לאיחי ר"ב םירפא םייח השמ 'ר
"םירפא הנחמ לגד" לעב

אנהכ םהרבא

תודיסחה רפס
ב"פרת השרו
(תורעהה אלל ספדוה)ותטיש תא גפסו ובס יכרב לע לדג ,ט"שעבה לש ודכנ ,םירפא םייח השמ 'ר :ריצקת
.ורפס ש"ע "לגדה" הנוכמ כ"עו "םירפא הנחמ לגד" רפס תא רביח .תודיסחב וכרדו
.ג"סקת תנש םדוק רטפנו לודג ןתוונע היה .בוקלידוס תליהקב תונברה אסכ לע בשי

.תודיסח ;(רפס) םירפא הנחמ לגד ;םירפא םייח השמ 'ר :חתפמ תולימ


וא ("םירפא הנחמ לגד" ורפס םש לע) "לגדה" םשב ול ןירוק םידיסחה - םירפא םייח השמ 'ר
הרשע הנומשכ דלונש ,םירמוא .ט"שעבה לש ותב ,לדא לש לודגה הנב היה - יבוקלידוסה ברה
,ט"שעבה לש ותטיש תא גופסל קיניה קיפסהש הממ הארנ הז רבד .ונקז לש ותריטפ םדוק הנש
וכוניחו ,הגונעו הבר הבהא ובהוא היהש ,ט"שעבה יכרב לע היה ולודיג .ותמכח ימגתפו ויכרד
םיכרדה לכ וטלקנו ומשרתנ ךרה וחומב .זוביזמב ט"שעבה ידימלת לש אירבחה תביבסב היה
לש תויתימא רותב ,תוטישפב ולצא ולבקתנ םירבדה .םינושארה םידיסחה לש תוגהנתהה לכו
יארמו םיקוספ לש תושרד ךותמ םיתפומלו תויארל ךירצ היה אלש ןפואב ,םינושאר תולכשומ
.םינושארה ירבד לש תומוקמ

תודיסחה חורב דסוימ ךוניח לבא .היה אל ירוקמ .ול ויה אל םתוקמעב רתויב םיניוצמ תונורשכ
."םירפא הנחמ לגד" ורפס תא וירחא ריאשה םירפא םייח השמ 'ר .ול ויה תויצידארטו ול היה
םירוריבו םירואיב תפיסא אלא ללוכ וניא בורה לע .תוקומעו תוירוקמ תובשחמ ללוכ וניא רפסה
הרוש לכמ .ףטושו הפי ןונגסב ןייטצמ רפסה .הנמיה יונפ דומע ןיא טעמכש ט"שעבה לש ותמכחל
תונשב וכותב ןותנ היהש לוגיעה ותוא לע תמלוח תוירוהרהו הגונעו הקומע הבהא תצבצבמ הרושו
םיעמשנ וז הניחבב .ירוטסיהה ודצמ הז רפסל דחוימ ךרע שי ךכיפל .זוביזמב וירוענו ותודלי
תורפסב ומוקמ ספות "ףסוי בקעי תודלות" רפסה רחא .רחא םוקמב םתמגוד ןיאש ,םירבד וכותמ
רורב רתוי ןפואב ט"שעבה הארנ ןאכ .ט"שעבה לע עפושה רמוחב "םירפא הנחמ לגד"ה תודיסחה
היה"ש ונקז ויבא לע "לגד"ה לעב רבדמ םירתי םיעוגעגו הביחב .ותחפשמו ותיב ייחב טושפ רתויו
ןיבמ ."ול היהש הרוהטהו הכזה ותמכחב 'ה דבוע היה םהבו ,םינוציח םירבדו תוישעמ רפסמ
םשורה .שממ ויכרב לע לדגו ךלוהה בוהאה ודכנל קנפמ ט"שעבה היהש םיקונפתה ןיארנ ןיטישה
ותסנרפ לכ התיה ןרקה התוא לש תיברה ןובשח לע .וימי לכ ונממ קלתסנ אל םינשה ןתוא לש
םג ןאכ שי .םירפא םייח השמ 'ר לש ונובזיעב ונאצמש תומישר יטוקיל שי רפסה ףוסב .תינחורה
ולא םירבד תאירק תעשב .תדחוימ תובישח םהל ןתונו םהב ןימאמ היהש ,תומולח לש תומישר
תמועל םימימתו םיטושפ םירבדה ןאכ .לאטיו םייח 'ר לש תונויזחה רפס םע האוושה תשקבתמ
:הזכ עטק ,לשמל ,שי ולא תומישר ןיב .לאטיו לש ויתומולחבש תויתוכאלמה

,םינפ לא םינפ ימצע יתברקו ,ה"הללז ז"אא תא יתיאר א"מקת סחנפ השרפ 'ב םויל רוא"
,םלועב ואצי יעבטו ךעבט - :ןושלה הזב יל רמאו וידי יתשב יתוא קבחו ,וקבודי דחי שממ
םשו - .לארשיל הרות רמואו דמולו 'ה דבוע היהת התאש ,בוטה ךמשו ילש םש לעבה
ןיכרהו ,םהמ עומשל םיקידצ לא אובל םיליגרה םיבושחה םיחרואהמ דחא שיא דמוע היה
לע דמוע ינאו - .יאדוב היהי הכ - רמולכ ,ושארב ענענו וילא ושאר תא ה"הללז ז"אא
."ושאר יעונענ תא האורו לספסה

:ולא םירבד ןיעמ וא
ימע דומלל ותוא יתלאש ךכ רחאו ,יתוא ךריבו ה"הללז ז"אא תא יתיאר תוכוסה גחב"
."םינשו םימי ךיראא ה"יא יכ ,ןמז דוע היהיש ,יל בישהו .הרות

:דועו
."יתוא קשינו קביחו דואמל יתוא בריק ה"הללז ז"אאש םולחב יתיאר"

לבקש המ קלסל וילא תואחמה ןתונו ,תמאה םלועמ ט"שעבה םע תורגא וליפא ףילחמ היהש שיו
.לפשה םלועב

.דואמ ללוהמו לודג ,ןוילעה םלועה ןמ אבש ,האנלופמ חיכומ ביל הדוהי 'ר ברה תא יתיאר"
ינא עדוי - :ול יתרמאו ,ינכרבל ותוא יתשקבו .זוע לכב רכרכמו זזפמ יתיבב יתייה ינאו
יתרמאו .יתוא ךריבו ישאר לע םתוא יתתנו וידי יתש יתחקלו - .ןוילעה םלועהמ אב אוהש
יתוא ךריבש הכרבה דעב םש ותוא ךרביש ,ןוילעה םלועל ז"אא לא טיווק ול ןתאש ,ול
."ןאכב

,ול דבעושמ עבטהשו תומלועה לכב טילש אוהש ,המילש הנומאב ןימאמ היה לודגה ונקזב
.תוטושפ תויתימא םה רפסמ אוהש םירבדהשו

ינקז ירוממ יתלבק - :בתוכ אוהו ,ט"שעבה תובשחמ ןגוהכ ריבסהל וחוכב ןיאש בשוח היהש שיו
ריכזמ אוה הליחדב - .םבתכלו רבדל לכואש ךיא םירבדה שיבלהל יתיכז אל ןיידע ךא ,ה"הללז
ראותל ."ל"ז ןהכה ףסוי בקעי ה"ומ שודקה ברה" וא ,"לודגה ןהכה לש םישודקה םירפסה" תא
אוה .הזכ ןושלב רבדמ וניא שטירזיממ דיגמה לע וליפא .תודלותה לעב קר ולצא הכז השודק לש
קפס ןיא ."ה"הללז רעב בוד ה"ומ דיגמה ברה לודגה רייתה" וא ,םתס "דיגמה ברה" :ותוא ראתמ
ונא .הלא םילודג ינשל זוביזמב תררוש התיהש תיללכה תוסחייתהה תפקתשמ וז תוסחייתהבש
.ט"שעבה לש אירבחב ןושארו שאר לש םוקמ זוביזמב ספות היה תודלותה לעבש ןאכמ םידמל

תורפסב הלודג תואיקב תיארנ הניא ורפס ךותמ .םירפא םייח השמ 'ר היה אל לודג ןדמל
רוביד ,לשמל ,ןירוק ונאשכ .תודלותה לעב לצא הרתי הדימב תאז םיאור ונאש ומכ ,תירבעה
אה לע השקמ ם"במרה יכ ,ל"ז ם"במרה םשב ה"הללז האנלופמ ןואגה ברהמ יתעמש" :הזכ
:םיהמת םידמוע ונא ,ם"במרה יבתכ ךותמ ט"שעבה ול רפיסש םירבד איבמ אוהשכ וא "...אתיאד
תא לואשל וליפא ותעדב הלע אל וא ?ם"במרה ירבדב ןייעלו חורטל ומצעל הבוח בשח אל יכו
םירבדה ול האריו רפסה תא ןוראה ךותמ איצויש ,ם"במרה לע םירבד ול רפסמה ,ט"שעבה ,ונקז
?ןרוקמב

ויניע וארשו וינזוא ועמשש המב ותנומאו הטושפה ותומימת איה תולודגה תולעממ תחא לבא
,םיפיוזמה םיקידצה תא חיכומ היהו ,ובלבש המ דיגמ היה וז ותלעמ חוכב .תומכחתה םוש ילב
הארנו ,םברב םיטעוב ךכ רחאו ,םברמ רבד הזיא םילבקמ"ש םתוא וליפאו ,ורודבש ,םיעובצה
."רתויב ומכח םהש םהל

