םינצבק העבשב השעמ

תוישעמ ירופיס
בלסרבמ ןמחנ יבר

גרבנזיא הדוהי :רידהה:רמאמה ןכות
רעיב
רעיב םיחכשנ תקוניתו קונית
לכוא םידליל םינתונ םינצבק העבש
תובדנ םיצבקמ םידליה
םידליה תנותח
ןושארה םויב
רוויעה לש ורופיס
ינשה םויב
שרחה לש ורופיס
ישילשה םויב
הפה דבכ לש ורופיס
יעיברה םויב
ראווצה םוקע לש ורופיס
ישימחה םויב
ןביגה לש ורופיס
ישישה םויב
םיידיה קתושמ לש ורופיס


רעיב
רעיב םיחכשנ תקוניתו קונית
םש ודביאו רעי ךרד ורבע םתחירב ךרדבו .םלוכ וחרבו ,הנידמ הזיאב החירב היהו ,םויה יהיו
.לוכאל המ םהל היה אלו ,םינש שמחו עברא ינב ,םינטק םידליה ויה ןיידעו .הדליו דלי :םידלי ינש
.וכבו וקעצו

וילא ברקתהל םידליה וליחתה .םחל םהב אשונש ולש םיקשה םע דחא ןצבק םלצא אב ךכ ךותב
.ולכאו ,לוכאל םחל םהל ןתנו ,וירחא םיכורכ תויהלו
?ןאכל םתאב ןכיהמ :םתוא לאש
.םינטק ויה יכ ,םיעדוי ונא ןיא :ול ובישה
.ומע םתוא חקייש ונממ ושקבו ,םהמ ךליל ליחתה
רחאמ :אלפ םלצא היהו .רוויע אוה הנהו - ולכתסה ךכ ךותב .ימע וכלתש הצור יניא :םהל רמא
?ךליל עדוי ךיא ,רוויע אוהש
.ול ךלהו לוכאל םחל דוע םהל ריאשהו ,ותומכ םינקז ויהיש ,ותומכ ויהיש םכרב

לכוא םידליל םינתונ םינצבק העבש
.לכוא םהל ןתל ,ןאכב רוויע ןצבק םהל ןימזהו ,םהילע חיגשה ךרבתי םשה יכ םידליה ולא וניבהו
רקובב .םש ונלו הליל השענ ךכ-רחא .לכוא רובע קועצל וליחתה בושו ,םחלה םלצא הלכ ךכ-רחא
.םיכובו םיקעוצ ויהו ,לוכאל םהל היה אל ןכ-םג

םהל ןתנו .עמוש וניאש םהל רמאו ,וידיב םהל הארהו ,וילא רבדל וליחתהו .שרח ןצבק אבו רזחו
.הצר אלו - ומע םחקייש ןכ-םג וצרו .םהמ ךלהו ,לוכאל םחל ןכ-םג
.ול ךלהו ,םחל םהל ןכ-םג ריאשהו ,ותומכ ויהיש ןכ-םג םכרב

היהו ,ומע רבדל וליחתהו .הפ דבכ ןצבק םלצא אבו רזחו ,וקעצו ורזחו ,םלצא םחלה הלכו רזחו
.םירבדמ םה המ עדוי היה אוהו ,ונושלב םגמגמ היה יכ רמוא אוה המ ועדי אלו ,ונושלב םגמגמ
.ותומכ ויהיש םכרבו ,ול ךלהו ,לוכאל םחל םהל ןתנ

.םוקע וראווצ היהש ןצבק אבו רזח
.תנביג לעב ןצבק אבו רזח
.םידי קתושמ ןצבק אבו רזח
.םילגר קתושמ ןצבק אבו רזח
.ותומכ ויהיש םכרבו ,םחל םהל ןתנ דחא לכ

תובדנ םיצבקמ םידליה
דע ךרדה התואב וכלה .ךרדל ואבש דע ,בושיל ךליל וליחתה .םלצא םחלה הלכו רזח ךכ-רחא
םהל ונתנו ,תיבל וסנכנו ורזח .םחל םהל ונתנו םהילע םימחרמ ויהו ,תיבל וסנכנ .רפכל ואבש
.םיחתפה לע םירזחמ ויהו .ןכ-םג
םירזחמ ויהו ,םילודג םילימרת םהל ושעו .דחיב דימת ויהיש םהיניב ורבדנו ,םהינפל בוט הזש ואר
.תונותחלו הלימ תירב תדועסל :תוחמשה לכל וכלהו ,םיחתפה לע

םיבשוי םהש ךרדכ םינצבקה ןיב ובשיו ,םידיריל וכלה .םיחתפה לע םירזחמ ויהו ,תורייעל וכלה
וריכה םלוכ יכ ,םינצבקה לכ לצא םימסרופמ םידליה ויהש דע ,הקדצה תספוק םע תואבטצאה לע
.רעיב ודבאש םידליה םה ולאש ועדיו ,םתוא

םידליה תנותח
תעד לע הלע .ןכ-םג וכלה םידליהו ,םינצבקה םשל וכלה .הלודג ריעב לודג דירי היה דחא םעפ
.וז תא הז ואשייש ,םידליה ינש ולא תא וכדשיש םינצבקה
םישוע ךיא לבא .ךודישה ורמגו ,םלוכ יניעב דואמ רבדה בטוה - םינצבק תצק תאז ורבדש ףכת
לכ םשל וכלי ,ךלמה תדלוה םוי לש הדועס היהי ינולפ םויבש רשאב וצעייתה !?הנותח םהל
.היה ןכו .הנותח ושעי הזמ ,םחלו רשב ,םש םמצעל ושקביש הממו ,םינצבקה
םחלו רשב :הדועסה ןמ רייתשנש המ וצביק םג ,רשבו םחל םהל ושקבו ,םינצבקה לכ םשל וכלה
םשל וסנכנ .לבזו רפעו םינקב ותוא וסיכו ,םישנא האמ קיזחמ היהיש לודג רוב ורפחו וכלהו ,תולחו
.דואמ דואמ םש םיחמש ויהו ,הפוחל םתוא וסינכהו ,םידליה ולאל הנותח םש ושעו ,םלוכ
םתויהב ךרבתי םשה םהמיע השעש םידסחה רוכזל וליחתהו ,דואמ םיחמש ויה הלכהו ןתחה םג
.רעיב
ןושארה םויב
?רעיב םחל ונל איבהש ,רוויעה ןושארה ןצבקה תא ןאכל םיחקול ךיא :דואמ םיעגעגתמו םיכוב ויה

םכלצא יתאב הנה !יננה :רמאו הנע ,רוויעה ןצבקה ירחא דואמ םיעגעגתמ ויהש ךותב ,דימו ףכת
,הזב םכתא יתכרב הליחתב יכ !ינומכ םינקז ויהתש ,השרד תנתמ םכל ןתונ ינאו ,הנותחה לע
.ינומכ םיכורא םייח ויחתש :השרדל הרומג הנתמב תאז םכל ןתונ ינא וישכעו

ןיע ףרהכ ילצא הלוע וניא ,ולוכ םלועה ןמז לכש קר ,ללכ רוויע ינא ןיא ?רוויע ינאש םירובס םתאו
וניא םלועה ןמז לכש רחאמ ,םלועה לע ללכ תולכתסה םוש ול ןיא יכ ,רוויעכ המדנ אוה ןכ לעו)
,דואמ ןקז ינאו .(ללכ םלועה הזב הייארו תולכתסה ולצא ךייש ןיא ןכ לעו ,ןיע ףרהכ ולצא הלוע
ימצעב ינא אלו דואמ ןקז ינא ןכ יפ לע ףאו .ללכ תויחל ןיידע יתלחתה אלו ,דואמ ריעצ ינא ןידעו
:השעמ םכל רפסאו .לודגה רשנהמ הז לע המכסה יל שיש קר ,תאז רמוא

רוויעה לש ורופיס
.תוניפסה תא רבשו הרעס חור אבו ,םיה לע הברה תוניפסב םישנא וכלה תחא םעפ
תואקשמהו םילכאמה לכ םש ואצמו ,לדגמה לא ולעו ,דחא לדגמ לא ואבו ולצינ םישנאהו
לכש ,ורמאו ונע .םלועבש םיגונעתה לכו בוט לכ םש היהו .םיכירצש המ לכו ,םישובלמהו
םש ויהו .ןורכיזה ולצא ליחתהש תעמ ,ןושאר ןורכיזמ רכוז אוהש הנשי הישעמ רפסי דחא
.הליחתב רפסיש םהיניבש לודגה ןקזה תא םידבכמ ויהו ,םירענו םינקז
דחא םוש עדי אלו ."ףנעה ןמ חופתה תא וכתחשכ םג רכוז ינא" ,םכל רפסא המ :רמאו הנע
.דואמ הנשי הישעמ איה תאז יאדוב ורמאו ,םימכח םש ויה ךא .רמוא אוה המ

.רפסיש ינשה תא ודבכ

רכוז ינא היישעמה תאז !?הנשי היישעמ איה תאז :ןושארה ומכ ןקז היה אלש ,ינשה הנע
."קלוד רנה היהשכ" ןכ -םג רכוז ינא לבא ,ןכ-םג
,ינשה הזש םלצא אלפ היהו .הנושארהמ רתוי הנשי היישעמ איה תאז :םש ורמאו ונע
.ןושארהמ רתוי הנשי הישעמ רכוז ,ןושארהמ קיני אוהש

.רפסיש ישילשה תא ודבכ

:ורמאו ונע ,"ירפה םקרתהל ליחתהשכ םג רכוז ינא" :רתוי קיני היהש ,ישילשה רמאו הנע
.רתויב הנשי היישעמ איה תאז

."ירפה תא עוטנל ןיערגה וכילוהשכ" םג רכוז ינא :רתוי דוע קיני היהש ,יעיברה הנע

םיאיצממו םיבשוח ויה םהש ,םימכחה תא" םג רכוז ינא :רתוי דוע קיני היהש ,ישימחה הנע
."ןיערגה תא

."ירפה ךותב םעטה סנכנש םדוק ירפה לש םעטה תא" םג רכוז אוהש ,ישישה הנע

."ירפב סנכנש םדוק ירפה לש חירה תא םג רכוז אוהש" רמאו יעיבשה הנע

."ירפה לע ךשמנש םדוק ירפה לש הארמה" םג רכוז אוהש ,רמאו ינימשה הנע

:רפיסו רוויעה ןצבקה ףיסוה
ולא לכ רכוז ינא :םהל יתרמאו יתינעו ,םש ןכ-םג יתייהו ,ירמגל קונית זא יתייה ינאו
רתוי ,דואמ הנשי היישעמ איה תאז :ורמאו ונע !"םולכ ואל"ה תא רכוז ינאו ,תוישעמה
.םלוכמ רתוי רכוז קוניתהש םלצא לודג שודיח היהו !םלוכמ

לא ובוש !םיינע תויהלמ ולדיח :םהל רמאו ,לדגמה לע קפדו ,לודג רשנ אב ךכ ךותב
ךרדכ לדגמה ןמ ואציש םהל רמאו .םכלש תורצואב םישמתשמ ויהו ,םכלש תורצואה
.הליחת אצי - רתוי ןקזש ימ לכש ,םתונקז
ןכו ,םלוכמ רתוי ןקז אוה תמאב יכ ,קוניתה תא הלחת איצוהו ,לדגמה ןמ םלוכ תא איצוה
קיני היהש ימ לכ יכ ,הנורחאב איצוה לודגה ןקזהו .םדוק איצוה - רתוי קיני היהש ימ לכ
.םלוכמ רתוי קיני היה םהבש ןקזהו .רתוי ןקז היה ,רתוי

.לכה ורפסש תוישעמה תא םכל שרפא ינא :לודגה רשנה םהל רמא
ורובט תא וכתחשכ םג רכוז אוה ,ףנעה ןמ חופתה תא וכתחשכ םג רכוז אוהש רפסש הז
.ותדלוה תעב
קלוד רנ היהש ,רוביעב היהשכ םג רכוז אוה ,קלוד רנה היהש העשב רכוזש רמאש ינשה
.ושאר לע
וניהד ,ףוגה םקרתהל ליחתהשכ םג רכוז ,ירפה םוקר ליחתהש תעב םג רכוזש רמאש הז
.דלוה תריצי תע
.גוויזה תעב הפיטה הכשמנשכ םג רכוז ,ירפה עוטנל ןיערגה םיכילומ ויהש רכוזש הז
.חומב ןיידע הפיטה היהשכ םג רכוז ,ןיערגה תא םיאיצממ ויהש םימכחה תא רכוזש הזו
.המשנה ונייה - הארמהו חורה ונייה - חירהו שפנה ונייה - םעטה תא רכוזש הז
שפנמ םדוק אוהש המ וליפא רכוזו ,לכה ןמ הלעמל אוה ,"םולכ-אל" רכוזש רמא קוניתהו
."ןיא" תניחב אוהש ,המשנ חור

.התע ונביו ורזחיש ,ורבשנש םכלש םיפוגה םהש ,םכלש תוניפסה לא ורזיח :םהל רמא
.םתוא ךרבו ,םהילא ורזח

:רפיסו רוויעה ןצבקה ףיסוה
קיני התא ןיידעו דואמ ןקז" התא יכ .יתומכ התא יכ ,ימע אוב התא :לודגה רשנה רמא ילו
,ןקז ינא יכ ,ךכ ינא םגו .דואמ ןקז התא ןכ יפ לע ףאו ,ללכ תויחל תלחתה אל ןיידעו "דואמ
.קיני ינא ןיידעו

םיכורא םייח םכל ןתונ ינא התעו ,(םיכורא םייח יח ינאש) לודגה רשנה מ המכסה יל שיש ,אצמנ
.השרדל הנתמב ילש

.דואמ דואמ המוצעו הלודג הוודחו החמש םש השענינשה םויב
םתוא היחהש שרחה ,ינשה ןצבקה תא הזה גוזה ורכזו ורזח ,התשמה ימי תעבש לש ינשה םויב
?ונתוא היחהש שרחה ןצבקה תא ןאכל םיאיבמ ךיא :םיעגעגתמו םיכוב ויהו .םחל םהל ןתנו

:םהל רמאו ,םתוא קשינו ,םהילע לפנו !יננה רמאו ,אב אוה הנהו ,וירחא םיעגעגתמ ויהש ךותב
םכתא יתכרב הליחתב יכ .ינומכ םיבוט םייח ויחתש ,ינומכ ויהתש הנתמב םכל ןתונ ינא התע
.השרדל הרומג הנתמב - ילש םיבוט םייח םכל ןתונ ינא התעו ,הזב

עמשאש ,םולכל ילצא הלוע וניא ולכ םלועה לכש קר !ללכ שרח ינא ןיא ?שרח ינאש םירבוס םתאו
לכ וליפאו ,ונורסח לע קעוצ דחאו דחא לכ יכ ,תונורסח ןמ םה םלוכ תולוקה לכ יכ .םהלש ןורסחה
לכ ילצאו .אלמתנו ול רסחש ןורסחה לע חמשש ,ןורסחה תמחמ קר םה םלוכ םלועבש תוחמשה
םוש םהב ןיאש םיבוט םייח יח ינא יכ ,םהלש ןורסחה ינזאב וסנכיש ,םולכל הלוע וניא ולכ םלועה
,םה ילש םיבוט םייחו .הרישעה הנידמה ןמ ,םיבוט םייח יח ינאש הז לע המכסה יל שיו .ןורסח
.םימ התשאו םחל לכואש

שרחה לש ורופיס
ליחתהו ,וצבקתנ תחא םעפ .םילודג תורצוא םהל שיש ,הלודג תורישע הב שיש הנידמ שי
יתינעו .ולש םיבוט םייחה רדסמ דחאו דחא לכ רפיס ןכו ,םיבוטה וייחב ראפתהל דחא לכ
םתא םא - היארהו .םכלש םיבוטה םייחהמ רתוי םיבוט םהש םייח יח ינא :םהל יתרמאו
.תינולפ הנידמ תא עישוהל ולכות םא הארנ ,םיבוט םייח םייח

לכ םג ,םלועבש םימעטה לכ תוריפל ויהו .תוריפ ןגה ותואב ויהו ,ןג םהל היהש הנידמ שי
היה לכה ,םלועבש םיחרפה לכו םינוגה לכ ,תוארמ ינימ לכ םש ויה םג .םלועבש תוחירה
ידי לע םיבוט םייח םייח הנידמה ותוא ינב ויהו ,דחא ןנג ןגה לע הנוממ היהו .ןגה ותואב
רחאמ ,דספנו הלכ תויהל חרכומ יאדוב ,ןגה ותואב היהש המ לכו .ןנגה דבאו .ןגה ותוא
.ןגבש םיחיפסה ןמ תויחל םילוכי ויה ןכ יפ לע ףא לבא .ןנגה דבאש
םייחה תא לקלקו ךלה .רבד םהל תושעל לוכי היה אלו ,הנידמ התואל רזכא ךלמ אב
הנידמה התואב ריאשה קר ,ןגה תא לקלק אלו .ןגה ןמ םהל ויהש הנידמה לש םיבוטה
.םעטה תא ולקלקי הז ידי לעו ,םהילע דקפש המ ושעיש םהילע הווצו ,םידבע תותיכ שולש
ולקליק ןכו .הלבנ םעוט היה - םעט הזיא םועטל הצרש ימ לכ ,םידבעה ושעש המ ידי לע
תא וכישחהש ,הארמה תא ולקלק ןכו .הנבלח חיר םהל היהי תוחירה לכש ,חירה תא
.םיבעו םיננע שי וליאכ םייניעה
אל םאש םכל רמוא ינאו .םתוא עישוהל ולכות םא הארנ ,םיבוט םייח םייח םתא םא ,התעו
.ןכ-םג םכל קיזהל הנידמ התוא לש םילוקלקה ולכוי - םתוא ועישות

דחא לכ םייח ויה םכוליה ךרדב םגו .םהמיע יתכלה ינא םגו ,הנידמה לא םירישעה וכלה
ליחתהש ושיגרה ,הנידמל ךומס ואבשכ .תורצוא םהל ויה יכ ,ולש םיבוט םייח דחאו
םתסנכנ אל ןיידעש ,התע םא :םהל יתרמא .םירבדה ראשו םעטה םלצא לקלקתהל
עישוהל ולכות ךיאו ?םשל וסנכת םא היהי ךיא ,םעטה םכלצא לקלקתנ רבכ ,הנידמל
לכו םימעטה לכ ילש םימבו םחלב ושיגרהו ,םהל יתתנו ,ילש םימו םחל יתחקלו ?םתוא
.םלצא לקלקתנש המ ןקתנו .תוחירה
.םעטה םלצא לקלקתנש הנידמה ןוקית לע חקפל וליחתה ,ןגה םש היהש הנידמה ינבו
דבאש םהלש ןנגהו םיבוט םייח םהל שיש ,הרישע הנידמ שיש תויה :םתעדב ובשייתנו
,הרישעה הנידמה ןמ הרזע שקבל םתצע התייה ןכ לע ,הרישעה הנידמה ינב שרושמ אוה
.ושע ןכו ,םתוא ועישוי יאדובו

תכלוה התייהש תחלשמב ועגפו ,םיחולשה וכלה .הרישעה הנידמה לא םיחולש וחלש
:םיחולשה תא תחלשמה ינב ולאש .םהילא
?םיכלוה םתא ןכיהל -
.ונתוא ועישויש ,הרישעה הנידמה לא םיכלוה ונא :ובישה
.םכלצא םיכלוה ונאו ,הרישעה הנידמה ינב ונחנא :ורמאו ונע
ךליל ולכות אל םתא יכ ,יל םיכירצ םתא אלה :הרישעה הנידמה תחלשמל שרחה רמא
.םהל עישוהל םיחולשה םע ךלא ינאו ,ןאכ וראשית םתא ןכ לע .םהל עישוהל םשל

ךכ-רחאו ,הצלה רבד םירמואו םישנא םיאבש יתיארו ,הנידמב יתסנכנו ,םהמיע יתכלהו
םהו .תוצלה ירבד םירמואו ,ץוביק הזיא השענש דע םדא ינב הזיא דוע םהילע םיצבקתמ
,הפ לובינ ירבד רמוא הז .הפ לובינ םירבדמ םהש יתעמשו ,ןזוא יתיטהו .םיקחושו םיכייחמ
.האנה ול שי הזו ,קחוש הזו ,רתוי תוקדב רמוא הזו

ןיד-תיב לא וכלהו .הז םע הז םיבר םדא ינב ינשש יתיארו ,תרחא ריעל יתכלה ךכ-רחא
וטטוקתהו ורזח ךכ-רחא .ןידה-תיבמ ואציו .בייח הזו יאכז הז :ןידה-תיב םהל קספו ,ןידל
.רחא ןיד-תיב םהל ורחבו .רחא ןיד-תיב קר ,הז ןיד-תיב םיצור םניאש ורמאו ,הז םע הז
ןיד-תיב םהל ורחבו ,רחא םע ולאמ דחא טטוקתנו רזח ךכ-רחא .ןיד-תיב ותוא ינפל ונדו
האלמ התייה ריעה לכש דע ,םיניד יתב המכ םהל ורחבו ,םיטטוקתמו םיבר ויה ןכו ,רחא
ךכ-רחאו ,הזל םינפ אשונו ןיד הטמ הזו .תמא םש ןיאש תמחמ הזש ,יתלכתסהו .ןיד יתב
.תמא םהב ןיאו דחוש םילבקמ םה יכ ,ול םינפ אשונ ורבח

.םלצא רתיהכ השענש דע הברה ףואינ םש שיו ,שממ ףואינ םיאלמ םהש יתיאר ךכ-רחא
.הארמהו חירהו םעטה םלצא לקלקתנ הז ליבשבש ,םהל יתרמאו

:הנידמה תא םילקלקמו םיכלוה ויהיש ,םידבע תותכ שולש םלצא ריאשה רזכאה ךלמה יכ
הפ לובינ ידי-לעו ,הנידמב הפ-לובינ וסינכהו ,הפ לובינ םהיניב םירבדמו םיכלוה ויה
וכשח הז ידי לעו ,הנידמב דחוש וסינכה ןכו .הלבנ םעט םה םימעטה לכש ,םעטה לקלקתנ
ידי לעו ,הנידמב ףואינ וסינכה ןכו ."םימכח יניע רועי דחשה" יכ ,הארמה לקלקתנו םייניעה
ירחא שפחלו ,ולא תוריבע שולשמ הנידמה תא ןקתל וארת ,ןכ לע .חירה לקלקתנ הז
,חירהו הארמהו םעטה ןקותיש יד אל ,ולא תוריבע שולש ונקתתשכ זאו ,םשרגלו םישנאה
.אצמיהל ןכ-םג לכוי דבאש ןנגה םג םא יכ

ךלמה לש םישנאה ירחא ושפחו ,ולא תוריבע שולשמ הנידמה תא ןקתל וליחתהו ,ןכ ושע
.תוריבעמ הנידמה תא ונקתו ,םתוא ושרגו ,רזכאה

םינבא וירחא םיקרוזו ,ןנגה אוהש רמואו ךלוהש עגושמה הזש רשפא :שער השענ ךכ ךותב
הז יאדוב :יתרמאו .ונינפל ותוא ואיבהו וכלהו !?תמאב ןנגה אוהש רשפא ,ותוא םישרגמו
!תמאב ןנגה אוה

תא יתנקית ינא יכ ,םיבוט םייח יח ינאש הרישעה הנידמה ותואמ המכסה יל שיש ,אצמנ
!ילש םיבוטה םייחה תא הנתמב םכל ןתונ ינא התעו ,הנידמה

ונתנו ,הנותחה לע ואבו ורזח םלוכ םינצבקה לכ ןכו) :דואמ הבר הוודחו הלודג החמש םש השענ
:(השרדל הנתמב תאז ונתנ וישכעו - םתומכ ויהיש םתוא וכרב הליחתבש המ השרדל הנתמב
.םיבוט םייח הנתמב םהל ןתנ ינשהו ,םיכורא םייח הנתמב םהל ןתנ ןושארהישילשה םויב
,ישילשה ןצבקה תא ןאכל םיחקול ךיא :םיעגעגתמו םיכוב ויהו הזה גוזה ורכזנו ורזח ישילשה םויב
?הפ דבכ היהש

םכתא יתכרב הליחתב םהל רמאו םתוא קשינו ,םהילע לפנו !יננה :רמאיו ,אב אוה הנהו ךכ ךותב
.ינומכ ויהתש השרדל הנתמב םכל ןתונ ינא התע ,ינומכ ויהתש

םיחבש םניאש ,םלועה לש םירובידהש קר ,ללכ הפ דבכ ינא ןיא ?הפ דבכ ינאש םירובס םתאו
אלפנ ןרבדו ץילמ ינא אברדא ,ללכ הפ דבכ ינא ןיא תמאב לבא .תומילש םהב ןיא ,ךרבתי 'הל
.יתוא עומשל הצרי אלש םלועב ארבנ םוש ןיאש דע ,םיאלפנ םירישו תודיח רבדל לוכי ינאו ,דואמ
ארקנה לודגה שיאה ותואמ הז לע המכסה יל שיו .תומכחה לכ שי ,עדוי ינאש םירישהו תודיחבו
:המלש השעמ הזב שיו "תמאה דסח שיא"

הפה דבכ לש ורופיס
איצמהש ראפתמ היה הז .ותמכחב ראפתה דחא לכו ,םימכחה לכ ובשי תחא םעפ
ותמכחב איצמהש ראפתה הזו ,תרחא תוכתמ ןימב ראפתה הזו ,לזרב תיישע ותמכחב
ראפתמ היה הזו ,בהז תיישע איצמהש ראפתה הזו ,רתויב בושח אוהש ףסכ תיישע
םישוע ןיאש םירבדמ ,תוכתמ תושעל עדוי אוהש ראפתמ היה הזו ,המחלמ ילכ איצמהש
םלועב ואיצמהש םירבד המכ שי יכ ,תורחא תומכחב ראפתמ היה הזו .תוכתמה ולא םהמ
.ותמכחב ראפתמ דחא לכ היהו .הזב אצויכו הפירש קבאו םלג ירמוח ןוגכ ,תומכח ידי לע

