ןויליגל אובמ

;תללותשמ תורוכב תכמ ;הערפ םע שגפנ השמ ;םירצממ םיאצוי הלילה
.םירצמב לארשי ינב תודלות ;םירצמב תויושגנתהו תומוהמערואמה ,קויד רתיל ,םעה תודלותב עירכמה ערואמה ,םירצמ תאיצי :ןויליגה לש ואשונ
.הב תורח ייחל ץרא ול רותל ודובעש ץראמ דדונ םע ,יעבט ,ןושאר בלשב םעל ונתוא השעש
שדקוי ול ,יניס רה דמעמ היהי תוליגרל לעמ תחא הלעמ הזה םעה תא םיריש ,ינש בלש)
.(אבה ןויליגה

תייעב עודיכ יהוז .ךיראתה תייעב התייה הז ןויליג תנכהב תירקיעה תירוטסיהה היעבה
םירקוחה תועד ,דוד ימי דע םהרבא ימימ ונלש המודקה היגולונורכה לכ היולת הבש ,חתפמ
שיו םירצונה תריפס ינפל 1450 תנשל םימידקמ שי .ודחוא אלו ושבוג אל הזה םויה דע
,טיירבלא ותוא חינמ רשא ךיראתב זחאיהל םיליגר תונורחאה םינשב .1200 דע םירחאמ
.ךרעב 1250 ותעדל איהש ץראל הסינכה ךיראתמ רקיעב ול אב הז ךיראת .ךרעב 1290

לש ותוכלמ תישאר :אוהו םיבר םירקוח לצא הכ דע לבוקמ היהש ךיראת ונטקנ הז ןויליגב ונא
תירקיעה הבסה .הז ךיראת דעב ורביד רשא םיקומינה ויה םיבר .ךרעב 1234-5 ,חתפנרמ
."דיחכה" חתפנרמ רשא םימעה דחאכ לארשי םש רכזוה ובש חתפנרמ חול היה ותמדקהל
המרחב לארשיב קלמע תמחלמ יוהיז ידי לע - 11 ןויליגב רבסויש יפכ ונרבגתה הזה ישוקה לע
.חתפנרמ חולב תזמרנה וז המחלמ םע

האורה תרוסמה תא םייקל םילדתשמ ךיראתה תא םימידקמה םינורחאה םירקוחה םג
לש תונושארה ויתונשב דובעשב םיקפתסמ םה םלוא .דבעשמה הערפ תא ינשה ססמערב
טקש היה וימיבו היה רידא ךלמ ינשה ססמער .תעדה לע לבקתמ וניא הז רבד .ססמער
הסינכה םגו םירצמ תאיצי םגש אצוי טיירבלוא ךיראת יפל .(םיתחב המחלמל טרפ) ותוכלמב
תאז תמועל .ססמער ןוטלש תונתיא ללגב ולבקל השק הז רבדו .ינשה ססמער ימיב ולח ןענכל
וכתינ תמאב .םינפבמו ץוחבמ תוררופתה .ותומ רחאל תירצמה המצועה תוררופתה הלח
םינש ויה נ"הספל 12 -ה האמה ףוסבש םינשה ,ךכ לע ףסונ .םירצמ לע תוליגר יתלב תוכמ
רשפאמ הז ףאו ,היתולובגל ץוחמ םירצמ חור דריש יאדו םוקמ לכמ ,םירצמב-ךלמ-ןיא לש
.םירצמל רכז םיפטוש רפסב אל ףאו עשוהי רפסב ןיא המ םושמ ריבסמו ץראה שוביכ תא

קנעה לספ תא ןויליגב ונתנ - רבדה ערא זא ןכאש תוירוטסיה תוחכוה אלל - ילמס ןפואב
תוטטומתה יהוז ןה .תוטטומתה לש וז הרוצב םויה דע אצמנה ינשה ססמער לש םסרופמה
ינש למס .םיהולא םע דלונ עגר ותואב ."חצנה ןעמל היינבה" לש תילאטנמונומה הלודגה לש
םישאר ילעב םירצמ יטילש לש תולקמה ימוליצ תא םירפסה דחאב ונאצמ .תוטמה םילמסמ
קיזחמ ירצמה טילשה :םירצמ ןוטלש לע תורוהל אבש (ישוכ סופיטו ימש סופיט) םיישונא
דוביע דבועמו (בהזו ףסכ) רקי אוה תולקמה רמוח :הזל ףסונ .םימעה ישאר תא וידיב
אוה ."םרוקמ" אוצמ ילבמ ןבומכ אוה - ונרייצש השמ הטמ אוה ךכל רומג דוגינב .יתונמוא
םש לע ורביד ל"זח) וב הקיזחמה הנומאה-דיב אוה וחוכ .דבועמ יתלב ץע ףנע ,יעבט לקמ
.הלדבהל למס ,ןכ םא ,והז ףאו .(וב קוקחה םיהולא

תועפות לש ףוריצ .וטוסאק 'פורפו הדוהי .ש .א 'פורפ תובקעב רקיעב איה תוכמה תרבסה
.עבטה תוחוכב שמתשמה יעבט-לע חוכו תויעבט

אקווד ותוא דומלל םיכירצ ונא ןיאש רבד ,םירצמ תאיציל "היציזופוא"ל שדקוה בר םוקמ
תיטילופה הלועפלו האיציל םיבר תודגנתהמ ,הרותב שלושמו יונשו בותכ אוה ...הלא ונימימ
.ןויליגה תדיח :ףוסבלו .רבדמבש "המירצמ הבושנו שאר הנתנ"ל דעו האיציה ינפל השמ לש

ןכיה .תקולחמב תויונשה תוכובסה תויעבה תחא איה ףא לארשי ינב וכלה הב ךרדה תייעב
?יניס רה ןכיה ?םיה עקבנ

,הז ןויליג םלוא .ונידי לע הלבקתנ תומייקה תוטישהמ וזיא ארוקל ררבתי םיאבה תונויליגב
.הלאשה ןמיסב היעבה תא דימעהל תורשפאה וב תנתינ .תוכוסב םידמוע לארשי ינב ובש
המכ ונרייצ .(םה םיכובנ ןיידע םירקוחה םג ןכש) ךובמ תרוצב הדיחה תא ונחסינ ןכ לע
תרזעב םא תוימצע תורעשה תרזעב םא ןהב ךלהל תוסנל לוכי ארוקהו תוירשפא םיכרד
.יניס רה דע עסמב ונתטיש תא אצמי תועובש ןויליגב .תורחא תופמ פ"ע וא תועודי תוטיש
ךרדה תא אצמי 12 ןויליגב ,ענרב שדקמ הנופצ ץורפל ינשה ןויסינה תא אצמי 11 ןויליגב
.הלוכ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג