בלסרבמ ןמחנ 'ר
ןתנ 'ר ודימלתו

אנהכ םהרבא

תודיסחה רפס
ב"פרת השרו
(תורעהה אלל ספדוה):רמאמה ןכות
בלסרבמ ןמחנ 'ר
ותודלי    
עבטב    
הקבודיבדימ ריעב    
לארשי ץראל הנושאר העיסנ    
ןמחנ 'רל דגנתמ ,"הלופשמ אבסה" ,ביל הירא 'ר    
הלופשמ אבסה םע שגפנ ןמחנ 'ר    
תפחשה תלחמ    
ודימלת ןתנ 'ר    
ןמוא    
תוישעמה ירופיס    
ןמחנ 'ר יחבש .א
לארשי ץראל ןמחנ 'ר תעיסנ .ב
םינצבק העבשב השעמה רפסמ ןמחנ 'ר היה ךאיה .ג
ןתנ 'ר ודימלת לש ויתונורכיזמ    
םינצבק העבשב השעמה לש היצטירפריטניאל .ד
תוישעמה יזמר 'סו תוכלה יטוקל 'ס יפ לע    
.ולש םיבוטה םייחב ראפתהש שרחה ןינעמ ינשה םויה    
ישילשה םויה    
.תרטוטח לעב היהש ותואמ רופיס - ישימחה םויב    
.םידי קותש היהש ותואמ רופיס - ישישה םויב    
םיקידצ לש תוישעמ ירופיס ןינעב הליפת .ה
ןמחנ 'ר לש וירבדו וייח לע ןתנ 'ר לש ויתונורכיזמ .ו
ןמחנ 'ר לש ודימלת ,בלסרבמ ןתנ 'ר לעפ המו היה ימ .ז


הברהב הוולמ וכרד .תודיסחב השדח ךרד דסיי ,ט"שעבה דכנ ,בלסרבמ ןמחנ 'ר :ריצקת
רבחמ היה ןתוא תוליפתב ה"בקה ינפל חיש תכיפשו עבטה קיחב תודדובתה ,םיפוגיס
אבסה" ןייטצמ םיקלוחה ןיב .הלודג תקולחמ וילע הררועתה תודיסחה םלועב .ומצעב
'ר .םולשב וריעל רזח תונכסו םילושכמ תאלמ ךרד רחאלו י"אב רקבל הכז ."הלופשמ
ןתנ 'ר ןסיפדה ותריטפ רחאל .ויברוקמ ינפל הצרמ היה ןתוא ויתוישעמב םסרופמ ןמחנ
.לודג ןינעל םידיסחה י"ע תבשחנ ןתאירקו

;ן"רהומ יטוקיל ;הלופשמ אבסה ;בלסרבמ ןתנ 'ר ;בלסרבמ ןמחנ 'ר :חתפמ תולימ
.תוישעמה יזמר ;תוכלה יטוקיל
בלסרבמ ןמחנ 'ר
ותודלי
ונב ,ויבא .ב"לקת ןסינ ח"רב זוביזמב דלונ ,בלסרבמ ןמחנ 'ר םשב עודיה ,החמש 'ר ןב ןמחנ 'ר
לבקמ היהו ט"שעבה לש שרדמה תיבב ץ"ש היה ,ט"שעבה דימלת ,הקנידורוהמ ןמחנ 'ר לש
תונורשכ לעב היה ןמחנ 'ר .ט"שעבה לש ותב לדא תב הגייפ התיה ומא .עובשל םיבוהז 'ב ורכש
,לשמל ,רשוק היה :תוקונית ראשכ בבוש םנמוא היה קונית היהשכ ,תיטויפ שפנ לעבו םיניוצמ
ותבהאמ ץוח .לודג דימתמ היה ותודלי ימיל סנכנשמ לבא .המודכו ,הילע בכורו זע ינרקב ויתויציצ
תובשחמ אלמ רענה היה רידת .םיקולא תשקב ןיינעב תושפנב תועיבתו תופיאש ויה דוע וידומילל
לע הברה םיחיסמ ויה הב לדג היהש הביבסב .תוקיבד ידיל םיאיבמה םיכרד שופיחב םירוהרהו
איצוהל הסנמ היה םיארי ירפסב ארקש המ לכו םירפסמ עמשש המ לכ .םוקמל םדא ןיבש םירבד
הזה םלועה םע קבאנ היה הברה .ומצעב םיפוגיס השוע היה הברה .ושפנל עגונב לעופה לא
,ובלמ רמוא היהש תוליפתב וחיש ךופשלו ונוק םע דדובתהל בהוא היה .םדא לש ובלב ןותנה
םלועמ ולוכ היהש הז דלי םלוא .וחור תארמה תעשב ,תובהלתה תעשב ומצעמ םרבחמ היהש
ויתוחיש תא ךפוש היה הבש תרחא ןושל ול היה אל ,ךכ לכ הנידע שפנב ןחינש ,תוליצאה
תיווז ןרקל ול היה שרופ .שטייט=ירבע לש תילומלמה ןושלה ןמ ץוח ,ויקולא ינפל ויתוליפתו
קיחל ול היה שרופ .ונוק םע וידוחיי השוע היה םשו זוביזמ תוביבסב עבטה קיחבש תחדינ
,םדא ינב לש הביבסב .הובגל ותדובע השוע היה הדש זיז םע דחיו ול ביבסמש הפיה עבטה
שיגרמ היה עבטה לש הביבסב לבא ,רזכ םלוחה רענה ומצע שיגרמ היה ,םינטקו םילודג
.תיב ןב ,בורק אוהש ומצעב

עבטב
עיגהו לודג השענ אוהה ןמזה לש םיגשומה יפל .הווצמ רב השענו וייחמ םינש ג"י דליה לע ורבע
יושנה רענה .הקבודיבדימ ריעל ךומסה ןיטאסוה רפכמ דחא רישע תב ,השיא והואישה .וקרפל
.ומצע תושרב דמוע השענו םילודגה לש םתוסופורטופא תחתמ רבכ אצי אוה .רפכב ותבישי עבק
הקוחר ךרדב ול טלפמ שפחל דוע ךירצ היה אל .עבטה לש רוקמה םצע ךותל לפנ ,רפכב ,ןאכ
,םירה יעקבו הדש תועקב :דעצ לכ לע רישע עבט היה ןאכ .זוביזמב גהונ היהש ומכ ,בושיל ץוחמ
.ודומילמ הנפנ היהש תועשב ושימשתל ןכומ לכה .הביכרל סוס וליפאו ,תובע רעי ,הריסו רהנ
,םיקולא תדובע ןיבו היתודומחו עבטה תבהא ןיב הריתס תצק הזב האור תידגאה היפרגויבה
- ליגר היה .הגרדמב תוילעו הגרדממ תוליפנ ןיעמ ,ןמחנ 'ר לצא תודיריו תוילע תאצומ איה ןכ לעו
.לפנו רזחו ליחתהל רזחו ,הזמ לפנ ךכ רחאו ,ותדובעב קוסעל םימי הזיא ליחתהל - רפוסמ ךכ

.עבטה לא ןמזה ותואב ותוסחייתה לע ונתוא ןידימעמה תומוקמ הברה שי ןמחנ 'ר לש וירפסב
.םייחל םיררועתמ םלוכ ץיקה אבשכו ,םיתמ םלוכ םיחמצה לכו םיבשעה לכ - אוה רמוא - ףרוחב
".ת"ישהל הריש רמוא בשעו בשע לכ זא" :םיעטמ אוה רחא םוקמבו .הדשב חושל הפיו בוט זא
םע דחי הריש רמולו ללפתהל בוט זא !םהלש הרישה ןיעמוששכ האנו הפי המכ" :ארוק אוהו
םלוכ זא .ותליפתב חוכ ול םינתונו ול םיעייסמו הליפתה ךותב םיאב םיבשעה לכ .הלוכ האירבה
".ותליפתו ותחיש ךותב םיללכנו םיפסכנ

הדוקנ לע דמוע יתלב ועבטב ןמחנ 'ר היה ךיאה בלסרבמ ןתנ 'ר ודימלת ירבד םה ןיינע םיאלמ
אל םלועמו תושדח תוגשה ידיל אבו רידת שקבמ היהש אלא ,גישהש המב קפתסמ יתלבו תחא
:ולרוגב רבכ הלעש המב חמש היה

תולודגב ראפתה תמדוקה העשבש יפ לע ףאש ,רפסמ ןיא םימעפ ל"ז וניברמ יתיאר"
העשב ,ךכ רחא םוקמ לכמ ,וכרדכ ,תאזכ עמשנ אל רשא האלפנ הרות הליגו תוארונו
קמועמ ונינפל ותחישו ורעצ שריפ םימעפ המכו .לודג רעצב יורש ותוא וניאר ,הירחאש
.'ה תדובע חיר םלועמ חירה אלש ומכ ,ידוהי תויהל ןיכוז ךיא דואמ רעטצמ אוהש ,בלה
.הז ןינע בתכב ול רייצל רשפא יא תאז האר אלש ימ
אגרדמ םעפ לכב תוזירזב ךלוה היה קר ,תחא הגרדמ לע דמע אל םלועמש ,ללכה - -
הררקתנ אל ןידע ,עיגהש המל עיגהשכ וליפאו .תוהובגהו תונוילעה תוגירדמ בורב אגרדל
אוהש ,'ה תדובעב שדחמ םעפ לכב ליחתהל ןיכוזשכ תמאב תויחה רקיע הזו .הזב ותעד
םעפ לכב ותדובע היהיש 'ה תדובע רקיעו .ךייח אוה יכ רמאנש ומכ ,תמאב םייחה רקיע
ריהזהש ומכו .ו"ח ולצא ותדובע ןקזת אלש ,ארחא ארטסה לש הנקזל לופי אלו ,שדחמ
- - .בוט וניא ןקז :ןקז דיסח ןה ןקז קידצ ןה ,ןקז תויהל רוסאש רמאו הז לע ל"ז וניבר
".(תוכלה יטוקיל) שדחמ םעפ לכב ליחתהל םיכירצ

