ןויליגל אובמ

.רמצ תא ודכל םירומאה .ץראה יבחרב תיתד הכפהמ
.םילשורי ךלמ תא חוצרל ןויסינ .תירגואב שערב םיגורה יפלאםשב לתב ושענש םייגולואיכראה םייוליגה םש לע ,הנרמע-לא תפוקת םשב העודי וז הפוקת
עפשב רמוח םינתונ 14 -ה האמה לש הנושארה תיצחמהמ םיבתכמ תואמ .םירצמב הז
תרידח ןיבו הלא תודירמ ןיב רשק אוצמל ושענש תונויסינה לכ .העש התוא ןענכב םיסחיה לע
םש ףא אצמנ אל םידרומהו םיכלמה לש תומשה תואמב ןכש ,וחילצה אל - "םירצמ יאצוי"
תאיצי לע רבד דוע תעדוי הניא הנרמע-לא תפוקת .עשוהיו השמ ירופיסב הלבקה ול שיש דחא
קר םה הלא ךא ,םימדוקה תונויליגהמ רבכ םתוא ונרכהש וריבחה םנשי םידרומה ןיב .םירצמ
קלח קר םה םירצמב תחנב העש התוא םיבשויה בקעי ינבו ,םירבעה לש רתוי הבחר החפשמ
םירפא ינב לש העודיה תוצרפתהה תכייש העש התואלש אוה רבתסמה ידיחיה רבדה .הנממ
.ונלש ןויליגב אבוה הז רבד .תג די לע ולשכנו "ץקה תא וקחד"ש

הכפהמה לכש הרעשהה תא םילעמ ונא ןאכ .תיתנומאה הכפהמל סחיב רבדה ןכ אל ךא
המכב ססובמ הז רבד .ףסוי תיבו בקעי תיב תעפשהב האב ןותנחא לש "תיטסיאיתונומה"
:תוחכוה

-ץרא תא ףיקמ "הירוס"ו) "תוירוס" תורוקמה יפל ןה ןהיתש ותשאו ןותאנחא לש ומא (א
רקוח ףא םלוא ,ולא םישנ תעפשהב האב השדחה הנומאהש םינעוט םירקוחה לכ .(לארשי
ירה ?"דחא לא" גשומה ,תוליגר "תוינענכ" ןה םא ,ולא םישנל ןהל ןינמ ומצע תא לאוש וניא
וזמ המכ יפ הסג תולילא ףאו םה םילילא ידבוע םלוכ ,ןופצב םיתחה ימעו ןודיצו ןענכ ימע לכ
ןיפיקעב וא ןירשימב ןה ולא "תוירוס" םישנ םא תאז תמועל רבתסמ הז רבד .םירצמ לש
.רתויב תוסחוימכ ובשחנ יאדו ףסוי תיבמ תונב .םירצמב רשא ףסוי וא בקעי ינבל תוברוקמ

ירצמ שרוש הזיא םיאצומ ישוקב .ירבעה "ןודא" םירקוחה לכ תעדל אוה "ןותא" לאה םש (ב
אלא וניא הז "ןותא"ש קפס ןיא ןכ לע .שמשה לגלגל ןויצכ ,"ןתא" (דטסרב) "חכשנ"ו םודק
.ירבעה "ןודא" לש "היצאזירצימ"

ךכו םואתפ ץצ הז .דחא לאב וז תטשפומ הנומאל םישרש לכ ויה אל ומצע ירצמה םעב (ג
הנומאל רוקמ דוע איהה הפוקתה לכב ןיאו ,הרז איה העפשההש חיכומ הז רבד .םואתפ זוגנ
.םהרבא ימימ תרוסמה לעב ,בקעי תיב דבלמ וז

ןיב םילדבהה ןויצ ךות ןבומכ ,וז העפשה לש החנהה לע ולוכ ןויליגה הנבנ הלא לכ דוסי לע
.ויהולאל תישחומ תומד לכ ול ןיאש ,ירבעה םזיאיתונומל וז הנומא

-תיטסיאיתונומה הנומאה תא תתל האב איה ףאש תורצנה תעפותל רתויב המוד רבדה ירה
"ןבה" יגשומו שולישה תנומא תועצמאב םייוגה תנומא םע הרשפתה איה ךא ,םייוגל תידוהיה
.תולילאה ירויצמ 'וכו "םאה"ו

םשה תא ונאצמ .ןותאנחא לש לודג ןהככ יול ןב יררמ לש ותרעשה איה תצקמב תזעונ הרעשה
,םירחאה םילאה לכ תומש תא קחמש ימש ,רבדה רזומ ןה םלוא .ןותאל לודג ןהככ . Merire
הז "ערירמ"ש ונרעיש ןכ לע ."ער" ןויצה וב רתונש ,הז םשב דחא ןהכל הנמי ,ער םג ,ןומא םג
רוד ןבכ תעדה לע לבקתמ םינמזה ןובשח יפל אוהש יול ןב יררמ לש ירצמה יוגיהה אלא וניא
ץרא לע לארשי ינב לש תינחור העפשה לש וז העפות ירה הבחר תיפוסוירוטסיה הניחבמ .הז
,ךכ רחאלש הירוטסיהב הל תוליבקמה תובר ,(ףסוי) תילכלכ העפשהל ועיגהש רחאל הרז
.הז ירחא דימת האבה השקה היצקאירה תא ללוכ

םיירוקמ םיבתכמ בוליש ךות תצקמה ןמ תצקמ ונאצוה הנרמע תפוקת לש רמוחה עפשמ
."תכרעמל תורגא"ו

םיעטק םג איבהל ונל ןתנ אל םוקמה םוצמצ .תירגוא לש התוברת תחרופ וז הפוקתב
.(העדומה האר) תמסרופמה תיתירגואה תורפסהמ

.יקסבוחינרשט לואש לש ומוגרת ךותמ אוה ןותאל ןונמההמ עטקה9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג