בושטידרבמ קחצי יול 'ר
"יול תשודק" לעב

אנהכ םהרבא

תודיסחה רפס
ב"פרת השרו
(תורעהה אלל ספדוה):רמאמה ןכות
הדילה רחאו הדילה םדוק .א
"ןידב וידבע הנוקל" .1
בושטידרבמ ברה לש ותדיל לע חמש ט"שעבה .2
הנותחה רחא .ב
גרופשלוקינמ אקלימש 'רו בושטידרבמ ברה .1
ערה רצי השעמ .2
יבר לש ותשא .3
יול תשודקה לש ויפואל .ג
ויאנוש םולש לע ללפתמ ברה .1
דימלת .2
יוניכ .3
םיינעל הקדצ ןתמ .4
בנגמ דמל יול תשודקה .5
בושטידרבמ קחצי יול 'ר ןיבו זוביזממ ךורב 'ר ןיבש תקולחמה לע .6
םיבנגל הכרב .7
לארשי לע תוכז דומילו ת"ישה תדובע .ד
הינפ ילב ת"ישה תא דובעל ברה תשקב .1
ותליפת תעשב ברה לש ותולעפתהמ .2
תווצמל ותבהאו ברה לש ותדובע יכרד לע .3
באב העשת ברעב .4
ברה לש "רתכ" תשודק .5
הנשה שאר לש הרשע הנומש םדוק .6
היכוב השיא .7
לטבמ קידצו רזוג ה"בקה .8
ללפתהל עדי אלש ידוהי לש תיבפלא ןמ תוליפת רבחמ ה"בקה .9
םירופכה םוי ברעב .10
לארשי לע הצלמה .11
"ירדנ לכ" םדוק השעמ .12
"ךירבדכ יתחלס 'ה רמאיו" .13
םירופיכה םויב .14
םלועב טילשה אוה ימ .15
הליענ תליפת .16
לארשי ללכל הנתמב חוורה ןתנו תורסרס לש קסעב חיורה יול תשודקה .17
ידורבב םירופיכה םוי .18
חספב .19
תינעתו ברה .20
לארשימ םדא לע תוכז דמלמ יול תשודקה .21
אמלע ארמד ןיליפת .22
םוקמל ידוהי לש ותבהא .23
הנווכ הכירצ הליפת .24
הזימר לכ ןיבמ ה"בקה .25
ולאל ולא ןיב המ .26
הבושתל םיעשר עבות ברה .27

:בושטידרבמ קחצי יול 'ר ,"יול תשודק"ה לש ותומד תא גיצמ ונינפלש רמאמה :ריצקת
.דועו לארשי לע תוכז דמיל דציכ ,תווצמל ותבהא ,'ה תדובעב וכרד ,ויתוגהנה ,ויפוא

;גרופשלוקינמ אקלימש 'ר ;תודיסח ;יול תשודק ;בושטידרבמ קחצי יול יבר :חתפמ תולימ
.זוביזממ ךורב 'ר ;ט"שעב


- םתס "בושטידרבמ ברה" םשב ול ןירוק םלועב - "יול תשודק" לעב ,בושטידרבמ קחצי יול 'ר
תעשב תובהלתה לעבו ןקיטסימ רותב שטירזיממ דיגמה ידימלת לש הרובחה ךותב ןייטצמ
.הלודג רתויה הגרדמב תוקיבד

דמל ולצא .רתסנבו הלגנב ןדמל היה ,בוקסוהב בר ,ריאמ 'ר ויבא .ק"ת תנשב דלונ קחצי יול 'ר
לש םוקמ זא התיה וז ריע .בוטרבול ריעל ,ונתוח םוקמל רבע ךכ רחא .ותנותח דע קחצי יול 'ר
,בוטרבולמ קוחר אל .םידגמ ירפ" לעב ,םימואת ףסוי 'ר היה בוטרבולב וירבח ןיב .הרות ידמול
גרופשלוקינב בר ךכ רחא היהש ,ץיוורוה אקלימש 'ר תונברה אסכ לע בשוי היה ,לוושטיר ריעב
,ותרותב גלפומ היהו שטירזיממ דיגמה לש וידימלת יבושחמ דחא היה אקלימש 'ר .(איברומ)
לא ואיבה זלהו ,אקלימש 'ר לא רבחתנ קחצי יול 'ר .תודיסחה יפ לע ותדובע יכרדבו וישורדב
דיגמה םע תחא הציחמב ,ןאכ .דיגמה ידימלת לש הרובחה ךותל וסינכהו שטירזיממ דיגמה
םוקמ ושפנבש ןיצוצינה ואצמ ןאכ .לודגו שדח םלוע קחצי יול 'רל הלגתנ ,םישדחה םירבחה םעו
.ןתוחתפתהל

רחא חרכומ היה וז ריעמ .(אקלימש 'ר לש ומוקמב) לוושטירב ברל קחצי יול 'ר לבקתנ ןמז רחאל
,םירפסמ .םידגנתמה דצמ ודגנ וררועתנש תופידרה לדוג תמחמ ,רחא םוקמ ול שפחלו רוקעל ךכ
,ריעב הריתי העש דוע ראשיהל ופוגל הנכס שממ הארש דע ,ךכ לכ הלדג וילע תורמרמתההש
הקוחרה) ץינזוק ריעל ודיב גורתאהו בלולה םע ילגר חורבל חרכומ היה רקובב הבר אנעשוהבו
אצמ ("שדח רפכ"ב) ךרדה עצמאב קרו ,"לארשי תדובע" לעב דיגמה לא (הטסריוו ז"י לוושטירמ
התיה וז ריע .קסניפב ברל לבקתנ (א"לקת תנשב) ךכ רחא .ץינזוקל ותלגעב והכילוהש דחא רכיא
הכומסה) ןילראקמ ןרהא 'ר לא בורק הז םוקמב היה דחא דצמ :הב ץוקו הילא ןיעמ קחצי יול 'רל
טעמכו ,שטירזיממ דיגמה לש וידימלתמ ,ורודב תודיסחה ילעב ילודגמ היה ןרהא 'ר .(קסניפל
ןרהא 'ר .םיינילראק םשב םלועב זא ןירוק ויה םידיסחל .ומש לע תארקנ תודיסחה אהתש הכזש
,םירפסמ .קחצי יול 'ר לא ושפנ ךלהו וחורב הברה בורק היהו ותדובעב הלודג תובהלתה לעב היה
דחא דצמ לבא .םירישה ריש תרימאב תומלוע שיערמ אוהש ,ןרהא 'ר לע רמוא היה דיגמהש
לש הלודגה הסיסתה תעש היה ןמזהו .םידגנתמ לש הלודג הביבס ךותל קחצי יול 'ר ןאכ לפנ
.תודיסחה תעונתל תודגנתהה

קחצי יול 'ר היה אל ,ב"לקת תנשב ,םידיסחה דגנ הנליוומ ןואגה לש םרחה םסרפתנש העשב
קסניפב הליהקה ינב לש םתורמרמתה .שטירזיממ דיגמה ,ובר לצא זא היה אוה .קסניפב ,ותיבב
.ותיב ינב דגנ תופידרה וליחתהו ,םידיסחה תכל ךכ לכ רוסמ היהש ,םהלש ברה לע הלודג התיה
אלש וקספו תודיסחב קיזחמה ברה תא ףכת שרגל וטילחה .ויפדור ןיב ויה ברה לש ויסיג וליפא
.עובשה לש תוריכשה תינברהל קלסל

.אינולופב (ץילדיס ךלפ) בוחיל'ז ריעב ברל לבקתנ ,קסניפב תונברה ןמ קחצי יול 'ר החדנשכ
.וז הליהק םג בוזעל חרכוה םידגנתמה םע הלודג המחלמ רחא .ול חנוה אל ןאכ םג לבא

ברל קחצי יול 'ר לבקתנ ,םינש ה"מ ןב ותויהב ,ה"מקת תנשב רמועה תריפסל ה"מ םויב
".ה"מ םימעפ שולש ןאכל ונאב" :רמוא היהש םירפסמ .בושטידרבב

תרשכומ עקרקה התיה ןאכ .ותלועפב דואמ היירופו הבושח ,הלודג הפוקת הליחתה בושטידרבב
תשמשמ בושטידרב הליחתה קחצי יול 'ר לש ותגהנה תחת .התוטשפתהלו תודיסחה תדובעל
.איניליוו לילגב תודיסחל זכרמ

.(ע"קת ירשת ה"כ) ותריטפ דע ,םינש שמחו םירשע הכשמנ וז ותגהנה

ץילמהלו תוכז דמלל ויתודימב לכל דואמ דמחנו בוהא היהש ,ורודב דיחי טעמכ היה קחצי יול 'ר
ויה רודבש םיקידצה לכ .הלודג תוקיבדבו תיתימא תודיסחב תניוצמה ותגהנהבו םדא לכ לע
.דואמ ותוא םיבישחמ

,"וכרב" תרימא תעב בושטידרבמ ברה תובהלתהב ןיחבהש רמוא היה הקנימאקמ לאומש 'ר
.ותרות ישודיח ובתכ תעב א"שרהמל היהש תובהלתה תגרדמב איהש

("ןרהא תודלות" לעב) רימוט'זמ ןרהא 'ר ודימלת םע קחצי יול 'ר רבע תחא םעפש ,םירפסמ
:קחצי יול 'רל ךלמילא 'ר לאש .("ךלמילא םעונ" לעב) ךלמילא 'ר לצא ונסכאתנו קסניזיל ריע ךרד
הזמ ושרפ ךלמילא 'ר לש וידימלת ילודגמ המכש תמחמ "?ידימלת תא ת"כ ינממ חקול עודמ"
לש ודימלת ינא אלה ?ינא ימ לש ודימלת ינאו" :תונתוונעב קחצי יול 'ר ריזחה .הזל וברקתינו
לש ותעד החנ וז הבושתב ."ת"כ לש ודימלת ידימלת םה ילש םידימלתהש ,אצמנ !ןכ םג ת"כ
.ךלמילא 'ר