הקבודיבדימ ריעב
אוה .רפכה תא בוזעל חרכוה ןמחנ 'ר .ותומח התמ .ותחפשמ ייחב םייוניש ווהתנ ןמז רחאל
לש עבטה חירב שודגו אלמ אוהשכ ,ינוריעה בושיה ךותל לפנ אוה .הקבודיבדימ ריעב בשייתנ
.הרותה ירדה לכב יקב ,לודג ןדמל היה הזמ ץוח .ינש דצמ ןירותסמב לבותמו דחא דצמ רפכה
.ומצע ךרע תרכה אלמו תויממוק גהנתמ היה אוה .ומצע לוטיב לש הוונעמ קוחר היה ועבטב
ומכ וילא סחייתהל וליחתה ריעה ישנא .השדחה הביבסה לע לודג םשור השע הז שדח םדא
.םירחא ינפל וירוהרהו ויתונויער תוצרהל ,חקל ףיטהל ןכ םג בהוא היה .יברל ,לודגל םיסחייתמש
תועמה ולכשכ .וימח ול ןתנש הינודנ םימודא תואמ שולש ול היה :ולשמ סנרפתמ היה הליחתמ
הבצק חוכב השענ אליממ .עובשב דחא לבור הליהקה ןמ לבקלו ןברס תויהל אלש חרכומ היה
.ךרד הרומו יבר לש דיקפת אלממ היהו ,שדוק ילכמ דחאל וז

המלש המרגורפ התיה וחומב .דיתעב םייחב וכרד לע הבשחמ ידיל יאדוב והאיבמ היה הז ובצמ
םינטק םישנא ואבש האר אוה .התדיריב תדמוע איהש תודיסחה תא האר אוה .דיתעל הלועפ לש
תודיסחה ריזחהל ךירצש הבשחמה רקנל הליחתה וחומב .םמלועל וכלהש םילודגה םוקמב ובשיו
הוספתש ימ ידימ תודיסחה לואגלו הז םלוע ךותל הכפהמ סינכהל ךירצ .ןושארה הנויבצל
.םמצעל ןילופונומ

ורטפנשכ ךכ רחאו ,ונקתש המ םלועב ונקתו ושע םיקידצ המכו" רמוא אוה "ל"ז ט"שעבה"
רודמ ךשמנ אל ת"ישהל םוריזחהשו םהידימלתב וריאהש הראהה ונייה ,רבדה קספנ וקלתסנו
ריאשהל ןיכירצ" הזל ."דעל םויק ול היהיש רבד תושעל" טילחהו בשייתנ ךכיפל ".קספנ קר ,רודל
רתויו רתוי ןלהל וריאי םירחאה םידימלתה ןכו ,םירחא םידימלת ושעי םידימלתה ולאש ,םידימלת
,םלועמ הב םדא ךלה אל ןיידעש השדח ךרדב" ומצע לע אוה דיעמ "ךלוה ינא" ."תורוד ירודל
".ירמגל השדח ךרד איה ןכ יפ לע ףא ,דואמ הנשי ךרד איהש י"פעאו

לארשי ץראל הנושאר העיסנ
תנשב טילחמ אוהו .לארשי ץראב תויהל ךירצ :תיחרכה תחא המדקה תושעל ךירצ םדוקמ לבא
.םירחא תיבב תרשל ותשא הל ךלת :ותחפשמ ייח תא סרוה אוה .לארשי ץראל ךליל ח"נקת
תועמ ןורסח םג .לארשי ץראל ךלי אוהו .תוקוניתל תנמוא תויהל רכמתת הנטקה ותב וליפא
.אל וא ךרדה תואצוה ודיב ויהי םא ול איה תחא :והעירפמ וניא
העיסנ .וילא םיבורקה וישנאמ תחא תייוולב וכרדל אצי גחה רחאו ,ותטלחה ידיל אב חספ ברעב
העיסנה .הניארקואבש תודיסחה הל התכזש לארשי ץראל הנושארה העיסנה התיה ןמחנ 'ר לש וז
הפרטנש תמחמ ,האלה עסנ אלו הטשוק דע קר אב הדגאה יפל .החילצה אל ט"שעבה לש
.לארשי ץראל ותעיסנ התלע אל תודלותה לעבל םג .ותניפס
הרייתשנ בוטוקמ ןושרג םהרבא 'רל ודי לע ט"שעבה חלשש המשנה תיילע לע הבושחה תרגיאה
(וירבחו ץראה ירפ לעב) ןיסייר ידיסח לש ןתעיסנמ .ףסוי תרופ ןב ורפס ףוסב הספדנו ותחלצב
לבא ,תורגא תרוצב תישממ םיניינע תאצרה לש תוירוטסיה תודועת קר ורמתשנ לארשי ץראל
ץראל ןמחנ 'ר תיילעל תיניארקואה תודיסחה ןמ לודג אל קלח הכזשכ וישכע קר .הדגא ירבד אל
תידגא האצרה שי לארשי ץראל ןמחנ 'ר לש ותעיסנ לע .הריציל םוקמ הדגאה הל האצמ לארשי
תא טעמכ לארשי ץראב הלב ןמחנ 'ר .וז העיסנ לש היטרפ תא הריתי תומימתב תראתמה הפי
.לודג םשור וילע התשע לארשי ץרא תבישי .ףרוחה לכ

תויהל הצורש ימ" :רמוא היה דועו - ".י"אב יתבישימ קר אוה יל שיש" - רמוא היה - "תויחה לכ"
ךליו תועינמה לכ רבשי ,הז לע תובר תועינמ ול שיש יפ לע ףאו ,י"אל עסיי תמאב לארשי שיא
".לארשי ץראב אוה המכחהו חומה רקיע" :ויפב היה רוגש ."םשל

הלודג הדימב ותלועפ תא חתפל ליחתה ןאכ .ילופוטולזב ס"קת תנשב בשייתה ותעיסנמ אבשכ
.חלצת אלש םכרד לעו ורודבש םיקידצה לע ובל םע היה רשא לככ רבדמ היה .הלודג תופיקתבו
תובשחה טלופ היה .ומצע לש ותטיש תאו ומצע לש ויתועד תא הביבסה ךותל ליטמו ךלוה היה
:ולא ןיעמ
םניאש ןכש לכמו םמצע תא גיהנהל םילוכי םניאש יד אל .יבר םשב םיארקנש םיגיהנמ שי"
".םלועה גיהנהל םמצעל הלודג םילטונ םהו ,םירחא תא גיהנהל םילוכי
:דועו
המכ שי יכ ,םימסרופמה תא ריכהלו תעדל ךירצ :תמאב בוט אוה םלועב םסרופמה לכ אל"
".רקשב םהש םימסרופמ

:וז ןיעמ הצלהב רבדמ היהש שיו
םסרופמ דימעה ןכ לע ,רשיה ךרדמ םתועטהל םלועה לכ םע חורטל דואמ השק ןטשה לע"
".ינולפ םוקמב דחא םסרופמו ינולפ םוקמב דחא

תקולחמ וילע הררועתנ .תודיסחה םלועב לודג שער םיליטמ ויה םיפירחה וירבדו ותוגהנתה
םידיסחה םלועב עודיה ,הלופשמ ביל הירא 'ר קידצה דוחייב ןייטצמ היה םיקלוחה ןיב .הלודג
.ןמחנ 'ר לש ויתוגשהו וירבד רתויב ועגנ הז קידצב יכ ,"הלופשמ אבסה" םשב

ןמחנ 'רל דגנתמ ,"הלופשמ אבסה" ,ביל הירא 'ר
ירשת 'ו) םינש ז"פ ןב רטפנו ה"פת תנש ךרעל רפכב דלונ ,"הלופשמ אבסה" וא ,ביל הירא 'ר
ומצע ריתסמ היה טעמ לידגהשכ .דומילב לודג יוליע היה ותורענב .ינומה שיא היה ויבא .(ב"עקת
ט"שעבה לא ךליל הצרשכ לבא .ויבאמ הבנגב ט"שעבה לצא היה תחא םעפ .וישעמב םדא ינבמ
ול השע ויבאש רמוא היהו ויבא לע הברה םערתמ היה םסרפתנשכ .ויבא וחינה אל תינש םעפ
דואמ ול ליעוה הנושארה םעפבש רוקיבה יכ ,ט"שעבה לצא תויהל וחינה אלש ,הלודג הער הזב
העיגיה וילע ליקמ היה תחא םעפ דוע ט"שעבה לצא תויהל וחינמ היה וליאו ,לבקש המ לבקו
.ת"ישה תדובעב הברה

,רפכב דמלמ היה :תוכאלמ המכב קסוע היהו תומוקמ המכב הליחתמ דנו ענ היה ביל הירא 'ר
:תוירבה םע םולשב תויחל לוכי אל תודמעמה ולאמ דמעמ לכב לבא .ןייד היה ,רפכב טחוש היה
היהשכו םיטחושה שאר ותוא ףדור היה טחוש היהשכ ,ותשאו ירפכה ול םיקיצמ ויה דמלמ היהשכ
.הביבסבש םינברה םע ול ביר היה ןייד

.בושטולזמ לכימ 'ר םש תבוש היהש תחא הליהקל ןמדזנש דע ,בר ןמז הלוגב ךלוה היה ףוסבל
.ותכרב לבקו לכימ 'ר ינפל ושאר ןיכרה

ה"מ ןבכ רבכ ותויהב ,ךכ רחא םינש יתשו ,ילופוטולזב שרדמה תיבב שמש השענ ןמז רחאל
לכמ וילא םיעסונ ויהו ,הלופש ריעב ותריד עבק זאו ,שודקו םיקולא שיא רותב הלגתנ ,םינש
.תומוקמה

ףאו .ומסרפ זלהו ,הקבוטיפישמ ןושמש בקעי ברה לצא ןסכאתמ היה ותולגתה םדוקש ,םירפסמ
םוקמ לכמ ,ורודב ולא תודמב ול ינש היה אל טעמכש דע ,ותעד לע דמועו דואמ ףיקת היהש יפ לע
:רמוא היהו ,ענכנ היה יאקבוטיפישה ינפמ
וליפא ינחלשי םא .יאקבוטיפישהמ ץוח ,שיא םושמ ארייתמ יניאו שיא לוקב עמוש יניא"
יניעב יתיאר .יאקבוטיפישה יתלוז שיא םע ךדתשהל הצור יניאו ,ולוקב ינעמוש הרזג ץראל
םיטלוב םירשכה דבכהו האירה םיאור ויה ברע תעל 'ה םויבו תבשל תבשמ הנעתמ היהש
".םדאה דחאכ ורשב היה םירהצה רחאל 'ו םויבו ,רועה ךרד

היהו - שטירזיממ דיגמה לש וידימלת ורוד יקידצ ראש לא סחיב דצה ןמ אוה דמוע ותוגהנתהב
יקב היהש ,םיבשע י"ע םילוח אפור היה ותומכ :ט"שעבה לא ותוגהנתהבש םירבד המכב המוד
םג שמתשמ היה הזמ ץוחו ,םיבשע ינימ ה"כ לש יאופרה םביט עדוי היהש םירפסמ - םהב לודג
בשוח היה אוה .ויתואופרל םינופ ויה םירכנ םג אלא ,םידוהי קר אל .תומשה ילעב לש םיעצמאב
.הניארקוא ידוהי תא תדו הנומא יניינעב בטומל ריזחהל וילע לטומש ןכ םג

ויהש םירפסמ ,בגא .טעומב קפתסמ היה ומצעבו ,םיינעל קלחל גהונ היה תובורמה ויתוסנכה
:ריזחהל ליגר היה אוהו ,הז וכרד לע םיננרמ ויה .םהל םג ןתונו דיפקמ היה אלו ותרייעב םיבנג
םירבוש םהו ילש םיבנגה חלוש ינא זא ,סנכיל תוליפתל ןיחינמ ןיאו םילוענ םימחר ירעשש שי"
".תורגסמה

:תועיקתה ינפל הנשה שארב רמוא היהש ,ןכ םג םירפסמ
םישעמו תווצמ יניעב יתיאר אלוליאש ,יל ןימאת ?םידוהיה ךמעמ הצור התא המ ,ע"שבר"
םלועבו וז הרמ תולגב תחא הווצמ וליפא םייקל ולכויש ןימאמ יתייה אל לארשי ינבמ םיבוט
תישאר"ב תרייצ םנהיגה תאו ,םהיניע דגנ תתנ ןלוכ תוואתה ,םהיניב דקרמ ןטשה :ךושחה
הזיאב תוריוצמ תוואתהו םהיניע דגנל םוניהיגה היהיש ,ךפהל השוע תייה םא ."המכח
"!ער רבד לארשימ םדא םוש ו"ח השוע היה םא האור תייה זא ,רפס

הלופשמ אבסה םע שגפנ ןמחנ 'ר
ןיא .הלופשל הכומסה ילופוטולז ריעב בשייתנשכ ,ותלועפ תליחתב ןמחנ 'ר לקתנ הלופשמ אבסב
ברה לש ונתח היה ירה יאלופשה .םישגפנ ויה ילואו ,םדוקמ דוע יאלופשה תא עדי ןמחנ 'רש קפס
בשוח היה וימח ןקזשכו - ןמחנ 'ר לש ותשא תובא םג םש ויהש הרייעה ,הקבודיבדיממ ב"ושהו
.ץוחה ןמ רחא ב"ושו בר םשל ואיבה הקבודיבדימ ילעבו ודיב הלע אלש אלא ,ומוקמ אלממ תויהל
לש ותומד הטעימ (הנש םיעברא ןמחנ 'רמ שישק היה יאלופשה) ריעצה ןמחנ 'ר לש ותעפשה
אבסה סעכ .הלופשמ אבסה לא עוסנל וקספ תומוקמה ןתואב םיבושח םישנא המכ .אבסה
רמא אבסהש ריבולטוג רפסמ ןכ .םיברב והלזלזמו והפרחמ היה .ןמחנ 'ר תא ףודרל ליחתהו
".ןמחנ תא ללקת םא אבה םלוע ןב היהת יכ ךל ברע יננה" :ויבאל

היה .הלופשל םגו ילופוטולזל םג עוסנל םיגהונ ויהש ,םיפתושמ םידיסח םהל ויה דוע הזמ ץוח
ןכות לעו וירוביד לע ,ןמחנ 'ר לש תוגהנתה ישעמ לע םידיסחה ןתוא יפמ רוקחל גהונ אבסה
:םידיסחל ריבסמ היהו ,תונורסח תאיצמבו הפירח תרוקיבב קסעתמ היה ךכ רחאו ,ויתוישעמ
".הזה ןמזב ולש םידיסחה םע רבדל קידצ ךירצ ןכ אל ,הזה ןמזב גהנתהל קידצ ךירצ ןכ אל"
ותוריעצ תא שיגדמ היה הנה ,ותונדמלו תובורמה ויתועידי ןמחנ 'רמ לולשל ודיב היה אל םאו
ריבסמ היהו ,יפוד אוצמל הצור היה ןמחנ 'ר לש תוישעמה ירופיסב וליפא .ותנבה יא תאו
תוישעמה לבא ,תוישעמ ירופיסב םשפנ תא םיבישמ םידיסחה םנמא ויהי אחישמד אתבקעבש
ךרד לע ןהש ,ןמחנ 'ר רפסמש תוישעמה ןתואכ אלו ,םינושארה תורודה לש םיקידצה לע ויהי
ירופיסב אוה םג וחוכ תוסנל ןוצרה וב ררועתמ היהש שיו .אנח רב רב הבר לש תואמזוגה
,ןבומכ ,ודיב הלע אל רבדה לבא ,ןמחנ 'ר םע תורחתהל ידכ ,תואמזוג לש אקוודו ,תוישעמ
.םדא לש ונוצרב םייולתה םירבדה ןמ הז ןיא ירהש

שי הניארקוא לילג לכ לעו ,תויחה לכ םיווחתשמ ירא ינפלו הירא ומשש ןנשמ אבסה היה אוושל
תא בטיה םיריכמ ויה ילופוטולזב :םוקמה םרג הזמ ץוח .ליעוה אל רבד םוש ."םימשב העדה" ול
ויתורעה שרוש וכיש רשכומה עקרקה היה םש אקוודו ,"שמש לביל" םשב ול ןירוק ויהו ,אבסה
רבדה עיגה .אבסה ינפל םירבדה םימזגמ ויהש ליכר יכלוה דוע ויה ,ןבומכ .ןמחנ 'ר לש וירובידו
הזכ דעצ לבא .ןמחנ 'רב םדי חלשלו ילופוטולזל עוסנל םיצור ויהש אבסה ידיסחמ ויהש ,ךכ ידיל
היהש ךרדב ויתופידר ךשמהב קר קפתסמ היה ןכ לעו ,ומצע אבסהל םג יאדמ רתוי ןכוסמ הארנ
'ר לא הבוטה םתוסחייתה ולטביש ילופוטולז ישנא לע םינוש םיעצמאב ותעפשהבו םדוקמ גהונ
.ןמחנ

,םשמ רוקעל חרכוהו ןמחנ 'רל םירעצמ וליחתה ילופוטולזב :הרהמ דע וארנ הפידרה תואצות
תא ביחרה ןאכ .בלסרבב בשייתנו ילופוטולז תא בזע ב"סקת תנשב .בשוי היה םיברקע לא יכ
.רתוי דוע ותלועפ

תפחשה תלחמ
תוקולחמהו תופידרה .תפחשה תלחמב ןמחנ 'ר הלח בלסרבב ותובשייתהל םינש שמח רחא
בלסרב ידיסחב םינתחתמ ויה אלש ,ךכ ידיל העיגה המחלמה .ותואירב תא וחפק וקלחב ולפנש
ידמ רתוי .םילוזלזהו תופרחה לע ללכ ריזחמ ןמחנ 'ר היה אל םינפל .םתטיחשמ םילכוא ויה אלו
ינאו" - רמוא היה ךכ - "ילע וקולחי אלש רשפא ךיא" .תקולחמה ילעבמ הובג הז חור ילצא היה
ימ ומכ םימוד ונחנא" :וידיסחל רמא םעפ ".םלועמ םדא הב ךלה אל ןיידעש ,השדח ךרדב ךלוה
וירחא ןיצר םה המ :ויניעב האילפ איה ןוגינה תא עמושו ןיבמ וניאש ימו ,ןידקרמ םלועהו ןגנמש
ובל תוימינפב לבא "?ירחא םיצר םתא המ לע :םלועה לצא האילפ איה ךכ ?ןידקרמ םה המו
הברה .ויניע דגנל ףחרמ היה תוומה .ותואירב תא הלכמו ותוא הביאכמ יאדו תקולחמה התיה
?ויברוקמ תא בוזעי ימ לע .םייחב המשגל קיפסה אלש ולש המרגורפה לע ההותו רהרהמ היה
.רמוא היה ךכ - "ירבק לע ואובת םתאו םכיניב ראשיל הצור ינא" .הצע אצמ ףוסבל

