ,זא רבכ לארשי ץרא לש תיגטרטסאה התובישח ןאכמ .םירע
.ונתודלות

םיכלמ תורשע לש הרידא תירב הדמע ודגנש קפס ןיא יכ םא :בגאו) לודגה ןוחצינל רשקב
היה אוהש םירעשמ קרו ,השארב דמעש שדק ךלמ לש ומש וליפא עדונ אל ,תונטק תונידמו
.ירצמה אבצה לש והנבמ לע הריקס ןויליגב תנתינ (םייסוסקיהה םיטילשה ינורחאמ

דע םייארקמו םיירוטסיה תומשו םיאשונ רקיעב ןבומכ ללוכה ,ץבשתה אוה ןותיעב שדח רודמ
.הפוקת התואל9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג