"בושטידרבמ ברה" קחצי יול יבר

(תודיסחה תורוקל)
תורעהה אלל ספדוה

יקצדורוה .א .ש ר"ד

א"פרת ולסכ-ירשת "טלקמ"

,ויפוא ,ויתובר ,וירוה ,ותדיל :בושטידרבמ קחצי יול 'ר לש ותומד תא גיצמ רמאמה :ריצקת
.דועו לארשי לע תוכז דמיל דציכ ,תווצמל ותבהא ,'ה תדובעב וכרד ,ויתוגהנה

.תודיסח ;בושטידרב ;יול תשודק ;בושטידרבמ קחצי יול יבר :חתפמ תולימ


א


םברמ ולבקש תודיסחה תוהמ לע םהיתופקשהב םינוש - שטיריזממ "דיגמ"ה ידימלת ויה םינוש
,םעה ןיינקל התושעלו םיברב תודיסחה התוא ץיפהל ידכ ,םהב ושמתשהש םיעצמאבו ,ללכב
לכשה לע תודסוימ תועדבו ,תיתד היפוסוליפ תגרדמל התוא ולעהו הב וקמעתהש ויה .טרפב
,תובהלתההו שגרה לע קר תודיסחה תא ודימעהש ויהו ;תודיסחה יכרד תא ורוה ןויגההו
ןירותסמה תא ביחרהלו "תובבלה תא ביהלהל" דוחייב וצמאתה תודיסחל ושעש הלומעתבו
."יבושטידרבה בר"ה ,קחצי יול יבר היה ,םהיניבש לודגהו ,םינורחאה ןמ דחא .הבש

השוש ומאלו ,(היצילגב) בוקאסוה ריעב בר היהש ,ריאמ 'ר ויבאל קחצי יול 'ר דלונ ק"ת תנשב
א"שרהמה תחפשממ היה ומא דצמ .התקדצו התמכח בורב הנמזב תמסרופמ התייהש ,הרובד
'ר לש ומשמ םידיסחה םירפסמ - ויבא דצמו ;דארגינראטב ןיד תיב בא ,תילגרמ השמ 'ר ןואגהו
.הז רחא הז תורוד הששו םירשע ותחפשמב הארוהה הקספנ אל - קחצי יול

לע הקיתשב הרבע אלש םשכ ,הקיתשב ודלויה עגר לע הרבע אל תודיסחה לש היסאטנפה
:תרפסמ איה .הישודקו הילודג רתי לש םתדיל
ןמ הדרי הז עגרב :"אשידק אירבח"ל רמאו דאמ ט"שעבה חמש קחצי יול 'ר דלונש העשב
תדר דעב :רפסל ףיסוה ט"שעבה .לארשי לע בוט ץילמהל הדיתעש ,הלודג המשנ םימשה
אלו יחוכ םתיי ,םלועל וז המשנ דרתשכ :אוה ךורב שודקה ינפל ןעטו םסה דמע ,וז המשנ
:אוה ךורב שודקה והמחנ .בטומל םלועה לכ תא ריזחת איה יכ ,םלועב הטילש יל היהת
םיקידצה ורמא - קחצי יול 'ר תמשנ .רוביצ יכרצב הדורט היהתו "בר"ל היהת וז המשנ
.אביקע 'ר תמשנ לש הלוגלג התייה - ונמזב

תונורשכ לעב ותויהבו ,הלבקו דומלת ונב תא םג דמל ,לבוקמו ידומלת היהש ,ריאמ 'ר ברה ויבא
."יוליע"ל ומש אציו דחי ןהיתשב תובורמ תועידי וירוענב דוע ול שכר םיליגר יתלב

,(הינלופב) בוטרבלמ ץרפ לארשי 'ר םסרופמה רישעה לש ותב תא השיאל ול חקל וקרפל ועיגהב
ילודגו םימכח לש ריעל זא תעדונ התייה בוטרבל .איהה ריעה לש ךיסנה יסכנ תא להנמה היהש
ןיד תיב בא ,רב רכששי 'ר :םינואגה תא אצמ ,םש רוגל ותנותח ירחא קחצי יול 'ר אבשכ .הרות
."םידגמ ירפ" לעב םימואת ףסוי 'רו םימואת ריאמ 'ר ,ונתוח יחא ,ץרפ שוביל הירא 'ר ,בושטולזב
קחצי יול 'ר םלתשה ונתוח ןחלוש לע ךומס ותויהב .דחי דמל ןורחאה םעו ,וירבחל ושענ הלא לכ
ומצעב שמשמו ותיבל םיחרוא סינכמ היהו תווצמב ןקסע היה הז םע דחיו ,הלבקו ת"פג ידומלב
.הטמ םהל עיצמו לכוא םהל שיגמ :םהינפל

ךכ רחא היהש ,ץיברוה הקלאומש 'ר ןואגה ןיד תיב בא היה ,לאווציר ריעב ,בוטרבלמ קוחר אל
ידי לע .שטיריזממ "דיגמ"ה לש םימסרופמ רתויה וידימלתמ דחא היה אוה .גרובשלקינב בר
םישנא"ה תא ותא איבמ היה ומצעבו ,תודיסחל תובר תושפנ הינלופב שכר הלודגה ותעפשה
אוהש השדחה ותרות רבדו הזה ןואגה םש תא ועמשב ,קחצי יול 'ר ."דיגמ"ה לא "םישדחה
ץיפמה שיאה לא ףאש ירותסמהו יטויפה וחור .ותא רבדלו תוארל דאמ עגעגתה ,םיברב ץיפמ
ונתוח רשאבו .הייוואמו ושפנ דה תא אצומ אוה הבשו וחורל ךכ לכ תמאתומש ,וזכ הרות
.עוסנל ול השרה זא קרו ,םידחא םימי ופוג םוצב הנע ,לאווצירל עוסנל ול השרה אל "דגנתמ"ה
רשואה רוקמ יכ ,תעדל והארהו ,רצונ תודיסחב תולודגל הזה ריעצה יכ ,ףכת ריכה הקלאומש 'ר
הזה ריעצה תא ותא איבה ומצעב אוהו ;הרוש הניכשהש םוקמ ,שטיריזמב קר אוצמל לכוי בוטהו
."דיגמ"ה ינפל

הבורמ הדימב ובלב םינומט ויהש ,יתדה ןירותסמהו שגרה .קחצי יול 'רל םש הלגתנ שדח םלועו
"םירבח"הו הז דצמ שדחה "הרומ"ה .ץרפתהלו בהלתהל רמוח ,שטיריזמב ,הפ ואצמ ,ךכ לכ
רוסמ השענ ושפנו ובל לכבו ,תושדח תובשחמו םישדח תושגר וב וררוע ינש דצמ םישדחה
.םעפב םעפ ידמ וילא עסנו וידעלב תויחל לוכי אלש דע ,הרומג תוקבד וב קבדתהו "הרומ"ל

הדרח דרח ,וינפב לכתסהשכ .דאמ דאמ ותוא ארי אוהו ;םיקולאל ,ךאלמל ול השענ הרומה
ןתנשכו .וביבס דימת האר "הי-תבהלש ףרוש שא" ;דימת וינפ לע האר "הניכש"ה תא יכ ,הלודג
םילודג תורוא האר" ,וינפל אירקה ומצע אוהו וב עוקתל רפושה תא ,הנשה שארב ,םעפ הרומה ול
:הלאה םירבדב ,הדגאה ירבד יפל ,רפס קחצי יול 'ר ."ףלעתנו
,רדהו רהוזו ויז ("דיגמ"ה לש) וינפ לע יתיאר ,החנמה תליפת תעל ,הנשה שארב םעפ"
וקיזחהו ,רוחאל יתלפנו הדערו דחפ ילע לפנו ,ןיריהנ ןינווגב הלעמ-לש תשקה הארמכ
וינפ תא ריזחה ,ילש הדערה תא ירומ הארשכו .הביסה ועדי אלו .לופא אלש םדא ינב יב
דוע יתיאר אלו - וינפ תא ריזחהו ,םיעגר השולש וא םינש לתוכה לע ושאר ךמסו לתוכל
רהוזו ויז יתיארו יתשגרה - רפסל קחצי יול 'ר ףיסוה - ירומ תריטפ תעב םגו .רבד םוש
."ותרות תא יתגשהש יתיכז הזמו .וילע הזכ
ולצא היה סקנפו ,םיקלא רבדכ ויניעב היה ,ולש ןילוח תוחיש ףא ,"הרומ"ה יפמ אציש רוביד לכ
ןילוח תוחישמ רובדו רובד לכ םשור היה ובש - בוקטרושטמ השמ בוד 'ר קידצה רפס - דימת
.םיזמרו תודוס םהב אוצמל קמעתמ היהו ,"דיגמ"ה לש


ב


רסאמב רסאיהל ול תפקשנ התייה הנכסו ,ריעה ךיסנל בוח לעב ראשנו ובצממ ונתוח דרי םייתניב
ךשמבש ,בתכב ךיסנל הבייחתה ,היבא תא ליצהל ידכ ,קחצי יול 'ר תשא ,ותבו .ובוח ללגב
רבדה תא .רצנתהל הילע - הדגאה תרפסמ - אל םאו ,היבא תובוח תא םלשל הילע םייתנש
ול עדונש ירחא ורעצ לדוג תא ןיבהל לקנ .הלעבל תאז העידוה ךכ רחא קרו ,דוסב התשע הזה
ליבשב תובדנ ץבקל ריעל ריעמ קחצי יול 'ר בבס ךכיפל .בישהל ןיא השענה לבא .הזה רבדה
.ויקולאל הבהלנה ותדובע לע ואלפתה ואוב םוקמ לכבו ,ונתוח ןוידפ

,ץיברוה הקלאומש 'ר ןואגה םוקמב ,לאווציר ריעב ברל לבקתנ ,םיברה וידודנמ קחצי יול 'ר אבשכ
.קסניפ ריעב ברל לבקתנו םימיה םש קחצי 'רל וכרא אל לבא .ילאניש ריעב בר תויהל ארקנש

'ר ."לודגה" ןרהא 'ר ידי לע תודיסחה יניערג םיעוטנ ויה רבכ ,ןילראק םע הרבוחמה ,קסניפב
היה אוהו ,תודיסחל ושפנו ובל לכב רוסמ היה ,םיבהלנ רתויה "דיגמ"ה ידימלתמ דחא ,ןרהא
,םיקד םיטוח ואצי ןילראקמו ;ןיסיירבו הטילב "הרתסנ תידיסח התכ" םידסיימה ישארמ דחא
.השארב א"רגה םע "תונדמל"ה תריב ,הנליוב םגו ,אטיל ירע הברהב השורפ תשרל ויהו וגראנש
,הזל הז הלאה םירבחה ינש םימוד ויה הברהבו ,םינש עבראב קחצי יול 'רמ ןקז היה ןרהא 'ר
אוהש העשב תומלוע שיערמ אוה" :רמוא "דיגמ"ה היה ןרהא 'ר לע .קזחה יתדה םשגרב דוחייב
."םירישה ריש רמוא