.ןמוא ריעל ובשומ תא קיתעה .ןמחנ 'ר לש ותיב םג ףרשנ ,בלסרבב הפרש התיה ע"קת תנשב
וייח לע רהרהמו ןולחה די לע תובורק םיתיעל דמוע היה .םייחה תיב לא ןאכ הנופ היה ונולח
ולצא קוליח המ" .וידימלתו וידיסח םע םיפתושמ םייח יח אלא היהי אל זא םג .ותריטפ רחאל
ירהו ,"םש יח אוהו ,רבקב ,םש ותריד עבק וישכעו ןאכב רד היה םדוקמ קר ?התימל םייח ןיב
."והוארקי םא עמשי יאדובו ,רחא רדחל רדחמ אצויש ומכ" אוה

.א"עקת תוכוס 'ד רטפנ ןמחנ 'ר


ודימלת ןתנ 'ר
היהש ,ןתנ 'ר ודימלת וב רשקנו וילא ברקתנ ,ותלועפ תא ביחרהו בלסרבב ןמחנ 'ר בשייתנשכ
ןמחנ 'ר לע בושחל רשפא יאש ,הגרדמה התואב ןמאנ ריכזמ םג אלא ,בישקמ דימלת קר אל ול
.בלסרבמ ןתנ 'ר ,ומצעל ארוק היהש ומכ ,וא ,ץראהנריטש ןתנ 'ר ילב ותלועפו

תא השיא והואישה ג"נקת תנשב .הרות ןבו רישע היה ויבא .מ"קת תנשב בורימנב דלונ ןתנ 'ר
תוליהק המכב תונברה אסכ לע לודג דובכב בשוי היהו הרותב לודג היהש ,יבצ דוד 'ר לש ותב
תנשב ,ךכ רחא .םינש יתש ךומס ןתנ 'ר היה ונתוח ןחלוש לע .ץינימירקו בוליהומ ,דורגראשב ומכ
םידגנתמ ויה ונתוח םג ויבא םג .ויבא ןחלוש לע ךומס תויהל בורימנל דורגראשמ אצי ,ו"נקת
קומע שרוש תודגנתהה התכה ךכיפלו ,םתיב ינב דמעמב םידיסחה לע רידת םיקלוח ויהש םילודג
ןיב ותודלימ לדוגמ היהש ,ורבח ילתפנ 'רב קבדנ בורימנל רזחשכ לבא .ןתנ 'ר לש ובלב םג
,םידיסחהו םיקידצה תלעמ ובל לע הברה רבדמ היה ילתפנ 'ר .םיקידצ המכ לצא היהו םידיסחה
העיפשה וז הביבס .םידיסחה ןמ ויה וירבח ראש םג .תמאב ת"ישהל םידבועו םימש יארי םהש
שופיחו םיכרד תשקב ולצא הליחתה זא .תודיסחל הטונ אוה םג השענ ףוסבלו ,ןתנ 'ר לע הברה
לא ברקתנ דע ,ושפנ התצרש תא ול אצמ אל לבא .רודה יקידצמ המכ לצא היה וז תילכתל .יבר
לכ לע רבגתה אוה לבא ,ונתוח תיבו ויבא תיב דצמ ול ויה םיבוכיעו תועינמ הברה .ןמחנ 'ר
ילב ,ותושי לכ .םידיסחה ראש ןיב התמגוד אוצמל ןיא טעמכש ,תוקיבדב וברב קבדתנו םילושכמה
הרות ירבד סופתל לודגה ונורשכ לכ ,הבחרה ותונדמל לכ .וברל הרוסמ התיה ,לק רוהרהו ןובשח
.וברל שדקומ היה לכה - םריבסהלו תירבעב הפי חסונ םחסנלו שטייט=ירבעב הפ לעב םירמאנה

ךכ רחאש ןפואב ,וידי יתשב ונברקו ןתנ 'ר לש ויתונורשכ תאו ותובישח תא ריקוהל עדי ןמחנ 'ר
,ובר תובשחמב בשוח היה דימלתה :םיפתושמ ושענו םייתורפסהו םיינחורה םהייח דחי ובלתשנ
ןטק עגרל וליפא תעד חיסמ וניאש ,ןמאנ ריכזמ השענו וימגתפבו ויתורותב רידת הגוה היה
תישענש הנטק העונת וליפא ,ובר יפמ אציש לק הגה וליפא דבאמ יתלבו םשור היהו ותבוחמ
.אמלעב די תרבעהב

וייח לכ תא שידקה אוה :הלודג רתויה הדימב ולעפמ תא ןתנ 'ר ךישמה ןמחנ 'ר לש ותריטפ רחאל
ףוס םיקה וז תילכתל .סופדה ידי לע טרפבו ,ודיב ויהש םיעצמאה לכב םלועב ברה תועד תצפהל
אלא ויה אל םרקיע לכש ,ומצע לש וירוביחלו ברה לש וירוביחל סיפדמ היהו ותיבב היפרגופיט ףוס
,םירצמ ילב חמש היה לארשי ץראל ותעיסנב וליפא .ןמחנ 'ר לש וירבדו ותטישמ אצוי לעופ ןיעמ
קר וליפא וא ,חרזמה תוצראבש םידרפסה ןיב ברה ירפסמ םידחא םירפס ץיפהל ודיב הלעשכ
.ברה לש דחא םגתפ ריבסהל

ןמוא
ברה ול אצמש םוקמב ,(בויק 'פ) ןמואב תורודל עבקנ בלסרבמ ןמחנ 'ר לש תודיסחל זכרמה
תא הנב אוהו רבקה לע ןויצה תא הנב אוה :ןתנ 'ר לש וידי לעופ אוה הז דסומ םג לבא .רבק
ברעב ברה רבק לע תוחטתשהה אוה םלצא םירקיעה רקיעש ,בלסרב ידיסחל ןמואב תסנכה תיב
.הנשה שארב ןמואב הליפתהו הנשה שאר

תומוקמ המכב ריבסהלו םיעטהל ןתנ 'ר לדתשה ,ןמחנ 'ר יפמ אציש ,הז רקיע לש ותובישח
ירבק לע תוחטתשהה תלעמ לדוג ןינעמ םירבדמה ,תוכלה יטוקילו ן"רהומ יטוקיל ירפסב
.םיקידצה

.ה"רת תנשב רטפנ ןתנ 'ר


תוישעמה ירופיס
הצרמו רבחמ היה הזמ רתוי לבא .וכרד יפ לע הרות ישודיחב קסועו לודג ינרות היה ןמחנ 'ר
.תויממע תוישעמ ירופיס

לא ןיבשוי ויה :םיברוקמה ינפל ןתוא הצרמ היה אלא ,בתכב ךרוע ןמחנ 'ר היה אל תוישעמה
לש דיקפת אופא ול תושמשמ ויה תוישעמה .רפסמו ברה בשוי היה שארבו ,הביסמב ןחלושה
דואמ התלעמב גילפה שרילטיב ן"יזהמ השעמה ל"ז וניבר רפיסש רחא" :רפוסמ ןכו .הרות ירבד
תוכהלו השרדל םלועה ץבקיש שמשהל רמולו תסנכה תיבל סנכילו ידורבל עסיל ןיאשרש רמאו
".השעמה תאז םהל רפסלו ןחלושה לע

.ומעט יפל שדחמ רדסמו ךרוע ןמחנ 'ר היה תונשיה .תושדח םגו תונשי ויה תוישעמה

,קוידב תורסמנ תוישעמה ויהיש דיפקמ היהו ולש תוישעמה לש הרוצה דואמ בישחמ היה ןמחנ 'ר
ול רמאו ,ומע ל"ז וניבר רפסו ש"נא יבושחמ דחא - רפוסמ ךכ - "ולצא היה" .ויפמ ואציש ומכ
".השעמהמ הברה רסח ומצעב ורמאש המ יפכמ דחא רוביד ןינשמכש תוישעמה ולאבש

:רמוא היה תוישעמ ירופיסב קסעה םצע לע
ירופיס לש) הזכ ןושלב םיחישמ ויה הלבק םיחישמו םירבדמ ויהשכ ,םינושארה תורודב"
,אילגתאב הלבק הליג י"בשר קר ,אילגתאב הלבק םירבדמ ויה אל י"בשר דע יכ ,(תוישעמ
".הזכ ןושלב םירבדמ ויה הלבק םירבדמ םירבחה ויהשכ םדוקמו

ןתנ הזב .תוהובג תונווכו תוגשה ריתסמו שיבלמ אוה ויתוישעמ ירופיסב יכ ,הזב זמרל הצור היה
יטוקיל" ירפסב ןתנ 'ר בר קשחב הב קסעתהל ליחתהש היישעמה לש איצטירפריטניאל םוקמ
ד"באה ,ןמחנ 'ר ודימלת ךישמה הז עוצקמב ןתנ 'ר לש ותדובע .ךורע ןחלוש יקלח 'ד לע "תוכלה
דחוימ רוביח בתכ ןירהישטמ ןמחנ 'ר .תיבלסרבה תודיסחב םירוביח המכ ריאשהש ,ןירהישטב
."תוישעמה יזמר" םשב תוישעמה ירופיס לע