זיולקב דמול היהו ךלמילא 'ר לצא ראשנ ןרהא 'רו ,ול ץוחנ םוקמל קחצי יול 'ר םשמ עסנ ךכ ןיב
אוהש ןרהא 'רל הארו זיולקל ךלמילא 'ר סנכנ ,הלילב תחא םעפ .הזמ עדי אל ךלמילא 'רו .ולש
.דמולו בשוי
"?ךלש יברה םע תעסנ אל עודמ" :והלאש
.ת"כ תא ריכהל ידכב ןאכ יתראשנ .ינא ריכמ רבכ ילש יברל" :ןרהא 'ר ריזחה
?התא ריכמ ךלש יברל" :ןושלה הזב ההימת ךרדב ובישהו ןרהא 'ר לש הציפושזה ךלמילא 'ר זחא
"!ומצעב ותוא טרפבו ,ריכמ ךניא ולש הציפושזה וליפא

דחא שיא עסיש הווצ ,לואפ-רטיפ תדוצמל גרוברטפל חלתשהל ידכב "אינתה" לעב ברה ספתנשכ
.שפנ ןוידפ תושעל בושטידרבמ ברה לא ףכת

תודיסחה תטישב סינכהל ךירצש םילודג םינוקית לע רידת רהרהמ היהש ,בלסרבמ ןמחנ 'ר
ראפ" םשב "יול תשודק"ל ארוק היה ,םתגהנה יכרדו ורודבש םיקידצה תא השק רקבמ היהשו
דצמ" :ןמחנ 'ר רמא ,שא דומע ואר םייחה תיבל ותיוולה תעשבש ורפיסו ברה רטפנשכו ."לארשי
,הזכ שאר קלתסנ יכ ,ותוקלתסה תעשב ארונד אדומע היהיש תויהל לכוי יאדוב קלתסנש קידצה
שממ האור אוה תוחוקפ םייניע ול שיש ימ" :ןמחנ 'ר זא רמא דועו ."לארשי לש שאר ,יתמאה שאר
."ךשוח השענו םלועה ןמ רוא הבכנש

רטנקל גהונ היהש ,זוביזממ ךורב 'ר וליפאש דע ,ךכ לכ הלודג התיה הצרעההו הבשחהה
ףוסבל שיגרהל חרכומ היה ,בר ןמז קחצי יול 'ר לע םג קלוח היהשו רודה יקידצ לכל טינקהלו
ינפמ ,ותובישח תנטקהב קסעתהל יאדכ ןיאשו בושטידרבמ ברה לש ומשב םוגפל רשפא יאש
קלוח היהש המ יכ ,ץרתמ היה ךכיפל .ךורב 'רמ ,ונממ םינופו הז ןיינע םילבוס רודה ינב ויה אלש
היהש ,קחצי יול 'ר לש ותדובע לדוג ינפמש תמחמ היה תוער וילע רבדמו קחצי יול 'ר לע רבעשל
קיתשמ ,ךורב 'ר ,אוה היה ןכלו ,ותדובעב הלעמ יפרש םיאנקמ ויה ,תלכוא שא הארמכ דימת
.המילש ותדובע ןיאש וילע רבדמ היהש המב םתוא

- בושטולזמ לכימ 'ר לש ונב - השמ 'ר קידצה היהש ,השעמ עריא - םירפסמ ךכ - הזב אצויכ
תוקחלו ותעד חדבל ךורב 'ר ידיסחמ דחא ליחתה הדועסה תעשב תבשב .זוביזמב ךורב 'ר לצא
ךורב 'ר ליחתה .ולש שדוקה תדובע תעשב בושטידרבמ ברה לש תויווחתשההו תועירכה תועונת
רמגו ןידודיח השמ 'ר לש ורשב אלמתנ .קחצי יול 'ר תגהנה לע ץצולתמכ קוחש ויפ אלמו חומשל
ךרוב 'ר והלאש .ותיבל עוסנל ידכ ,הדירפה תכרב לבקל וילא אב 'א םויב .ךורב 'ר תא בוזעל ובלב
:באוכ בלב רמאו קפאתהל השמ 'ר לוכי אל .ותיבל עוסנל ךכ לכ רהמי המל
"?בושטידרבמ ברה לש תיקולאה ותשודק לע ץצולתהל ןכתייה"
םינש המכ הז אלה !הטושפ החיש וליפא ןיבמ וניאש ,קידצ םכל הנה" :רמאו ךורב 'ר חתפ
ברה אלה ?שדקמה תיב ןינבו חישמ תאיבל ךירצ המל' :םוקמה ינפל גרטקמו דמוע רבד לעבהש
קוחשל ינחרכומ ךכיפל '!שדקמה תיבב ןווכמ ןהכה היהש תונווכה לכ ותדובעב ןווכמ בושטידרבמ
ונימיב הרהמב הלואגה היהתשו גורטקה לטבל ידכ ,בושטידרבמ שודקה ברה לש ותדובע לע
."בושטידרבמ שודקה ברה תלעמ לדוג תא יבלב ינא םג עדוי תמאב לבא .הריחבה תיב ןיינבבוהדילה רחאו הדילה םדוק .א
"ןידב וידבע הנוקל" .1
שוחב ואר הדועסה ךותב .םידיסחה ול ביבסמו ןחלושה לא בשי יברה .הנשה שארב היה השעמה
...ןידה אמלעב וניאש ,שפנה תולכ ידיל שממ אבש ,שלחתנ יברהש

.תאצמנ איה םינוילעה תומלועב המשנה לבא ,רדחב אוה ופוג קר יברהו .הכורא העש הרבע

:רפיס יברה .ףוגל המשנה הרזח תוהש רחאל
לכ ודמע טפשמל .ןידב ןיקסועו הבישיב ןיבשוי הארו הלעמל הלע .המשנ תילע ול התיה
המ .םיאטחל תויאר ויה אלש טעמכ לבא .לארשי לע אירוגיטק ןידמלמ וליחתה .לארשי
תוליבח ןיאיבמו ןיטטושמ ,הנומאב ןיקסועו ןידבוע ויהו ,הלבח יכאלמ לכ סייג ?ןטשה השע
.םיניידה ינפל ןיחינמו ןיאיבמ ,ןיחינמו ןיאיבמ .לארשי תוריבע לש תוליבח

:האור אוה הנהו
הניאש ,השודק המשנ אוה רוגינסהו .תוכז דמלל דחא רוגינס דמוע גרטקמה ןטשה דגנכ
אוה דמועו .יול תשודקה לש המשנה איהו ,לארשי לע תוכז דמלל אלא ,םולכ תעדוי
חתפ ןכ םג ולאמשמו ,םש םייורש םלועה תובאש ,ןדע ןג לש חתפ ונימימ ,יול תשודקה
דצל ויניע יול תשודקה ףיעה .תטהול שא לש ןשבכ ךותל ,הרעוב םוניהיג ךותל - חותפ
ךותל ןקרוזו םיאטח לש תוליבחה ףטוח ליחתה :םידי קוביחב הברה דמע אלו ןשבכה
.קרוזו קרוז .תטהולה שאה

.דואמ הומת ןיינעה ול היה .ךלוהו תחופ ןנינמ תוליבחה :שיגרהו ןטשה אב ךכ ךותב
ספת אוה "!אה" :םואתפו .רבדה תביס רחא רוקחלו תוקחתהל ידכב חיגשמו רקוס ליחתה
.ודיב יול תשודקל
"!בנג ?עשרה םש טפשמה םוקמב" ארק "?תאז המ" -
:השודקה הרותה יפ לע ןידה וקספו ןודל ובשי .יול תשודקה לש וניד עבות ןטשה ליחתהו
.ותבנגב רכמנו ול ןיא םאו ,םלשי םלש

.ןוילעה םלועב לודג שער השענ
הצור היה לכ םדוק .םינוקה םיאבו םיכלוה וליחתה .יול תשודקה לע תיבמופ הריכמ וזירכה
השודק המשנ לע טרפבו ,תופי תומשנ לע לודג ןלעב אוה ללכב :חקמב תוכזל ומצעב ןטשה
ןטשה לבא .תולודגה ויתויכז ,ודיב ונוידפ איבה דחא לכ :תובאה םג ואב .יול תשודקה ומכ
.רעשה עיקפה ,וחקמב חירכה

:םלוכמ רתוי ןימולשת איבה אוה ,ומצעבו ודובכב לוכיבכה םק זא
.וחקמב הכזו ,רמא ךכ "!האולמו ץראה יל"
.ה"בקה לש ודבע יול תשודקה השענ ךליאו ןאכמ

:יברה ףיסוהו
."ןידב וידבע הנוקל" :ןטייפה דסיש והזו -

בושטידרבמ ברה לש ותדיל לע חמש ט"שעבה .2
רמאו ,תינשבודו הקשמ םימעפ 'ב ורובע וידימלתל ט"שעבה ןתנ ,בושטידרבמ ברה דלונש העשב
.לארשי רובע בוט הצילממ אהתש המשנ םלועל האבש

דרתשכש ה"בקה ינפל ןעטו מ"סה דמע ,םלועל וז המשנ הדריש העשב :ט"שעבה רמא דועו
םלועה לכ תא ריזחת המשנה התוא יכ ,םלועב הטילש ול היהת אלו וחוכ הלכי םלועל וז המשנ
:רמאו מ"סל ה"בקה והמחנ .בטומל
."רוביצה יכרוצב דורט היהיו בר היהי וז המשנ לעב ,לבא"הנותחה רחא .ב
גרופשלוקינמ אקלימש 'רו בושטידרבמ ברה .1
םידימלתל דמלמו הבישי קיזחמ היה אקלימש 'ר .אקלימש 'ר לא עסנ ז"י ןבכ יול תשודקה היהשכ
.רתסנ דמול היהו םש דדובתמ היהש הנטק הציחמ ול היה ומצעבו ,הלגנ

"?דומלל התא לוכי" :אקלימש 'ר והלאש קחצי יול 'ר אבשכ
"!םיאלפ יאלפ יאלפ" :ריזחה
היה אלו ץוחבמ דומילה תועש לכ יוצמ היה .הבישיל ץוחמ םינש יתש ראשנ וז הבושת דעב
.סנכיל שקבתמ

