ידאלמ ןמלז רואינש 'ר
"אינתה" לעב

אנהכ םהרבא

תודיסחה רפס
ב"פרת השרו
(תורעהה אלל ספדוה):רמאמה ןכות
לודגה דיגמה תשודק לצב אינתה ברה לש וייחמ .1
להבתנ .2
ךרבתי םשה לא .3
םימכח תנומא תויהל הכירצ ןכיה דעו ונוממב תושעל םדא ךירצ המ .4
ותסיפתו ברה לע תוריסמה .5
הסיפתב ברהל םירקבמ דיגמהו ט"שעבה .6
זוביזממ ךורב 'ר ןיבו ברה ןיב תקולחמה .7

דסימ ,ידאלמ ןמלז רואינש 'ר ,אינתה לעב לש וייח תא ראתמ רמאמה :ריצקת
דציכו ודימלתל ךפהו שטירזיממ דיגמל אינתה לעב ברקתה דציכ :ד"בח תודיסח
תופידרה לע הבחרהב רפסמ רבחמה .םידיסחה תדע תא גיהנהו ןיסיירב בשייתה
ןיב הררועתנש תקולחמה תאבומ ןכ ומכ .ברה לש ותוריסמ לעו םידגנתמה דצמ
.ט"שעבה דכנ ,זוביזממ ךורב 'ר ןיבו ברה

םירמא יטוקיל ;(רפס) אינת ;"אינתה" לעב ;ידאלמ ןמלז רואנש 'ר :חתפמ תולימ
.ט"שעב ;שטירזיממ דיגמה ;לודגה דיגמה ;זוביזממ ךורב 'ר ;ד"בח ;תודיסח ;(רפס)


תנשב (בוליהומ ךלפ) ינזאלב דלונ ,םתס ברה םשב ארקנה ,ךורב ר"ב ןמלז רואינש 'ר
היהו ךרעב םירשע ןב היהשכ .לודג יתד שגר לעבו םילודג תונורשכ לעב היה אוה .ז"קת
קפסל ידכ שטירזיממ דיגמה לא ךלה תינברהו תידומלתה תורפסה תעידיב שודגו אלמ
וילא רשקנו לודג םשור וילע השע דיגמה לש ושרדמ תיב .הדובעו םימש תאריב ותעיבת
הלגנ םהרבא 'ר ונב םע דחי ודמלמ היהו הברה והברק דיגמה .וידימלת תרובח לאו
המכח ירבד הלגמ אוה עודמ םעטה רמוא היהו ךכב ראפתמ היה ןמלז רואינש 'ר .רתסנו
לכ ןכ לעו ,םישובל ידי לע דימלתל הלגמ ברהש ינפמ :דיגמה ידימלת ראשמ רתוי
אוה לבא .םישובל ידי לע ןכ םג םילגמ ויה םישובל ידי לע דיגמהמ ולבקש םידימלתה
ידי לע אלש תוימצעהו תוימינפה ונבל הלגמ באו ,םהרבא 'ר ונב םע דחיב דיגמהמ לבק
ידי לע אלש ןכ םג הלגמ אוה ךכיפלו ,םישובל ידי לע אלש אוה םג לבק ןכ לעו ,םישובל
םיפירח םהיניב ויהש ,דיגמה לש וידימלת ילודג תא שמשמ תויהל ודיב הלע םג .םישובל
הבחה ךרד לע ריעצה םרבח תא הברה םיבבחמ ויה םהו ,האריו הרות ילעבו םינונשו
לידנמ םחנמ 'ר ויה םידימלתה םתוא ןיב .וכרע תא םיריכמ ויה יכ ,ריעצל לודג שיגרמש
.ץירוקמ סחנפ 'רו האלפהה לעב ץיוורוה סחנפ 'ר ,קסביטיוומ

בשייתנו ןיסיירל אינילוומ ןמלז רואינש 'ר רזח (ג"לקת תנשב) דיגמה לש ותריטפ רחא
השענ (ז"לקת תנשב) לארשי ץראל קסביטיוומ לידנמ םחנמ 'ר עסנש רחאל .בוליהומב
.םישולש ןבכ זא היה ןמלז רואינש 'ר .ומוקמב ןיסייר ידיסחל גיהנמו שאר ןמלז רואינש 'ר
ז"ט םינורחאהו םינושארה םע דומלתה לכ לע ןמזה ותוא דע רוזחל קיפסהש םירפסמ
הסיסת התיה ןכ יפ לע ףא .דואמ הלודג התיה וידיסח לע הז יבר לש ותעפשה .םימעפ
קחצי בקעי 'ר תא ,אינולופ יקידצמ דחא גיהנמל םהילא איבהל וצרו ודגנ םידיסחה ןיב
,ברה לש ותובישח תא םיריכמ ויה וירבחו קסביטיוומ לידנמ םחנמ 'ר לבא .ןילבולמ הזוחה
לש םהיניעב וכרע םירהל ,לארשי ץראמ וחלשש ,םהיתורגיא לכב םילדתשמ ויה ןכ לעו
.ןמלז רואינש 'רל םיפופכ תויהל םהילע םיווצמ ויהו ןיסייר ידיסח

יצח תא וננוכו םידגנתמה וררועתנ הדימב הב חוכ לעבו העפשה לעב היהש רתוי לבא
יטוקל" ורפס סופדב רמגנ ד"נקת תנשב .ןמלז רואינש 'ר לש וייח תא ררמל םהיתופידר
הבשחמב הריבכו השדח הפוקת ללוח הז ןיוצמ רפס ."אינת" םשב הנוכמה "םירמא
!אלפ והז - :ארקו ודיל "אינת"ה עיגהשכ דואמ בהלתנ "יול תשודק" לעב .תידיסחה
רפסהש ואר אטילב םידגנתמה םג - !ךכ לכ ןטק רפס ךותל ךכ לכ לודג לא סינכהל
ןמלז רואינש 'ר לא אקווד םבל ונפה ןכ לעו ,תודיסחל לודג רצבמו דומע אוה הזה ןטקה
ירשת ט"י) ןואגה םג תמ םהה םימיב .תודיסחה לש החוכ יאב ראש לכ לא רשאמ רתוי
לכמ ,התוטשפתה דעב עירפהל לדתשמו תודיסחל דגנתמ היהש יפ לע ףאש ,(ה"נקת
וריתה לכה .לובג םוש םידגנתמה ועדי אל ןואגה רחא לבא .הפידרל לובג עדוי היה םוקמ
רואינש 'ר ספתנ ,םידגנתמה דצמ הריסמ תביסמ .אירוטליד וליפא ,םבירב םמצעל
,ולא ןירוסיי .לואפ-רטיפ רצבמב והושבחו גרוברטפל והוליבוה םימעפה יתשבו ,םיימעפ
ןמלז רואינש 'ר לש ומשל הצרעהו השודק רתוי דוע ופיסוה ,םידגנתמה וילע ואיבהש
- !תודיסחה תטיש דעב םישק םייוניע לובסל ,הז לודג רבד הלע ולרוגב .םידיסחה תובלב

.וריע ינזאל וילע הסאמנ (א"סקת) תנשב גרוברטפב ותסיפתמ הינשה םעפב רזחשכל
ךלפ) ידאלב בשייתהו ינזאל תא בזע ןמלז רואינש 'ר .ךכל היבשוי םייאדכ ויה יאדו
עיגהשכ ,(ב"עקת תנשב) זא .ןוילופנ םע היסור תמחלמ ןמז דע בשי וז הרייעב .(בוליהומ
.ותיב ינב םע רוקעל ןמלז רואינש 'ר חרכוה ,ןהה תומוקמל ןוילופנ לש ויתולייח ףטש
(ג"עקת תבט ד"כ) םלועה ןמ רטפנו הלח ךרדבו ,ותנקז חוכ תיראש תא וניע םידודנה
ךלפ) 'ץידאה ריעל הטסריוו םינומש והוליבוה ותריטפ רחאל .קסרוקל ךומס אנייפ רפכב
.ותרובק םוקמ םשו (הבטלופ

לודגה דיגמה תשודק לצב אינתה ברה לש וייחמ .1
ץרא ינואגו םלוע ידיסח דיגמה לש שודקה ויפ ןיעממ ותש שטירזימב ברה תויה ןמזב
,ןילרקמ המלש 'רו ירתנצ 'ר םינברה ,קחצי יול 'ר ןואגה ומכ ,םימסרופמהו םיעודיה
םימסרופמה םינואגה אבהדד ירטנצ ירת ינה םשארבו ,ליסוז 'רו ךלמילא 'ר םישודקה
םחנמ 'ר קידצה ןואגהו ,טרופקנרפו גרופשלוקינ ינבר ,אקלימש 'רו סחנפ 'ר םיחאה
ריעצה היה אינתה ברהו .םלוכ תא טרפל רשפא יאש ,ץרא ינואג ראשו ,קסביטיוומ לידנמ
הלגנב הקזחה ודיו ולדוג תא תולגל הצר אלו תילכתב תכל עינצמ היה אוה .םהיניב
רחא דע הליפתב ושפנ תוכפתשהב ךיראמ היה םוי לכבש היה שדוקב וכרד .רתסנבו
תונמחר דצמ רשא ,תחא הנמלא לצא התיהש ,הינסכאל ךלוה היה ךכ רחא .םויה תוצח
רתוי ול היה אל .םויה לכל ותליכא היה הזו ,בלח טעמו תפ םוי לכב ול תנתונ התיה
ןושיל ומוקמ .תבש דובכל ומצעב התוא סבכמ היה שדוק תבש ברע לכבו ,תחא תנותכמ
הלגנב שרדמה תיבב קסוע היה םויה לכ .ןחלושה תחת תחא רכ לע םידימלתה ןיב היה
עמשש םלוע לש ומורב םידמועה םירבדה לע םימעפ המכ רזוח היה טרפבו ,רתסנבו
."למע התא הרותבו ןשית ץראה לעו לכאת חלמב תפ" םייקמ היה אוה .שודקה וברמ
.רשיו רשכ רענל ותוא םיבשוח ויה קר ,ותוהמ וריכה אל םינואגה דיגמה לש םידימלתה
לש ושדוק דובכ יניעב קר .וגישה אל וכרע תאלפה לבא ,ןדמלל ותוא םיבשוח ויה םג
חלשל וב םישמתשמ ויה ותאלפה וריכה אלש תמחמו .דואמ ביבחו לודג היה דיגמה
.םימכח ידימלת שמשל דואמ הזב זירז היה אוהו ,םהל ךרצנה תונקל קושל ותוא