קחצי יול 'ר השענ ,תונברה אסכ לע הב ובשיש םינואגה בורב העודי התייהש ,איהה ריעב
.הלגנב ותרות לדוג לע הארמ הז רבד ."לילגהו קסניפ ק"קד אתביתמ שירו ןיד תיב בא"ל םג ךכ

יול 'ר ידי לע ,הארנכ ,התלגתנ ,לודג רתסהב ,יאשחב ןילראקבו אטילב הטשפתנש ,תודיסחה
.וירחא רהרהל םוקמ הנתנ םג ,תובבלה תא וילא הכשמ שגר האלמהו הבהלנה ותדובע .קחצי
לדבומו טשפומ ,םיקחשב ריהב רוא" :הלא םירבדב אוהה ןמזב ותוא ראתמ וידימלתמ דחא
הדגאה ."קוחרמל תעמשנ ותליפתו ,תווצמה תונווכב האלפנ תוקבדב קובדו ,תוימשג יניינע לכמ
,ועמש ולוק תא קר ;רדחב קחצי יול 'ר תא ואצמ אלו ,ורקבל ריעה ידבכנ וילא ואב םעפ :תרפסמ
חופתה לע ןינהנה תכרב הבר תובהלתהב ךרבמה קחצי יול 'ר לש ולוק ,רדחה תניפמ הלוע לוק
.'הל ולוכ רוסמ תיווז ןרקב דמע 'ה תארי בורמו ,ןחלושה לע חנומש

תודגנתה הפחיר רבכ הריוואבש ,"תינדמל"ה קסניפ ריעה ישנא תא וזיגרה הלאכ םישעמ
יכרדמ הרס יכ ,הירחא רהרהל םינדמלהו םינברה ולחה םשו הפ .תודיסחה לע תורמרמתהו
ןושארה םרחה ,ותעייסו א"רגה ידי לע ,הנליומ אצי הבש הנשה איה ,ב"לקת תנש האב הנהו .'ה
םרחה .ללכב קסניפבו ,אטילבש תויסנכה יתב לכב אוהה םרחה זרכוהו ,םידיסחהו תודיסחה דגנ
קחצי יול 'ר דגנ םיפודיגו תופרחב ידוהיה ןומהה אצי ותזרכה ירחא ףכתו ,ולש תא קסניפב השע
,"הרומ"ה לצא היה אוה .ותיבב קחצי יול 'ר היה אל ןמז ותואב .וב רשא לכ תא זזבו ותיב לע לפנתהו
- םהל תושעל םיננוכתמ "םינבר"ה רשא תא שארמ ושיגרהש ,םיקידצה םירבחה רתי םע דחי
.תושעל המ הצע סכטל "הרומ"ה לצא דחי וסנכתהו

ךא ,בוחילז ריע ברל םש לבקתנו הינלופל בשיו קסניפ תא קחצי יול 'ר בזע הזה השעמה ירחא
,שרדמה תיב ילתכ ןיב ,השיחלב קר הכ דע התייהש תודיסחל תודגנתהה .חונמ אצמ אל םש םג
םוקמ לכב דבוכמ א"רגה םש תויהב ,הקזח דיבו תולוק ילוקב ,א"רגה לש םרחה ירחא ,התע האצי
תקולחמהו "תודגנתה"ה הצרפתה בוחילזב םגו .םירואכ םהל ויה וירבדו םיבורמ הרותה ישפותש
.םיברקע לאכ םשב שיו ,קחצי יול 'ר דגנ

לעמ רפושה לוק םעפה דוע עמשנ א"מקת תנשב הנהו ,ןושארה םרחה ירחא ורבע םינש עשתכ
תודיסחה לע ארונה םרחה רבד תא םלועה לכל עידומו זירכמ לוק ,הנליוב תסנכה תיב תמיב
םשרש רוקעל ,םעז תואלמ תופידרב" םידיסחה תא ףודרל דקפש ,ינשה םרחה .םידיסחהו
,םידיסחה ייחו ,ולש תא השע אוהה םרחה - "הרז הדובע ןידכ םהתא שרשלו ,םדואמו םשפנב
םידגנתמה דצמ דאמ הברה קחצי יול 'ר לבס איהה תעב .הנכסב ויה ,םהיגיהנמו םהישאר דוחייבו
.הביבסבשו ריעבש

ישארמ דחא ,טסירבב ברה ,ןגובלנצק םהרבא 'ר ןואגה םע השראווב קחצי יול 'ר ןמדזנ םייתניבו
יבמופ חוכיול קחצי יול 'ר תא ארקו הז הרקמב שמתשהל ץפח ןורחאה .תודיסחה לש הידגנתמ
.תודיסחה רבד לע