,רפסה חתפ .רפס האר .יאשחב סנכנ .ולש הציחממ אצוי אקלימש 'רש קחצי יול 'ר האר םעפ
אקלימש 'ר רזח .הציחמה ךותמ הרהמב ומצע טימשהו רפסה רגס ."םייחה ץע ירפ" אוה הנהו
אקלימש 'ר לא ברקתנ .והשעמ לע הדותהו קחצי יול 'ר לצא שרודו רקוח ליחתה .רבדב שיגרהו
.דחי םידמול ויהו

,רתסנב ירומו הלגנב ידימלת :ראותה קחצי יול 'ר לא ויתורגיאב בתוכ אקלימש 'ר היה ןמז רחאל
.רתסנב ידימלתו הלגנב ירומ :וילא בתוכ היה קחצי יול 'רו

ערה רצי השעמ .2
ריעמ ץרפ לאומש 'ר ,םסרופמ דחא ריבג וב ךדתשנו לודג יוליע ותודליב היה בושטידרבמ ברה
.ונתחב ראפתמ היהו ,בוטרבול

ינפל "תיארה התא" רמאיש ריבגה ןתח תא להקה ודביכ ןושארה הרות תחמשב ותנותח רחא
.אחיינ ול תושעלו ריבגה תא דבכל הזב ונווכ .הביתה

השבלל ודיב תילטה לטנ .הביתה לע תחנומ התיה תילטהו ,םש בצייתנו הביתה ינפל ברה דרי
שבליש וילע תויפוצ םייניעב דמוע היה םלועה לכ .םימעפ המכ השע ןכ .הביתה לע הרזח החינהו
רבדה היה ףוסבל .םמוד דמוע היהו ללכ ובל תש אל אוהו "תיארה התא" רמול ליחתיו תילטה תא
,להקה ישאר םשב תסנכה תיב לש שמשה תא וילא וחלשו ,ןיתמהלו דומעל להקה לע חרוטל
לטנ "!ו"ח ,םחירטא אל ,ןה" :ריזחה ."תיארה התא" רמאיו רוביצה תא חירטי אלש ותוא ןישקבמש
."תיארה התא" רמול הצר אלו הביתה לע החינהו ודימ בוש הבזע השבלש טעמכו ,השבלל תילט

היהש ,םלועה ינפב דואמ שייבתמ היה ,ונתח לש ולא םיעותעת ישעמ ותוארב ,ונתוח ,ריבגהו
ריבגה תעדב םג םכסוה .וז תוטש השע וישכעו ,לילגה לכב ותומכ יוליעו םכח ןיאש ונתחב ראפתמ
רמאי רמול הצרי םא קר ,תוהש דוע השעי אלש ,ול דיגהל שמשה תא םעפה דוע חלשו ,ושייבל
שמשה קיפסה םרטב לבא .ויתחת רחא דומעיו ומוקמ לא ול ךליו הביתה בוזעי ,ואל םאו ,דימ
,דיסח התאו ןדמל התא םא" :ותבשחמ לוקישו ותומימד רחא ,ולוק םואתפ עמשנ ,וילא תשגל
והשעמ ונתוח האר .תסנכה תיבבש ומוקמל ול ךלהו הביתה תא בזעו ."תיארה התא" התא רומא
לבק ונתח ידי לע דובכ לוחנלו תחנ לבקל הווקש םוקמבש ,רתוי דוע שפנ ןובאדו זגור אלמתנו
.והשעמ לע תופקהה לש ןמזה ךשמ לכב ולאש אלש םוקמ לכמ .השובו הפרח

.בל בוטו חמש ךלוה היה ןתחהו ,המחבו רעצב יורש ,שפנ יחפב ךלה ןתוחה :התיבה וכלה
,הדועסה עצמאבו ,חוכ רצע אל ףוס לכ ףוס .ותגהנה לע דואמ המת קחצי יול 'ר לש ונתוח היה
הארנש ,הז הנוגמ רבד תישע יכ תיאר המ ,יל רומא ,ינב" :והלאש ,וילע ונתח בל בוט יכ הארשכ
"?תעד רב לש השעמכ אלו ו"ח ןועגישכ

:ול רפסו קחצי יול 'ר חתפ
,"תיארה התא" רמולו הב ףטעתהל ידכ תילטה חקיל ידי יתטשפו הביתה ינפל יתדמעשכ ,דימ"
."תיארה התא" דחי יתא רמול הצור אוהש ,רמאו ערה רציה ימע ףתתשנ
"?ךכל יואר אהתש התא ימ" :ויתלאש
אהתש התא ימ" :הז ןושלב ןכ םג הרזח אוה ינלאש
"?ךכל ןוגהו יואר ".ןדמל ינא" :ול יתרזחה
."ןדמל ינא םג" :יל אוה בישה
"?םיקסופו ס"ש ,תוכלה תדמל ןכיה" :ויתלאש
"?התא תדמל ןכיהו" :הרזח יל בישה
".ינולפו ינולפ ןואגה לצא יתדמל" :ול יתרמא
,ןכ םא .ךדומילב ךמע םש יתייה ינא םג" :יל ריזחה
".ינפל תרכזהש םינואגה לצא יתדמל ינא םג ."ינא דיסח לבא" :ול יתרזחה
."דיסח ינא םג" :תחנב יל רמא
"?תודיסחה תרות תלבק ןכיהו" :ינא
"?תודיסחה יכרד התא תלבק ןכיהו" :אוה
."שטירזיממ שודקה יברה לצא" :ויתינע
ךתציחמב ךמע יתייה םש םג" :רתוי דוע ךייחמ אוהו
הצור ןכל .דחי ךמע תודיסחה יכרד יתלבקו ." 'תיארה התא' ךמע רמול ינא םג
ידימ תילטה יתחנה ,"תיארה התא" ימע אקווד רמול הקזוחב ינקיזחמו יל חינמ וניאש יתיארשכ
"!התא רומא ,דיסח התאו ןדמל התא םא" :ול יתרמאו
"?תרחא תושעל לוכי יתייה המ :יל דיגהל השקבב וישכע

יבר לש ותשא .3
.ונמיה הלודג התיה יול תשודקה לש תינברהש ,םירמוא

בושטידרבמ תינברהל ץינילמ תינברה התדביכ .ץינילמ הילדג 'ר לצא תינברהו ברה ותבש םעפ
.תבש דובכל הלחה תעילקב
:השעמ תעשב בושטידרבמ תינברה הרמא
ינאש תונווכה ןתואב "איצומה" השוע ילש קחצי יול 'ר אהיש אנ ינכז ,םלוע לש ונוביר"
."הלחה ןהב תעלוקיול תשודקה לש ויפואל .ג
ויאנוש םולש לע ללפתמ ברה .1

ריקנישנייוו ךורב ,דחא ףיקת םש היה .וילע םיאגלפ הברה ויה בושטידרבל יול תשודקה אבשכ
.ץירפה לצא לודג בושח היהש ,ומש

הלגעב םבישוהו ברה ינבלו תינברהל ךורב לטנ ,ריעב ברה היה אלשכ ,תבש ברעב ,תחא םעפ
.ריעל ץוחמ םכילוהו לבז לש

.רימוטי'זמ באז 'ר לא ועסנו הלגע ולטנ תבש יאצומב .הז השעממ םישערנו םיזגרנ םידיסחה ויה
הליפתה רחא אבשכ .הליפתה רחא וילא ואוביש םהל רמא .השעמה ורפסו רקובב וילא וסנכנ
המ" :באז 'ר םהל רמא ףוסבל ."יואר אוהש ומכ ריקנישנייוו ךורבל קידצה ללקי יאדו" :ובשח
ברה דמוע היה רבכ ,ושינעהל רודיסה ידיב יתחקלש םדוק הנהו .ושינעהל יתיצר ?השעא
."ול קיזי אלש ה"בקהמ שקבמו ודיב םיליהתה םע בושטידרבמ


,תחא השיא ותארקל האצי ,ןיליפתו תילטב ףטועמ הליפתל ךלהש העשב ,רקובב תחא םעפ
"!הזבנו ער שיא ,ןאכמ אצ" :ול הארקו םימ לש ןותיק וילע הכפשו ,ואנושו ודגנתמ תשא

.הלעב תעידי ילב וז השיא התשע אל יאדו ,ע"שבר" :רמאו תסנכה תיבל תולעפתה בורב סנכנ
."הלעב ןוצר השועה הרשכ השיא תמאב איה יכ ,םימורממ שנעת לא ,ךממ השקבב

דימלת .2
בושטידרבמ ברה לש ותילט תחת שפחתה םינש שמח ןבכ ןטק דלי היהשכ ,שמשו רואמ לעב ברה
.דואמל לדג יכ דע השודקה חוכ וב עיפוהו השודק שא דליב הרעב זאמ .םידלי ךרדכ ,והשעמ תוארל

לעבב ךלמילא 'ר ראפתה םעפ .ךלמילא םעונ לעב ברהל ברוקמ היה םימיה תוברב לדגתנשכ
ילש" :רמאו וריכהו שמשו רואמה לש וינפב בושטידרבמ ברה טיבה .ודימלת אוהש שמשו רואמ
."אוה

יוניכ .3
ךרדב לבק הז יוניכ .תושרה יסקנפב םושר היה הז םשבו ."םוחר" היה קחצי יול 'ר לש ויוניכ םש
:וז
ךלוה היה ,ימצעה ומש לע ףסונ יוניכ םש םדא לכל היהיש תוכלמה יסומינ יפ לע וצ אציש העשב
ומש המ ברהל לאשו קחצי יול 'ר לא אבשכ .ויוניכב םדא לכ םושרל תיבל תיבמ בושטידרבב דיקפ
"םוחר התא ףא םוחר אוה המ ,ויתודמב קבדה" :דיקפה םע ןעוטו ברה ךלוה היה ,ול ארקי רשא
יול םשה" :ומות יפל בתכו ,תבתוכ התיה דיהו חותפ סקנפ ינפל השעמ תעשב בשוי היה דיקפהו
."םוחר יוניכהו ,קחצי