תלוכיב היה אל ותוקמע דצמש דע ,דואמ קומע שורד דיגמה םהינפל שרד תחא םעפ
ושקבו דיגמה לא ואב .דואמ הזמ םהל רצ היהו ,ןתייווהכ םירבדה לע רוזחל םינואגה
וכל" :םהל רמא .וילע רוזחל ולכי אל ותוקמע דצמ יכ ,םעפה דוע שורדה דיגיש ודובכמ
".שורדה לע םכינפל רוזחיש הווצמ ינאש ,ול ורמאו ןמלז רואינש אלפומה רענה לא

לע רוזחיש ועמשתו ולצא וכל" :תינש דיגמה םהל רמא .םהיניעב דואמ הומת רבדה היה
.ןכ ושע ".תעדו םעט בוטבו ןתייווהכ םירבדה
".שורדה לע ונינפל רוזחיש הווצ שודקה וניבר" :ול ורמאו ולצא ואב
שומיש לש הבר הווצמ דיספי שורדה לע םהינפל רוזחי רשאכש ןיבה יכ ,דואמ ול רצ היה
יווצ לע רובעי ירה שורדה לע רוזחי אל םאו .וב שמתשהל דוע וצרי אל יכ ,םימכח ידימלת
ירבד לע רובעל ןיאש ,ןיד יפ לע הנקסמה ולצא התלעו תועש 'ב רבדב רהרה .שודקה ובר
לע םלוכ וממותשנ .הקומע הלכשהבו שממ ןתייווהכ םירבדה לע םהינפל רזחו ,ובר
שדוקב וכרד היה ןכ יפ לע ףא .דוע וב ושמתשה אל האלהו אוהה םויהמ .לודגה הארמה
.לודג קידצ אוהש ללכב וניבה קר ,המרה ותלעמ וגישה אלו ,םדוקמכ תועינצב

לש רדחה לצא ושדוק תציחמ התיה דיגמהו ,םרדחב םינשי םידימלתה ויה תחא םעפ
ךלוה דיגמהש עמוש אוה הנהו ,רע ןיידע היה קסבטיוומ לידנמ םחנמ 'ר ברה .םידימלתה
.דיגמה השעי המ תעדלו תוארל ידכ ,ןשי אוה וליאכ לידנמ םחנמ 'ר שפחתה .ודיב רנו
'ר היהש םוקמל אבש דע ,דימלתו דימלת לכ לש הרוצב לכתסמו אוה ךלוהש ,האר
ךכ רחא .הלודג תוקמעבו בר ןמז ותרוצב לכתסמ היהו ,ןחלושה תחת ןשי ןמלז רואינש
"!ןטק ףוג ךותב ונכשמ היהי אשנו םר לא ךלמ ת"ישהש אוה לודג אלפ" :ומצעל רמא
וב שמתשהש הממ דואמ דחפו עזעדזנ ושדוק יפמ הז רוביד לידנמ םחנמ 'ר עומשכ
.םהיניעב םג אלפל הז היהו ,םידימלתל הזה לודגה ןיינעה רפיס רחמל .םימעפ המכ
תועינצב גהנתמ היה אוה לבא ,ןוכנ לא ותוהמ תא עדיל םיקקותשמ ויה אוה םויהמ
.ןפוא םושב ותוהמ ריכהל םתלוכיב היה אלש דע ,תילכתב

ולאש םתעיסנ םדוק .םתיבל עוסנל אקלימש 'רו סחנפ 'ר םינברה וכרצנ תחא םעפ
ךרבאה לש ותוהמ םהל ריבסיש ולאש םגו ,םהל השק היהש ,רהוזב רמאמ דיגמהמ
רבד והזש םהל רמא ךרבאה תוהמ לעו ,רהוזה לש רמאמה םהל רמא .ןמלז רואינש 'ר
.ותוהמ ןיינעב םולכ םהל רמא אלו ,רהוזה רמאמ תולגל רשאמ רתוי השק

ופוג תא םידימלתה ולבט הלעמ לש הבישיב דיגמה שקבתנו םינוילעה ורבגש תעב
לרוגה לפנו ,וב זוחאל הכזי ימ רבא לכ לע לרוג וליפה .םייח םימ לש הווקמב שודקה
ול שירוהש שוחב ואר יכ ,םידימלתה לכ הזמ ולעפתנ .ושארב זחאי ןמלז רואינש 'רש
.תומלשב ותרות לכ דיגמה

להבתנ .2
טיבמו ןולחה די לע דמוע היה ,םלועב םסרופמ אינתה לעב ברה השענשכ ,תחא םעפ
:ארקו להבתנ .ותיב לא םירהונו םיכלוה םידיסח לש הלודג העיס הנהו ,האר .הצוחה
"?יב ואצמ המ ?ילצא םיאב םה המל ?ינממ םיצור ולא המ"
ךיפמ עומשל קר םיאב םה .םיאב םה התא ךילא אל ,ךתעד החינה" :ותשא ול הרמא
".ולצב ףפותסהל תיכזש ,שודקה דיגמה לע םירבד
רפסאש ידכב ילא םיאב םה ,ןכ .יל אחינ ,ןכ םא" :רמאו ותעד הררקתנ ולא םירבד עמשל
".םיכסמ ינא הזל - רפסאש ,םהל

.עפושב הלגמו ךלוה היהו ,הרותה בכעל ול רשפא היה אל בוש ,רפסל ליחתהש ןויכו

ךרבתי םשה לא .3
:רמוא אינתה היה ותליפתב תוקיבד תעשב
"!ךמצעב ,ךב קר הצור ינא .ךלש אבה םלועב הצור יניא ,ךלש ןדע ןגב הצור יניא"

םימכח תנומא תויהל הכירצ ןכיה דעו ונוממב תושעל םדא ךירצ המ .4
לע הסח הרותה םג יכ רמוא היהש ,תיבה תואצוהב דואמ םצמצל היה שדוקב וכרד
וידכנו וינב ויהשכ .תואצוהב םצמצל ךירצ ןכל ,רוביצהמ איה ותסנרפו ,לארשי לש םנוממ
.ול םיארמ ויה אל רקי דגב םישבול

היהשכ .כ"ור רשע השימח היה החקמש הרקי הרוגח לידנמ םחנמ 'ר ודכנ שבל םעפ
ברה ול ארק תחא םעפ .הרוגחה תא טושפל וכרד היה ושדוק תציחמל סנכיל ךרצנ
הרוגח" :ול רמאו הרוגחה תא ברה האר ףכת .סנכנו הרוגחה תא טושפל חכשו ,ןוזפיחב
"?החקמ המכ .איה הבוט
".כ"ור רשע השימח" :תמאה ול רמא
"?ולאכ םירקי םידגב שבול התאש ,לודג רישע התא יכו" :ול רמאו הז לע דואמ דיפקה
"?ךלש ןדנה אוה המכ" :ףיסוהו
".כ"ור םיפלא ינש" :רמא
"?כ"ור םיפלא ינשב השוע התא המ" :לאש
".הזמ טעמ חיווראו ןמאנ רשוע דיל ןתא" :ול רמא
"?חוורה אלו ןרקה אל ךל ריזחי אלש רשפאו" :ול רמא
".דואמ ןמאנ שיאו לודג רישע אוה" :ול רמא
".לודג ינע היהי ןמז רחאש רשפא ?לודג רישע תעכ אוהש ךכב המו" :ול רמא
"?תועמב השעא המ ןכ םא" :ול רמא
".תומלשב יאדווב ויהי ןאכו ,וז הביתב תועמה ןתתש הנמאנ יתצע" :ול רמא
ךרדב הז רמוא ברהש לידנמ םחנמ 'ר לש ותעדב היה .הקדצ תועמ לש התיה הביתהו
.קוחש
רשאכו .חוורהו ןרקה תומלשב היהיו ,הקדצל תועמה ןתתש תמאב ינוצר" :ברה ול רמא
".ןרקה םג דספות דחא רישע דיל ןתית

תציחממ ומצע תא טימשה ,תמאב ברה לש ותעד איה ךכש לידנמ םחנמ 'ר הארשכ
לודג רישע שיא דיל תועמה ןתנ ךכ רחא .הקדצל ויתועמ לכ רזפל הצר אל יכ ,ושדק
.םיחתפה לע ריזחמ לודג ינע השענו רישעה ףרשנ םישדוח המכ רחאל .דואמ ןמאנ שיאו

"?ךיתועממ המ תחוורהה ,יל רומא" :לידנמ םחנמ 'רל ברה רמא םימיה תוברב
.ףרשנ רישעהש ךיא ,תמאה ול רפיס
?תומלשב חוורהו ןרקה היהו ,הקדצל תועמה ןתתש ,ירבדל תעמש אל עודמו" :רמא
"?םילודג םינימאמ םהש ,אינילוו ישנא ומכ ,םכיתוברב הנומא םכל ןיא עודמ

ילגר וררקתנ .םלועב לודג רוק היהו ,שטירזיממ יתעסנ םעפ" :םתנומא ןפוא לע ול רפיסו
רשכ םדאו ןקז שיא תיבה לעב םש היה .דחא ןולמל ינאיבהל חרכוה ןולגעהש דע דואמ
המכ ,ןקזה תא יתלאש .יתואירבל יתרזחש דע ףורש ןייו גלשב ילגר תא ףשפשו ,רשיו
."הנש םישימחמ רתוי" :יל רמאו ,הז ןולמב רד אוה םינש
"?ללפתהל הרשע ןאכב ודובכל שיה" :ול יתרמא
."תואסרפ 'ד ןאכל הכומסה ריעל עסונ ינא םיארונ םימיב קר .אל" :יל רמא
?וכרבו השודק עמשי אלו רוביצב אלש וימי לכ ללפתי ןקז שיא ?ךכ ןידה יכו" :ול יתרמא
"?ריעב רודל ךלי אל עודמו
"?ריעב יתסנרפ היהת ןיאמו" :ןקזה יל רמא
"?תאזה ריעב םירד םיתב ילעב המכ" :ול יתרמא
."האמ ךרעל" :ןקזה רמא
הביס ה"בקהל ןיא ךרובעבו ,הסנרפ ה"בקהל שי םידוהי האמ רובעב" :ול יתרמא
"?ךתסנרפ ךל ןימזהל
הז ול יתרמאשכ ."שטירזיממ בוד 'ר לודגה וניבר דימלת ינאש עדי" :יתרמא הז רחאו
.ילצאמ ךלה רובידה
.םיצפח תואלמ תולגע תודמועש יתיאר העש יצח רחא
"?הז המ" :יתלאש
- ."ותלעמ יתוא הווצ רשאכ ,ריעב רודל עסונ ינא" :ןקזה יל רמא

רשאכו ,םינשב ךר זא יתייה ינאש ,וזכ הנומא קזוח ןיבהו האר" :ודכנל ברה ףיסוהו
היהש ,ותריד תא רוקעל דגנמ ושפנ תא ךילשה ףכת ,וניבר דימלת ינאש רובידה עמש
לכויש ינממ םימעפ יתש תעמש - התאו .הנש םישימח הלודג החוורהב הסנרפ םש ול
".ירבדל תנמאה אלו ,חוורהו ןרקה דספויש תויהל

ותסיפתו ברה לע תוריסמה .5
,לעופב ויהש תודבועל ךכ לכ םירתוס גרוברטפב ותבישיו ברה תסיפת לע הדגאה ירבד
.םיישממה תוערואמה לש ןכוליה תא ןאכ םושרל יאדכש דע

ןיבש תוטטקהו םידוגינה ודדחתנ (ח"נקת ירשת ט"י) הנליוומ ןואגה תריטפ רחא ףכת
ןויעבש םיקוליחה ךכ לכ אל הזל ומרג ,הארנכ .זוע רתיב אטילב םידגנתמה ןיבו םידיסחה
:תירוביצה תונקסעה עוצקמב תונחמה ינש ןיב התיהש תורחתהה ומכ תווצמה השעמבשו
להקה תגהנהל עגונב םידגנתמה לש םהילגר קוחדל וליחתהו רפסמב וברתנ םידיסחה
םישנא השימח לש דחוימ דעו רדתסנ הנליווב .להקה ןוטלש ךותל סנכיל םיצמאתמ ויהו
ישארמ םידחא וסנכנ וכותלש הז דעו .םהל קיצהלו םידיסחה תא ףודרל התיה ותילכתש
הכפהמ התשענ ובש ןמזה ותוא דע ונייה ,ט"נקת תנש עצמא דע םייקתנ ,יאנליווה להקה
וסנכנ םמוקמבו םידגנתמה תגלפמ להקה ישארמ םישנא הנומש ושרגתנש ,הליהקב
.םידיסחה ןמ םירחא

רורוקורפ-לרנגהל הנליווב םידיסחה תופידרל דעוה ילעב ושיגה (1798) ח"נקת תנשב
הקיזמ ותלועפש ינזאלמ ןמלז רואינש 'ר לע אירוטליד ,ןיבופול ךיסנה ,גרוברטפ יכלממה
שריה) דוד ןב יבצ :הנליוובש םימסרופמהמ דחא םותח היה הריסמה לע .הנידמה רטשמל
השירדו הריקח תושעל בוקנלוב יאטילה רוטנריבוגהל וצ ןתנ רורוקורפ-לרנגה .(שטיבודיוד
יפ לע .גרוברטפל הלועמ רמשמ תיולב ולש תכה לש םישארה תאו ברה תא חלשלו
ןירוק ויה ךכ) "תינילורקה תכה" ןמ םידוהי ב"כ דועו (ט"נקת ירשתב) ברה ספתנ וז הדוקפ
,םיספתנה ןמ העבש .היתוביבסו הנליוובש םידיסחה ןמ (ןילראקמ ןרהא 'ר םש לע םידיסחל
ובישוה םיראשנהו ,גרוברטפל וחלתשנ ,ברה תלועפב םיפתתשמה ישארל ובשחנש
.םהמ ולבקתנש תולאש ירוריב םיליכמה םיבתכ קר וחלשנ גרוברטפלו ,הנליווב הסיפתב

ובש ,ירבע בתכ שיגה םשמ .לואפ-רטיפ תדוצמב והובישוה גרוברטפל ברה תא ואיבהשכ
,תירבעמ םגרתמ ואצמ אל גרוברטפב םתוא .םידיסחה תכל םיעגונה םירבדה תא רריב
רבמבונב 1 םויב רזחוהו תיתפרצל תירבעמ םגרתנ םשו ,הנליוול בתכה חלשנ ןכ לעו
םיסופתה םידוהיה תעבשש היה רבדה ףוס .רורוקורפ-לריניגה לא (ט"נקת) 1798
רוטנריבוגל עידוה רורוקורפ-לרנגהו ,הגיר ריעמ ,םכרדמ ורזחוה גרוברטפל וחלתשנש
אצמו "ץיבוכורוב ןמלז ברה" לש ןיינעה ירוריבו םירבדה יטרפ לע דמע רסיקהש ,בוקנלוב
ררחשל הווצ ךכיפלו ,ללכה םולשלו הנידמה רטשמל קיזמ רבד םוש םינילורקה תכב ןיאש
.םיספתנה לכ תא

.ט"נקת ולסכ ט"י ךיראתב ורסאממ ררחתשנ ברה

רוסמה היה וז םעפב .תינש גרוברטפל אבוהו ברה רסאנ ךרעל םייתנש ץקמ לבא
.קסניפמ ברה ,רודגיבא

תורייע לשו קסניפב תונברה תוסנכה תא הריכחב םיצירפה תאמ חקל הז רודגיבא
ורבגתהש רחא היה וז הריכח השעמ .םידוהי םיפלא תרשעמ רתוי ןהב היהש ,הביבסה
ותויה דעב ("יול תשודק" לעב) קחצי יול 'ר םדוקה ברה תא ריעה ןמ ושרגו םידגנתמה
ויהש ,םידיסחה .ותרמשמב חילצה אל רודגיבא לבא .םידיסחה יכרד יפ לע גהנתמ
םתא להנל ומצעב תוחוכ יד שיגרמ היה אלשכ .ול םיקיצמ ויה ,ןיינמב םיברתמו םיכלוה
לדוג לע היארל תודיסחה ירפסמ וילא איבה םגו ,הנליוומ ןואגה לא עסנ ,המחלמה תא
דגנ ורבגתה דוחייב .הליעוה אל ןואגה לא העיסנה םג לבא .םידיסחה לש םלוקלק
ולא להק ישאר .ץיבורבודו ןילוטס ,ןיבולז ירעב ויהש םידיסחה ןמ להקה ישאר רודגיבא
רוסא אהיש ,ותונבר תרשמ תא רודגיבא גישה םהמש ,םמצע םיצירפה םתוא לצא ולעפ
קסניפב םג םידיסחה די המר ךכ רחא .תונברה תוסנכה תובגל תורייעה ןתואל אובל וילע
.הריכחה רמג םדוק םייתנשכ דוע ותרמשממ רודגיבא תא וחדש דע ,אפוג
והושרגש ןויזב ול ושע דוע ,ותסנכה תא ונממ וחקלו תונברה ןמ והוריבעהש ,הזמ ץוח
לא אנלבוק רודגיבא שיגה זא .רפעו לוח ואסיכ םוקמב אצמ המש ואובב .תסנכה תיבמ
דע ותונבר תרמשמ לע רודגיבא ראשייש וצ ןתנ טארטסיגמה .קסניפב טארטסיגמה
לש ריכזמה ינפ תא לבקל וליפא וצר אל להקה ישאר לבא ,תואכרעב וניד ררבתיש
יקסנימה רוטנריבוגה לא ועסנ ךכ רחא .הדוקפה תעדוה תא איבהש ,טארטסיגמה
.רודגיבא דגנ םדצ לע דומעיש ולצא לועפל םדיב הלעו

שיגה (ס"קת) 1800 תנש תליחתב .ףוסה דע ותמחלמ יקסע תא להנל טילחה רודגיבאו
.יבצ יתבש תכמ םהש םידיסחה תא םישאמ אוה ובש ,ךורא הריסמ בתכ רסיקה םש לע
"ש"בירה תאווצ" רפסה ךותמ םיטוקיל הברה ובתכב איבמ אוה וירבד תתימא לע היארל
תועמה לע הלשממה בל תא אוה ריעמ םג .ויתורעה םע שטירזיממ דיגמה לש 'סו
.םילודג םימוכסב לארשי ץראל םשארב ברה םע םיאיצומש
חלתשנו ינזלב ןמלז רואינש 'ר רסאנ (א"סקת ולסכ 'ד) הנש התואב רבמבונב 9
.ותיבב ואצמש םינוש םיבתכו םירפס לש קש המש וחלש הז םע דחי .גרוברטפל
המשאה בתכ לע הבושת ןתיל חרכוהו ,רודגיבא םע םינפ לא םינפ והודימעה גרוברטפב
םויב וצ ןתנ ןיינעה לש וביט לע רסיקה דמעש רחא .םיפיעס ט"י ליכמ היהש רודגיבא לש
רמג דע גרוברטפמ תאצל וילע רסאנש אלא ,ותסיפתמ ברה תא ררחשל רבמבונב 27
.תיאשחה איצידפסכיאה ןמ המש רסמנש ,טנסב וניד רוריב
שיגה 1801 סראמ תליחתב .הינש הריסמ רודגיבא שיגה (א"סקת) 1800 רבמצד שדוחב
תכה" םגשו יקנ אוהש חיכוהל ,תוילאיציפוא תודועת ףוריצב ,בתכ רסיקה םש לע ברה
29 םויבו ,לואפ רסיקה תומ םדוק םידחא םימי היה רבדה .הקיזמ הניא "תינילורקה
רודגיבא שיגה ךכ רחא .1 -ה רדנסכלא רסיקה תדוקפב ברה ררחתשנ ,1801 סראמב
ברה תא חירכה הזו ,ולש תכהו ברה ירבד לע תפסונ השירדו הריכח תושעל השקב דוע
תוריסמ ינפמ וילע וניגיש ,רסיקה םש לע השקב (א"סקת) 1801 טסוגוא שדוחב חלשל
.םייתדה םהיניינעב םידיסחה תא ועירפי אלשו רודגיבא

