ץירוקמ סחנפ 'ר

אנהכ םהרבא

תודיסחה רפס
ב"פרת השרו
(תורעהה אלל ספדוה):רמאמה ןכות
ט"שעבהו השמ 'ר ויבא ,סחנפ 'ר .1
רמושמה םד .2
תמא לע וליפא םלועמ עבשנ אל סחנפ 'ר .3
תמא רבדמ תויהל השק .4
סחנפ 'ר לש ותליפת לע .5
תונעתהלמ דומלל בטומ .6
הרות ןיד .7
סחנפ 'ר לש ותריטפ .8

רבחמה .תודיסחלו ט"שעבל ורשקו ץירוקמ סחנפ 'ר לש וייח תא רקוס רמאמה :ריצקת
.וייחמ תוטודקנא רפסמו ,'ה תדובעב ויתוכילהו ויכרד ,ויתודימו ויפואל םיוק ןייצמ

.ט"שעב ;תודיסח ;ץירוקמ סחנפ 'ר :חתפמ תולימ


אינילוו לילגל ותיב ינב םע ויבא רקע לובלב תביסמ .בולקשב דלונ אריפש םהרבא 'רב סחנפ 'ר
סחנפ 'ר קיתעה ךכ רחא .וב רשקתנו ט"שעבהל סחנפ 'ר עדוותנ םש .ילופורימ הרייעב בשייתהו
רקיע .הנש םירשעמ רתוי יח ןאכ .אהרטסואב עקתשנו ץירוקמ רבע ןמז רחאל ץירוקל ובשומ
."רוחשה דמלמה" :םידיסחה ול םינכמ ויה ןכש ,תודמלמה ,הרואכל ,התיה ותדובע

.לארשי ץראל וכרדב ,הקבוטיפישב א"נקת לולא 'י רטפנ סחנפ 'ר
רכששי ינב 'ס לעב ןוגכ ,הרות ירבד המכ ומשב םיאיבמ םהו הברה ותוא םיבישחמ ויה ורוד ינב
םלצא התיה הלבקו ,ולש הרות ירבד לש ץבוק י"כב אצמנ היה וינב ידיב .דועו ,ןהכה הווצו 'ס לעבו
מ"מ לארשי 'ר תאמ לארשי רנ 'יפ םע ןואג יאה בר יטוקיל 'סה ףוסב .רואל ויבתכ איצוהל אלש
םינטק םיפיעס ל"ק םיללוכ ולא םיטוקיל ."ץיראקמ סחנפ 'ר ברהמ םיטוקיל" וספדנ ץיניזאק ק"קד
'ס סופדב םסרפתנ םג .לאפר 'ר ודימלתו סחנפ 'ר יפמ טקלמה עמשש ,דועו תורותו םימגתפ לש
.סחנפ 'רל םיסחוימה םינוש םיניינעו םימגתפ ללוכה ,"סחנפ שרדמ"

לע שנענ אל ופוג אוהש יפ לע ףאו .םיכובנ הרומ 'סב ונויע ךותמ "קידצ" השענ סחנפ 'רש םירפסמ
.םימכח תנומא םהל התיה אלש ,וינבב שנענ הנה ,היפוסוליפ ירבדב הברה קסעתהש ,ךכ

רעג ,םיכובנ הרומ רפסה תא דחא שיאל ליאשהש ויבאל סחנפ 'ר לש ונב רפסש :םיעמוש ונא בוש
שרדמ) "םדאה בבלב םימש תארי םיסינכמ םה תיבב םהשכ ם"במרה ירפס" :רמאו סחנפ 'ר וב
.(סחנפ

םשבו ,הטיוואלסב סופד תיב לעבו ד"בא היהש ,השמ 'ר ונב םשב הברה רושק סחנפ 'ר לש ומש
האב אלש דע הטיוואלסב סופדה תכאלמ וכישמהש ,סחנפ 'רו אבא לאומש 'ר - השמ 'ר לש וינב
.לובלב לש הלודג הרצ םהילע

:רמוא היה סחנפ 'רש םירפסמ .הניגנ לעב םג היה אוה .תולעמ המכב םלשומ היה השמ 'ר
ןכ םג היה אוה ."ותניגנ לוק עומשל הסרפ םיעברא קחרממ םירפצה תואב ןגנמ ילש השמשכ"
השענ וחילצה אלש םיקסע המכ רחא .ותסנרפב חלצומ הליחתמ היה אל לבא .אלפומ די ןמוא
וסופד תיבל תויתואה לש ןסופד .לארשיב סיפדמ השענו ותעדב בשייתנ ךכ רחא .ם"תס רפס
ילבב ס"ש סיפדה אוה .לודג רישע השענו הברה חילצה סופדה תיבב .ומצע ידיב השוע היה
.(ב"פקת -ז"עקת ,ג"עקת-ח"סקת) םימעפ יתש

תישילשה םעפב ס"שה סיפדהל וליחתה םהו ,וינב ידיב סופדה תיב תגהנה רסמ ןמז רחאל
ררועתנש לובלבה תמחמ ,םיחספ 'סמב ,עצמאב הספדהה קיספהל וחרכוה לבא .(ה"צקת תנשב)
.םהילע

:ךכ םירפסמ לובלבה ןיינע לע
לעופ ,םירפס ךרוכ ומצע הלת ,שטיבוניבר לש זיולק םשב ארקנ היהש ,השמ 'ר לש תסנכה תיבב
היהשכ ותוקלהלו וב סלקתהל םכרד היה םיסדנוקהו ,םסרופמ רוכיש היה ךרוכה .סופדה תיבב
םיחאה ,םיסיפדמה לע הריסמ בתכו ,ומש ןושמש ,הטיוואלסמ דחא ידוהי ךלה .ותורכשב דמוע
םעטמ םירוסא םירבד םיסיפדמ ויה סחנפ 'רו אבא לאומש 'רש ,היה תונישלמה לש ןכותה .אריפש
ךכיפל םהילע ןישליו ךלי אמש ,ךרוכה לש ומש היה ךכ ,רזעילאל ןיששוח ויהש תמחמו ,הלשממה
ימ) בויקמ בוקי'צליסאוו ךיסנה אב .השירדו הריקחל הלשממה תאמ רסמנ ןיינעה .הילתב והונד
רבד זלה איצוי אמש דואמ ודחפתנ .השירדו הריקח תושעל (רוטנריבוג = לרנג ךכ רחא היהש
בוקי'צליסאוו לטנ .לבור תואמ שמחו ףלא לש םוכסב והודחשו וכלהו וכלמנ ,ודי תחתמ לקלוקמ
.בויקל וחלתשנו ורסאנ ףוסבל .םתמשאהל רמוחה לכ היה דחושה ןיינע .ולש שארל ורסמו ןוממה
ךכ רחאו ,תוקלמ ק"תו ףלא ולבקיש םיקלמ םילייח לש הרוש ךרד םוריבעיש םניד רזג אצי םש
.איריביסל וחלתשי

העגנש תונמחרה לדוג לע םירפסמ .םהיתופוג ירבא קוסירב םיללמואה םיחאה ואצי הז שנועמ
תופוגה תא םהב םמחל ידכ םהיתורוע םיטישפמו םישבכ םיטחוש ויהש דע םיפצקה בלב וליפא
.םיללמואה םידוהיה לש

םחוכב היה אלש ,הבקסומב ורייתשנ םתושילח תמחמ .הבקסומ ךרד איריביסל וחלתשנ בויקמ
םהל רתוה ולש טספינמה חוכבו ,הכולמל רדנסכלא הלעש דע םינש המכ ויה ןאכ .םכרד ךישמהל
.הטיוואלסל ,םמוקמל רוזחל

ןיב תבש ברעב וילא האבשכ .ומולש תוארל הבקסומל וילא האב סחנפ 'ר לש ותשאש ,םירפסמ
םקעתנ ויפ םוקמ לכמ ,ןמז ותואב תצק אירבה רבכש יפ לע ףא .התמו הלפנ והתארו תושמשה
.ויעמ ינב ץוחל םיטלוב ויהש דע ךכ לכ שוחכ השענ ופוגו תוקלמה ןמ לבוס היהש באכה תמחמ

'ר ונבו אביקע 'ר :רגיא אביקע 'ר ןואגה תללק ,אריפש ינבב ,םהב העגפש םירמוא ויה םלועב
םיסיפדמה לע ותספדה ורסאו ס"שה תספדהב הנליוו יסיפדמ תא וכיז ,שילאקב ברה ,המלש
ןכ לעו הנליוו יסיפדמ תאמ דחוש לבק המלש 'ר יכ ,וינבו הטיוואלסמ ברה ורמא .הטיוואלסמ
,םהל לוחמ ינובלע" :רמאו ,אביקע 'ר ןואגה לא ועיגה םירבדה .םנימיל דומעל ויבא בל תא הטה
."לוחמל ידיב ןיא הרותה ןובלע לבא
.ותלחגב ווכנ
קילפיט ריעב רטפנו ,קידצ רותב תורייעב עסונ אבא לאומש 'ר היה הטיוואלסל םירחאה ורזחשכ
.(אילודופ ךלפ)
.ב"לרת זומת ד"י הטיוואלסב רטפנ סחנפ 'רו