היהי") תונושל יתשב תוישעמ רפס סיפדהל הצור אוהש ,ותעד בלסרבמ ןמחנ 'ר הליגש יפ לע ףא
ויה תוישעמה .ודיב רבדה הלע אל םוקמ לכמ ,("ז"על 'לב הטמלו שדוקה ןושלב בותכ הלעמל
.תונוש תוקתעהב בתכב םידיסחה ןיב תורזוח

,תוישעמה לש הרוצה לע הברה דיפקה ןתנ 'ר .(ו"עקת תנשב) ןתנ 'ר ןסיפדה ותריטפ רחא קר
טעמכש דע ירבעה םע ז"עלה בברעו הביתב הבית ןמגרתש ינפמ ,הרוצ ילב תירבעב ואצי ךכיפלו
אלא ,הפי ירבע ןונגס לעב היהש יפ לע ףא ,ןתנ 'ר ןשיבלהש ילכב םיפיה םירופסה אורקל השק
.הביתל רועיש ילב ומצע דבעישש

,שממ הרות דומלתכ ,לודג ןינעל בלסרב ידיסח לצא תישענ ןמחנ 'ר לש תוישעמה ירופיס תאירק
לעב תוישעמה דומילב םתודלימ םהינב תא ךנחלו תוישעמ ירופיסב "רועיש" דמלל םיליגר םהו
עייסיו הכזיש ת"ישהל תדחוימ הליפת וליפא ןתנ 'ר רביחש דעש ,ךכ ידיל ועיגה םירבדה .הפ
.המודכו תוינשמ דומיל ,םיליהת תרימאל "ןוצר יהי" ןיעכ שממ .ןגוהכ תוישעמ ירופיסב קוסעלןמחנ 'ר יחבש .א
דמעש םוימ ,ל"ז ארונהו שודקה וניבר תגהנה תשודקמ ,רעזמ טעמ ,תצק רפסלו ראבל יתיאר
םישנאמ - תצקו ,ומצעב שודקה ויפמ יתעמשש המ - תצק ,םולשב קלתסנש םויה דע ותעד לע
ויהי םיבר יכ יתעדי םג יתעדי םנמא םאו .וניניעב וניארש המ - תצקו ,ודועמ ותוא וריכהש םירחא
תרצפה םצועמ קפאתהל יתלוכי אל הז לכ םע ,וילע ומק םיבר יכ ,הלאה םירבדב ונימאי אל רשא
ינובישי יפיעס םג .הזמ תצק סיפדהל שוב דע וריצפה רשא םימלש ןכו םיבר םישנא תקושתו
,דואמ תובוטו תושודק תוגהנה ןה ןאכ תוראובמה תוגהנהה םינפ לכ לע אלה יכ ,ינוצעי יתוילכו
םינפ לכ לע .ןאשעש ימ השועה יהי ,ולאכ תוגהנה רפס לע קוקחל יוארו ,ןהב זחאיש ירשא
םשפנ רשא םימתב םיכלוהמ בוטה עונמל לכוא הככיאו ,דואמ תושודקו תובוט ןה וללה תוגהנה
ירפסב תמאה ןיעב טיביש ימו ,ומצעל דע תמאה םגו .וללה םירשי םיכרד רפסב אוצמל התוא
רוהטו שודקל םא יכ ישונא לכשב ללכ גישהל רשפא יא ולאכ םירבד יכ ,ומצעב ןיבי ל"ז וניבר
:םלועה םירמואש ךרדכ ,רתומל ךא םה יכ ,הזב ךיראהל רשפא יאו .ותומכ הריתי הרהטו השודקב
:יתרמאו ,הז ןיינעב הנה תחאו הנה תחא ךלה יבל ןכ לע .ךרוצל אלש םהש וא ליעוי אלש וא
ךליל ושעי ןכו וארי ונממ ,םהינבל ורפסיו ומוקי ןורחא רוד ועדי ןעמל הלא ירבד הצירא המ יהיו
תושודק תוגהנה ןה ולאכ תוגהנהש םינפל ךירצ ןיא תאז יכ ,ויתובקעב ךרדלו וללה תוביתנב
שפנ לכל םיוושה םירבד םה יכ ,ולאכ תוגהנה ידי לע י"שהל ברקתהל לוכי דחאו דחא לכו ,תורקיו
ליגריו יחצנה ותילכת לע בושחלו וייח לע סוחל הצרי םא לארשיבש תוחפה וליפאו ,לודגכ ןטקכ
תולעמל אובל לכויו םלוע ייחל הכזי יאדוב הפ םיראובמהו וללה םיכרדו תוביתנב תכלל ומצע
לב קזח דתיכ דימת בוטה וכרד זוחאל ותעדב קזח היהי םא ,הילע ינבמ דחכ תושודקו תוהובג
.ןמקל הפ ראובמה לככ ,טומי

תגלפהו ותשודק םצועמ לודגה םיה ןמ הפיטכ וליפא וניא הפ ראובמה לכ יכ תעדל תאז ךא
ראבל וננוצר ןיא םגו .םש תטלוש ישונא לכש די ןיאש םוקמב ,הלעמל הלעמל הלועה ותלעמ
המ םא יכ ,םישודקה ויחבשב רפסל םיקסוע ונא ןיא יכ ,ונממ וניארש םיארונ םיתפומ תצק
םירבד םיאורה םישנאה לכ יכ ,רסומ וחקי םירבדה םתוא וארי ךא :יתרמא .'ה תאריל עגונש
םלוכו ,י"שהל לודג תוררועתה םבלב עגונו םתוא וראפיו וחבשיו ודוי םלוכ ונלצא בתכב וללה
.םנוצר תואלמל יתחרכוהש דע םהירבד ילע וריתעה .סופדל םאיבהל יב םיריצפמו םישקבמ
הנבי דע םנוק ןוצר האריבו המיאב ושע רשא וניתובא יכרדב ךליל הכזנש ונילע םחרי י"שהו
.ןמא ,ונמיב הרהמב םינויכ םהיתובורא לא לארשי ובושיו םילשוריו ןויצל

היה ןיידע ךא .הליכא תוואת רבשל הצרו ,םלועהמ שורפל ותעד דע אב ותונטק ימיב ותויהב
םירהצבו רקובב לוכאל ליגר היהש המ יפכ ותליכאמ חיניש רשפא יא הזש ול המדנו ןטק לכשב
עלבי קר ,לכאיש המ סעול היהי אלש ונייהד ,לכאיש המ לכ עלוב היהיש ומצע בשי ןכ לע ,'וכו
זא היהש רמאו .וראווצב תוחיפנ ולעו ןכ השעו .ותליכאב םעט םוש שיגרי אלש ידכ ,אוהש תומכ
עלוב היהש ךכ גהנש דואמ דואמ לודג קידצמ לודג רבדל יתעמש וז הגהנהו .םינש שש ןב קר
.םינש שש ןב ותויהב ךכ גהנ ל"ז אוה ךא ,הסיעל ילב ותליכא

,"דימת ידגנל 'ה יתיוש" םייקל דימת הצור היה ותונטק ימיב דומלל ובר ינפל בשוי ותויהב םג
עדוי היה אל הזב הדורט ותבשחמ התיהש תמחמו ,ה"ב היוה םש ויניע דגנ רייצל עגייתמ היהו
הברה תורענ השעמ ינינע השוע היה ותודלי ימי לכ ןכ יפ לע ףאו .וילע סעוכ ובר היהו ,דמולש המ
.דואמ הזב ליגר היהו ,לויטו תוציפקו קוחש יניינע ונייהד ,דואמ

ד"בא ל"צז םירפא 'ומ שודקה ברה ודוד ותוא ארק הווצמ רב השענשכו .רתוי לדגתנ ךכ רחא
רב השענ םדאהש םויה לע רמאנ הז יכ) "ךיתידלי םויה ינא" קוספה ול רמאו בוקלידוס ק"קד
.בר ללש אצומכ דואמ דואמ ויניעב רקי היהו ,רסומ ירבד תצק ול רמאו ,(םירפסב אבומכ ,הווצמ
,י"שה תדובעל דואמ עגעגתמו דואמ בהלתמ היה הפוחה ןמ ותאיציב ףכתו .הפוחל סנכנ ךכ רחא
םלשמ היהו .ודומילב דואמ דואמ דימתהל ליחתה ותונטק ימיב םג .םוי לא םוימ 'ה תדובעב סנכנו
ויבא היהש דומיל רכשה דבלמ .ומע דמול היהש ארמג ףד לכ דעב םילודג 'ג וסיכמ דמלמהל
ידכ ,ףדו ףד לכ דעב םילודג השולש ולשמ דמלמהל ןתונ ל"ז ומצעב אוה היה דמלמהל םלשמ
ומע דמול דמלמה היהש ,היה ןכו .םוי לכב ארמג םיפד הברה ומע דומלל ומצע חירכי דמלמהש
.דומיל רכשה דבלמ ,ףדו ףד לכ דעב םילודג 'ג ל"נכ ול םלשמ אוהו ,םויו םוי לכב ןיפד המכו המכ