םיינעל הקדצ ןתמ .4
הפיסא לכל והוחירטי אלש ריעה ילהנמ םע הנתה בושטידרב ק"קב ברל יול תשודקה לבקתנשכ
.והוחירטי אל ןשי רבדב לבא .שדח גהנמ ןקתל וצרי םא אלא ,להקה תופיסאמ

םיינעל ונתי אלש ריעב הנקת תושעל ונייה ,שדח רבד גיהנהל הדעה יגהנמ ופסאתה תחא םעפ
םג וז הפסאל וארק .שדוח לכב להקה תפוקמ הקפסה םהל ונתיש אלא ,םיחתפה לע ריזחהל
:םהל רמא ,השדחה הנקתה רבד תא עמשו ברה אבשכ .יול תשודקה ברהל
לוטיב ידיל ינואיבי אלו הפסאל ינוחירטי אל הנשי הנקת וא גהנמ ןיינעבש םכיתשקיב אלה ,יחא" -
"?הרות
"?הזב םישוע ונא שדח רבד אלה ,וניבר" :ול ורמא
םודס ,תוצראה 'ד ימימ דוע אוה ןימוי קיתע גהנמ אלא ,איה השדח אל ,םתא םיעוט" :ברה בישה
הביר התואב השעמה עודי אלה .םיחתפה לע ריזחהל ינעל תת ילבל ,םיאובצו המדא הרומעו
...ינעל תפ האיצוהש
תא םהיניעב וארי אלש ידכ ,םירישעה תובדנמ להק לש הפוק התיה םלצא םגש ,רבדה רשפא
"!ינעה

בנגמ דמל יול תשודקה .5
םוכסה ץבקל לוכי היה אלו ,םייובש ןוידפל תועמ ףוסאל הנידמב יול תשודקה עסונ היה תחא םעפ
בשיל יל בוט רתוי .םולכ יתלעפ אלו הליפתו הרותמ הז ידי לע יתלטב ןה" :ובלב בשח .שרדנה
."הדובעה לעו הרותה לע יתיבב

.עוצפו הכה והוכהו םירוסאה תיבל חקלנו ףכב ספתנו ץפח בנג דחא ידוהיש ,םויב וב הרקמ עריא
.ישפוחל ואיצוהו לדתשהו טפשמה תיבל ףכת ץצר יול תשודקהל רבדה עדונשכ

?םירוסאה תיבב תיכוה רשא תוכמה ןמ ךל באכי בטיהה" :בנגה שיאה לא ברה רמא ךכ רחא
".םיערה ךישעמכ השעת לבל האלהו םויהמ ךל רמשיה

".תינש םעפב ידיב הלעי יכ הווקא ,וז םעפב ידיב התלע אל םא ?ךכב המו" :בנגה הנע
וז םעפב תועמ ץבקל ידיב התלע אל םא .ילע םג ונוכי ולא םירוביד" :רמאו ברה שיגרה דימ
."תינש םעפב ידיב הלעיש תויהל לכוי !אלו אל ?וז הווצממ ו"ח לטבתא

בושטידרבמ קחצי יול 'ר ןיבו זוביזממ ךורב 'ר ןיבש תקולחמה לע .6
םדוק .ןרוטקפונמ ינשהו ןיי גזומ דחא :הרוחס תונקל םירחוס ינש בושטידרבל ועסנ ןישטלוטמ
העידי יל ואיבת" :וירבד ראש ךותב םהל רמא .ותכרב לבקל ךורב 'ר יברה לא וסנכנ םתעיסנ
."ותוגהנתה ךיאהו והשעמ המ ,בושטידרבמ ברהמ

.הז םע הז הוושב הווש בושטידרבמ ברהו ךורב 'ר ויה אל יכ ,םהיניעב הומת רבדה היה

ךכב גזומה שיגרה .רכה תחת ויתועמ ןרוטקפונמה ןימטה .הינסכאב םירחוסה ינש ודמע ךרדב
לע התלע אל .אצמ אלו שפיח ,שפיח .תועמה שפיחו רקובב ןרוטקפונמה דמע .תועמה בנגו
"?תיאר רשפא" :תומימת לש הלאשב וילא הנפש אלא ,וריבחב דושחל וליפא ותעד

הרוחס בושטידרבב יל ונתיש רשפא" :רמאו ,ףוס ףוס ןהמ שאייתנ ,תועמה ודבאנש הארשכ
."הפקהב

לע ברה לפנתה ,וסנכנשכ ,דימ .ךורב 'ר םהילע הווצש ומכ ,ברה לא וכלה בושטידרבל ואבשכ
"?לאכימ ךאלמה ךילע דיגי המ ?לאכימ ךאלמה ךילע דיגי המ ,יוו ,יוו" :ןעוט ליחתהו ,גזומה

.םהל וכלה ךכ רחא .ותעד ו"ח הפרטנ וליאכ וילע םיטיבמו ברה לע םיהמת ויה

היה גזומהו ,השקה וערואמ לע וינפל לבוק היה הז :ךורב 'ר לא וסנכנ ,ןישטלוטל ,התיבה ורזחשכ
.בושטידרבמ ברה םע םתשיגפ לע רפסמ

:ךורב 'ר ול רמא
דמלל וכרד .לארשי לש ץילמ אוה לאכימ ךאלמה .בושטידרבמ ברה קדצ אלה !עשר ,עשר"
לאכימל ול שי בנגש ינע ,אלימ ?ךילע ץילמי המ לבא .לארשימ דחאו דחא לכ לע אירוגינס
"?ךילע ץילמהל לכוי המו ,התא רישע ירה התא לבא .ותוכזב ךפהל המ

:רמאו ךורב 'ר ךישמהו
רבד וילע תאצוה ךכיפלו ,בושטידרבמ ברה ןיבו יניב תקולחמ שיש רבוס התאש המו"
שי הלעמל יכ יתיארש אלא ,וניניב תקולחמ ו"ח התיה אל םלועמש ,ךל עד ,ןגוהכ אלש
תרשה יכאלמ םיאב יזא ,תרוטק רמוא בושטידרבמ ברהש העשב :לארשי לע לודג גורטק
דומעיש ידכ שדקמה תיב הנביו חישמ אוביש לארשיל םהל המל" :ןינעוטו ה"בקה ינפל
לודג ןהכל שממ המוד תרוטק רמוא בושטידרבמ ברהשכ ירהו ,תרוטק ריטקהל לודג ןהכ
חיטמו אב ינא תאזל .הלואגה תובכעמ ולא ןהיתונעטו ."לארשי לע רפכמו תרוטק ריטקמש
,תרוטק ריטקמה לודג ןהככ םינוילעה תומלועב בשחתי אלש ידכ ,ןגוהכ אלש םירבד וילע
."גורטקה לטבתמ הזבו

םיבנגל הכרב .7
הלילב םיבנג ואב .הביתב לכה ןיכהו השבלה הל רפת .הלותבה ותב אישהל ךירצ היה דחא ידוהי
.תנותכ וליפא ורייש אל .הביתה םע השבלהה לכ ,לכה ובנגו הנותחה םדוקש

.ונוסא לע וינפל לבקו יול תשודקה לא ושפנ רמב ידוהיה ךלה
."רחמ ילא אובת" :ברה ול רמא
.וליבשב הבדנ תושעל ברה לש ותעדב שי יאדובש שיאה רבוס היה

."לוכיבכה םע הרות ןיד יל שי" :רמאו םהינפל דמע ,ולש קדצ ד"בה ףסא ברהו
."ויתונעט ודובכ רדסי" :ול ורמא
אל בותכ ירה הרותבו .הרותה לכ םייקל ךירצש יאדו ירה ע"שברה" :ויתונעט רדסמ ברה ליחתה
,ןכ םא .ץראה לכ ןודא והירה ,לוכיבכה ,אוהו .בנג ארוח אלא בנג ארבכע ואל :ורמא ל"זרו ,בונגת
."הבנגה ו"ח שי ,לוכיבכ ,ולצאש אצמנ .ולש אוה םוקמ לכ
."ןיד קספה ובתכ" :עבות ליחתהו
הבנגה ינולפל ריזחהל ע"שברה בייח ןכ םא ,ךכו ךכ אוה ןיינעהו ליאוה" :קספה ןיד תיבה ובתכ
."ונמיה הבנגנש
ידיל איבהל ידכ םירטושל ןיכירצ םניאש יאדו ,ע"שבר ,ךילא לבא" :בוש ןעטו ברה דמע ךכ רחא
."הבינגה תא ידוהיה לבקי ,השקבב .היבג

."הבנגה תא לבקת רחמ וא םויה" :ברה רמא .ול הווצש ומכ ,ברה לא ידוהיה אב רחמל
הבנגה ןכיה ךל דיגא ינאו ש"יי יל ןת !םוק יה" .ןולחב קפוד לוק ידוהיה עמש ינשה ברעב :הווה ךכו
."םיצפחה ואצמיש ידכ תישעש הלוגסה יהמ יל דיגתש יאנתב לבא .ךלש

:וירבד תא שנרב ותוא ךישמהו
םש .רעיל הונלטלט .םושלש התוא ונבנג ונתשולש .םיצפחה םע הביתה רבכ תדמוע ךתיב לצא"
ונכלהו רקובב ונתרובחמ םינש ונמכשה .םעז רובעי דע ,העש יפל הונרתסהו קומע רוב ונרפח
בונגל הצרש ימ היה ,הרואכל :ונבשח .הלעמלמ עקרקה לע תדמוע הביתה הנהו םוקמ ותואל
ונאב .קומע ,קומע תינש הונרבק ישילשה םג אבשכ .ישילשה רחא ונתאמ דחא ךלה .הביתה תא
ךירצ .בנגל בוראלו דומעל ךירצ :ונטלחה זא .המדאה לע ץוחבמ הביתה בוש הנהו ,ברע תעל
טושפ רבדה ןיאש וניאר זא .המצעמ וניניעל תממורתמ הביתה ,אלפ הז האר ,הנהו .וב םוקניל
חקיל ונידיב הלעש דע ,לימ יצח לש קחרמב ילגר התוא ונלטלט ,הביתה תא ונלטנ ,ןכ םא .ללכ
".ךתיב לא ןאכל הליבוהלו הלגע