עסונ היה קסניפ ק"קב ד"בא - יול תשודק לעב - קחצי יול 'ר שודקה ברה היהשכ
רבדה לגלגתנו םידגנתמה דצמ תקולחמה וילע התברתנ .לודגה דיגמה לא שטירזימל
,עשרו רוסמ היהש ,רודגיבא ד"באל לבקתנ ומוקמבו ,קסניפ ק"קמ ברה תא ושריגש דע
בשי ,לודגה דיגמה ,שדוקה ןורא תזינג רחא הנהו .ותליחת לע חיכוה וישעמ ףוסש ומכ
הרותל לארשי ינב וניחא תובבל ךשמו ינזאל ק"קב ושדוק אסכ לע ןמלז רואינש 'ר ברה
.הליפתה חסונ תא הניש םגו ,הליפתלו
הלודג תקולחמה התיהו הנליוומ והילא 'ר ןואגה רחא וטנ רשא םלועה ישנאל דואמ הרח
האיר ןודינב תובושתו תולאש וזיא ויה יכ ,ןיטשהל ןטשל םוקמ ןתינ יניבל יניבו .דואמ
ןואגה לא וירבד בתכו ,הרסא קסניפמ ברה רודגיבאו ,קחצי יול 'ר ברה הרישכהו ,תחא
רבדה לגלגתנש דע ,ושפנ קידצה ןעמל השעמה ףוגב םירבד ערגו ףיסוהו ,הנליוומ
םידיסחהו .תופירט םילכוא םה יכ ,םידיסחה לע רודגיבא קעצ זא .וירבדל ןואגה םיכסהו
רשא 'ר ודימלתו ןילרקמ המלש 'ר שודקה ברה זא םיבשוי ויה םש - קסניפב ויהש
רריב ןכ לעו ,'ה םע לע םירבד הפח רשא לע רודגיבאל ןויזב ושע - םהישנאו ןילוטסמ
.ןמלז רואינש 'ר שודקה ברהל התשענש הערה לכ החמצ הזמו ,תרחא ךרד רודגיבא ול

,ןואגה לע ברה בתכ רשא בתכמה תא הארהו םעה בל לא םמחל הנליוול עסנ רודגיבא
םהירבד תא לבקל הצר אלש קסניפמ ןואגה לע ךכ בתכ ברהו .תיחשמ שיאל רבח אוה יכ
,םהב לכתסהל וליפא הצר אלו - ברהו קסביטיוומ לידנמ םחנמ 'ר - םידיסחה יחילש לש
.רודגיבא ירבד לכל ןימאה ןכ לעו ,וינפל ונישלהש תמחמ
בר ןוה ופסאו הלודג הליהק הדעוותנ ברה לש ובתכמ תא הנליוו ינבל רודגיבא הארהשכ
חולשל זב רודגיבאו .םהינידב ל"נה םינברה לע ןישלהל גרוברטפל עסיש רודגיבאל ונתנו
יכ הצרו לארשי יאנוש לש ןתציב עקעקל הצר יכ ,םדבל ןמלז רואינש 'רבו קחצי יול 'רב די
עברא לע ומצעב ליואפ רסיקה ינפל ןישלהו גרוברטפל עסנ .דוע רכזיי אל םידיסח םש
:םילודג
ףוסאל לעילב ישנאמ םשו די ול חקל יכ וילע ןישלה - ןמלז רואינש 'ר ברה היה ןושארה
חלוש אוה יכ םגו ,תוכלמב דורמל ונוצרו רשל םהילע היה אוהו ,לארשי יגהנמ תונשלו ןוה
םירבד דועו ,ןטלושה תא בהואל ול תונקל הצור אוה יאדובו ,לארשי ץרא הברה תועמ
.םתוא ליכהמ העיריה רצקת רשא הנהכ םיבר
.בושטידרבמ ברה ,קחצי יול 'ר היה ינשהו
.ץיווחילמ יכדרמ 'ר שודקה ברה - ישילשהו
.ןילוטסמ רשא 'ר שודקה ברה - יעיברהו
םישרודו םהיתובשומ תומוקמ לכב ברהל םירזועהו םיכמותה םה יכ רמא הלא השולש לעו
םיבר םישנא לע דועו .ןמלז רואינש 'ר ןוצר הזב תושעל ידכב הליפתה חסונ תונשל םיברב
.ןישלה ברה ןימי םיכמותה םידיסחהמ

רשא םישנאה לכ תא חקיל ךרוצה ןמ ןיא יכ רמא הלאה םירבדה תא ליואפ רסיקה עומשכ
ןמלז רואינש 'ר תא וחקיי קרו ,םלועה לכ תא שיערהל אלש ידכ ,רמשמל רודגיבא רסמ
-אל םאו ,םלוכב השעי הלכ רוסמה ירבד םינכ םאו .רוקחיו הארי ונממו ,וינפל והודימעיו
.תושעל המ עדי
,ןיינע הזיאל ךלמה רצחב דומעל ברה אובי ףכת יכ ,ךלפה רשל ךלמה תדוקפ הנתינ ןכ לע
ךלמה יצעויל בר דחוש ןתנ ןכ לעו ,ותא קדצה יכ תויארו תודע תייבג ברה איבי אמש ארי
ןכ לעו ,הנידמל ץוח בר ןוה ףסא רבכ יכ ,תרחא הנידמל ברה חרבי יאדוב יכ םהל חיכוהו
םירקש רודגיבא הדב םג .םייתשוחנב רוסא ותוא איביש דחוימ ריצ ברה ירחא וחלשי
הרימש ותוא ורמשי אל םא חורבל לכויו ,תישעמ הלבקב שמתשמ אוהש ,ברה לע ובלמ
חשל הצרתנו רסיקה תא םירשה ותיפש דחושב תאז םג לעפו ןטש השעמ חילצה .הלועמ
טוידרסהל םג דחוש ןתנ רודגיבאו .םיקיזאב ורסאל וילע הווצו דחוימ טוידרס וירחא
,לארשי תורייעמ ריע םושב ומע בכעתי אלו ותיבמ םואתפ ונחקיי יכ ,ברה ירחא חלשנה
.ומולש ישנאל רבדה עדוי אלש ידכ
םשהמ תיטרפה החגשהה דגנ ,םישיא לדחו הזבנ טרפבו ,שונא תולובחת ןה המ לבא
ינפל ברה לע ןישלה רודגיבא יכ ונמולש ישנאל רבדה עסונ ףכת - !ויארי לע ךרבתי
ותיבמ עסיי יכ ,ברהל רבדה ועידוהו ,תושדח וזיא וחמצי יכ וניבה אליממו ומצעב רסיקה
ינומכ שיאה - :רמא ,וב הססונ תיקולא המכח רשא ,ברה לבא .רבד רשפ ועדיש דע
םא ,תמאבו - .יניד דצל איצויש ךרבתי םשהל הווקא יכ ,ךלמה ינפל דומעל ינוצר ?חרבי
היהו רוסמה תא קידצמ רסיקה היה זא יכ ,לארשי יאנושל המוקת ו"ח היה אל חרוב היה
.'ה תעושיל הפיצו ותיבב ברה בשי ןכ לע .ויפב תמא החירבהמ הארנכש רמוא

ברה רובע עסונ אוהש ריעה ישנא לכ וניבה ינזאלל ןימראדנ'זה םע טוידרסה אבשכ
לכתסהו ןולחה חתפו ןיליפת זא שובל היה ברהו .וירחא םיאב ליח ישנא יכ ברהל ועידוהו
הז לע רמא ברה .תחא לגר רבשו הבכרמהמ וירחא חלשנה טוידרסה לפנ ףכתו ,םיעסונב
...ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו" ל"זר ורמא אלה יכ ,שודיח הז ןיאש
.הבכרמהמ לפנש דע דחפ וילע לפנ ןיליפתה האר רשאכ ןכ לעו ,"שארבש ןיליפת ולא
אלה - :םהל הנע - ?ונלש ןיליפתה ינפמ םיארי םלועה תומוא ןיא עודמ - :ברהל ולאשכשו
ישארב ןה ,םשה ךורב ,ילש ןיליפתהו ,שארה לעש ןיליפת אלו שארבש ןיליפת ורמא ל"זר
.שארה לע קר אלו
םא שנעי אמש ושפנל דואמ ארי היהו ןמחרל וילע ךפהנו טוידרסה יניעב ונח ןתנ 'הו -
וחילש אוה יכ ,ושינעי אלו ותא עסי יכ וינפל ןנחתהו אב ןכ לעו ,הקזחב ברה תא ץחלי
ותאו ,תישפוחה תיבב קסביטיווב ראשנ טוידרסה ותוא לבא .עסנ ברה .רסיקה לש -
ומע עסיל ליחתהו ,ברע תונפל תבש ברע היהו .ליבינ דע וכילוה .רחא טוידרס וחלש
.תבש רחא דע םנקתל ולכי אלו הלגעה ינפוא ורבשנ דימו ,תבשב

,תועש יתש ומכ ןורדמב ותוא וכילוהו ,תחפטמב ויניע תא ורשק גרוברטפל ותוא ואיבהשכ
לתוכ םש דמע תונולחה ןמ קחרהו .םילודג תונולח םע לודג המוח תיבב רצבמל והואיבהו
רסאמל והואיבה .בוחרה תא רוסאה הארי אל ןעמל ,תונולחה ןמ רתוי ותמוקב לודג דחא
.םש ותוא ורגסו אוהה
םחל םש םינתונ ויהש יפ לע ףא ,המואמ םעט אלו םיפוצר םימי השולש רצבמב ברה היה
ןיעב וילע חיגשה רצבמה לע הנוממה רשו ,ויאור לכ יניעב ןח אשונ היה ברה םלוא .םימו
אל יכ ,רמאו ובל לע רבדו ,ותוא םחינ ,וילא רשה סנכנ .םולכ לכוא וניא יכ הארו החוקפ
.ונידב ונייעיש קרו ,ןאכל אבוה הלילח חבטל