- םיינוציקה םימרזה ישאר ינש וחכוותה ,בר להק דמעמב ,הגארפ ,השרו רברפבש תסנכה תיבבו
תא לחה תודיסחה דגנכ םיפודיגו תופרחב .םהרבא 'ר היה חוכיוב ליחתמה .תודיסחהו תונברה
ןוטה ןמ להבתנ קחצי יול 'ר .ודיב וכמת ,וידבכממו אוהה ברה יקיזחממ היהש להקה בורו ,חוכיוה
אל ויתובושת ךא ,וינפל ברה עיצהש תולאשה לכ לע בישה אוה .לפנ אל ובל לבא ,חוכיוה לש
סיעכה הזה רבדה .ויתובושתב חצנ אוהש ,קחצי יול 'ר רמא ויברוקמ ברקב .להקהמ ןוצר וקיפה
יול ה"ומ ג"הואמה ברה דובכל" בתכמ בתכו ,ןוחצינה היה ול יכ ,בשחש ,םהרבא 'ר תא דואמ
ןמ וקחרתה רשא לע םידיסחה תא םהרבא 'ר חיכומ אוהה בתכמב ."וואחילעז ק"קד קחצי
:לבוקמה
יכלמ ,תפומ ישנא םימסרופמה םינואגה ,ץרא ידסומ םינתיאה ,'ד יריחב ירחא תכל יתלבל"
."םירשי םיטפשמו םיבוט םיקוח ,לבת ינפ לע קוח םקוחב ,ןנבר
,ברה ,אוה אצמ אל רשאו בר להק ךותב םהיניב היה רשא חוכיוה רבד תא קחצי יול 'ר תא ריכזמו
- "וחטבמ שיבכע תיב ,ותיב שעכ הנוב ,ילימ ימוטפ קר ,בלה לע בשייתמה רבד םוש" ויתובושתב
ויתולאש וינפל אופא עיצמ ,ברה ,אוהו ."אילעמ חבשה בישהש ראפתמ אוה" דוע תאז לכבו
.קדצה ימ םע ,ואריו לכה וארקי זאו ,בתכב ןכ םג בישהל קחצי יול 'ר לעו ,בתכב

:תולאש עבש קחצי יול 'ר ינפל םהרבא 'ר עיצמ אוהה בתכמב
?דרפס חסונל זנכשא חסונמ םתליפתב םידיסחה םינשמ עודמ
?המודכו "ריאת ןויצ לע שדח רוא" :"רצוי" תכרבב רמאלמ םה םיענמנ עודמ
"םעה סג" יניעב םמצע תא םיארמ םה הז ידי לעש ,םתליפתב םלוק תא םימירמ םה עודמ
לש םהיתועונת תא ראתמ אוה ."לארשי לכמ רתוי 'ה לא םיברקתמו םירהטמו םישדקתמכ"    
:םתליפת תעשב םידיסחה    
םיפא ,לאמשו ןימי תוטנלו ,ליאכ גלדלו דוקרלו עוספלו ,םהיתועונתב םיללפתמו םיעגתשמ"
לא לא םיפכ וקפסי ,תומוהת ודרי םימש ולעי ,הלעמל הבגהו הלואש קמעה ,ווחתשי ץרא
."םישנהו םעה ןומה יניעב םהישעמ תא אילפהלו דירחהל לכהו - םימשב
?הליפתו עמש תאירק ןמז לע םירבוע םה עודמ
:רמוא אוה םימעפו ,שולשו םימעפ םשה תא לפוכ אוה" עודמ :ומצע קחצי יול 'ר דגנ הכורע
הפוצ" אוה ?ותליפת תעשב "םיליהבמה םירז םירבד" השוע אוה עודמו ?"םינדא ,ינדא ,דא    
."וילגר לעמ וילענ ךילשה עמש תאירק םדוקש יל דגוה םגו ,וירבע לכמ טיבמו    
טוחשל" םיווצמו ,םינברה תעד יפ לע םיקדובו םיטחושה לש םיניכסה תא םילסופ םה עודמ
ינומה ינפב רהייתהלו ראפתהל קר" תאז םישוע םה ?"םידח םישטולמ םיניכסב םתרומת    
."תווצמב םיקדקדמ םהש םע    
- םירבוע םה עודמ
אוולעז דיריבו יקאסיוו דיריב יבמופב םע להקב וזרכוה רשא ,םיארונ תותמשו םימרחה לע"
םהירחא אובי ימ ?ןיסיירו אטיל תנידממ םיגלפומ םידמול המכו םינואגו םינברה תעידיב
תומרחה תודוצמב דכליהלמו םתור ילחגב תווכיהלמ רהזיהל ובל םישי אלו םהירבד לטבל
'ה רבד תא אריה רשא ,תאזכ המוצע הנכסב סנכיל ואיבהש חרכהה אוה המו ?ל"נה
יד ליבק לכ םא יכ ,הז ןיאו ?הערה והקבדת ןפ ,ומצע תא קיחרהל ול יואר ושפנ רמושהו
,לכ ןיעל הארה רשאכ - ינומכ ימ :רמאל ,בבל לדוגו הוואגב אחור תמרהו היב אריתי חור
ימל םינפ לכ לע יוארכ - המת יתלב הדובע אוה יולה דבעו ;תואג-תרטעב רטעתמ ותויה
."חור לפש תויהלו תודיסחה תדימב זוחאל הצורש