ךכו ךכו .יתרצ לע וינפל יתלבקו ברה לא יתכלה קר .הלוגס םוש יתישע אל" :בנגל ידוהיה ול רמא
".יל דיגה
."ונל קיזי אלש ונממ שקבל ונא םיצור .ברה לא ונאיבתש ךממ השקבב" בנגה רמא ",ןכ םא"

.ברה לצא םיבנגה תשולשל ידוהיה ךילוה
."הכרב םכל ןתא ,רתוי ובנגת אלש יל וחיטבת םא" :ברה םהל רמא
.םרטפו הכרב םהל ןתנ .םהלש ןהב וחיטבהלארשי לע תוכז דומילו ת"ישה תדובע .ד
הינפ ילב ת"ישה תא דובעל ברה תשקב .1
.אינתהו יול תשודקה ושגפנ םעפ
"?הינפ ילב ךרבתי םשה תא דובעל רשפא יאש ,תושעל המ" :יול תשודקה
."ודובכל אלא ארב אל ארבש המ לכש וילע רמאנש ,ה"בקה לש ותדיממ הזב דומל ונילע" :אינתה
ונא ונמצע ליבשב ונאו ,םימש םשל ןווכתנ ךרבתי םשה ירה לבא .אוה ןכ יאדו" :יול תשודקה
"!םינווכתמ

ותליפת תעשב ברה לש ותולעפתהמ .2
ותוקיבדו ותשודק לדוגל ,אביקע יבר תמשנ וב התיהש בושטידרבמ ברה לע םירמוא ויה ן"ח יעדוי
.לארשיל ותבהאו םשה תדובעב ותובהלתהו ויקולאב

רדהמו 'ה דחפ ינפמ ועקרקב סמנ ובבל יכ דואמ דרחו שעור היה ונוק ינפל וחיש ךופשל ודמעב
תומוצעה תויווחתשההו תועירכה ינפמ ,תרחא תיוזב ואצומ וז תיוזב וחינמ םדאשכו ,ונואג
םעהו ,םתזחוא תוצלפ ,םרשב תרעש תרמתסמ התיה ותליפת תעשב םידמועה לכ .תוארונהו
.קוחרמ תוומ תמיאב דמועו דרחו ענ

תווצמל ותבהאו ברה לש ותדובע יכרד לע .3
.ללכ תופייעו תואיל ילב ויה בושטידרבמ ברה לש ותדובע יכרד

ריאי יתמ הפצמו דמועו הלילה לכ רועינ היה תוכוסה גח לש ןושארה הלילב דימת יכ ,םירפסמ
.גורתאו בלול לוטיל השדחה הווצמה םייקל לכויש םויה

.ןיליפת תווצמ םייקל לכוי יתמ הפצמ היה בוט םוי יאצומב
רמגה דע הכוס תכסמ דמולו הלילה לכ רועינ היה אלא ,ותינעתמ חנ היה אל רופיכ םוי יאצומב
.הלודג תובהלתהבו הדימעב

הכוסהו בלולהו גורתאה .תונמאנו תולודג תוקישנ וקשנמ היה הווצמ לש ץפח ודיל אב היהשכ
לש ןושארה בוט םויב םכשה רקובב תחא םעפש ,םירפסמ ויה .הלודג הטיהלב לכה ,םהב אצויכו
תוטשפתהב תונויערב זוחאו סופת ךכ לכ היה ,הווצמה םייקל בלולה לוטיל הפצמ היהש ,תוכוס
ללכ שיגרה אל ,תיכוכז לש תלד ירוחא ןוראב חנומ היהש גורתאה חקיל ךלה רשאכש ,תוימשגה
גורתאה חקלו תיכוכזה תא רבש ולטיל ודי טשפ רשאכו ,גורתאה ןיבו וניב דירפמ תיכוכזה ךסמש
.הווצמה םייקל תוקקותשהה לדוג תמחמ רבד שיגרה אלו ,םשמ

ךרבמ היה ,הליחתמ ןינהנה תכרב ךרבל ךירצ היהו לוכאל לכאמ רבד וינפל םיאיבמ ויהשכ
.תרחא תיוזב לכאמהו תחא תיוזב אוה אצמנש דע ,הלודג שאו תובהלתהב

םירבדה לכ הלעמ היהו ,האריו הבהאב 'הל שפנ תוריסמ וב הארנ אלש עגר היה אל ,ללכה
.ןשרושלו ןרוקמל

באב העשת ברעב .4
ןמוזמו ןכומ יול תשודקה לש תסנכה תיבב רבכ םלועה היהש העשב ,באב העשת ברעב םעפ
ולוכ היה אוה .הצוחה ןולחה ךרד טיבמ היהו ,תצק לפאה ורדחב ,ותיבב ברה דמע ,תוניק רמול
אוה הטמ עגר לכב .ףוס ןיא קחרמל ,קחרמה לא טיבמו אוה דמוע .ול ביבס שא הגונו תובהלתה
דמוע היה ןכ לעו ,אוביש םוי לכב חישמל היה הכחמ .חישמה ךלמ לש וידעצ - וידעצ עומשל ונזוא
ךכ ...החמש לש םויל לבאה םוי ךפהיי זאו אובי ילוא ,באב העשת ברעב םג ואוב תארקל הפצמו
תסנכה תיבב דמוע םלועהו ,וטנ רבכ ברע יללצ .ויתובשחמב עוקש ההושו ןולחה לצא דמוע היה
.תוניק רמול העשה העיגה רבכש ול שוחלל שמשה וחלש ףוסבל .אוביש ברהל ןיתממו

...ונניא חישמ :ההותו המת ויתובשחממ ברה ררועתה .שחלו אב שמשה
"...ריעה דדב הבשי הכיא" :רמ יכבב ארקו שדוקה ןורא ינפל חטתשה ,תסנכה תיבל ץרו זרדזנ

ברה לש "רתכ" תשודק .5
םלוכו ןודודי תואבצ יכאלמ יזא "רתכ" תשודק בושטידרבמ ברה רמואש העשב יכ ,םירפסמ ויה
.עומשל םיאב

ותדובעש ,רבדה תמא םא ןוחבל ובלב רמגו ןימאהל הצר אלש ,ברה ידגנתממ שיא םש היה
תא ץלח ,ותליפת תא ברה םייסש רחא ,שדוח שאר תליפתב ,תחא םעפ .עבטה ךרדכ אלש איה
תא ןיחבמ היה אל תובהלתה ךותמש דע ,ותדובעב בהלתהל ליחתהו "רתכ" תשודק ינפל ןיליפתה
בהלתנ יכ ושיגרהשכ ,דימ .רחא שיא לש הליפתה סיכ ךותל ולש ןיליפתה ןתנו ,השוע אוה רשא
עמשי וינזואבו הארי ויניעבש העשה העיגהש ול ורמאו דגנתמה לא וכלה ,שדוקב וכרדכ ,ותדובעב
ודגב יפנכב וזחאו ודגנ וינפ ךפה ותובהלתה לדוגב ברהו .ברה ירחא דמעו שיאה אב .ןיבי ובללו
דוע לכ חרבו ,ודי תחתמ טלמיל שיאה ותוא לכי היה אל טעמכש דע ,תסנכה תיב יתכרי לכב וררגו
.וברקב ותמשנ

.םהירבדל ןימאמ היה זא

הנשה שאר לש הרשע הנומש םדוק .6
ברה רמזמ היה הנשה שארב הרשע הנומשה תחיתפ םדוק יכ ,תמא ידיגמ יפמ לבוקמ
:דחוימ ןוגינב ולא םירבד בושטידרבמ

ןושערי לואש ירד םע םוהת ירד .ךמש תמיאמ ןודעריו ןודחפי הטמ ירד םע הלעמ ירד"
קחצי יול ,ינא ןכל .ךמשל ורמזיו וננרי ןדע ןג םוקממ םיקידצ לבא .ךיניד תמיאמ ןוזגריו
?רבדת ימל :רבד - ?לארשי לצא ךל המ :יתשקבו יתליפתב ךינפל יתאב ,בושטידרבמ
- !לארשי ינב תא ?הוצת ימל :וצ - !לארשי ינב לא ?רמאת ימל :רומא - !לארשי ינב לא
לצא ךל המ :ךתוא לאוש ינא ןכל - !לארשי ינב תא ?ךרבל הווצמ התא ימ תא :וכרבת הכ
אלא ?לארשי לצא ךל המ .םינידמ ,םילאעמשי ,םיסרפ ,םידשכ המכ ךל שי אלה ?לארשי
".'וכו ךורב ןכבו ,םוקמל םינב וארקנש לארשי ןיביבחש ,עמשמ ?יאמ

:רחא חסונ

!םלוע לש ונוביר ,ךל אבט ארפצ"
.לארשי ךמע דצמ הרות ןידב ךילא יתאב ,בושטידרבמ הרש ןב קחצי יול ,ינא
?לארשי לצא ךל המ
.לארשי ךמע לע ךמצע תלטה המל
."לארשי ינב לא וצ" - אוהש ןינע לכב
."לארשי ינב לא רבד" - אוהש ןינע לכב
:םלועב שי תומוא המכ ,ןמחרה בא
.םימודא ,םילבב ,םיסרפ
?םירמוא םה המ םיסורה
.רסיק אוה םהלש רסיקה -
?םירמוא םה המ םינמרגה
.תוכלמ אוה םהלש תוכלמה -
?םירמוא םה המ םילגנאהו
.רסיק אוה םהלש תוכלמה -
:רמוא ,בושטידרבמ הרש ןב קחצי יול ,ינאו
!אבר הימש שדקתיו לדגתי -
:רמוא ,בושטידרבמ הרש ןב קחצי יול ,ינאו
,ימוקממ ,ןאכמ זוזא אל
,ץקה היהיש דע
.תולגל ףוס היהיש דע
"!אבר הימש שדקתיו לדגתי