ונממ םדא םוש עדי אלש דע ,דואמ דואמ לודג ענצהב היה ותדובע לכו .'ה תדובעב סנכנ היה ןכו
היה הליחתב ותדובע רקיעו .לודג ענצהבו רתסהב היה ותדובע לכו ,דואמ זונגו םותס היה יכ ,ללכ
העיגיב היה לכה השעש רבדו רבד לכו .רומג תוטישפב קר ,ללכ תומכח םוש ילב לודג תוטישפב
רבדו רבד לכ קר .לקנב ול אבש הדובע רבד םוש ול היה אלו .שפנ תריסמבו לודג חוכבו הלודג
היהו .'ה תדובעמ רבדו רבד לכ ליבשב םינמז המכ ומצע עגיימ היהש ,דואמ הלודג העיגיב ול אב
דואמ דואמ וילע דבכו השק היהו ,ךרעו רועיש ןיא דע תובברו םיפלא ,תודיריו תוילע המכו המכ ול
קוסעל םימי הזיא ליחתהל ליגר היהו .'תי ותדובע לוע וילע לבקל 'ה תדובעב סנכיל ליחתהל
דע .םימעפ המכו המכ היה ןכו .הזמ לפנו רזחו ליחתהו רזחו .הזמ לפנ ךכ רחאו ,'ה תדובעב
רבד םוש לע לכתסי אלו ,םלועל 'ה תדובעב זחאיש דואמ קזח היהיש ולצא קזחתנ תחא םעפש
דואמ הברה תודיריו תוילע דימת ול היה ךכ רחא םג כ"פעאו .'הב ובל קזחתנ האלהו זאמו .םלועב
ףא ,םימעפל הדירי ול שיש יפ לע ףאו םלועל 'תי ותדובע חיני אלש קזח היה ךכ רחאש קר .דואמ
.לכויש המ לכב י"שה תדובעב ומצע קזחמ היהי ןכ יפ לע

ומצע שאיימ היה אל םימעפל ותגרדממ לפנשכ ונייהד ,שדחמ םעפ לכב ליחתהל ליגר היהו
התע קר ,'תי ותדובעב סנכיל ללכ ןיידע ליחתה אל וליאכ שדחמ ליחתיש רמא קר ,הז ליבשב
תולחתה המכ ול היהו .שדחמ ליחתהל ליגר היה דימת םעפו םעפ לכב ןכו .שדחמ ליחתמ אוה
.דחא םויב םימעפ המכ ןכו ,שדחמ ליחתמ היהו ותדובעמ לפנ םימעפל דחא םויב םגש ,דחא םויב

רהוזה ירפסו בקעי ןיעו ך"נתו םיקסופו ס"ש דואמ הברה דמלו ,דואמ ודומילב דימתמ היהו
לכש רמאו .דואמ הברה רסומ ירפסו דואמ הברה םירפס ראשו ל"ז י"ראה יבתכ לכו םינוקיתו
תישאר הברה דמל םג .םלוכ דמלו ויבא תיבב ויה םלוכ רסוממ םירבדמה םינטקה םירפסה
לכב ותואיקב לדוגו .רפסמ ןיא םימעפ המכח תישאר רפסה תא דמלש שוריפב רמאו .המכח
יבתכ לכו בקעי ןיעו ך"נת ירפסב טרפבו .רועיש ילב היה תצק ויניעב וניארש המ יפכ םירפסה
וינפל תנכומ התיה הלוכ הרותה לכ יכ ,םלועב ותמגוד אצמנ אל םינוקיתו רהוזה ירפסו י"ראה
המ ומצעל חקיל לוכיש ,ויניע ינפל םדאה ינפל חנומה רבדכ שממ ,ךורעה ןחלושכ ויפב הרוגשו
תצקו .הצרש תע לכב שודקה ולכש יניע ינפל םינכומ םישודקה םירפסה לכ ויה שממ ןכ .הצריש
.םישודקה וירפסב ןיבהלו תוארל םילוכי הזמ

היהו ,ודומיל ןיבמ היה אלו תוינשמ דמול היה הליחתב יכ .הלודג העיגיב ול אב ודומיל לכש רפיסו
ןכו .תוינשמ דומלל לכויש הכזש דע ךכ לכ הכובו הכוב היהו .ויניע ריאיש י"שה ינפל הברה הכוב
הכזש דע דואמ הברה ןכ םג הכובו הכוב היהו ,ןכ םג ןיבמ היה אלו ,םירפס ראש דמל ךכ רחא
.ןיבהל הכזש דע ,הברה ןכ םג הכוב היה ל"ז י"ראה יבתכו רהוז דומילב ןכו .םניבהל

דומעל לוכי היה אלו ,הברה ול השק היהו ,וב ןיבמ היה אל דמלש רפסו רפס לכב הליחתבש רמאו
דמל ןכ יפ לע ףאו .הלודג העיגיב ודומיל היהו .הזמ םילודג םירוסיי ול היהו .םירבד לש ןטושפ לע
הברה הנעתמ היהו .ל"נכ ותייכבו ותליפת ידי לע הכז לכהו .דואמ ומצע קזחמ היה יכ ,הברה
.הנש םירשע ןב ותויה םדוק ,שממ וירוענ ימיב לכהו .תבשל תבשמ הנעתה םימעפ המכו .דואמ
םיעושעש דלי היהש יפ לע ףאו .וזל וז תופוצר ,תבשל תבשמ םימעפ יתש הנעתמ היה םימעפלו
.דואמ ומצע ףגיסו הנעתהו ללכ ומצע לע סח היה אל כ"פעא ,דואמ קד םדא היהו ,קונפתב לדוגמו
הכזש המל הכז הדי לע רשא ותדובע רקיע ךא .תחא הנשב תבשל תבשמ םימעפ י"ח הנעתהו
ללפתהל דואמ ליגר היהש םיסויפהו םייוצירהו תושקבהו תוניחתהו תוליפתה יוביר קר היה
וימחרב והכזיש תושקבו תוניחת ינימ המכב 'תי ותוא סייפמו הצרמ היהו ,'תי וינפל ןנחתהלו
דואמ ליגר היהש ,זנכשא ןושלב ללפתהש תוליפתה ויה ול ליעוהש המ רקיעו .'תי ותדובעל וברקלו
םירבדמש ןושלב י"שה ינפל ותחיש שרפמ היהו ,םדא ינב םש ןיאש אצמש םוקמ הזיא ול דחייל
ינימ המכו המכב 'תי וינפל ןנחתמו שקבמו 'תי ותוא סייפמו הצרמ היהו .זנכשא ןושלב ונייהד ,וב
םימי הלבמ היהו .דואמ דואמ הזב ליגר היהו .ותדובעל וברקיש 'תי ול יוארש תואלתמאו תונעט
לש הציחמב רדח ומכ םש היהש ,גגה תחת ויבא תיב יבג לע ומצע ןימטמ היה םג .הז לע םינשו
שחלב קעוצ היהו םיליהת רמוא היהו ומצע ןימטמ היה םשו ,אופסמו ןבת םש ןיקיזחמש םינק
,היהיש רפס הזיאב םיאצמנש םלועבש תושקב ינימ לכש ללכהו .'תי וילא והברקל והכזיש י"שהל
ןה ,םימעפ המכו המכ הרמא אלש השקבו הניחת םוש חינה אל ,לכל רשאכ לכה וניניב יוצמה
,תוניחתו תושקב ינימ ראשו םילודגה םירודיסהב תוספדנה תושקבהו ןויצ ירעש רפסו םיליהת
תוניחתה לכ רמול ליגר היהו .ןרמואלמ ןחינה אל ןלוכ ,זנכשא ןושלב תוספדנה תוניחתה וליפאו
םימיה לכ לש ןלוכ תוניחתה לכ רמול ליגר היה אוהו .םויו םוי לכ רחא תוספדנה תודמעמ רחאש
תושקבו תוניחתמ םירבדמה םיקוספה קר םיליהתב רמול םימעפל ליגר היה םג .תחא םעפב
ולאה םיקוספה לכ רמוא היהו .רמוא היה אל ראשהו ,ולא םיקוספ קר רמוא היהו ,י"שהל הקעצו
.תחא םעפב םיליהת רפס לכמ

ינפל ובלבמ רבדל ליגר היהש המ ונייהד ומצעמ ללפתמ היהש המ היה רקיעה הז לכ דבלמו
תושקבו תוניחתו תונעט ינימ המכו המכב י"שה ינפל ןעוטו ללפתמ היהש ,זנכשא ןושלב ,י"שה
.הכזש המל תוכזל ול ליעוהש המ רקיעה והזו .ותדובעל י"שה והכזיש ,ל"נכ ובלמו ותעדמ רמאש
.שוריפב שודקה ויפמ ונעמש ךכ

תונעט וירוביד ךותב ול ונמדזנו ובלמ תושקבו תוניחת ירבד י"שה ינפל רבדמ היה םימעפ המכו
ללפתהל ליגר היהי ןעמל ןורכיזל ולצא ןבתוכ היהו ויניעב ובטוהו ,תורדוסמו תונוכנ תוליפתו תופי
ויה ויתוליפת לכו .דואמ דואמ הברה ונוק ןיבל וניב רבדל הז ןיינעב ליגר היה ןכו .ךכ רחא םג ןתוא
.הז לע ת"ישהל תלודג תונעט ול ויהו ,י"שהל ברקתהל הכזיש