םלועל קלח ול ןיא תעדל ומצע דבאמה אלה ?המואמ םעוט ךניא עודמ" :ותוא לאשו
"?אבה
יכ ,לוכאל המ ול ןיא הז תלוזו ,םחל לוכאל לכויש תואירבה וקב וניאש ,ברה ול בישה
קלח יל היהי אל םא ךכב המו" .שפנה יוצימ דע לכאי אל ל"זח ורסאש ם"וכע ילושיב
םוש תעכ לוכאל לוכי יניא תאז תלוזו ,תופירט לוכאל ינוצר ןיא הז לכ םע ?אבה םלועל
".ינא הלוחש תמחמ לכאמ
ךכרד התיה המ ,תואירבה וקב התא ןיא םא ,ךתיבב ךכרד יל אנ רפס" :רשה ול רמא
"?ךשפנ בישהל םועטל
".שבדב חקורמ ןונצ לכוא יתייהו םינבדבוד-ןיי טעמ םועטל התיה יכרד" :ברה רמא
"?ונממ לכאתו יל ןימאתה ,ידוהימ הזה לכאמה תא ךל איבא יכונא םא" :רשה ול רמא
לצא ונלבקת ךמצעב התא קרו ,ךתלוז ךדי תא שיא וב חלשי אל םא" :ברה ול הנע
".לכואו ךל ןימאא ,ןאכל ואיבתש דע ונממ ךתעד חיסת אלו ידוהיה

זא היהש ילפילמ יכדרמ 'ר ריבגה לא עסנו ויסוס תא םתרו ,רשה יניעב ברה אצמ
".השדח הרידקב שבדב חקורמ ןונצ יל ןיכת העש דועב" :ול רמאו ,גרוברטפב

עדי אל ,תיאשחה איצידיפסכיאה ןמ רשה אוה יכ ,וריכמ היה ילפילמ יכדרמ 'ר ריבגהו
אל תמאבו ,םיה לע והוכילוהש עמשנ ברה לע יכ ,תאזה הדרחה תא דרח ימ ליבשב
,השדח הרידקב התוא םש ,תחקרמה תא ריבגה ןקית .תיאשחה הצעומל אלא והוכילוה
איבה רשה .תחקרמה איה ימ ליבשב ועידוהל השקבב הנטק הקתפ חינה הרידקה לעו
אוהש רשה תוארב .לכאו הדות ברה ול ןתנ .ברה לא תחקרמה םע הרידקה תא ומצעב
.דואמ חמש ,טעמ אירבהשו לכוא

"?דוע ךל איבאש ךנוצר" :ברהל רשה רמא .תחקרמה הלכתש בורק היה עובש רחא
".שיא םושל אלו ןימאמ ינא ךל קר לבא ,הזב ינוצר יאדוב ךדסחב הצרת םא" :רמא
והווצו יכדרמ 'ר לא תינש עסנו הב היהש תחקרמה טעמ םע הרידקה תא רשה חקל
הב בותכו הרידקה ילושב הנטק הקתפ ןכ םג חינה ברהו .הז ןיממ תחקרמ דוע חוקרל
התוא האר אל תחקרמב התוא הסכש ינפמו ".הנליוול ףכת עסיי שטיבונאימ ביל" :רומאל
שממ ארי היהו ,ברה ול ןימאהש ותנומאב דומעל הצרש ינפמ ,הזב עגנ אל אוה יכ ,רשה
תא ףכת ןיבה ,ברה לש וישנאמ היה אוהו ,הקתפה יכדרמ 'ר האר רשאכ .תחקרמב עוגנל
ותעדש ומיד הליחתמ .שטיבונאימ ביל ומשש אצמנ םא ריעה לכב םישפחמ ויהו ,בתכה
הקתפבו ,גרוברטפב זא היה אל אוה לבא - הדוהי תיראש 'ס לעב - ביל 'ר ברה ויחא לע
.ריעב שפחל ופיסוה ןכ לעו ,"ףכת" בותכ
ורקחו ,שטיבונאימ אוהו ביל ומשש םידיסחה תכמ ינומה שיא יכדרמ 'ר ינפל ואיבה ךכ ןיב
והילא יבר ןואגה לש ותוחא ןב אוה יכ םהל עדונ תוריקחה ירחאו ,הנליווב היה ילוא ולצא
םיפלא ינש ךס ול ונתנו .וילע ברה ןווכש אוה הז יכ ףכת םתעדב עבקנ ןכ לעו ,הנליוומ
ווצו ,ברה תא דואמ בהואו םידיסחה דצל דואמ הטונו אוה רשי שיאש והוריכה יכ ,כ"ור
ןיידע יכ ,םש השעת רשא תא ךודמלי ןמזהו םוקמה" :ול ורמאו ,ףכת הנליוול עסיש וילע
".העיסנה תנווכ םיעדוי ונא ןיא

.וכרדל עסנו ףסכה רורצ תא שיאה לבק


תיאשחה איצידיפסכיאה ןמ תצק רפסנ וישכע
.ברהל םש עריאש הממו

תועמ ףוסאל ל"צז יולה ןרהא 'ר שודקה ודימלת עסנ רסאמל ברה תא וחקלשכ ףכת
לע רזג ואוב םוקמ לכב יכ ,איצנגיסא לבור ףלא םיעברא ףסא תועובש 'ג ךותבו ,ורובע
'ר ירבדל עמשי אל ימו .האמל םיזוחא הרשע אינודנהמ ונתיש םיריעצה םידיסחה לכ
?לכל עודיכ ,הנש םישולש ךשמב ברה תיב לכב איבמהו איצומה היה רשא ןרהא

השעמה יפ לע רוריבב םהל עדונשכו .ילפילמ יכדרמ 'ר דיל ןחלש ,תועמה תא ץבק רשאכ
דיסחה תא ורחבו ,ברה לא סנכיל שיא לכויש ךרד ואצמ ,רצבמב רוסא ברהש ל"נה
הליכא וילא אשונ היהו םעפ לכב וילא ךלוה היה אוהו ,הנישטוריסמ לואש 'ר םסרופמה
,תולאש רמולכ ,ןילוקוטורפ םעפ לכב ברה תאמ םילבקמ ויה ךכ רחא .ויכרצ ראשו הייתשו
המ ינפמ ותוא ולאשו .לוקוטורפה תלבקל רחא שיא םיחלוש הכולמה ירש ויה םעפ לכבו
לכמ וילא םיפסאנ המ ינפמו לארשי ץרא תועמ ץבקמ היה המ ינפמו הליפתב חסונה הניש
.המכחב בישה הלא לכ לעו .תומוקמה

דובכה ול ןתנו ברה שיגרה ףכת .ומצעב ליואפ רסיקה הריקח תושעל וילא אב תחא םעפ
."רסיקה ינודא" וארקו רסיקל ךיישה
"?רסיקל ךיישה דובכה יל ןתית המ ינפמו ,רסיק יניא" :רמאו ול שחכו ליואפ וב רעג
ףכת תנבהו ,דחפ ילע לפנ ךאובבו ,אעיקרד אתוכלמ ןיעכ אעראד אתוכלמ" :ברה ול הנע
".רסיקה ךמצעב התא יאדו יכ

לע המכח לכב עדוי ותוא ואצמו ,לכל עודיכ ,תומכח עבשה לכב ברה תמכח ונחב ךכ רחא
קלוד היהו הלילב ומכ םויב דואמ ךושחו לפא םוקמב רסאמב והובישוה תחא םעפ .הירוב
הרומ אלב עדיל לכות םאה" :והלאשו דחא רטסינימ וילא אבו ,הלילב ומכ םויב רנ םש
"?הלילה ןמ תעכ ורבע תועש המכ ,םוצמצב העשה תועש
'כ דועו םויה תוצח רחא 'ב העש איה תעכ יכ ,םוצמצב ךל דיגהל לכוא יכונא" :ברה ול הנע
".תעכ אוה הליל אלו ,עגר
"?עדוי התא ןיאמ" :רטסינמה והלאש
ףוריצה ידי לעו ,ינדא יפוריצ ב"י הלילבו היוה יפוריצ ב"י םיריאמ םויב יכ" :ברה ול רמא
".םוצמצב העשה עדוי יכונא

תיב התואב התיה .ונממ לוקוטורפ םש לבקל ידכ םיצעויה תיבל ברה תא וארק תחא םעפ
ויה םשו .הפצרל תחתמ ויצח דע לפונ היה הילע דעוצה לכו ,הפצרב הסוכמ תחא הנוכמ
םה ורעש .ותאמ םישרודש המ לע הדויש ידכ םיטושב אטוחה תא רסייל םישנא םידמוע
דע ונימיל דצה ןמ ךלהו ףכת ןיבה תיבל ואובב אוה לבא .המש ברה םג לופיי יאדוובש
.עגפ ילב םיצעויה ןחלוש ינפל דמעש
,םיכלוהה לכ ךרדכ תכלה אלו דצה ןמ תכלה המל" :ותוא ולאשו הז לע םיאורה לכ והמת
"?עצמאב
,'ןימי ךרד אלא ויהי אל הנופ התאש תונופ לכ' ל"זר וריהזה םניחל אל" :ברה םהל הנע
".ול וניכהש תשרב לופיל לכוי ויניע והואשי רשא םוקמל תעד אלב ךלוהה לכ יכ
ךמצעמ וא ,הנוכמ הפ שי יכ ךועידוה םימשה ןמ םא ונל אנ דגה" :םיצעויה והולאש זא
"?תנבה
,אוה םניחל אל יכ יתנבהו ,טעמ הנושמ הפצרה םש יכ יתיאר תיבל יסנכהב" :םהל הנע
".אוה רושימ חרוא יכ יתיארש םוקמב ךליל בטומ ,הנכסב ךליל יל המל ,יתבשח ןכ לעו
.ותמכח בור לע םיעמושה לכ וממותשנ יכ דע עדמבו לכשהב וירבד לכ םש סלפמ היה ךכ

.דימת ולצא אצויו סנכנ היה ל"נה לואש 'רו
:ברהל רמאו ,הלהבב רצבמה רש סנכנ הנהו ,ורדחב לואש 'ר ולצא היה תחא םעפ
הארישכ התעו .הנוציחה רצחל אב רבכו ,ךילא ךלוה רסיקה יכ ,ונדבא ונלוכ ,ונדבא"
ידוהיה תא איבחהל ןכיה ,תושעל המ עדא אל יכונאו .ונלוכ תא דימשי ךלצא רז שיא
התעו .והארי אלש תורשפאב ןיאו ,דחא חתפ אלא ןאכ ןיא םא ,רסיקה והארי אלש
".ו"ח ונלוכ דבאנ לבל הרהמ הצע אנ ץוע
".ןאכמ ךל ךל .ידוהיה תא הארי אל רסיקה .דחפת לא" :ברה ול הנע
"?השעת המו" :רשה ול רמא
רשא יתא םוקמ שי .ךמוקמל ךל ךל .ותושעה םרט רבד עדיל לוהב יהת לא" :ול רמא
"?ךל תפכיא המו .ותוא הארי אל רסיקהו ידוהיה תא איבחא
.ול ךלהו רשה אלפתה