:ךכ הריסמה לש השעמה םירפסמ ןושמש לש וינב ינב
ךרוכ סופדה תיבב דבע היה - אריפש השמ 'ר לש ותיב ינבל ןירוק ויה ךכ - םישטיבוניברה לצא
.ותשא תא הכמ היהו רוכש התוש היה לעבה .םתיבב תתרשמ התיה ותשא .רזעילא ,םירפס
העקפתנ ףוסבל .םעפב םעפ ותוא םיחיכומ ויה םהו ,הילעב ינפל וילע תלבוק השיאה התיה
לכ הילע ךפוש היה יכ ,ותשא תוכהל ףיסומ היה .םלצא ותדבעמ רזעילאל והוקליסו םתונלבס
.ותדובעמ רטפנ תויהל ול המרג איה ירהש ,ותמח

האציש דע םהילדנסב םידיסחה ריעצ יוהוקלה .תסנכה תיבל רוכש אוהשכ רזעילא אב םעפ
.והואלתו ודחפתנ .ותמשנ

היהש - ילותקה רמוכה :רזעילא לש ותתימב םיניינעתמ ויהש םישנא השולש הטיוואלסב םש ויה
היה .ותוא םיפדורשו הסנרפ ול ןיאש לבוק היה וינפל .םיקרפל ולצא יוצמו וירפס ול ךרוכ רזעילא
.ןיינעה ול עדונ .וירחא רקוח ליחתהו ,ולש ידוהיה האור היה אלשכ ,המת רמוכה

עבותו םידיסחה יתב לע הז דמושמ רזחמ היה .דמושמ היהש רוסיסאה לש רפוסה היה ינשה
םירטופ ויה ךכיפלו ,ונממ הובגש ימ לצא ןיינעה תא רבכ ושטשט םה לבא .הקיתש ימד ול ונתיש
.גולגלב ותוא

םידיסח לש תכ שי :יאלוקינ לש ומש לע רשי אירוטילד - דמושמהו רמוכה - הלא ינש וכרע
הלתנ רזעילא ךרוכהו ,תושפנ יניד םינד םהו ,םהלש םייברה םה םישטיבוניברהו הטיוואלסב
.םניד רזג יפ לע

,ליביט דוד ,ןושמש לש ויבא .ןאמליקניפ ןושמש :ישילשה לפטנ וללה םירסומה ינש תמיתח לאו
ןמז רחאל .םיכוכיחו תוטטק ויה םידיסחה ןיבו וניב .דגנתמ היהש אלא ,ןיירוא רבו רישע םדא היה
ויה םהמ םידחאו ,םינב ב"י ויה ול .םיבורמה ותיב ינב םע רוסחמ לבוס היהו ,ויסכנמ ןושמש דרי
ףלא דעב השמ 'רל ויתב תא וקחוד תמחמ רכמ .ונחלוש לע םהינב םע םיכומס ויהו םיאושנ רבכ
ברה לש ותיב ינב ושע המ .לודג םוכס ודיב היהי רבכש רובס היה יכ ,שיאה חמש .םימודא
בייח היהש ,ןושמש לש ובוח קוליס ןובשח לע סכודה יזנג לא ןוממה וסינכהו וכלה ?הז דגנתמל
דגנכ סירתמו םערתו ךלוה היה .ודיב ויה אל תועמה םגו ,ותלחנמ ןושמש רטפנש אצי .סכודל
,הניירט ,ברה לש ותב הכלהש דע ,הז השעמב םתעד הררקתנ אל ןיידע וללה לבא .ברה תיב
.ולש איסיסופה תקזחמ ןושמשל והתאיצוהו