היכוב השיא .7
ימיב ךתא יתירב תא ינא יתרכזו רמאנו" קוספה לא ואובב תונורכיז ףוסב הנשה שאר לש ףסומב
תדחוימ העונתו הפיו םיענ ןוגינב בושטידרבמ ברה רמא ,"רמאנו םלוע תירב ךל יתומיקהו ךירוענ
:ןושלה הזב
.שילש תועמדב הייכוב תחא השיא ילא האב ,הנשה שאר םדוק ,תחא םעפ -
"?יכבת יכ ךל המ" :היתלאש
"!דואמ באוכ ישאר" :יל הריזחה
דוע ךשאר באכי יכבת םא ,יכבת לא" :הל יתרמא
."רתוי םיאב םיארונ םימי הנה ?הכבא אל ךיא" :יל הריזחה
אל אמש ינא תארייתמו דיחי ןב יל שיו ."ןידב הכזי
ריקי ןב לע טרפבו ,ונב לע םחרמ בא לכ" :הל יתרמא
םא םירפא יל ריקי ןבה :בותכש ומכ ,הזכ ." 'ה םואנ ונמחרא םחר ...םיעושעש דלי

לטבמ קידצו רזוג ה"בקה .8
יכ ,תמא הניא דסחב אלש ,לוכיבכ ,ונילע רוזגת םא יכ - ,"תמאב וילע בשתו ךאסכ דסחב ןוכיו"
.ונוצר השועו ויבא לע עגעגתמה ןבכ ,הריזגה לטבנו רוזגנ רודה ידיסחו םיקידצ ונחנא

ללפתהל עדי אלש ידוהי לש תיבפלא ןמ תוליפת רבחמ ה"בקה .9
,"חרק ינבל חצנמל" םימעפ 'ז ורמא .וכרדכ ,עקותה בושטידרבמ ברה היה הנשה שארב םעפ
תא ברה חינה הנהו .בישקמו דמוע םלועה ."רפוש לוק עומשל" הכרבהו "יתארק רצימה ןמ"
.ודימ וחינה בושו רפושה לטנ בוש .םיניתממו םיהמת םידמוע ויה .םבמבמ ליחתהו ודימ רפושה

:עידוהו הקיתשה ברה קיספה ...וניתמה
.ללפתהל עדי אלו ם"וכעה ןיב יובש וימי לכ היהש ידוהי בשוי תסנכה תיב תלד לצא ,הטמל
,ע"שבר" :ה"בקה לא הנפ ךכ רחא .הכוב היה הליחתמ .האנק אלמתנ םיללפתמ לכה הארשכ
ךמצעב ךל רבחת התאו 'וכו ד ,ג ,ב ,א ךל רמוא ינא .תופיה תוליפתה לכ לש ןרוקמ עדוי התא
".התואנה הליפתה
.ןיתמהל ךירצ .םדא ותוא לש תיבפלאה ןמ תוליפתה לש ןרוביחב קסועו לוכיבכ ול בשוי וישכע

םירופכה םוי ברעב .10
חוכבו .החמשב יורש דימת היה בושטידרבמ ברהש רפס ,ותדכנ לעב היהש זיכסינמ ברה
.וישעמ לכב ויתוליפתב למע היה החמשה

.דואמ תופי תועונת ויפמ ואציו הדועסב בסמ היהשכ רופיכ םוי ברעב ונקז ונתוחל האר תחא םעפ
.רתוי אלו תועמד יתש קר ויניע וגלז ךכ רחא

לארשי לע הצלמה .11
:תסנכה תיבב רמוא היה םירופיכה םוי ברעב
היתשלו הליכאל יעישתה םוי תתנו ,הרפכלו תינעתל רושעה םוי ונל תתנ ,םלוע לש ונוביר"
ןיא .שיא םהמ דקפנ אל ,תסנכה תיבב םיאצמנ דחאכ םלוכ לארשי ךמע ,האר .החמשלו
םידמוע םלוכ .ולכאמ בור תמחמ ותיבב בכוש םהמ דחא ןיאו ,וניימ םדרנ רוכש םהמ דחא
".וזל המוד תרחא המוא דוע שי םאה .ךינפל

:רחא חסונ
:רמאו ת"ישה לא הנפ "ירדנ לכ" םדוק
ברעה ינפלש םויה לכ תותשלו לוכאל הווצמ יכ ,םייוגל תרמא וליא !םלוע לש ונוביר"
.ךינפל ללפתהל דחא ןינמ וליפא ברעב היה אלו הרכשל םלוכ םיתוש ויה ,הזה שודקה
.ידמ רתוי לכאש םהמ דחא ןיא ,רוכש םהמ דחא ןיא :שודק םע אוה לארשי ךמע קר
."ךינפל םיפחי םידמועו ךשדקמ תיבל ואבו וסנכתנ םלוכ

"ירדנ לכ" םדוק השעמ .12
תיבל אב .ומצעב הביתה ינפל רבוע היה םיארונה םימיבש שדוקב וכרד היה "יול תשודק"ה
:אלפתמ םלועה היה .קתושו הביתה ינפל ןמז המכ דמוע היה ."ירדנ לכ" תליפתל תסנכה
לע ףכב תוכהל :ההותו דמוע היה שמשה םג .ללפתמ וניא אוהו תונליאה ישארב רבכ המחה
.זיעמ וניא - ללפתהל ךירצש זירכהלו המיבה

"?תסנכה תיבב ונשי טייחה ליריב" :לאשו שמשה לא וינפ ברה הנפה תוהש רחאל
"!ואל" :שמשה רמא
."תסנכה תיבל והארקו ךל" :ול רמא
לש ןהיתוליפת בכעמ התא המל ,ליריב" :ברה ול רמא ,אבשכ .טייחה ליריבל ארקו שמשה ךלה
"?לארשי
היהיו ןידיש ימ יל ןיא ?השעא המו" :ליריב ול רמא
."וניניב קסופה
ךכיפלו ,ונמיה ול התיהש העיבת תמחמ ,ןידל םוקמה תא ןימזמ היה ליריבש אוה היהש השעמהו
השענ ןודנ ןיא ירהש ,םירופיכה םויב לארשי תא טופשל שובכה אסכ לע בשיל לוכיבכ לוכי היה אל
".ןייד
.ןייד אוצמל יל השקו ,לוכיבכה םע הרות ןיד יל שי ,יבר" :דוע רמאו ליריב הנע רובד ידכ ךותו
."וניניב עירכמ ותלעמ היהי .ותרות תלעמ לע ךומסל ינא םיכסמו יתכלמנ וישכע

:ויתונעט ודצמ הצרמ ליריב ליחתה
.ךכ היה רבדה"
אובאש ץיבוקשונאימ ץירפה ירחא חלש .ץוחב רירק השענ .ןפוסל םיברק ויה ץיקה ימי
ילע הווצו רמוחה ץירפה יל ןתנ .יתכלהו קלחמהו םירפסמה יתלטנ .תרדא ול רופתל וילא
תב יל שיו ,םינבב לפוטמו ינא ינע ינאו .תופי תודלוח יל ןתנ .הבחר תרדא ול תושעל
אינודנ תצק היהי .תודלוח רשע יל רתייא :תעד רמג ידיל יתאבו יתבשח .הקרפל העיגהש
רמג רחאלש אלא .יתרייש תודלוחה רשעו ,הכלהכ תרדאה יתרפת :יתישעו יתרמא .יתבל
הצע האב ךכ ןיב ?םשמ ןלטלטא ךיאה ?תודלוחב השעא המ :ההותו דמוע יתייה הדובעה
הווצ .ןיבורמה יכרצ לעו יבצמ עור לע וינפל יתלבקו ץירפה לא יתאצי ןמז הזיא ינפל :יבלב
.הכותב ללח יתישעו תוכיכרה הכותמ יתאצוה ,רכיכ התוא יתלטנ .הלודג םחל רכיכ יל ןתיל
יכרדל יתאציו קשה ךותל רכיכה יתלשלש ,תודלוחה תא רכיכבש ללחה ךותל יתסנכה
.ירחא ןיצר .ירחאמ תועמשנ סוס תוסרפ לש תורהד הנהו ,יצחו לימ וא לימ יתרבע .התיבה
:בשוחו ינא רהרהמ .ןיתממו ינא בשוי ימצעבו ,חיש תחת רכיכה םע קשה יתנמטו יתזרדזנ
עדוי ימ :יתמשנ החרפ '!רוזח ליריב' :רמואו בכורה אב הנהו ?רבדה רשפא דצ הזיאמ
לכ הנהו .דחפתמו ילוכ תתרמ ץירפה ינפל יתדמע ףוסבל .שורד ינא ןיינע הזיא תמחמ
ךלוה .התיבה בוש יל יתרזחו ילתה יתרפת .תרדאב ילת רופתל יתחכשש ינפמ היה שערה
,םוקמ ותואל יתאב .ןמיס םש יל יתישעשו קשה םש יתנמטש םוקמה ותוא ךרד הרזחב ינא
.ונניא קשהו

אוה :לוכיבכה לש ויתולובחתמ אלא הז ןיאש יתנבה ףוסבל .רבדב רהרהמ יתייה הברה
.ץירפה לצא תודלוח בנוג אהי "ונתרחב התא" ללכב אוהש ימש ,הצור וניא ,לבוס וניא

התא" ללכב תויהל הצור יניא .יכונא הז המל ,ןכ םא :םכסה ידיל יתאבו יתסעכ זא
'!לוכאל בשו ךידי לוט ,ליריב' :הרמא ,תיבל סנכנ ילש הנקזה ינתארשכ ,ףכת ."ונתרחב
,ןוזמה תכרב יתכרב אלו העבשל יתלכא .םידי תליטנ ילב לוכאל יתבשי ,סיעכהל ,ינאו
ואב .ןכ םג יתללפתה אל רחמל .הנישה םדוק עמש יתארק אל ,בירעמ יתללפתה אל
.רפוש תעיקת עומשל יתכלה אל הנשה שארב .תוחילסל יתכלה אל - תוחילסה תומי
."ונתרחב התא" ללכב תויהל הצור יניא :יתרמג תחא