ךכו ,ותוא תוסכל ןוליוה לשלשו ןוליוה תחת ןולחה ךותב ודימעהו לואש 'ר תא חקל ברהו
,תופוצר תועש הנומש לוקוטורפ ונממ לבקמ היהו ברה רדחל סנכנו אב רסיקהו .םש דמע
דע םמוד ןבאכ ןמזה ותוא לכ דמוע היהש ,לואש 'ר תא האר אל ךרבתי םשה תרזעבו
רסיקה אב .ואובחממ לואש 'ר אצי ,רסיקה אצישכ ,ךכ רחא .ברה רדחמ רסיקה תאצ
תע התייה אופא" :ותוא לאשו םמותשה .םש דמוע אוה הנהו ,ידוהיה אוה ןכיה תוארל
"?רסיקה ןאכ היהש
.והנע
"?ךתוא האר אל אוהו" :רשה ףיסוה
".יתוא האר אל ,ןכ" -
".ףשכמ אוה םכמ דחא םא יכ הז ןיא" :רשה רמא
".ןוליול רבעמ דמע הפ יכ" םוקמה ול ותוארהב ברה ול הנע "ןכ אל"
דימת ןעשנ התא לבא ?ןוליוה היבגמ רסיקה היה םא השוע תייה המו" :רשה ול רמא
".םדי לע ךייח דיספהל לכות לקנבש םירבד השוע התאו ,ךל תדמועש ךתמכח לע
יתבשייתנ הז לכ םע ?ךל יתעמש אלו ,וזמ הבוט הצע תתנ םאה ,התאו" :ברה ול הנע
סכטמ יתייה יל הווצמ היה םאו .ןוליוה ומצעב היבגהל רסיקה סומינמ הז ןיאש יתעדב
".ירזעב דימת אוהו ינוחטב 'ה לע יכ ,היבו הינמ הצע

שיאה .הנליוול ברה תדוקפב עסנש ,שטיבונאימ ביל 'רל עריא רשא תא רפסל רוזחנ התע
תעד יפ לע היהש ולש ןיליפת לש רשקה תונשל ותעדב בשייתנ גרוברטפמ ועסנב הזה
,ןמלז 'ר" :ל"ז דיגמה וילא רמא שטירזימב ברה היהשכ יכ .םירשקה ראשמ הנושמו ברה
רושקל ךירצ היהיש ונייה ,םוי לכב םתרשקו תוצמ םייקל לכואש די לש רשק יל השע
לע ורשקל ךרצויש ,ןיד יפ לע רשק ברה איצמה ".םוי לכב ןיליפת תחנה תעשב רשקה
תרוצב ותושעל הווצ שאר לש רשקה םגו .ןיסייר תנידמ ישנא לכ םויה םישוע ןכו ,ןיליפתה
,ץוחל םינפבמ די לש העוצרה םירשוק םידרפסה םג .טושפ רשקב םישוע םיזנכשאהו ,'ד
תכמ אוה יכ והוריכי אלש ,ןיליפתה תחנה ביל 'ר הניש ךכיפל .המינפ ץוחמ - םיזנכשאהו
.ינע שיאכ עסנו ,ודגבב רפת תועמה תא .םידיסחה

ותוחא ירחא שיאה רקח הנליוול ואובב .הנש ו"ט התוא האר אלש ,תוחא ול התיה הנליווב
תמחמ ,ולצא לואשל הפיסוה ,ומולשל ותוחא הלאש רשא ירחא .םייחב התוא אצמו
"?ו"ח תכה ןמ ךניא םאה" :ןיסיירב רג אוה יכ העדיש
"!הזב ינידשחת לא ,ו"ח" :רמאו םללקו שיאה קקר
ןיאו הקרפל העיגה הלותבה יתב הנה" :רמא .ותעיסנ תילכת לע והתלאשו הלצא והתחקל
".רזעל יל היהיש ,דיסחה ןואגה ונדוד לא יתאב ןכל .האישהל המב יל
םע רביד .ןואגה םע רבדל וחינהל ורובע השקבו ,ןואגה לש שרדמה תיבל ותוחא ותכילוה
רחאו ,'ה ךרד םדוקמ דומליו ושרדמ תיבב בשיש ןואגה וילע הווצ .ושקובמ ול רמאו ןואגה
.ותיבב ומחל ילכואמ ותוחא ןב היהיש הווצ םג .ותב יאושינ תואצוהל ול ןתיי ךכ

םיצפחה ברה ידגנתמ לש תודוסה לכ ועדוי יניבל יניב יכ ,הז לע ובלב דואמ שיאה חמש
שיאה ןכ השע .הטסופה ידי לע גרוברטפל ומולש ישנאל בתכמב עידוהל לכויו ,ותערב
.ןואגה ןחלוש ילכואמ היהו הנש יצחכ םש המהמתנו
היה ,רודגיבא לא גרוברטפל בתכמ הנליוומ םיחלושו רבד הזיאב דוס ןיקיתממ ויהשכ
.הנליווב עמשנש תושדחה םהל עידומו ילפילמ יכדרמ 'ר לא בתכמ ביל 'ר םג ףכת חלוש
בתכמ לביקש רבדה עדוי אמש ביל 'ר ארי היה יכ ,בתכמב ול בישמ היה אל יכדרמ 'ר ךא
השענהמ הרורב העידי םוש עדי אל רשא לע רעצב יורש ביל 'ר שיאה היה .גרוברטפמ
הנוילעה לע םדי יכ ,םידגנתמה תאמ םיבתכמ םיאב םעפב םעפ האור היהשכ טרפבו ,םש
דימת עידומ היה ךא .םתא תמאה םא עדי אלו ,ינולפ רשה תאו ינולפ רשה תא ודחיש יכו
אוה דקוש יכ ןואגה ישנא ינפל תוארהל ידכ הז לכ םע .םיבתכמה לכמ םידיסחהל
רתח םירתסמבו ,םהמיע דמולו םינלטבה םע שרדמה תיבב דימת בשוי היה ,ודומילב
.ויחלושל עידוה ןעמל רבד לכ שרוש תעדל הריתח

לכל הווצו דואמ התע דורט אוה דיסחה יכ םינלטבהמ ביל 'ר עמש הנש יצחל בורק רובעכ
אצוי היה אוה םגש םהמ דחא הנע .רתסנ ןיינע הזיא לע רבדל ופסאתיש להקה ישאר
דואמ ביל 'ר וב רצפ ".םתולגל יל רוסא לבא ,תורתסנה עדוי יכונא" :ןואגה תיבב סנכנו
דיסחה ןיבהו ,ןאכל תכה שארמ תולצנתה בתכ אבוה יכ ,רמאו דצה לא והטה .ול הלגיש
תיבל ץר רבדה תא ביל 'ר עומשכ .ורסאממ בורקב אצי יכ תויהל לכוי הז ידי לע יכ
ןושלב בתכב ותולצנתה לכ ןתיש רסיקה לצא לעפ ברה יכ ,רבדה רשפ עמשו הפיסאה
.הז לע םתעד תווח עיבהל םגו היסור ןושלב ומגרתיש םימגרתמל וחלשי רסיקהו ,שדוקה
בתכה ףוסבו .םוגרתה אוה השעיש בתכה וילא עיגהו דחא רוטקיריד זא היה הנליוובו
רשאכו ".הזה בתכה תנבהמ רבד ערגי לאו ףיסוי לאש םגרתמהמ יתשקב" :ברה ףיסוה
ןכ לעו ,ישפוחל אצי יאדובו ךלמה יניעב רבדה רשי יאדוב יכ ,ףכת ןיבה ןואגה ותוא האר
.תושעל המ ץעייתהל הפיסא ארק

רחא רקח .ןאכל ינוחלש המל ינא עדוי התע :ובלב רמא ,תומולעתה לכ ביל 'רל ולגנשכ
,ברה תדוקפב ןאכל אב ךיא ול רפיסו וילגרל לפנ .ותיבב והאצמו וילא ךלה ,רוטקירידה
לבקיש ונממ שקבמ ,ביל 'ר ,אוה התעו .יקולא שיא אוה יכ ,ברה חבשב חבשל הברהו
,בתכהמ ןווכמה תונשל אלש ,תמאב וילע לטומש המ השעי קרו ,כ"ור םיפלא ינשה ונממ
:רוטקירידה ול הנע .בתכה ףוסב ברה שקבש ומכ
תורצקה םילימב יכ ,םיקולא שיא אוהש בתכה ךותמ יתנבה .ימצעמ יתעדי תאז"
לבא ,יוארכ ותוא םגרתאש ךחיטבמ יננה .ויאנוש ןיבל וניבש תונעטה לכ ללכ ולש
הארת רחמ ןאכ היהת םא .יתכאלמ הלכא רשא דע ףסכה ךדימ לבקל לוכי יניא
עודיכ יכ ,םוגרתב אקווד הנשאש ידכ יל ןתיל וצרי תועמ המכו ,היהי רשא שערה
".םיטשפ המכ וברקב שדוקה ןושל ליכמ

דואמ הכב ביל 'ר לבא .ןוכנ םוגרת תושעל ץמאתיש רוטקירידה ול חיטבה הז לכ םע
ונממ רוטקירידה לביק תורצפה בור רחא .כ"ור םיפלא ינשה ונממ לבקיש וינפל ןנחתהו
.הז לע ודי ול ןתנו ,בתכה ףוגמ םוגרתב ד"וי לש וצוק וליפא הנשי אלש ול עבשנו ,תועמה
תשקב תא הארי ןעמל תרחמה םויב אוביש ביל 'ר תא רוטקירידה שקב הז לכ םע ךא
םויב .ותאמ ףסכה חקל םניחל אל יכ עדי ןעמל ,ול ןתיל םידגנתמה וצרי המכו ינשה דצה
,ןואגה ישנא וילא וחלשש בתכה רוטקירידה ול הארהו רוטקירידה לא ביל 'ר ךלה תרחמה
:רמאו הצוחה רוטקירידה טיבה ורבד ידמו .ברה תולצנתה לע םיטשפו תורעה ללוכה
".ילא םיכלוהה ברה ןומהה תא האר"