,רמא המ םש וניבה אלו .םויה ומכ םכח ינא יכ ,םכמ רתוי םכח ינא :רמאו דחא םש הנע
םהמ ויהי אלו ,םתוא ץבקל םילוכי םהלש תומכחה לכ יכ :םהל רמאו .םויה ומכ םכח אוהש
התייהש האירבה יפכ ,רחא םוימ תחקלנ המכחו המכח לכש יפ לע ףא .תחא העש קר
לבא .תחא העשב תומכחה ולא לכ ץבקל המכח ידי לע םילוכי ןכ-יפ-לע-ףא ,םוי ותואב
.םלש םוי ומכ םכח ינא

?"םכח התא םוי הזיא ומכ" :םכחל יתרמאו ,הפה דבכ ,ינא יתינע
הזיא ומכ לבא ."םוי הזיא ומכ" לאושש רחאמ ,ינממ םכח אוה הפה דבכ :רמאו םכחה הנע
.םכח ינא - וצרתש םוי
םכח אוהש רחאמ ?ינממ רתוי םכח אוה ,"םוי הזיא ומכ" לאושש הז המ ינפמ השקי התעו
.הצריש םוי הזיא ומכ

הפה דבכו ,דואמ לודג שיא תמאב אוה תמאה דסח שיאה הז יכ :המלש השעמ שי ךא
תווהתה רקיעו .תמאה דסח שיאה הז לא םתוא איבמו ,תמא לש םידסחה לכ ץבקמו ךלוה
ךלוה הפ דבכה הזו .תמא לש םידסחה ידי לע אוה (ארבנ אוה ומצעב ןמזה יכ) ןמזה
.תמאה דסח שיאה הז לא םתוא איבמו ,תמא לש םידסחה לכ ץבקמו

וללכב םלועה םגו ,בל ול שי רבד לכו .ןייעמ אצוי ןבאה ןמו ,ןבא תדמוע רהה לעו ,רה שיו
לש ןרופיצה לבא .םילגרו םידיו םינפ םע - המלש המוק אוה םלועה לש בלה הזו .בל ול שי
ןיעמהו ןבאה םע רהה ותואו .רחא לש בלמ רתוי בבולמ ,םלועה לש בלה ותוא לש לגרה
דמוע בלהו .םלועה לש רחא הצקב דמוע םלועה לש בלהו ,םלועה לש דחא הצקב דמוע
דואמ הלודג תוקקותשהב ןיעמה לא אובל דואמ דואמ דימת קקותשמו ףסכנו ,ןיעמה דגנכ
.וילא קקותשמ ןיעמה םגו .ןיעמה לא אובל דואמ קעוצו ,דואמ
:תושלוח יתש ול שי ,בלה הזו
ברקתהלו ךליל הצורו קקותשמ אוהש תמחמ) ,ותוא תפרושו ותוא תפדור המחה יכ - תחא
.(ןיעמה לא
דימת ףסכנו עגעגתמ אוהש ,םיעוגעגהו תוקקותשהה לדוגמ בלל ול שי הינש השלוחו
,ןיעמה דגנכ דימת דמוע אוה יכ .קעוצו ,ןיעמה ותוא לא ,שפנה תולכב ,דואמ קקותשמו
.דואמ וילא קקותשמו קעוצו
וילע הניגמו ,וילע ויפנכ תשרופו הלודג רופיצ אב יזא ,וחור ךיראהל תצק חונל ךירצ אוהשכו
ןיעמה דגנכ ןכ-םג לכתסמ אוה ,החונמה תעשב ,זא םגו .תצק החונמ ול שי זאו .המחה ןמ
.וילא עגעגתמו

ברקתהלו ךליל הצורשכ ?ןיעמה לא ךלוה וניא המ ינפמ ,ךכ-לכ עגעגתמ אוהש רחאמ
ןיעמה לע לכתסי אל םאו .ןיעמה לע לכתסהל לוכי וניאו ,עופישה האור וניא ,רהה לא
עופישה שאר האור אוה ,רהה דגנכ דמוע אוהשכ .ןיעמה ןמ אוה ותויח רקע יכ ,ושפנ אצת
שאר ויניעמ םלענ יזא - רהה לא ברקתיו ךלישכ ףכת לבא .ןיעמה דמוע םשש רהה לש
סח ,קלתסי בלה הזשכו .םולשו סח ,ושפנ אצתו ,ןיעמה תא תוארל לכוי אלו ,עופישה
,בל אלב םויק ןיא יאדובו ,רבד לכ לש תויחה אוה בלה יכ ,ולוכ םלועה לכ לטבתי ,םולשו
.קעוצו עגעגתמו ,ודגנכ דמוע קר ,ןיעמה לא ךליל לוכי וניא ןכ לעו