.דמושמהו רמוכה לש תונישלמה לע אוה םג םתחו זלה ךלה ותורמרמתהו וסעכ בורמ

ט"שעבהו השמ 'ר ויבא ,סחנפ 'ר .1
(ונתלהקד ברהמ יתעמש)
םהינשל בורק דחא היהש ,םייובש ןוידפל ונבור ק"קד ברה םע ץירוקמ סחנפ 'ר ךלה תחא םעפ
העסנ .הקנימאק ק"קב תבוש ט"שעבהש יתעמש" :ל"נה ברהל סחנפ 'ר רמא .הסיפתב ספתנ
ידכ ורהמו ,ורמגו ונמנ ."ארבגד אלוטלטב ונמצע לטלטל ךרטצנ אלו העושת היהיש רשפא ,וילא
כ"פעאו .רוביד םוש ומע רבדל היה רשפא יא הווקמה רחא יכ ,הווקמל ךליש םדוק ותוא אוצמל
עדיו ,וארתה" :וישנא םהל ורמא .שרדמה תיבב תבש ידגב שובלו הווקמה ןמ אבש ותוא ואצמ
םתוא הארשכ .שרדמה תיב חתפ לא ואבו ,ךכ ושע ."ול ורפסת אלש ףא ,םכלש תוכרטצה יאדווב
.וכליש ודיב ענענ

אמש ארי היה יכ ,ילופורימ ק"קל רהנה רבעמ אבא םהרבא 'ר ויבא אבש סחנפ 'ר עמש ךכ רחא
:ונבל רמוא היה דימתו ,ללכ ט"שעבה בושח היה אל ולצאו ,ט"שעבה לצא תובשל סחנפ 'ר הצרי
יאדוב אוהו ,דחא רובדב וינפל דובכ גהני אל ט"שעבה אמש סחנפ 'ר היה ארי "?עסונ התא המ"
:סחנפ 'ר רמא .תובשי ןכיה ויבא ותוא לאש .ויבא לצא ךלה .ו"ח השובו רעצ ול היהיו ,וינפל זיעי
אב "ודוה" ט"שעבה ליחתהשכ ,רקובבו ."ןאכ שורדאו ןאכב תובשא ?ט"שעבה לא ךליל יל המ"
.הביתה ינפל ללפתמ היה ט"שעבה .שדוקה ןורא לצא דמעו הקנימאק לש שרדמה תיבל ויבא
.וב רעגיו ט"שעבה תא לבלבי ו"ח אמש סחנפ 'ר ארי היה .םר לוקב ללפתמ היה םהרבא 'ר
איצוהל וכרצוהו ,שדוח שאר תבש היה .תירחש תליפת רחא דע המואמ וילא רביד אל ט"שעבהו
רחא ךלהו ויבא חקל ינשה הרות רפסהו ,דחא הרות רפס ט"שעבה חקל .הרות ירפס ינש
רפסה חק" :רחאל רמאו רעגו הרות רפסה זחוא אוהש ט"שעבה האר .ןחלושה לא ט"שעבה
.הז לע סחנפ 'ר המת .רבד ותוא הנע אלו קתש "!ודימ הרות

ךלהו טעמ ןשיו םש לכאו ,שדח-סנרפה לצא רהנה רבעמש ריעל םהרבא 'ר ךלה הליפתה רחא
,גהנמה היה הקנימאק ישנאלו .ט"שעבה לא אב תודועס שולש תעבו .שורדל תסנכה תיבל
לא ט"שעבה םע םיבשוי םיחרואהו ,דצה ןמ ןחלוש םהל םידימעמ ויה םלצא ט"שעבה היהשכ
ףיקתו קאווטיל אוהש ותוא וריכה יכ ,םלצא ותוא וארק אבש ותוא וארשכו .תיבבש ןחלושה לע
אובי ,םהרבא 'ר" :ותוא וארקו ,וירבדב סנכי וא ט"שעבה תא לבלבי אמש וארייתנו ,ותעדב
דמעו ומוקממ אצי ,הרות רמאל ט"שעבה ליחתהשכ .שבד ימ תיחולצ ול ונתנו ."ונתא בשיו
תמחמ ט"שעבה ינפב טיבי אלש ול רמול סחנפ 'ר ארי .וינפב ץיצהו תיבה עצמאב ט"שעבה דגנ
.ומוקמל רזח הרות רמול ט"שעבה קספשכ .רעצב סחנפ 'ר היה .ט"שעבה דגנ דמע .בא דוביכ