.הליחמו החילס םוי ,שודקה םוי אב הנה לבא
ןחלס אוה ירה ומצעב אוהו ליאוה ,ול חולסל ינא חרכומ ירה וישכע :יתעדב יתבשייתנ
תוריבע ןוגכ ,רפכמ םירופיכה םוי ןיאש םירבד שי :דחא יאנת יל יתדמעהש אלא .ןלחמו
לוחמיש ,הנתמ ינא דחא יאנת ינאו .המודכו ,בושאו אטחא רמואה וא ורבחל םדא ןיבש
יניא - ואל םיאבו ,אל ינא לוחמא - לכה לוחמי אוה םא :יתעדב יתמכסה ךכ .לכה אקווד
...לחומ

"?יתקדצ אל םאה :יבר יל דיגי וישכע

:ןושלה הזב קספו בשייתנ ,ולא תונעט יול תשודקה עמשש רחאל
"!ןידב הכזת התא .ןרתוו אהת לאו אוהש לכ זיז ףא ךתמכסהמ ,ליריב ,זוזת לא .תקדצ ,תקדצ"
."ירדנ לכ" ללפתהל ברה ליחתה דימו

"ךירבדכ יתחלס 'ה רמאיו" .13

:ברה רמא תחא םעפ
."יתחלס 'ה רמאיו" רמול חוכ ונב ןיא ונא ,םלוע לש ונוביר"
.רבד םוש רמול חוכ ןיא ונב יכ ,"יתחלס" התא רומא


:ארקו ,םלועה תא קיתשהל ףכב הכה ,"ירדנ לכ" רחא תסנכה תיבל קחצי יול 'ר סנכנ תחא םעפ
" '!ךירבדכ יתחלס 'ה רמאיו' ןכבו ,םלועל הלואג איבמ ורמוא םשב רבד איבמה לכ ,יתובר"

םירופיכה םויב .14
.םיארונ םימיב בושטידרבמ ברה לצא היהש 'ה ארי דיסח רפס

ותוקיבדב לפנ "תחא ,הנומ היה ךכו" ורמאב ףסומ תליפתב הדובעה תעשב רופיכ םויב תחא םעפ
לכ יכ ואר .וררועל וליחתהו ,דואמ הברה ההתשנ לבא .וכרד ןכ יכ םעדיב הז לע ודרח אל .הצרא
ותוא והיבגה חרכהב .ליעוה אלו ,תולועפ ושעו םיאפור ואיבה .שממ תמ אוה יכ ,םניחל תולועפה
וליחתהו ,החנמ ךכ רחאו ,ףסומ תליפת ושרדמ תיבב ורמג .והוביכשהו ורדחל והוסינכהו ץראהמ
קעצו הביתה לא שרדמה תיב ךותל ותובהלתה בורב ץרו ברה ץפק םואתפ .הליענ ללפתהל
.רדסכ האלה ללפתהו ,"תחאו"

םלועב טילשה אוה ימ .15
םיללפתמה לא הנפ הליענ תליפת םדוק ןושארה רופכ םויב ,ןואילופנ לש תולודגה ויתומחלמ ןמזב
:רמאו
,ולוכ םלועה לכב טילשה אוהש המדמ תפרצ רסיק ןוילופנ
"!אבר הימש שדקתיו לדגתי" :רמוא ,בושטידרבמ קחצי יול ,ינאו

הליענ תליפת .16
:הבוצע חור תארשה םלועל התיה הליענו החנמ ןיב היה ךושחו ןנע םוי ,םירופיכה םויב תחא םעפ
ושגינ אלו תרחואמ התיה העשה .תוער תוריזגו תופירש ,תופגמ המכ ויה הרבעש הנשה ךשמב
"?הליענ ללפתמ ךניא עודמ" :ןזחה לא ברה הנפ .הליענ ללפתהל
."רובצ חילשכ שגיל ינא ארייתמ .'שעממ ינעה יננה' רמול יל יד אל ,יבר" -
"!הליענ ללפתה" -
."רוביצ חילש תויהל יאדכ יניא !יבר אל" -
.ינא ללפתא" ,ברה חתפ ",ןכ םא" -
:ןיפילח ,ע"שבר ,ךמע השעא
.הרפכו הליחמו החילס ןתית התאו םיעשפו תונווע םיאטח ךל ןתא
?הוושב הווש ןיפילח ךמע השעאש התא רובסו
.ינוזמו ייח ינב :ךלשמ תפסות ןתית דועש ינא הצור .תיעט
!ןמחר בא ,תווצמבו הרותב ןיקסועש םינב - ?םינב עמשמ המ
!ךוחבשי יח יח ,ןמחר בא ,'ה ךודוי יח יח - ?םייח עמשמ המ
!ןמחר בא ,'ה תא תכרבו תעבשו תלכאו - ?ינוזמ עמשמ המ
?ןמחר בא יסוחיי אוה המ התא עדויו
,םיהולא ןכ םג אוה םהיהולאש םירמוא - םייסרפה ,םילבבה ,םידשכה - םייוגה לכ
"...אבר הימש שדקתיו לדגתי :רמוא ,קחצי יול ,ינא לבא -

לארשי ללכל הנתמב חוורה ןתנו תורסרס לש קסעב חיורה יול תשודקה .17
יול תשודקה ברהש תמחמ ,תסנכה תיבמ םהיתבל םלועה וכלה אל םירופיכה םוי יאצומב םעפ
רתויה רוסרסה תא איבהל חלשו ,לספסה לע ול בכש הליפתה רחא ףכת .תסנכה תיבב ראשנ
.בושח רתויה רוסרסה וילא ואיבהל וכלה .םירחסמה לכב יקב אוהש ,ריעבש לודג
"?תורסרסב התא יקב" :ברה וילא הנפ ",שביל" -
"הז ןיינע לש וביט ינא עדוי יאדו" -
"?רמג ידיל ךימימ תאבה לודג קסעו" -
."ידי לע ורמגנ םילודג םיקסע המכ .יבר ,יאדו" -
םע קסע םויה יתרמג .יתישעש הלודג תורסרס ןיינעב ךוותמה התא אהתש ינא הצור ,ןכ םא" -
החילס לע ןיפילחב םיעשפו תונוועו םיאטח ול יתתנ :לארשי ןיבו וניב ןיפילח לש קסע ,לוכיבכה
"?תורסרס רכש ךתעדל יל עיגמ המכ .הרפכו הליחמ
."ויוושו וביט עדוי יניאו ,אד ןוגכב קסע יל היה אל םלועמ .יבר ,תמאב" :רוסרסה ריזחה
םיכסמ ?המ .ינוזמו ייח ינב :יתדובע דעב עבותו ימצעב ינא קסופ" יול תשודקה רמא ",ןכ םא" -
"?וז תורסרס לע התא
."ךכ לע םיכסהל שיו שי יאדו" -
."לארשי ללכל הנתמב וז יתורסרס ןתונ ינאו" ברה ארק "ע"שבר ,ונ" -
.םהיתבל םלועה וכלה ךכ רחא

ידורבב םירופיכה םוי .18
"!ללפתהל ידורבל עס" :ול רמאו "יול תשודק"ל לודגה דיגמה חלש הבושתה ימי תרשעב םעפ

שקבמ ינא" :רמאו ,םולש ול ןתנ .תוילגרמ ןמלז םירפא ברה והאר םירופיכה םוי ברעב .ידורבל אב
."הדועסה לא יל אוביש ודובכמ
.הדועסה לא וילא ךלה
."תקספמה הדועסל םג אוביש ודובכמ ינא שקבמ" :בוש ןמלז םירפא 'ר ול רמא ךכ רחא

תילטה שבל ,הינסכאב דעס .תקספמה הדועסל וילא ךלה אלו בשייתנ "יול תשודק"ה לבא
,תסנכה תיבל םלועה אב .הביתה ינפל תסנכה תיבב ול דמעו ושאר לע תילטה לשלש ,לטיקהו
.ותילטב ףטועמ הביתה ינפל דמועש ידוהיב חיגשה אלו ולשב קוסע היה םדא לכ לבא
.וארי אל וינפו ותילטב ףטועמ הביתה ינפל דמועש םדא ותואב םלוכ ושיגרה ."ירדנ לכ" ןמז עיגה
המיא וילע הלפנ ותכילה תעשב לבא ,שמשה ךלה .הביתה ינפלמ ךליש ול דיגיש שמשל וחלש
המיבה לע הכי שמשהש ורמגו ונמנ .דחפו המיא ןכ םג וילע הלפנ - יאבגל וחלש .רזחו דחפו
.רוביצ חילשל םוקמ הנפיו הביתה ינפלמ םדא ותוא ול ךלי אמתסמו - !"ירדנ לכ" וללפתה- :זירכיו
."ירדנ לכ" רמוא ליחתהו ,ומוקמ בזע אל ותילטב ףטועמה לבא .ךכ ושע
.םיליהת רמאו ליחתה ףוסבל .דוחייה רישו םיליהת ירומזמ 'ד רמא ,בירעמ םג ללפתה ךכ רחא
םהל וכלה םיליהת תרימא רחא .הבושתב ןירהרהמ ויה םלועהו .אוה ימ םיעדוי םניא ןיידעו - רמג
.דמועו דמוע אוהו ,התיבה ךלהל הזו בכש הז :ומוקמל שיא
ללפתה .הליענו החנמ ,ףסומ ללפתה .תירחש ללפתה .ומוקממ זז אל .דמוע אוה :ואר תירחשב
.ותילטב ןמזה לכ ףטועמ היה יכ ,אוה ימ וב שיגרמ םלועה ןיאו ,בירעמ םג
חרוא סינכהל םישקבמ םלועה וליחתה .וחרוא הז ירה :ןמלז םירפא 'ר וריכה .תילטה ריסה ףוסבל
.ותיבל והחקלו וחינה אל ןמלז םירפא 'ר לבא ,הז