רוטקירידה לא םעה ישאר ואבש ביל 'ר עמשו ,רחא רדחב ביל 'ר תא רוטקירידה איבחה
ביוא אוה תכה שאר יכ םוגרתה הנשי םא אבה םלועל ול היהי הבר הווצמ יכ ול וחיכוהו
יכ תינולפ הבית לע רמול רשפא יכו ,ןקתל ךירצ רשא תא ול וארהו .'וכו לארשי
ינשל דוע וחלש בתכה תא אלה" :םהל בישה רוטקירידהו .'וכו ךכו ךכ היתועמשמ
".הפרח יל היהיו בתכב רמאנש ומכ םה ומגרתי ילואו ,ןירוטקיריד
ימו ,ןירוטקירידה לכב לודגה אוה אלה יכ ,רבד םושמ אריל ךירצ וניאש ,םעה לכ ול ונעו
ונממ ושקבו .ןיבמ אוהו ,םיניבמ םניא םהש םהל הארי ,הברדא ?וירבד ירחא קודבל אובי
תחקל רוטקירידה ןאימו .כ"ור םיפלא 'ג ול ונתי םהו ותעד תווח םגו ומוגרת אוה בותכי יכ
ףכת בשי יכ ונממ ושקבו ול ונימאה אל םה לבא .םנעמל השעי לכה יכ םהל חיטבהו םדימ
.ןוכנ לע לכה ואצמיו ואוביש ,תרחמה םויל ןמז רוטקירידה םהל ליבגה .םוגרתה תושעל
.םהיתבל להקה ישאר ונממ ורטפנ זא

:רוטקירידה ול רמא .םהירבדל עמשי אל יכ ,וינפל דואמ הכבו ורדחמ אצי ביל 'רו

ידכ ,םתא שקעתהל יתיצר אל יכ ,םהל יתחטבהש יתחטבהמ דחפת לאו ארית לא"
בטייש רחא םוגרת בותכא :השעא ןכו .םהל יתחטבה ןכ לוע ,םירבד ילע וברי אלש
התאו ,הטסופה ידי לע ךיניעל חלשא יתימאה םוגרתהו ,םהל האראו םהיניעב
".תמאה הארת ךמצעב

,בתכב בתכנש ומכ השע ןוכנה םוגרתו ,רחא םוגרת ינשה דצל הארה ותרחמל :השע ןכו
לע בתכה ןתנ ביל 'ר יניעלו ,בתכ רשא לכב ברה ןווכ הפי יכ ,ותעד תווח וילע ףיסוה םגו
.הטסופה לא בתכה תא ואשנו ,רוטקירידה םתוחב םותח ותרשמ די

לא אב .ךירצש המ ןקיתו וכרדב חילצהש םשה ךורבו ,אוה םיקולא רבד יכ ביל 'ר האר זא
הברה תועמ ןואגה ול ןתנ ".הנותחתה דעומ עיגה יכ ,יתיבל יתפסכנ ףוסכנ" :רמאו ןואגה
השענ המ םעל רשבל גרוברטפל עסנו ראודיב יסוס שיאה חקל ףכת .ןיאושינה תואצוהל
.םש

סופת בשי קר ,וילעמ ולקהו תיאשחה הצעומה רסאממ ברה תא וריתה תועובש ינש רחא
.גרוברטפב דחא תיבב

עיגהו םיליהת ארוק ברה היהש העשב ,ברע תונפל ולסכ שדוחל רשע הנומש םויבו
.רסאמה ןמ אציו ,ישפוח השענש הדוקפה וילא העיגה ,"ישפנ םולשב הדפ" קוספל

רסיקה .ללכל ךיישה קסע לגרל גרוברטפב תויהל ברה חרכומ היה תודחא םינש רחא
לייטל ךלה ןילוטס ריעמ דחא רחוסש עריא ךכ ךותב .גרוברטפל ותאיבמ עדי אל ליואפ
ישרגמ לכב לייטל ,ירכנ ןיב ידוהי ןיב ,םדא לכל תושר היה ליואפ ימיב יכ ,ךלמה ןגב
.רסיקה ותוא שגפ ךלמה ןגב לייטל שיאה ךלהשכ .ךלמה
"?התא ןיאמ :והלאש
".ךדבע ןילוטסמ" :רמא
ןילוטסמ רשא 'ר לע עדי רסיקה "?ןילוטסמ ברה תא התא ריכמה" :רסיקה ול רמא
.רודגיבא ותוא רסמש
".רשי שיא אוהש ,ותוא ריכמ ינא .ןכ" :ידוהיה ול רמא
"?ריכמ התא ידאלמ ברה תאו" :לואשל רסיקה ףיסוה
".ותוארל יתכלהו ןאכל אבש יתעמש לומת לבא ,הכ דע ויתרכה אל" :שיאה ול הנע
יניא רמול ךנושל דמל' ל"זר ורמאש המ חכשו ,רבדמ אוה ימ ינפל ןנובתה אל שיאהו
.'עדוי
"!ילא ותוא ואיבה ?ןאכ אוה ידאלמ ברה" :הרעגב רסיקה רמא ףכת
"?הפ השוע התא המ" :והלאש .רסיקה ינפל ברה תא ואיבה ףכת
,רמשמב ובישוהל רסיקה הווצו ,תולצנתה םוש ול הליעוה אל לבא .וינפל ברה לצנתה
.וייח ימי לכ ברה םש הלבי יכ הדוקפ התיהו ,םירוסא ךלמה יריסאש םוקמב

האר יכ ,ומע היהיש תרשמ ול חקייש ןוישרה ול ןתנש ,רסיקה ומע השע דחא דסח םלוא
.רמשמב היהש םימיה לכ ברה םע לואש 'ר בשי .תרשמ ילב תויהל ברה לכוי אלש

ברהל לואש 'ר הארה ליואפ תומ םדוק םוי םישולש .הקומע המכח ברה הארה םש םג
הז ןיא" :לואש 'רל רמאו ןולחה ךרד ברה וב לכתסה .רמשמה תיב ינפל רבוע רסיקהש
".ךלמ לש ראות וב האור ינא ןיא .ליואפ רסיקה
וחלשש םיקירו םיזחופ ידי לע רסיקה גרהנ םוי םישולש רחא .וירבד לע לואש 'ר אלפתה
,וברקב הססונש תיקולאה המכחב ערואמה שיגרה ברהו .ותטימ לע ובכש תעב די וב
םניא םא עמשו ץוחל אנ ךל .וישכע וחמצי תושדח יכ יל רמוא יבל" :לואש 'רל רמאו
".שער לוק םינומעפה םיעימשמ
".רבד עמשנ אל" :רמאו ברה לא אב .םולכ עמש אלו ץוחל לואש 'ר ךלה
".הירק תובוחרב עמשו םעפה דוע אנ ךל .תושדח שיגרמ ינא לבא" :ברה ול רמא
תתימ לע םילליימ גרוברטפ ינומעפ לכמ לוק עמשו טעמ ןיתמה .םעפה דוע לואש 'ר ךלה
.רסיקה

ול ןתנו רדנסכלא רסיקה יניעב ברה ןח תא ןתנ 'ה .רדנסכלא ונב ךלמ ליואפ תומ ירחא
.הכונח לש ישימח רנ ,ולסכ ט"כ םויב היה הז .ורסאמ השפוח

.המר דיב תונברה גיהנהל השפוח ול ןתנו ברה תא דואמ בבח רדנסכלא רסיקה

ןוועמ םיבר בישמ היהו ושדוק אסכ לע בשיו לודג דובכב ותיבל גרוברטפמ ברה עסנ זא
לכב ול ויה םידימלת הברהו ,הפ הצופ ןיאבו החומ ןיאב הצוח המכחה תונייעמ ץיפמו
היה 'ה לבא ,ונמע ינבמ םיקיצמ ול ויה הז לכ םע .אמצב וימימ ותש הלוגה לכו ,ךלפו זוחמ
.הנוילעה לע ודי התיה דימתו ותרזעב

ופוס דעו ותליחתמ ותעשרב היה רודגיבא .החוקפ ןיעב לכה ואר םירסומה לש םפוסו
,ריעל ריעמ ךלוה היהו םיחתפה לע רזחמ היה וימי ףוסב .איסהרפב םימש םש לליחו
לא סנכיל והוחיניש וישנא תא שקבו ,ברה לש ושדק ןכשמ ,ידאל ריעב תויהל ול עריאו
סנכיש הצר אל לבא ,הנוגה הבדנ ברה ול חלש .ברהל הזה רבדה םישנאה ועידוה .ברה
".וב לכתסהל רוסא" :רמא יכ ,ולצא

הסיפתב ברהל םירקבמ דיגמהו ט"שעבה .6
קאווטילה" :תחא םעפ זוביזממ ךורב 'ר רמא ,גרוברטפב הדוצמב סופת ברה היהשכ
".דיגמהו ט"שעבה ,םיבושח םיחרוא 'ב ול שי יכ ,וישכע םבמבמ (יאטילה)

,ןמז ול שקב .לאשנש תולאשה ןמ תחא הלאש לע בישהל עדי אל ברה :ךכ היה השעמהו
.הלאש התוא ול ראבל דיגמה אוביש םינוילעב לדתשמ היהו