ול המדנ הברדא קר ,ללכ ול ןיעמוש ןיאו ללכ וילע ןילכתסמ ןיאש דימת ול המדנ היה כ"פעאו
האור היה יכ ,ללכו ללכ וב ןיצור ןיא וליאכו ,תוקחרה ינימ לכב 'תי ותדובעמ ותוא ןיקיחרמש
.תוברקתה םושל ןיידע הכז אלש ,י"שהמ קוחר אוה ןיידעו םינשו םימי המכו המכ ןירבועו ,ןיפלוחש
לכב ותוא ןיקיחרמ הברדא קר ,ללכ וילע ןילכתסמ ןיאו ללכ וירבד ןיעמוש ןיאש ויניעב המדנ ןכ לע
המכו .ומוקמ תא חינה אלו דואמ ומצע קזחמ היה ןכ יפ לע ףא ךא .'תי ותדובעמ תוקחרה ינימ
ברקתיש ךכ לכ ריצפמו ריתעמו ללפתמ אוהש הארש הז תמחמ ותעדב לפונ היהש ,היה םימעפ
ךכ לכ דוע רבדמ היה אלו ותעדמ םימעפל לפנ הז תמחמו .ללכ וילע ןילכתסמ ןיאו י"שה תדובעל
יכ 'תי ויתודימ רחא רהרהש לע ומצעב שייבתהו ומצעב רכזנ ךכ רחא .םימי הזיא ונוק ןיבל וניב
בוש ליחתהו ותעדב קזחתנו רזחו .וברקל הצור אוה יאדובו ,'וכו םוחרו ןונח י"שה יאדוב תמאב
.םימעפ המכ היה ןכו .ל"נכ י"שה ינפל רבדלו ריתעהל

ףכתו .לודג ענצהב לכהו ,תומכח םוש ילב 'ה תדובע לש תוטושפ תודובע ינימ לכ השוע היהו
,ולאכ םיניינע ראשו תוציפקו קוחש ינימ לכ ,תורענ השעמ ינימ לכ הנווכב השוע היה ץוחל אצישכ
היה ותודלי ימיב הליחתבו .'ה דובעל הצור אוהש םדא םוש תעד לע איבהל לוכי היה אלש דע
אצויכו ןולח ךרד ענצהב תסנכה תיבל סנכנו ,םילפטב םפילחמו םילודג הזיא חקול היהש גהונ
והכילשמו דחא לפט חקולו ,הווצמ תיישע לש "דוחי םשל"ה רמואו ןויצ ירעש רפסה ומע חקולו
רמאו רזח ךכ רחאו .הזמ ותעד חיסמ אוה וליאכ ומצע השעו רזח ךכ רחאו .רתסב ןתמה ךותל
רמאו רזחו ,ותעד חיסמו רזחו ,רתסב ןתמה ךותב 'א הטורפ ךילשהו רזחו ל"נה "דוחי םשל"
תוטורפה לכ ךילשהש דע םימעפ המכ השעו רזח ןכו .'א הטורפ דוע ךילשהו ל"נה "דוחי םשל"ה
השעיש ידכ היה ותנווכו ל"נה "דוחי םשל"ה רמא הטורפו הטורפ לכ לעו .רתסב ןתמה ךותב
תא דבועו השוע היה ןכו .ללכ תומכח םוש ילב הרומג תוטישפב היה ותדובע יכ ,תובר תווצמ
לודג םכח היה תמאבש יפ לע ףא ,ללכ תומכח םוש ילב ירמגל תוטושפ תודובע ינימ לכב י"שה
.דואמ דואמ המכחב גלפומו
המכח םושב שמתשה אל כ"פעאו ,ויריכמ לכל םסרופמ היה רשאכ וירוענ ימיבו ותונטק ימיב םג
הרותה דומיל ונייהד ,םלועבש תוטושפה תודובעה לכ תושעל גהונ היה קר ,'ה תדובעב ללכ
וינפל ותחיש שרפלו רבדל דואמ תודדובתה יובירו תושקבו תוליפת יובירו תוישעמ תווצמו הברה
ףכת הכז ותמכח תגלפה םצועמ יכ ,דואמ הלודגה ותמכח רקיע התיה הזו .הזב אצויכו ל"נכ 'תי
אלש ללכה ןמ ,הלודגה המכחה רקיע הז יכ ,'ה תדובעב ללכ המכח םוש ןיכירצ ןיאש וז המכחל
רבדו רבד לכו .ללכ תומכח םוש ילב הרומג תוטישפבו תומימתב קר ,'ה תדובעב םכח םוש תויהל
השק היה הליחתבו .םלועבש תודיבכ ינימ לכב דואמ וילע השק היה 'ה תדובעב תושעל הצרש
דואמ וילע השק היה 'ה תדובעב קוסעל תופוצר תועש הזיא דחוימ תיבב ידיחי בשיל דואמ וילע
םוי לכב תועש המכו המכ בשיו ותוואת רבשו דואמ ומצע חירכמ היה ל"ז אוה ךא ,הליחתב
.םוי לכב תושעל ךירצ היהש הדובעה דואמ דואמ וילע השק היה ןכו דחוימ רדחב תודדובתהב
וילע השקו דבכ היהש תודיבכה לדוגמ לועה ללכ אשיל רשפא היה אלש דע וילע השק היה ךכ לכו
ול ןיאש ותעדב בשוח היה םוי לכבש ונייה ,הדובעה לוע וילע אשנ וז הצע ידי לע קרו ,דואמ דואמ
םויה הז קר ול ןיא ולאכ קר ,ללכ אבהלש ןמז לעו תרחמה םוי לע לכתסה אלו ,דבלב םויה הז קר
םדאה לוכי דבל דחא םוי לע יכ ,דבל םויה הז לש הדובעה לוע וילע אשיל לוכי היה ןכ לעו .דבל
הז לש הדובעה הרמגנשכו .דבלב דחא םויל קר אוהש רחאמ ,םלועבש תודובע ינימ לכ וילע לבקל
היה אלש דימת גהנ ןכו .תרחמה םוי ותוא לש הדובעה וילע לביקו רזח תרחמה םויב יזא םויה
.דבל םויה ותוא א"כ ותעדב בשוח

הדובעה רדס לכ רדנב וילע לביק םויה אבשכ םימעפ המכש דואמ דואמ םירדנב ליגר היהו - - -
תושעל חרכומ היה דואמ וילע השק היהש יפ לע ףא ךכ רחאו ,םויה ותואב תושעל הצור היהש
הואת הזיאמ תושירפ לש םיגייסו םירדג ינימ לכב ןכו .םימעפ המכו המכ השע ןכו .רדנה תמחמ
הזיא לע עבשנ םימעפ המכו המכו .םימעפ המכו המכ ,םירדנב הברה ליגר היה הדימ הזיאמו
.ומצע שורפל הצור היהש רבדה ותואמ שורפל קזח היהיש ידכ ץפח תטיקנב םירבד

שקבל ל"קוצז ט"שעבה רבק לע םעפ לכב ץורל ותודלי ימיבו ותונטק ימיב דואמ ליגר היה םג - - -
תורירק היהש תעב ףרוחה ןמזבו .הלילב םשל ךליל ליגר היהו .י"שהל ברקתהל ורזעיש ותאמ
ץחרמל ץוח הווקמ םש היהו .הווקמה לא ךלהו רזח םשמו ,הלילב םשל ךלוה היה דואמ הלודג
רבכו ,הלודגה תורירקה תעב ץחרמל ץוחש הווקמהב ךליל ול רחבו ,ץחרמה ךותב תחא הווקמו
תיבהמ ןכו ןימלע תיבהל ותיב ןיב קוחר ךרד היה יכ ,ל"נכ רבקהמ אבש תמחמ דואמ ול רק היה
אקווד ךלוה היה הז לכ רחא כ"פעא ,רבקה לע הברה ההתשנש תוהשה דבלמ ,הווקמל ןימלע
דחאמ יתעמשו .הלילב ענצהב הז לכו .ומצע ףגסל ידכ ץראב תדמוע התיהש הווקמהב לובטל
ענצומ היה ךכ לכו .םינש 'ו ןב םא יכ היה אל ולא תוגהנה השעש תעבש 'קה ויפמ עמשש רמאש
תוחל ויה תואפהו הליבטהמ אבו ףרוחב רקובב הווקמל ךלה תחא םעפש דע ,םדא ינבמ ותדובעב
,הווקמב היהש םתעד לע הלע אל יכ ,ושאר ףפוח םדא היהי ףרוחבש םלועה וילע והמתו ,םימהמ
השעמל תאז םיקיזחמ ויהו ,וזכ תורירקב ושאר ףפחש לע וילע והמתו ,ושאר ףפחש ורבס קר
אל הנעתהש דואמ םיברה םיתינעתה לכ םג .ותדובעב דואמ דואמ ענצומ היה יכ ,ולש תורענ
,הזמ תעדוי התיה דבל ותשא קר ,ויבורקו ומאו ויבא וליפא ,םלועב םדא םוש םהמ עדוי היה
לכ ריתסהלו םילעהל תולובחת המכו המכ השוע היהו .םדא םושל הלגת אלש העיבשמ היהו
ץפח היהשכ ונתוח תיבב בשוי היהש תעבו ,שיא םהמ עדי אלש ןפואב ,הנעתהש םיתינעתה
עוסנל ליגר היה ,השקב רבד הזיא ותאמ שקבלו ורבק לע ךליל ונייהד ,ל"ז ט"שעבה םע רבדל
,ל"ז בונאימ היעשי 'והמ םסרופמה קידצה רבק לע ךלהו ,ונתוח תיבל ךומס היהש ,אלימס 'קל
היהש המ ותשקב תא ל"ז ט"שעבהל עידויו ךליש חילשל ל"נה קידצה תא השעו ,םש חנומ אוהש
.זא ךירצ