היה אלו ,דחא רבד דוע רמאל ינא ךירצ" :רמאו ט"שעבה רזח .רשב ולכאו תורנ וקילדה ךכ רחא
םהרבא 'רו .רמאל ליחתהו ".ימשב ןדע ןגב הז רבד יתעמשש ינפמ אלא ,רבד ותוא רמאל יתעדב
וללפתהו ןוזמה תכרב וכרב .ומוקמל רזחו ,רמגש דע ט"שעבה דגנ דמעו ומוקממ תינש םעפ אצי
.תיברע
."רחא אלו אוה ,רחא אלו אוה" :סחנפ 'רל םהרבא 'ר רמא הליפתה רחא
"?וב תיאר המ" :סחנפ 'ר רמא
רפסאו .ףוסה דע קר יתנתמה ?הרותה תאירק תעשב רעגשכ ול יתקתשש רבוס התא" :ול רמא
ומשמ הרות רבד רמאו הרותה רש אבו ,ןדע ןגל יתסנכנשכ ,םולח הזה הלילב יתיאר יכ ,ינב ,ךל
םולחב יתעמשש ומכו .ןאכל הז רבד ליבשב יתאבו ,בטיה יתרכז יתנשמ יתרעננשכו .ט"שעבה לש
."שודקה ויפמ יתעמש ןכ

רמושמה םד .2
.םד ול זיקהל אוביש אפורה רחא ט"שעבה חלש .הלח .ט"שעבה לצא ץירוקמ סחנפ 'ר היה םעפ
ןכומ ,ואל םאו ,בטומ - ץוחנש םוקממ םד איצוהל הנושאר הזקהב ןווכל לכות םא" :אפורל רמא
דוע רמושמ אוהש ,דואמ רקי ומד יכ ,ומד םוקמב ימד אציש ידכ ,הזקה םוקמב יעבצא חינהל ינא
."תישארב ימי תששמ

תמא לע וליפא םלועמ עבשנ אל סחנפ 'ר .3
.(תחא הדועס תעשב ןיזירמ לארשי 'ר קידצה רפיסש השעמ)
אבסה .הלופשמ אבסה לכ יפב ארקנה ,הלופשמ ביל 'ר האליע יבד ירא תשודק לכל םסרופמ
ועדי אלש טעמכו ,לארשי יאטוח האלמ ריעה התיה הלופשל ואוב ןמזבש תמחמ ,הז םשב ארקנ
ושענו םארוב לא םבישה יכ דע הניכשה יפנכל םתוא בריק שודקה קידצהו .הליפתה רודיסב אורק
,םולשה וילע וניבא םהרבא אבסה תניחב יהוזש ינפמ ,אשידק אבס ול וארק ןכל .ורייגתנש םירגכ
.הניכשה יפנכ תחת םירג סינכמ היהש

היהש ,לודג ברוקמ ,דחא דיסח ול היה שדוקה לצ ולצב םיפפותסמ ויהש םידיסחה ןומה ןיב הנהו
ודעב ללפתיש שודקה וברל םוי םוי רצימ היהו ,ל"ר םינב ול היה אל דיסח ותואו ,רתויב ותוא בהוא
השעיש קידצה ול רמא םעפ .בושו ךלב ותוא החוד היה קידצהו .ןטב ירפב והכרביש ךרבתי םשהל
.םולכ ול ליעוה אלו ,ןכ השע .םתכרב םיוקת ילוא ,ותוא וכרבי םהו םידיסחל םיער תדועס

,הזה רבדב וברל רעצלמ טוקשי אלו חוני אל יכ ותעדב םיכסהו ,הלופשל דיסח ותוא אב תחא םעפ
רבד .םינוילע םירבדב ויתונויערב קובד היה אוהו ,שודקה ובר לא אב .ול םוקיו רמוא רוזגי ילוא
:ובר לא דיסחה
."רכז ןב יל היהיש רמוא יבר אנ רוזגי !ינודא ,אנ העישוה" -
."טרפה ןיינעל התע ןמזה ןיאו ,לארשי תוללכב דחא ןיינעב קוסע יננה יכ ,וישכע יל החינה" -
ומצע וניבר עקת ךכיפלו ,ןוצר תע איה התע קפס ילב :ובלב רמא ,ולא םירבד דיסחה עמששכ
יל היהיש רמוא רוזגיש דע ותוא רעצאו ירומ לא רבדאו ןאכמ אופא זוזא אל .לארשי תוללכל
.ןטב ירפ

יכ ,יל החינה" :וינפל ןנחתמ היה שודקה .רבד הזיאב קימעהל ןפוא םושב ול חינה אלו ,ןכ השע
אל יכ שודקה ובר לש ובל בוטב ונוחטיבמ ,שקעתמ היה דיסחהו ."הלילח ,הרמ היהת ךתירחא
.ודי לע הלילח הער םוש ול היהת
תא קחוד תייהש תחת ,םלועל םינב ךל היהי אל יכ ךל עבשנ ינא" :רמאו ,קידצל דואמ הרח
"!העשה
ינא !םולש היהי .שודקה והנחמ לגדמ ישרוש ןיא יכ ינא האור ,ןכ םא" :שודקה ברהל דיסחה רמא
."הנה דוע אובא אלו ,ןאכמ עסא