לכל ללכ בל םש אל וא ,הדבא הבושתהו הזה בתכמה לע קחצי יול 'ר בישה םא ,תעדל השק
םיאבשכ ,ותדובעל ובל לכב רוסמו םיקולאב קר דימת הגוה היהש ,קחצי יול 'רכ שגרה שיא .הלא
.ללכ םהילא הנפי אלו ובלב םלטביש חרכהב ,םהמ הלעמל דמוע אוהש ,םידשחבו תונעטב וילע

ןיבו וניבש םיחוכיוה םג .םויל םוימ הלדג איה ,ךפהל .הלדח אל וילא בוחילז וריעב תודגנתההו
,ריעה תא בוזעל היה חרכומש דע ,הרודמה לע ןמש ופיסוה וילא ןורחאה ובתכמו םהרבא 'ר ברה
.בושטידרב ריעב ברל ךכ רחא לבקתנו


ג


ירמוחה םבצמ .לארשי הבורש ריע התייה ,םינש האממ רתוי ינפל ,זא ןכ התע ומכ ,בושטידרב
,םילודגה היקושב תעדונו זא בושטידרב התייה רחסמל לודג זכרמ יכ ,בוט היה ללכב היבשוי לש
ריעבש ,אופא אלפ ןיא .תונקלו רוכמל הילא ואבו ורהנ הל ץוחמו היסור יווצק לכמ םיפלאל םישנאו
ושענ םיירסומ יא םירבד הברהו ,קושה םויב דוחייב ,םיבנגו המרמ ישנא םג ויה וזכ תלוכרמ תבר
.הלאכ םימיב םש

תילארשיה הדעה תא םירהל לדתשה םהמ דחא לכש ,םימסרופמ םישנא ינש הב ויח איהה תעב
'ר לבוקמהו ,ןיד תיב בא רותב ,"ףירח" ארקנה ,ןירפלה ףסוי 'ר ןואגה :ירסומהו ינחורה הבצמב
ץיפהל לדתשהש ,ותדעב ןירפלה ףסוי 'ר היה דואמ ביבח ."דיגמ" רותב ,"לודג"ה ארקנה רביל
.לודגה רביל 'ר היה הריבכ רתוי העפשה לעבו ונממ ביבח לבא ,רסומו הרות הב

.ואובב ףכת תמש ,םהרבא 'ר דיסחה ויבא םע דחי ,הב רוגל בושטידרבל רביל 'ר אב יוקארקמ
התוא עדיש ,הלבקה דומילב דימת עוקש ,ריעה ישנא רתימ לדבנו דדב ,ודבל ראשנ רביל 'ר
היה יעיבר רוד יכ ,ויתובאמ שרי הלבקל ותוריסמ .םיקולא תרותכ השידקהו הצירעהו בטיה
לאיחי 'רו ,ילופורטסואמ ןועמש 'ר :םשה שודיק לע ח"ת תנשב וגרהנש ,םימסרופמה םילבוקמל
."תוקומע הלגמ" לעב ,אריפש ןתנ 'ר לבוקמל יעיבר רוד םג היהו ;בורימנמ לכימ

הפמ .ןוילע תעד עדויו םיקולא דוסב אבש ,רוהטו שודקכ רביל 'ר תא ואר בושטידרבב םידוהיה
.הלבקב ומע קוסעל "ןוילעה םלוע"מ הלילב הליל ידמ וילא אב ונקז אריפש ןתנ 'ר יכ ,ורפס הפל
.םשור םהילע ושע וירבדו ,םידוהיה וב ונימאהו

תובהלתהב התייה ותליפתו ,ויקולאל ללפתה םשו ריעל ץוחמ רביל 'ר דדובתמ היה םוי לכב
:תרפסמ תחא הדגא .הלוכ תואיצמה תא חכשש דע ,הקזח תישפנ תוריסמבו תוקבדהב ,הלודג

לבא .וילא רוסל והארקיו ,ללפתמו ןליא לצא דמוע רביל 'ר תא הארו ריעה סכוד רבע םעפ
'ר לבא ,תוירזכא תוכמ ותוכהל ובכרל וציו ,וילע סכודה ףא רחיו .ומוקממ זז אל רביל 'ר
סכודה .הנווכב ותליפת תא ךישמהו ,הכוהש תוכמה לכל העש אלו ומוקממ זז אל רביל
.וסייפל ידכ ול ארקו חלש ,התיבה בששכו ,םיקולאב הזה ידוהיה תוקבד לע דואמ אלפתה
תליהקל וילע ללפתהש םוקמה תא ןתיש ,יאנתב םא יכ וילא הצרתה אל רביל 'ר לבא
תסנכה תיב הנבנ אוהה םוקמבו ,הזל הצרתנ סכודה .תסנכ תיב וילע תונבל ,לארשי
.ריעה זכרמב התע דמועה ,"ןשי"ה

ולייטב ,ליבומ ומצעב אוה היה םעפב םעפ ידמ .הלודג תוטשפבו הוונעב גהנתמ היה רביל 'ר
תונחמ ךלוה היה תובורק םיתעל .הילעבל הבישהו ,רעיב התעתש זע וא המהב ,ריעל ץוחמ
.תונוכנ הנייהתש תודימהו תולקשמה לע חיגשהל ידכ ,תונחל