הליחתב יכ ,הרבישש םדוק דואמ הלודג העיגיו הלודג המחלמ ןכ םג ול היה הליכא תוואת ןיינעבו
וילע דבכו השק היהו וז הוואת רבשל הצר ךכ רחא .ל"נכ הליכא תוואת רבשל ללכ חיגשמ היה אל
רבשל לכוי תוואתה לכש ול המדנש דע הליכא תוואת תריבש וילע השק היה ךכ לכו ,דואמ דואמ
.הרבשל רשפא יא יכ ,ראשית חרכהב הליכא לש וז הוואתש ול המדנו ,הליכא לש וז הוואת דבלמ
לש וז הוואת םג רבישו ורצי תא הפכו רבגתה כ"פעאו .וז הוואת תורבגתה וילע קזח היה ךכ לכ
.ללכ לכוא היה אל יכ ,לכ ןיעל םסרופמ היה הליכא תוואת תושירפב ותשודק לדוגו .ירמגל הליכא
ידכ טעמ לוכאל ידכ תוחוכה לכב ומצע חירכהל חרכוהו ,דואמ לודג חרכהב לכוא היהש טעמ םגו
חירכמ היהש ונייהד ,הליכא תוואת רבשל ליחתה הליחתבש רמאו .תויחל חוכ הזיא ול היהיש
תוחפ לכאיש ,הזב ליגר השענשכו .הליחת לכוא היהש הממ תוחפ לוכאל ומצע ליגרהו ומצע
בוש ליחתהו םדוקמ תוחפ אוהש פ"עא ,הליכאה תאזב הוואת ול שי ןיידע זא םגש האר ,םדוקמ
ןכו .תוחפ רתוי דוע לכאו ,הוואת הז םגש האר ךכ רחאו .הזמ תוחפ דוע לוכאלו ותוואת רבשל
ותליכא היהש דע גהנ הז ךרדבו .תוחפ רתוי דוע לכאו ןיידע הוואת ול שי הזב םגש האר ךכ רחא
ומצע בשיי ךכ רחאו .ראבל רשפא יא רשא טועימהו םוצמצה תילכתב דואמ דואמ הטועמו התוחפ
רבשו ומצע ריבגהו ,לכואש טעמה הזב הוואת ול שי ןיידע כ"יפעא דואמ הטועמ ותליכאש י"פעאש
,השודקה תילכתב ירמגל הוואתהמ אציו ,ירמגל הליכא תוואת רבשש דע טעמה הזב םג הוואתה
תמחמ ,הליכאהמ ךכ לכ ומצע שרופ היהש ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .ללכו ללכ הוואת םוש ול היה אלש דע
השודקב לוכאל חוכ ול היה ךכ רחאש היה וירבדמ הארנה יפכו .ללכ לוכאל דוע לוכי היה אל הז
ומצע ליגרה ותוליגר תמחמ לוכי היה אל רבכ לבא ,הברה לכוא היה םא וליפא ,ללכ הוואת ילב
ול ןיאש האור היה זא ,י"אל עסנש תעב ,םיה לע כ"חאש רמאו .דואמ הטועמו התוחפ הליכאב
לבא .תצק לוכאל ומצע ליגרה האלהו זאמו .תצק לוכאל ומצע חירכה יזא ,רבד םושמ תויח םוש
,םיה לע היהש רחא ,ךכ רחא םג תמאב יכ ,וזכ התוחפ הליכא וליפא לכוא היה אל הזל םדוק
.לכוא היה אל הזכ תוחפ רועיש םג םדוקמו .דואמ דואמ הטועמ ןכ םג ותליכא התיה

ןינעמ רפיס תצקו .דואמ דואמ תגלפומ השודקב גלפומ היה תוער תודימה לכ תריבש ןיינעבו - - -
שיא תויהל הצרש תמחמ ךכ רחאו ,דואמ דואמ לודג ןסעכ היה הליחתמש רמאו ,סעכה תריבש
,ךפיה לא ךפיהמ וז הדימ תריבש תילכת לבא .סעכ לש וז הדימ רבשל ליחתה 'תי ונוצרכ רשכ
,םלועב אדיפק דצ םוש ילב בוט קר יהיו רבד םוש ללכ ול תפכא אלש רומג בוטל ךפהתהל ונייהד
אלו שממ בוט השענו הכזו ,לוטיבה תילכתב סעכה לטבתנש הזל הכז םש :י"אב קר הכז הזל
אל םלועבש תוערה לכ ול השוע היהש ימ וליפא ךכ רחאש דע ,אמלעב אדיפק דצ םוש וב ראשנ
קר היה יכ ,ללכ וילע ובלב היה אלו ,ובהוא היה אברדא ,וילע אדיפקו האנש דצ םוש ובלב היה
.י"אב הכז הזו .בוט ולוכ קר ,ללכ סעכו אדיפק דצ םוש ילב בוט ולוכ

,הכזש המל הכזש דע ,תמאבו תומימתב לכהו ,םלועבש םיפוגיס ינימ לכ ,לכה השע ל"ז אוהו - - -
,ותומכ ןירוסיי לעב הארנ אלו עמשנ אל שממ ,םיקידצה בורל שיש םירוסיי ןיינעב םג !ול ירשא
םירוסיי ול היה וימי ףוס םדוק הליחתבו .ץוחמו תיבמ םירוסיי אלמ היהו .ראבלו רפסל רשפא יאו
תע לכב :ודיב םה ולש םירוסייהש רפיסו .םלועב םתמגוד םירוסיי היה אל רשא םיארונו םימוצע
.וילעמ םיקלתסמ םקלסל הצורש תעבו ,וללה םירוסייה וילע םיאבו ומצע לע םלבקמ אוה הצורש
וילע ואבש העשבש ,רמאש ומשב ורמאו .רועיש ילב היה וללה םירוסייה דבוכו ישוק םצועו
וינישב ץע ךושנל לוכי טעמכ היה דואמ דואמ גלפומהו באכהו רעצה תגלפה םצועמ םירוסייה
ולו .וינישב ץרוק אוה םירוסייה םצועמש ,םיגלפומ םירוסיי ול שיש םדאה ךרדכ ,באכה םצועמ
םצועמ וינישב םיצע ךתחיש רשפא היה םירוסייה תעשבש דע ךכ לכ םישקו םידבכ םירוסיי ויה ל"ז
ויה תופוצר םינש שולש וימי ףוסב ול היהש םימוצעהו םישקה םירוסייה יוביר לדוג םלוא .רעצה
.ללכ ךירעהלו רעשל ןיא רשא םיילפכ ילפכב רתויו רתוי דוע םישקו םילודג

תודובעו תועיגי יניינעב ןהו תודמב ןהו תוואתב ןה ,תושירפו השודק ינינע לכבש ,םירבדה ללכ - - -
לכמ טשפומ היהו .דואמ ארונו אלפנ שודיח היה ,לכל רשאכ לכה ,'תי וליבשב 'וכו םירוסייו תוחרטו
הכזו .אמלעב ץמש םוש הדימו הוואת םושמ ול ראשנ אלש דע ,תילכתב תודימה לכמו תוואתה
לכ יכ ,ותלעמ תגלפה םצועב ללכ רבדל רשפא יאו הלעמה תילכתב דואמ דואמ הארונ הלעמל
יפל ,ודגנל ל"נה םירופיסה לכ ובשחנ תונגכ םנמא םא הנה דע ונרפיסש המ לכו .ערוג ףיסומה
עדנ ןעמל ותודלי ימיב ויכרדו ותדובע ןיינעמ הז לכ ונרפיס הז לכ םע ,ךכ רחא הכזש ותלעמ םצוע
יפ לע ףא ,דואמ תגלפומ הלעמל הצרי םא תוכזל לכוי םדא לכו תישפוח הריחבה ךיא ליכשנו
תוואתה יכ ,'תי ותדובעב ללכ סנכיל ותוא ןיחינמ ןיאו ,דואמ הדובעה וילע דבכו השקש ול המדנש
יכ ,הז לכ לע לכתסהל ילבלו ותדובעב ןשקע היהיש ךירצ כ"פעא ,דואמ וירחא ןיפדור תודימהו
תועינמה לכ ןכ םג ורבע ל"קוצז ארונהו שודקה וניבר לע םג ךיא ותעדמ םכחה ןיבי וללה םירופיסב
,תמאב םייחב רחבו 'תי ותדובעב תמאב הצרש תמחמ לכה רבשל הכז כ"פעאו ,ל"נה תודיבכהו
היה םא וליפא קר ,ל"קוצז ט"שעבה יקולאה ערזמ היה אל םא וליפאש רמאו .הכזש המל הכזש דע
חרטו עגיש ותעיגיו ותדובע םצוע ידי לע הכזש המל ןכ םג הכוז היה ,לארשיבש הדוריה החפשממ
.'תי ותדובעב דואמ דואמ

המשנה דצמ אוה הכוזש ותגשהו קידצה תלעמ רקיעש םירבוסש םישנאה ולא לע דואמ דיפקהו
םיבוט םישעמב יולת רקיעה קר ,רבדה ןכ אלש רמאו ,דואמ ההובג המשנ ול שיש תמחמ ,דבל
ןיא יכ ,רתויב ההובגה הגרדמל תוכזל לוכי םלועבש םדא לכש ,שוריפש רמאו .תודובעו תועיגיו
המ בטיה בטיה ומצע בשיילו ומצע לע םחרל הצרי םא ,דבל םדאה תריחבב אלא יולת רבדה
.השעמה בור יפל לכהו ,תמאב וינפל בוטש


קרפה ךשמה


חזרה לתוכן         לפרק הקודם