,םינוילעב םשור ושעי הלופשמ שודקה ברה ירבדש עדי יכ ,החנאו ןוגי בורב ותיבל דיסחה עסנ
.ןטב ירפ דוע ול היהיש שאייתנש טעמכו

ברה דמולו בשוי היה םשש ,שרדמה תיבל אב רחסמה רחא .ץירוק דיריל דיסחה עסנ םימיל
דיסח ותוא םנמא .שודקה ברה לש ותולגתה םדוק ןיידע היה זא .סחנפ 'ר םסרופמה קידצה
הגרדמ לעב ,אוה ארונ םיקולא שיא יכ ןיבה סחנפ 'ר ברה לש ותוגהנתה הארשכו ,לכש רב היה
לע דיסחה לאש .אוה שדוקה חור לעב יכ הארו ברה תוגהנתה ישרוש לע הקחתמ היהו ,הלודג
.קחדה ךותמ הרות דמולו ,אוה לודג ינע" :ול ורמא ,ותסנרפ אצמי ןכיהמ ,סחנפ 'ר ברה יכרוצ
."ריעה לכב הזכ קחד הארנ אלו
קרו ,טעמ גאוד היה שודקה ברהו .ןיאבו ןישמשממ חספה גח ימיו ,ןסינ שדוח ימי ויה םימיהו
.שודקה גחה תואצוהל םולכ ול ןיאש ,הז רובעב ו"ח ול אהי אלש ,הרות לוטיבל ותארימ היה חנאנ
ןמ יל וחלשיש העשה העיגה וישכע :ובל לא דיסחה רמא .ריבגה דיסחה ינזואל ועיגה ולא םירבד
הל שי םא ברה תשאל לאשו ,סחנפ 'ר ברה תיבל ול ךלה .וידחי הווצמה תוכז םע העושי םימשה
:םיכרצנה םירבדה לכ לע דיסחה הל ןתנ ."יל ןיא תחא הטורפ וליפא ,ואל" :התנע .חספה תואצוהל
לילב קילדהל םיפיו םילודג הוועש תורנ לע םג ,ןייו תופועו רשב לעו ,ותייפאו הרימש חמק לע
ךרדכ הבחרהב שודקה בוט םויל ןיכהל הווצו .הטימו םילספסו ןחלוש הנק םג ,תועמ ןתנ חספה
קידצה הלעבמ רבדה םילעת יכ ברה תשאמ שקיבו .גחב םלצא ןסכאתהל הצור אוה יכ ,םידיגנה
.ןכ התשע .חספה ליל דע

רבדב וחור תא הביצעמ הניאו החונמ ול תנתונ תינברה ותשאש אלפתמ היה סחנפ 'ר ברהו
ול השק היה הרות לוטיבו ,'ה תרותל דואמ ותבהאמ םולכ רבד אלו שירחה םלוא .גחה תואצוה
.חספב היהי המ ללכ לאש אל ןכל ,דואמ

,םויה לכ םש היהו הרות דומלל שרדמה תיבל רזחו לבטו ץחרמל קידצה ברה ךלה גחה ברעב
.ותיב ינב לכלו ברהל םיאנ םישובלמ ןיכה םג .תוסוכ עבראל בוט ןיי ןיכה ריבגה דיסחהו

ןיכהו ברה תיבב דיסחה היה העש התואבו ,ללפתהו שרדמה תיבב שודקה ברה היה גחה לילב
.החמשו הרוא תיבה אלמתנ יכ דע ,הברה תורנ קילדה םגו ,תוסוכו ןחלושה רדס ךרעו תועצמ

החמש דואמ אלמתנ ,הרואו הרונמ אסכ ןחלושו תושדח תוטימב ותיב הארו קידצה ברה אבשכ
תינברה ול הנתנ םישובלמה םג .גחה דובכל לכה ןיכה חרואה הז יכ ,ול ובישה "?הז המ" :לאשו
.גחה דובכל שובלל