"!ט"שעבה ,אבה ךורב" :ארק םתוא הארשכ .םינש ורדחל וסנכנ
.םיסנכנהמ דחא לאש - "?ט"שעבה והזש עדוי ודובכ ןכיהמ" -
.ברה ריזחה - "?ילש יברה םדוק סנכנ אהיש רשפא ימו" -
"?אוה ימ" :דיגמה תא ט"שעבה לאש
."ןיסיירמ יברה והז" :דיגמה הנע
.ןיסיירמ יברה אוהש ט"שעבה ינפב וילע רמוא דיגמהש עמששכ דואמ ברה שייבתנ
"?ינממ םיצור המו ,הז יל עיגמ עודמ" :ברה םהמ לאש
".יוליגבו הברה המכח ירבד רמוא התאש לע גורטקה ךילע קזחתנ" :הבושת לבק
"?המכח ירבד רמולמ קוספא םאה ,ןאכמ אצאשכו" :ברה רמא
".רתוי רמוא אהת ןאכמ אצתשכל הברדאו ,קוספת אל תלחתהש ןויכ .ןכ אל" :ובישה
םא יכ ,ילשמ םולכ רמוא ינניא אלה" :ןעטו ,רזעל ול ויהיש םהמ ברה שקב ךכ רמא
".ורוממ אוה לבקש המ ירוממ יתלבקש יפכ ,םכלשמ
".הרות ירבד וזיא דיגי יכ ול רומא" :דיגמהל ט"שעבה רמא
לעמ לוק יהיו" הרוטפהה לע דיגמהמ לבקש רמאמ םהינפל רמאו ,ברהל דיגמה הווצ
."עיקרל
".תואב תוא ,יפמ תלבק ןכ יכ ,תמא ותרות" :דיגמהל ט"שעבה רמא ,םייס רשאכ
.ואציו ותוא וכרבו ,ושעש המ ושעו ברה םע ורבד ךכ רחא

זוביזממ ךורב 'ר ןיבו ברה ןיב תקולחמה .7
תעד דמללו הולשב בשיל קידצה שקבו ,ץוחמו תיבמ םיקיצמה לכמ ברהל 'ה חינה רשאכ
ךורב 'ר ןיבו ברה ןיבש ךוסכסה .ךורב 'ר שודקה ברה לש וזגור וילע ץפק ,םעה תא
םישדח םירדס השעו הברה י"א תועמ ץבקמ היה ברה .לארשי ץרא תועמ רובע ץרפתנ
,םהיניב הלודג תקולחמ תישענ םינישלמ ידי לע .רחא רדס גיהנהל הצר ךורב 'רו ,םיבוטו
,ז"נקת תנשב ,אינתה רפס תא ברה סיפדהשכ ,הליחתמ יכ .הרושה הלקלק האנשהו
ברה אבשכו .בהז םודא ודעב ןתנו לכשה רפס אוהש רמאו הבחו הבהאב ךורב 'ר ולבק
:ומע השעש ויתואלפנו 'ה ידסח לע רשבל םיבתכמ ינש קר ךרע ט"נקת תנשב גרוברטיפמ
ןושל תביסב ךכ רחאו .ךורב 'ר לא - ינשה בתכמהו ,"יול תשודק" לעב ונתוחמ לא דחא
םולשב ברה חתפ הליחתמ .הז םע הז תונגרנ ירבד ורבדו םהיניב הדולח התלע ערה
הבהאב ורבדו הזל הז וצרתנו ,ךורב 'ר ןכשמ םוקמל ,ןישטלוטל ע"קת רדא ח"רב עסנו
לע שיא םוש עדי אלש ,םהיניב הבירמ התייהנ ריעל ץוחמ לייטל אצי רשאכ םלוא .תוערו
הזב ויהש םיריכמו םיעדוי ן"ח יעדוי לכו ,םויל םוימ תקזחתמ התיה הבירמה .עודמו המ
שישיה היהש ,קינלימח ק"קד ד"באה ,אפיל 'ר שודקה ברה .םיארונ םינוילע תודוס
הדבועה לע ארמגב וניצמש ומכ התיה וז הבירמ יכ ,הז לע רמא ,ט"שעבה ידימלתמ
תואמ עברא ופסוותנו (לאילמג ןבר םוקמב) אישנל הירזע ןב רזעילא 'ר תא ובישוהש
,לארשימ הרות ענמ ו"ח אמש לאילמג ןבר לש ותעד השלחו ,שרדמה תיבב םילספס
לאושו .(ויה םייואר םניאש םידימלת 'ולכ) רפא םיאלמ םינבל םידכ םולחב ול וארהו
ברהש תמחמ יכ ,הפ היה ןכו .ךכ ול וארה ותעד חינהלש ץרתמו - ?איה אלו :ארמגב
,ושדוק ירבד הלגמ היה ןכ לעו ,םלליהו םחבש ןיבמ לכש ,הדובעה יכרד תא ןבילו קיהבה
,רפא םיאלמ םינבל םידכ ורעצ סיפהל םימשה ןמ ול וארהש דע ךורב 'ר לש ותעד השלח
.איה אלו

עסנ ברה .זוביזמ ק"קב ותריד ךורב 'ר עבקש דע הכשמנ ךורב 'ר ןיבו ברה ןיב תקולחמה
'ר חלש ,ריעהמ קוחר אל אוה ברהש העומשה העיגהשכ .ט"שעבה רבק לע חטתשהל זא
.ט"שעבה ונקז רבק לע ברה ךליש הצור וניא יכ ,ןימלעה תיב חתפ תא ומתסיש ךורב
רבכ יכ ,וינפמ ארי ינא ןיא" :רמא יכ ,חתפה תא וחתפיש םעפה דוע חלשו וב רזח ךכ רחא
"!הצריש המ קאווטילה לעפי אלש יתישע

תיבב בצייתהו ,דימת ושדוק ןכשמ היה רשאש םוקמ ,ותיילעמ ךורב 'ר דרי םייתניבו
עסנשכ ותיבמ ברה ךלהש רחא דע ומוקממ זז אלו וילגר לע דמע ךכו ,ןחלושה לצא לודגה
.וכרדל הרזח

רוב היה םשו רהנב לובטל ךלה ריעל אבשכ ףכת .החיתפהו המיתסהמ עדי אל ברהו
השעי רשא תאו ברה תא תוארל תוניפ לכמ ורהנש ,םעה ארייתנו ,םימב הסוכמ קומע
,ןימלעה תיב לא ךלה ךכ רחא .םולשב אציו סנכנ ברהו .רובה לא ו"ח לופיי אלש ,הפ
ותא ךליל שמשה הצר ןימלעה תיב חתפל סנכנ רשאכ .וירחא וכלה ברה ןומהה לכו
ןויצ תא ריכא ימצעמ יכ ,ךל ךירצ יניא" :ול רמא ברה לבא ,ןויצה םוקמ ול תוארהל
לבא .םש השעי המ תוארל ןימלעה תיב לש רדגה לע ולע םעה לכ ".שודקה ט"שעבה
ודריו לודג דחפ םהילע לפנו ,םעה דצל ודיב הטה ךכ רחאו ,והטמ לע טעמ ןעשנ אוה
רחא ...השעש המ השעו ןויצה לא ודבל ברה ךלה זא .רחא דע םהמ ראשנ אל ,םלוכ
,ןחלושה דצמ ינשה רבעמ דמעו ךורב 'ר תיבל ךלה .ויניע לע תינמיה ודי םש ותאצב ךכ
.הז לא הז ושגינ אלו

המוצע תובהלתהב ךכ ןעטו "?ינממ הצרי המ" :ךורב 'ר לא קעצ ותיבל סנכנשכ ףכת
אלו ,םימעפ 'ג היה ךכו .ןועטל ךורב 'ר חתפ וירבד תא םייס רשאכ .העש עבר ךרעב
.וריבח ירבד ךותל דחא סנכנ

"?תבש תליפתב "ורמשו" םירמוא ,ד"בח ידיסח ,םתא ןיא עודמ" :ךורב 'ר והלאש םייתניב
.(הליפתל הלואג ןיב קספה אהי אלש ידכ ,"ורמשו" םירמוא םניא ד"בח ידיסח)
.ברה ריזחה "?'ורמשו' רמול ךירצש בותכ ןכיהו" -
'ר לש ונתוחמו בושטולזמ לכימ 'ר לש ונב) ילופמאימ ףסוי 'ר דמעמ ותואב םש היה
:ברהל רמאו רבדב אוה ברעתנ .(ךורב
ותלעמ אב ףוסבלו ,'ורמשו' םירמוא לארשיש העשב ךכ לכ לודג דירי השענ םינוילעב" -
"?'ורמשו' רמול ךירצש בותכ ןכיה לאושו
"?ןיפתתשמ םניא דחא דיריבו םידיריה לכב םיפתתשמ םא" ברה והנע "?ךכב המו" -\
"!ץרא ךרד יב גוהנל ךירצו ט"שעבה דכנ ינא" :ךורב 'ר דיפקה ףוסבל
היה לודגה דיגמה יכ ,תוינחורב ודכנ יכונאו תוימשגב ט"שעבה דכנ ודובכ" :ברה ול הנע\
."דיגמה לש ודימלת יכונאו ט"שעבהל קהבומ דימלת
"!תחא םעפ וליפא םימש םש וירבדב ריכזה אלו רבדמ אוהש העש יעבר תשולש הז" -
םניא םאו ,הנש לכב התוא אורקל םיביוחמ ונאש הליגמ ונל שי ?ךכב המו" :ברה והנע\
םוקמ לכמו ,םימש םש הב רכזוה אלו ,םתבוח ידי םיאצוי םניא הנממ תחא הבית םיעמוש
."זמרב תומש האלמ איה
"!ט"שעבה ינקז לש ןיליפת שובל דמוע ינאש ,ץרא ךרד יב גהני" :ךורב 'ר קעצ
"!ןירשכ ןיליפתה םא קודבל ךירצ" :ברה רמא
.ד"וי הרסחש ואצמו וקדבו ןיליפתה וחתפ

:ךורב 'ר רמא ברה רטפנש רחאל
"!וערזמ ד"והי רוקעא ינאו ילש ןיליפתמ ד"וי רקע אוה" -
.ךורב 'ר ארק "!םימשל ןיד רוסמל בשוח ינא" -
.ברה תבושת התיה "!רבכמ תאז תושעל יתבשח ינאו" -
.וכרדל עסנו הלגעב בשי ,ותיבמ ברה ךלה ךכ
:םידדצה ינשל הזמ האצי אל הבוטו
הפירש התיהש וכרדב ותויהב דוע ודיגה ברהלו ,הנש התואב ותב התמ ךורב 'ר לצא
דע םירסחה תוכלהה יקלח המה םה .ולש ךורע ןחלושהמ םיבתכ הברה ופרשנו ותיבב
דואמ הכבו הברה רעטצנ .ךורע ןחלושה יקלח 'ד לכ לע ורוביח ברה בתכ ,עודיכ ,יכ ,התע
.יאנפה תסיפאמו וחוכ תשלוחמ םמילשהל ודי לאל ןיאש ,רמאו

!תקולחמה השק המכ


חזרה לתוכן         לפרק הקודם