.בושטידרבל םג ועיגה םינושארה היווקו ,טשפתהל תיט"שעבה תודיסחה הלחה איהה תעב
דבוכמ היהש ,רביל 'ר לצא דימת ןסכאתהו ,ריעה תא ןמזל ןמזמ רקבמ היה ומצעב בוט םש לעב
- ךפהל רבדה רביל 'ר לצא ,והילא יוליגל םיכוזש םיקידצ םנשי" :וילע רמא אוה .דואמ ויניעב
םגו ודימלת היה אל יכ םא ,בוט םש לעב תא דבכ אוה םג רביל 'רו ."רביל 'ר יוליגל הכז והילא
םג םיללפתמו - םיללפתמ ויה ,ומש לע םויה דע ארקנש ,ולש תסנכה תיבבו ,ךלה אל ויכרדב
'ר לש בוטה וסחי .ידרפסה חסונה לע דיפקהש ,בוט םש לעבל דוגינב ,זנכשא חסונב - התע
ירחא - תחא הדגא יפל - דוחייב קזחתנ ,ללכב תודיסחל םג הז ידי לעו ,בוט םש לעבל רביל
םימיב :הלאה םירבדה תא תרסומ וז הדגא .ותלודג בור ול עדונ זא קר יכ ,בוט םש לעב לש ותומ
ןיכסה רשאכ ,ומע דומלל ודכנ רביל 'רל אריפש ןתנ 'ר אב אל בוט םש לעב תומ ירחא םינושארה
לואשלו ןתנ 'ר לש ורבק לע חטתשהל ,יוקארקל לאיחי 'ר ונב תא רביל 'ר חלשו .זא דע תושעל
,"הלעמ לש הבישי"ה הרגסנ בוט םש לעב לש ותריטפ ינפמש ,ובישה ןתנ 'רו .רבדה רשפ ונממ
.םוי םישולש ןמזל ,ותרות תא לבקמ אוה םשמש

ימשר ינט"שעבל םא יכ ,תודיסחה לא רתויו רתוי רביל 'ר ברקתה בוט םש לעב לש ותריטפ ירחא
,תודיסחל םעה תא ןיכה ,תבשב תבש ידמ ,ולש תסנכה תיבב ויתושרדב .ותומ םוי דע היה אל
.הכרד לע לושכמ םוש השגפ אלו תוריהמב םש הטשפתנ םנמא תודיסחהו .הירחא תכללו הניבהל

תא הילא הכשמ ,םרחסמ לגרל ,הב ובשו ורבע תונוש םירעמ םידוהי הברהש ריעה ,בושטידרב
ירחא ,תונוש םירעל התרות אצת הנממש ,תודיסחה זכרמל התושעל םינושארה םיקידצה יניע
,ומוקמל שיא ורזפתנ וידימלתו ,רב 'ר דיגמה תומ םע דחי סרהנ ,שטיריזמ ,הלש ןורחאה זכרמהש
םוקמב תינילהווה תודיסחה תא תוחפה לכל זכרל וצפח םה .ומצע ינפב המב ול הנב דחא לכו
איהה ריעב םנמא םישגופ וננהו .הזל םיאתמ רתויה םוקמה התייה ,רומאכ ,בושטידרבו ;דחא
.דועו דועו ,רימוטיזמ באז 'ר תא ,האנלופמ ףסוי בקעי 'ר תא ,ס'הרש ביל 'ר תא תובורק םיתעל

,לודג ינחור זכרמל לבא ,איהה ריעב תודיסחה תוטשפתהל הברה וליעוה הלאה םירוקיבה
.הב רוגל קחצי יול 'ר אבשכ ,זא קר התשענ ,םיבר תובל וילא ךושמיש

לודגה רביל 'רו ףירח ףסוי 'רש ירחא ,רמועה תריפסל ה"מ ,ה"מקת תנשב ,הנש ה"מ ןב ותויהב
רתכו הרות רתכ :דחי םירתכ ינשב הב שמשל בושטידרבל קחצי יול 'ר אב ,םייחב דוע ויה אל
.תודיסח

ףוס אצמ ,תודיסחה לגרל תונוש םירעב קחצי יול 'ר לבסש ,תוברה תופידרהו תקולחמה ירחא
.עירפמ םוש ילב וצפחכ התעמ גהנתהל היה לוכי ובש ,ול יוארה םוקמה תא בושטידרבב ףוס
םגו - םימיה וכרא אל לבא ,רביל 'ר ידימלת דצמ תודגנתה הפ םג אצמ םנמא ואוב תישארב
.וירחא ךורכ היה רביל 'ר לש ותב ןב םגש דע ,וידיסחל ושענ םה

רעוב ולוכ" היה אוה .ההובג רתויה הגרדמל םיקולאב ותוקבדתהו ותובהלתה ועיגה איהה ריעב
תרפסמ - דחא עגר ףא וילע רבע אלו ,ונוקב קבדתמ דימת ,ירותסמ ולוכ ,שגר ולוכ ,"'ה שאב
םיקולאל הנופ היה םימעפל .("!ןמחרה") !רעגידמיראברעד" :םיקולאל ארק אלש - הדגאה
םג םעפו ,תועיבתבו תונעטב םעפ ,תושקבו תוניחתב םעפ :והער לא שיא רבדכ ותא רבדמו
ליבשב םא יכ ,םיינחורה וליפא וא ,םיירמוחה ויכרצ ליבשב אל ,ומצע ליבשב אלו .סעכבו זגורב
.ול רוהטהו שודקה לכ תאו ותמשנ תאו ופוג תא ונעמל בירקהל ןוכנ היהשו בהאש ,ומע