החמשב םירצמ תואיציב ברה רפס .רבד ותוא לאש אלו ,רקיה חרואהל םולש שודקה ברה ןתנ
רועיש ןיאל דע תולודג תוגרדמל הלעתנ ותיבב ול היהש הבחרהה ידי לע יכ ,הלודג תובהלתהבו
לצא הלאכ םירבד דמל רבכ יכ ,םלוע דוסי קידצ תוכולהת ןיבמ היהו תאז לכ האר דיסחהו .ךרעו
.םולכ רביד אלו שירחהו ,דואמ דואמ גנעתה .הלופשמ שודקה ברה

המו הפ ךל המ" :חרואהל שודקה ברה רמא ,הדועסה ךותב ,תונושארה תוסוכה יתש רחא
"?ךתלאש

שודקה ברה הנחמ לגד תחת דימת יוצמ היהש ,ותוא תואצומה לכ ברהל חרואה רפיס זא
םירבדב והצחול היהשו ,ןב ול היהיש רמוא רוזגל ותיאמ שקבשו ,ל"ר םינב ךושח אוהשו ,הלופשמ
ינפל ןנחתמו ינא שקבמ וישכע" .םלוע דע ןב ול היהי אלש הלופשמ קידצה עבשנש דע ,ףרה ילב
לש ערזב וידסחו וימחר בורב ,אוה ךורב ,םשה ינכזיש ,ותעובש בישהל הריתח רותחל יברו ירומ
."אמייק

הנשב יכ ינא עבשנ ,םימשב תוכז וזיא יל שי םא" :תעדה תבחרהבו החמשב שודקה ברה ול רמא
."ןב תקבוח ךתשא וז

אשידק אבסה :הלעמ לש אילמפב לודג שער השענ ,ןב ול היהיש ץירוקמ שודקה ברה עבשנשכ
?ימ ינפמ החדנ ימ ?םנידב היהי המ - היהיש עבשנ ץירוקמ שודקהו ,ןב ול היהי אלש עבשנ

- תמא לש העובש וליפא םלועמ עבשנ אלש םהמ ימו ,ןייעל הלעמ לש ןיד תיבב קספ ושע
עבשנ אל ץירוקמ סחנפ 'ר קידצה יכ ,ואצמו םיקידצ לש ןרפסב ושרד .תמייק אהת ותעובש
.ותעובש םייקל וטילחה .תמא לע וליפא ,העובש םוש וימימ

:וז אלפנ הישעמ ןי'זירמ קידצה םייסו
ןישלהש ימ היה דיסח ותוא לש ודכנ :םתריזג דגנו םיקידצה דגנ שקעתהל ןיא יכ ,ואר ,אנ וארו"
."לארשי רכועו רוסמ היהו ,הטיוואלסמ םינברה ,קידצה ברה לש וידכנ לע תוכלמל

תמא רבדמ תויהל השק .4
תורחא םינש ג"י עגייתמ היה בושו ,רקשל אלש דמלתהל ץירוקמ סחנפ 'ר עגייתמ היה םינש ג"י
:רמוא היה הלא לכ רחאו .תמא רבדמ תויהל
."תמא היה אל ןיידע הפה ךותמ םינשה תורשונ ויהו ללפתמ יתייהשכ"

סחנפ 'ר לש ותליפת לע .5
ויהש סחנפ 'ר לש וידיסחמ הרייעב םש ויה .לופמאיב וימי ףוסב בשוי היה בושטולזמ לכימ 'ר
הדירפה תכרב ונממ תחקל לכימ 'ר לא סחנפ 'ר לש וידיסחמ דחא סנכנ םעפ .םבר לא םיעסונ
השעמ המ ותוא לאשו סחנפ 'ר לש ומולשב יניגב סורפ" :לכימ 'ר ול רמא .ובר לא ותעיסנ םדוק
."ולש תוליפתה האור יניא בר ןמזמ הזש אוה

תוליפתה תוארל ול ןכיהמ" :רמאו סחנפ 'ר ךייח .לכימ 'ר ירבד ול רסמו סחנפ 'ר לא דיסחה אב
"?םיפרשו םיכאלממ הלעמל אוהש םוקמל ןתוא הלעמ ינאש ,ילש

וז הבושתמ לכימ 'ר דואמ לבלבתנ .סחנפ 'ר לש םירובידה לכימ 'רל רסמו התיבה דיסחה רזח
"!ומצע לע ולא םירבדכ רמוא קידצ אהיש רשפא ךיא :המתו ךליאו ךליא רדחב ךלוהו ץר היהו
דגנ הז רמאמ הנה רפסה חתפ .ןחלושה לע חנומ "תורמאמ הרשע" רפס האר רוביד ידכ ךות
."םיפרשו םיכאלממ הלעמל ותליפת ריתסהו םילעהש - ללפיו סחנפ דמעיו" :ויניע
:רמאו לכימ 'ר לש ותעד החנ דימ
."ינשה םג היהיש רשפא דחא היהש םוקמב"