"!קלוד יבל ,יוא ,יוא" :קעוצ ליחתה הלדבה רחא
"!קלוד יבל" :תחאב אוהו ,הקילדה קיתשהל ידכ ,הקיתמ ינימ ול ונתנ
."ךרוצ ןיא" :רמאו םחור תא עיגרה אוה לבא ,אפורל אורקל ךירצש ורמא
."הכוס תכסמ יל ונת" :שקב
:ורקבל ןמלז םירפא 'ר וילא סנכנ םכשה רקובב .דמולו הלילה לכ בשוי היה
"?ךמולש המ"
"!יבל ררקתנ ,םשה ךורב" :ריזחה
.הכוס תכסמ םויסל ןיפד הנומש ול ראשנ דוע

חספב .19
ךפהמו ןחלושה תחת ררגנ היה "וז הצמ" ותרימאב חספ תוליל לש םירדסה לא ותבישי תעשב
לטיקו תוסוכו תוצמו שדח ןחלוש ול חכומ היה רבכ וילא וחור בוש דעו ,תווצמהו תורעקהו רדסה
,רבד הזיאב ומצע היחמש ימ ומכ ,תדחוימ המיעט ןימב "וז הצמ" רמואו וב שבלתמ היהו ,רחא
."וז הצמ ,א ,א" :ןושלב

:בושטידרבמ ברה ול רמא .ןדפקו סינטסיא היה ךורב 'רו ,זוביזממ ךורב 'ר לצא היה תחא םעפ
חרוטל ותלעמ לע היהא אלש ידכ ,ודגנכ ינשה רבעמ ןחלושה לא בשיל הצור ינא ,יתבל ךורב 'ר"
."יתועונתב

בחורב ןחלושה ורדס .תאז ול דיגהל הצר אל ומצעב אוה יכ ,וז ותעצהמ האנה היה ךורב 'רלו
ברהו דחאה בחורב ךורב 'רו ,ןורחאה הצקב בשוי בושטידרבמ ברה אהיש ידכ ,ךרואב אלו
בושטידרבמ ברה בהלתנ איצומה תכרב וכרבשכ םלוא .הז דגנכ הז ,ינשה בחורב בושטידרבמ
.ןחלושה לעש תויחולצהו תוסוכה רבישו לבלב אליממו ןחלושה לע ץפקו

תינעתו ברה .20
והזש רמוא היהו תוינעת יפוגיס בישחמ היה אל בושטידרבמ ברהש ,זיכסינמ ברה רפס תחא םעפ
.ךרבתי םשה תדובעמ וענמל חומה שילחהל רציה תתסה דצמ
לע אלה וירבאמ דחאב ינשה תא הכא םא :רמאו דחא םכחתנ .ומחלנש םינשל :הז לע לשמ רמאו
.ופוג לכ חצנא אליממ הז ידי לעו ,וחומב ונעגפאש בטומ .דחא רבא אלא וב דיספא אל הז ידי

.וירחא ץורי אליממו ,םדאה חומ תא שילחהל ידכב ,תונעתהל ץעיימ רציה םיקרפל ןכ

לארשימ םדא לע תוכז דמלמ יול תשודקה .21
ותדובע השוע דחא םימ באוש הנהו האר .בוחרב יול תשודקה ךלהמ היה באב העשתב םעפ
.השעמ תעשב לכואו

"?םויה תינעת יכ ,ינב ,תחכש יאדו" :ול רמאו וילא שגינ
"!ואל" :ול רמא
"?באב העשת םויהש תחכש יאדו ,ןכ םא" -
"!ואל" :ריזחה
"?תונעתהל ךילע השקו ,בלה תשלוח ךל שי יאדו ,ןכ םא" -
"!ואל" :בוש ריזחה

לע ףא :לארשי ךמע לש תמא תבהא העיגמ ןכיה דע האר ,ע"שבר" :רמאו םימשל ויניע ברה הלת
"!רקשל הצור וניא םוקמ לכמ ,הריבע לארשימ םדא רבועש יפ

אמלע ארמד ןיליפת .22
:ןושלה הזב רמא ,שדוקב וכרדכ ,לארשי דעב הבוטה ותצלמהב תחא םעפ
.בוט ירה ,םתאטח אשית םא .לארשי לש םהיתונווע לוחמל התא חרכומ ,םלוע לש ונוביר"
אצמנש המ יפ לע ,ןילוספ ןיליפת לוכיבכ שובל התאש דוסה הלגא ,םולשו סח ,ואל םאו
ארמד ןיליפתבו .וזוע עורזבו ונימיב 'ה עבשנ רמאנש ,ןיליפת חינמ ה"בקהש ןינמ :ארמגב
אל ו"ח םהיתונווע לוחמת אל םאו .ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימ - ?והב ביתכ המ אמלע
".םירשכ ןניאש ןיליפת חינמ לוכיבכ ןכ םאו ,דחא יוג םיארקנ ויהי

םוקמל ידוהי לש ותבהא .23
דמוע ןיליפתו תילט שובל ידוהי הלגע לעב יול תשודקה האר תירחש תליפת תעב רקובב םעפ
:ארקו החמש אלמתנ .תפזב הלגעה ינפוא השעמ תעשב חשומו הליפתב
וניא םינפואה תחישמ תעשב וליפא :ךילא ידוהיה לש ותבהא הלודג המכ האר ,םלוע לש ונוביר"
."ךממ תעד חיסמ

הנווכ הכירצ הליפת .24
:םולש םהל ןתנו םיתב ילעבהמ םידחא לא ברה שגינ ,הרשע הנומש תליפת רחא ,תחא םעפ
.םהיניעב ארזל היהו הזה רבדה לע םישנאה והמת "!םכילע םולש !םכילע םולש"
תייה התא .םכיקסע רבד לע םתבשח הליפתב םכדמעב אלה ?ואלפתת הז המ" :םהל רמא
,םכתעיסנמ םתאב אלה הרשע הנומשה תא םתרמג רשאכ ןכל .תינולפ ריעב - התאו ,תינולפ ריעב
."םולש םכל ןתונ יננהו

הזימר לכ ןיבמ ה"בקה .25
םש ונל .בושטידרבמ ברה אוהש וריכמ םדא םוש היה אלו ,ןולמב ךרדב קחצי יול 'ר ןל תחא םעפ
דחא גוז אלא ןולמב םש היה אלו ללפתהל וצר םכשה רקובב .דירי הזיאל ועסנש םירחוס הברה
ויה יכ ,ורבחמ ורבחו ורבחמ דחא ופטחו ,תוריהמב ללפתהו ןיליפתה דחא לכ שבל .ןיליפת לש
שי ,ןאכל ושג ,םכמ השקבב" :םיכרבא ינשל ברה ארק הליפתה תא ומייסש רחא .דיריל םיזפחנ
."רבד םכמ לואשל יל
םיקעוצ םה .אצויכו "רוו ,רוו ,רוו ,אמ ,אמ ,אמ" :למלממ אוהו ,ויפב המ עומשל וצרו וילא ושגינ
.םהינפל עגושמ שיא יכ ובשח .הלאה תונושלה ןמ דחאב אוהו ,ויפב המ םהל ררבל וילא
ינפל הליפתה לכ םתרמא הז ןיעמ ןושלב אלה ?הז ןושל םיניבמ םתא ןיא" :םהל רמא ףוסבל
"!ללכ תויתוא ךותיח ילב ,אוה ךורב ,םימלוע לכ ארובה
,תויתוא לש רובידה ךותיח דוע ול ןיאש ותסירעב חנומה קונית ודובכ האר" :םיכרבאה ול ובישה
אל םינובנהו םימכחה לכ קוניתה לא ושגיי םא ?אצויכו ,הב ,אמ ,הפב הרבה לוק השוע אוה אלא
שקבמ אוהש ,ויתועונת וזמרי המל וניבי דימ ומא וא ויבא וילא ושגיישכ לבא ,שקבמ אוה המ ועדי
לוקב קר וליפא וניתוזימר לכ ןיבמ ,וניבא אוהו ,םוקמל םינב ונחנא הנה .אצויכו ,בלח וא םימ
."ונלש הרבה

הלאה םירבדכ דיגה הז רחאש םיארונה םימיבו ,וז הבוט הצלמהב חומשלו דוקרל ברה ליחתה
.לארשי ללכ רובע ויתונעט תעשב

ולאל ולא ןיב המ .26
.תונוזמ םינש עברא ונתוח לצא לכוא היהו בושטידרבמ ברה לש ותדכנ םע יושנ היה זיכסינמ ברה
תא ריעה הנהו ,תוצחב דמעשכ בושטידרבמ ברה רחא זיכסינמ ברה טיבמ היה תחא םעפ
םהל היה אלש םיחרואה לכ םש םינשי ויהש ,ץחרמה תיבל ךלהו ודיב ףורש ןיי חקלו ותרשמ
רכזנשכ לבא .ידוהיה הצרתנ "!ש"יי טעמ אנ התש" :רמאו וריעהו ידוהי שיא לצא אב .הינסכא
,וריעה .ירכנ דחא דצמ ברה אצמ .תותשל הצר אלו ברס ,ךרבל םוקמו םידי תליטנל םימ ול ןיאש
.אוה ךורב ,רצויל ךרביש ילבמ ,ומוקמב ש"ייה ירכנה התש ףכתו

ולא ןיב המ האר ,םלוע לש ונוביר" :רמאו תובהלתהב ןעטו ותיבל המוצע החמשב ברה רזח
."ולאל

הבושתל םיעשר עבות ברה .27
:ול רמאו ודגבב והספת .ריעה טפושו ףיקתו םילא רבג היהש ,דחא עשר םדאב עגפ תחא םעפ
הבושת השעת םא ,לודג הריבע לעב התאש רחאמ יכ ,ךב הלודג האנק יל היהי הזו ,ךב רוזח"
."ינממ רתוי תויכז ךל ויהיו תויכזל ךיתונודז לכ וכפהתי זא


לפרק הבא         חזרה לתוכן         לפרק הקודם