ותליפת תאו ותרות תא תואלפתהו תוממותשהב ועמש לכהו ,אלפה שיא תא וב ואר לכהו
.הבהלנה
דחפב ללפתהל - םיקידצה תודלות יבתוכמ דחא רפסמ - הליפתה תעב היה וכרד"
ואצמ וז תיווז ןרקב וחינמ םדאשכו ,דחפ תמחמ ומוקמ לע דומעל לוכי היה אלו ,הדערו
הטשפתנו םבבל סמנו םרשב תורעש ורמס ותליפת תעשב םידמועה לכו ,תרחא תיווזב
."ולוקמ בלבש תוימומקעה לכ

העיגה זא .רבד לכמ קחצי יול 'ר קחרתה ,אובל וברק "םיארונה םימיה"ו לולא שדוח עיגהב
לכב .ותא רבדל ,ול ברוקמ רתויהל ףא ,שיא םושל היה רשפא יאש וזכ הדוקנל ותובהלתה
םיכלוה "םיארונה םימיה" יכ ,םעה תא ריכזהל ,ולש שמשה תא חלוש היה הז שדוחב םויו םוי
.הבושתל םעה תא ררועמ היה תסנכה תיבבו ,םיאבו

לוקב .תוימשג לכמ טשפומ היה - הדגאה תרפסמ - זא .הביתה ינפל רבוע היה הנשה שארב
ונוברל הנופו עצמאב קיספמ היה םעפב םעפ ידמו תוליפתה תא ללפתמ היה דחוימ ןוגינבו םיענ
ותובהלתה ךותב ,הליפתה עצמאב ,הנשה שארב םעפ .לארשי םע לע םישובכ ירבדב םלוע לש
דחוימה םנוגינב םויה דע םירמשנה ,םיאבה םירבדה תא ברעו םיענ לוקב רמזל לחה ,הלודגה
:םיבר יפב
ןושערי לואש ירד םע םוהת ירד ;ךמש תמיאמ ןודעריו ןודחפי הטמ ירד םע הלעמ ירד"
קחצי יול ינא ןכל .ךמשל ורמזיו וננרי ןדע ןג םוקממ םיקידצ לבא .ךניד תמיאמ ןוזגריו
?וטסדער ןעמעוו וצ :רבד ?לארשי לצא ךל המ :יתשקבו יתליפתב ךינפל יתאב בושטידרבמ
- ?וטסלהעפעב ןעמעוו :וצ .לארשי ינב לא - ?וטסגאז ןעמעוו וצ :רומא .לארשי ינב לא -
גערפ םעד רעביא .לארשי ינב תא - ?ןעשנעב וטסייה ןעמעוו :וכרבת הכ .לארשי ינב תא
המ - םינידמ ,םילאעמשי ,םייסרפ ,םיידשכ המכ ךל שי אלה ?לארשי לצא ךל המ :ךיד ךיא
,םוקמל םינב וארקנש ,לארשי ןיביבח :ןייז ןעגנורדעג זומ - ?יאמ אלא ?לארשי לצא ךל
."'וכו ךורב - ןכבו

:רפסמ היאר דע .הנשה שארב רפושב עקות היה ומצעב
םלוכו ,ותוא וארש תובבלה לכ וסמנ ,תוימשגמ טשפומ היה אוהו ,תורפוש אלמ היה ורוגח"
."םיקולא ךאלמ ינפמכ וינפמ ודרח
,ןכ םא" :ארקו קחצי יול 'ר סעכ .הפי ולע אל תועיקתהו הנשה שארב עקת ,הדגאה תרפסמ ,םעפ
"!רפושב ןאוויא עקתי ,םלוע לש ונוביר

םיקולא לא הנפ ,הפ לא הפמ אלמ תסנכה תיבש ותוארב ,ירדנ לכ םדוק םירופיכה םוי ברעב
:רמאו
שודקה ברעה ינפלש םויה לכ תותשלו לוכאל הווצמ יכ ,םייוגל תרמא אול !םלוע לש ונוביר"
לארשי ךמע קר .ךינפל ללפתהל דחא ןיינמ ףא ברעב היה אלו הרכשל םלוכ ותש זא ,הזה
ואבו וסנכתה םלוכ ;ידמ רתוי לכאש םהמ דחא ןיא ,רוכש םהמ דחא ןיא :שודק םע אוה
."ךינפל םיפחי םידמועו ךשדקמ תיבל

םרט ,םירופיכה םויב ,םעפ .םיקולאב הידי לע קבדתי אלש תונמדזה םוש חינה אל אוה
ובבלב ראפתמ תפרצ רסיק ןוילופנ" :רמאו להקה לא הנפ ,"הליענ" תליפת ללפתהל ליחתה
"...אבר הימש שדקתיו לדגתי :רמוא ,בושטידרבמ קחצי יול ,ינאו ;אוה ולש ולוכ םלועהש ,רמאל