תונעתהלמ דומלל בטומ .6
ורימיש םולחב םהילא אב היה .תמו ןקז בא םהל היה .ץירוקמ סחנפ 'ר לא םיעסונ ויה םיחא ינש
ליחתה .תושעל המ עדוי היה אל קידצהו ,הלודג היכבב קידצה ינפל םיחאה ואב .םולשו סח ,םתד
תמו יודינב היה םהיבאש םימשה ןמ ותוא ועידוהש דע ,םיתינעת םיעברא הנעתהו ,תונעתהל
ול וריתה :היה ןכו .הזמ טוקשיו ויודינ תא ול וריתי ןכל ,םתוא תיסהל םהילא אב תאז ינפמו יודינב
.דוע אב אלו

:ותוא לאשו ,וינפל ראפתהל סחנפ 'ר הצר .סחנפ 'ר לא הקבוטיפישמ ןושמש בקעי 'ר אב ךכ רחא
:ןושמש בקעי 'ר ול רמא .השעמה ול רפיסו "?הזכ השעמ ול עריא וליא השוע ודובכ היה המ"
."םולשו סח ,םתד ורימיש וינב לא םולחב אב יודינב תמ ,ימלשוריב אוה שרופמ אלה"
"!תונעתהל אלו דומלל בטומ אלה ?תונעתהל ןיכירצ המל ,יוו ,יוו" :רמאו סחנפ 'ר הכב

תאז חקל ת"כש ,הזב קר אוה וניניבש קוליחה" :ןושמש בקעי 'רל סחנפ 'ר רמא ךכש םירמוא שיו
."םשמ ימלשוריה חקלש ומצע םוקמ ותואמ תאז יתחקל ינאו ,ימלשוריהמ

הרות ןיד .7
,ץירוקמ סחנפ 'ר עקתשהל םשל אב .הטיוואלסב בר םדוקמ היה הקבוטיפישמ ןושמש בקעי 'ר
הרומ היהא ירהש ,ארתאד ארמ ןאכ תויהל לוכי יניא ןיד יפ לע" :ןושמש בקעי 'ר רמא .ובר היהש
סחנפ 'ר רבע .סחנפ 'ר תא שרגו ךכ לע סכודה סעכ .הקבוטיפישל םשמ רקע ."יבר ינפב
.אהרטסואל

איבה .ותיבל סנכיל סחנפ 'ר וחינה אל ובר לא אבשכ .סחנפ 'ר לא ברוקמ היה הקבוטיפישמ ברהו
.םהיניב םילשהל ידכ אהרטסואל הלופשמ אבסה תא ןושמש בקעי 'ר
."סכודה ינשרג הטיוואלסמ רקעש ןושמש בקעי 'ר ליבשב" :ןעט סחנפ 'ר
:הרשפ ידיל ואב ףוסבל .וזגורב דמעו סחנפ 'ר ברס .השעש המ השע ןידבש ,ןעט ןושמש בקעי 'רו
.הטיוואלסל רוזחל זא לכוי סחנפ 'ר אוהו לארשי ץראל ךלי ןושמש בקעי 'ר
.ומילשה
.אהרטסואב ומוקמ לע ראשנ סחנפ 'ר לבא ,לארשי ץראל ךלה ןושמש בקעי 'ר

סחנפ 'ר לש ותריטפ .8
ונוימדב האר ,השודקה ץראב היהשכ ,הקבוטיפישמ ןושמש בקעי 'ר שודקה ןואגהש ,השעמ היה
רמאו ותנשמ ץיקה .תמו לעב הל היהש ,הירוענ לעב לע תרעטצמו הכוב השיא תומדב הניכשה
יאדובו ,ץירוקמ סחנפ 'ר שודקה אלא אתינורטמד הלעב היהיש ימ תעכ םלועב ןיא" :וריבחל
."אוהה הלילב קלתסנ
.ובר היהש ,תויכב הברה הכבו ךריבו ערק

.הליל ותואב ןווכמ ולא םירבד ותמאתנש עדונ ןמז רחאל


לפרק הבא         חזרה לתוכן         לפרק הקודם