יתוא 'ה הכזישכ ה"יא" .וצפחב בותכל וא אורקל ,הארנכ ,לוכי היה דימת אלו ,ינלוח היה אוה
."שרפא ףידע ירב היהאו

'ג קחרמב ,הנטק הרייע) בוקלידוס תליהקב תונברה אסכ לע וימי לכ בשוי היה םייח השמ 'ר
עסונ היהו ,זוביזממ בר ןמז ותעד חיסהל ותורשפאב היה אל לבא .(הקבוטיפישמ תואטסריוו
.זוביזמב םמוקמ היה ןוילעה םלועמ םירטפנה ירוקיבו תומולחה וליפא .תובורק םימעפל המש

םבבלב 'ה ןתנ ךכיפל" יכ הרומ היהש ,ךורב 'ר ויחא ומכ ,ישעמ "קידצ" ייח יח היה אלו היה ןתונע
ינב תוללכל םמצע תא םירשקמ םה הזב יכ ,םלועה םהל ונתיש תועמל וואתי םיקידצה לש
.וימי לכ אכודמ ינע םירפא םייח השמ 'ר היה ןכ לע .(ארוהנד אניצוב) ."םתליפת םילעמו לארשי
אל ,ןוילעה םלועב םימחר ררועמ אהיש תושקבב וא ותכרב לבקל םיבתכמב וילא םינופ ויה םאו
ףחרמ היהו ,הזה םלועמ אל םדא היהש יפ לע ףאו .ותעייסמ התיהש תובא תוכז אלא ךכב היה
םלועמ םירוביג תבהוא וז .תידיסחה הדגאה ללכ וב הלפט אל םוקמ לכמ ,ילאידיאה םלועב רידת
םירפא םייח השמ 'ר לש ומשל רכז םוש אצמנ אל ןכ לע .םייחב רכינ םשור םיריאשמש ,היישעה
.תודיסחה ילודג לע תויממעה תוישעמה לש םיצבוקה ךותב

ובתכנש ,םירפא הנחמ לגד 'סה לע תודחא תומכסה ךותמ יכ ,ג"סקת תנש םדוק רטפנ אוה
.םייחב רבכ היה אל זאש הארנ ,הנש התואבםירפא הנחמ לגד רפסה לע המכסה
ידגנתמ וצרש ,ןילבולמ הזוחה ,ץיוורוה קחצי בקעי 'ר תאמ "םירפא הנחמ לגד" 'סה לע המכסה
.קסביטיוומ לידנמ םחנמ 'ר לש ומוקמ אלממ רותב ןיסייר ידיסח שארב ודימעהל ידאלמ ברה

יניא יכ רפס םוש לע המכסה ןתילמ ידי ןומטל דימת יכרדש יריכמו יעדוי לכל ינינע עודי הנה
הרושה תלקלקמ הבהא קידצ ןוצר תושעל ינפמ התע ךא ינממ תואלפנבו תולודגב גהנתמ
שודקהו דיסחה ןואגה ברהב י"נ לאיחי בקעי ו"מ אשידק אניצוב קידצה ברה דובכ והינ אוה
שיא לש דכנו ןינ בולקידס ק"קד ד"באה ל"צז םירפא םייח השמ ו"מ חונמה םיקולאה שיא
ץראל ריאהו תיחנ אימש ןמ שידקו ריע יאדו רשא הלוגה ינב לכ לש ןבר שודק םיקולאה
'הומ ברה דיב הברהמ טעמ רשא הפע הלגמ יתיארו ל"ז ט"שעב ברה אוה הילע םירדלו
רשא דואמ ברעו ךיחל קותמ אוה םירגרג השולשו םינש םהמ יתמעטו ל"נה לאיחי בקעי
רואב םיברה תוכזל סופדה תיבל ואיבהל ןוכנו יוארו בוטש ל"נ כ"ע והומכ הארנ אל טעמכ
םידמחנה םירבדה ויפמ ואצי רשא םיקולאה שיא ןואגה ברה תוכז יאדו זלה קותמו ברענ
הז י"עש] .רבקב תובבוד ויתותפש תויהל ורמוא םשב ורמאיו םהב ןייעמהל רוזעי וללה
דוע סופדל ו"ח לובג גישהל אלש ןוכנו יואר יאדו הנה .'וכו םיקידצ םילודג יכ [ונירוע ץילמי
םוקיל אלש ידכ הנידמ םושב הזה ןושארה סיפדמה תושר אלב םינש הרשעמ תוחפ אל
'א םיבצנ 'א םוי םויה םותחה לע יתאב 'יארלו הז לע ורזג רשא ןנברד אתוטלו רוראב
.ק"פל ג"סקת תוחילסד
.ץיוורוה יולה רזעילא םהרבא 'ומב קחצי בקעי םואנ


לפרק הבא         חזרה לתוכן         לפרק הקודם