העשו העשל עגר .בלולו גורתא תווצמל םירופיכה םוי רחא תופצל לחה שממ םייניע ןויליכב
:חמשו דקרו יראכ גאשו הלילה לכ רוענ היה" תוכוס לש ןושארה לילבו .ויניעב םיבשחנ ויה םויל
ירחא - הדגאה תרפסמ - םעפ ."םהילע ךרבאו ידיל גורתאהו בלולה לוטאש ןמזה עיגיו ןתיי ימ
תוטשפתה"בו הלודג תובהלתהב ץר אוה הנהו ,רחשה ריאה ךא ,הלילה לכ רועינ היהש
- תיכוכזה תא רבש ודי תא וטשפבו ,תיכוכז לש ןוראב חנומ היהש ,גורתאה תא תחקל "תוימשגה
.הזב שיגרה אלו

תמועל .םילשוריו ןויצ תולבא ינפמ ,ןיי התש אלו ,טעמ לכא :תוטשפב ותיב תא גיהנמ היה אוה
םשה תדובעמ וענומל חומה שילחהל ,רציה תתסה" הזש ,םיפוגיסל ,ויתוברכ ,דגנתמ היה הז
דצה לע לכה היהיש לדתשה תבשה םויב הנה ,םוצמצבו ץומקב יח לוחה ימיב םאו ."ךרבתי
.תבשה ליבשב רשפאש המ לכב לוחה ימיב ץמקיש ,ינעה לע םג הווצו ,חוורמו בוט רתויה
תבשב ,אצמנ .הנוילע השודקב ומצע קבדמ םדאש ,הלודג ךכ לכ - רמוא היה - תבשה תשודק"
תבשל רחאמ היהו ,תודיסחה ךרד לע "הרות" רמוא היה תבשב תבש ידמ ."ושרשל םדאה רזוח
קחצי יול 'ר ידי לע .תבשה םוי ,הזה שודקה םוימ דרפיהל ול היה השק ."תישילשה הדועס"ב
התוא םיללפתמ םשו ,"הלדבה"ה תכרב ינפל תבשה תאצ תעל הליפת הניארקואב הטשפתנ
:םויה דע דחוימ ןוגינב

ןעזייב םעלא ןופ לארשי קלאפ בעיל ןייד טיהעב !בקעי ןופ ןוא קחצי ןופ ,םהרבא ןופ טאג"
וצ ןעמוק זנוא לאז ךאוו יד זא ,קעווא טהעג שדוק תבש רעבעיל רעד זא .ביול םענייד ןיא
וצ ןימאמ ;אוה ךורב ארובה תוקבד וצ ,םירבח תבהא וצ ,םימכח תנומא וצ ,המלש הנומא
תאובנבו ,םיתמה תייחתל ,ונימיב הרהמב הבורק הלואגבו ,ךלש םירקיע הרשע שלשב ןייז
עבעיל ענייד ביג - חכ ףעיל ןתונה ךאד טזיב וד !םלוע לש ונוביר .םולשה וילע ונבר השמ
זנוא לאז ךאוו יד זא ;ןענעיד וצ ךיד רונ ןוא ןעביול וצ ךיד חכ ךיוא ךעלרעדניק עשידיא
,ינוזמו ייח ינב וצ ןוא דסח וצ ןוא הכרב וצ ןוא החלצה וצ ןוא לזמ וצ ןוא דנוזעג וצ ןעמוק
."ןמא רמאנו - לארשי לכלו ונל

ומע םעו םיקולא םע דחאתה אוה .ומעלו םיקולאל הלודגה ותבהא תעבונ הלימו הלימ לכמ
וליפא ,לארשימ דחא לכב .םיקולא ןיבו לארשי ןיב לדבה אצמ אלש דע ,הקזח ךכ לכ תודחאתה
לוק תא עמש ,רבדמ ידוהיהש ,רובידו רובד לכב .םיקולאה תא שיגרהו האר ,םיתוחפבש תוחפב
יניינעו םלועה יניינעמ םדא לכ םע רפסו ,ןיליפתב רתכומו תילטב שובל היה אוה" .לארשי יקולא
."םב םיקולא חור ,רבדמ ידוהיהש ,תויצרא יניינעב" םגש ,בשח יכ ,תויצרא

ידיל םימעפל איבה הזה רבדה .הבושתל םעה תא ררועמו תובוחרבו םיקושב ךלוה היה אוה
:ול רמאו ותוא ספת ;תוריבע לעבל עודי היהש דחא שיאב עגפ - םירפסמ ךכ - םעפ .םידודח
:רמאל שיאה והנע .תויוכזל םלוכ וכפהי םיברה ךיתונועש יפל ,הלודג האנק ךב אנקאו - ךב רוזח
?דבוע התא ימל :והלאשו שיאב שגפ תחא םעפ .ךתאנק לדגתו תחא הנש דוע ,יבר ,יל הכח
.רלדנסה ינולפל דבוע ינא :ומותל הנע שיאה לבא .לארשי יקולאל :הבושתל ללפ אוה

לא שגינ ,"הרשע הנומש" תליפת רחא ,םעפ .תוצלהב ויתוחכותב ומצע אוה שמתשה םימעפל
.הזל וממותשה םה .ודי תא םהמ דחא לכל ןתנו "םכילע םולש" םהל רמאו םיללפתמה ןמ םידחא
ינולפ - .םכקסע רבד לע םתבשח הליפתב םכדמעב אלה ?ואלפתת עודמ" :קחצי יול 'ר םהל רמא
ןכלו ,םכתעיסנמ םתבש אלה ,הליפתה תא םתרמגשכו ...תרחא ריעב - ינומלאו ,וז ריעב היה
."םולש םכל יתתנ


לפרק הבא         חזרה לתוכן         לפרק הקודם