קר אוה ,ןיעמה לש ןמזה רקיע ךא .ללכ ןמזה ךותב וניא ןיעמה הז יכ ,ןמז ול ןיא ןיעמה הז
ןמז היהי אל םויה רמגיישכ יזא ,ופוסל םויה עיגמשכו .דחא םוי הנתמב ול ןתונ בלהש המ
.םולשו סח ,םלועה לכ לטבתיו ,בלה קלתסי זאו .םולשו סח ,קלתסיו ,ןיעמל
הז םיאלפנ םירישו תודיח רמול םיליחתמו .הזמ הז דרפיהל םיליחתמ ,םויה רמגל ךומסו
םוי הנתמב ןתונ תמאה דסח שיאה הז יזא ,קספנו רמגנ תויהל ופוסב םויה עיגמשכו .הזל
אב אוהש םוקממ ךלוה םויהשכו .ןיעמל ןמז שי בושו ,ןיעמל םויה תא ןתונ בלהו ,בלל דחא
.(תומכחה לכ םהב שיש) דואמ םיאלפנ םירישו תודיחב ןכ-םג ךלוה אוה יזא ,םשמ

םימיו םישדח -ישאר שי ןכו 'וכו ינש םויו עובשב דחא םוי שי יכ :םימיה ןיב םייונש שיו
.םיבוט

:רמאו הפה דבכ ףיסוה
,תמא לש םידסחה לכ ץבקמו ךלוה ינא יכ .ידי לע לכה ,תמא לש דסח שיאל שיש ןמזה לכ
לכ םהב שיש םירישו תודיחה םע ןמזה תווהתה רקיעש אצמנ .ןמזה תווהתה םהמ רשא
.ידי לע לכה - תומכחה

לכ םהב שיש ,םירישו תודיח רמול לוכי ינאש תמאה דסח שיאה הזמ המכסה יל שיש אצמנ
הרומג הנתמב םכל ןתונ ינא התעו ,(ודי לע םיוהתמ םירישהו תודיחה םע ןמזה לכ יכ) תומכחה
.ינומכ ויהתש השרדל

.דואמ הלודג הוודחו החמש םש השענויעיברה םויב
.םוקע וראווצ היהש ןצבקל םיעגעגתמ ויהו גוזה ורזח רקובב .ונלו םויה ותוא לש החמשה ורמג

םכל ןתונ ינא התע ,ינומכ ויהתש םכתא יתכרב הליחתב .יננה רמאו ,אב אוה הנהו ךכ ךותב
.ינומכ ויהתש השרדל הנתמב

ראווצ ,דואמ הווש ראווצ יל שי ,אברדא .ללכ םוקע יראווצ ןיא ?םוקע ראווצ יל שיש םירבוס םתאו
תמאב לבא ,םלוע ילבהב חורו לבה םוש איצוהל הצור יניא ינאו ,םלוע ילבה שיש קר .דואמ הפי
,רובד אלב לוק םהש ,םלועבש תולוקה ינימ לכו .דואמ אלפנ לוק יל שי יכ ,דואמ אלפנ ראווצ יל שי
התואמ הז לע המכסה יל שיו .דואמ אלפנ לוקו ראווצ יל שי יכ ,ילוקב םאיצוהל לוכי ינא םלוכ
.הנידמה

ראווצה םוקע לש ורופיס
םינב וליפאו ,וז המכחב םש םיקסוע םלוכו ,הניגנה תמכחב דואמ םיאיקב םהש הנידמ שי
םכח אוה - הנידמה ותואבש ןטקהו .ריש ילכ הזיא לע ןגנל לוכי אלש ןטק םש ןיאו .םינטק
םה תולהקמהו ,הנידמה ותואבש ךלמהו םימכחהו .תרחא הנידמב הניגנה תמכחב לודג
.המכחה ותואב דואמ דואמ םיגלפומ םימכח

אוהש ראפתמ היה הז :ולש הניגנב ראפתמ דחא לכ היהו ,הנידמה ימכח ובשי תחא םעפ
ראפתמ היה הזו ,ינולפ ריש ילכ לע ןגנל עדויש ראפתה הזו ,ינולפ ריש ילכ לע ןגנל עדוי
לוכיש ראפתה הזו ,רישה ילכ לכ לע ןגנל עדויש ראפתה הזו ,ריש ילכ המכ לע ןגנל עדויש
הזו ינולפ ריש ילכ ומכ ולוקב תושעל לוכיש ראפתה הזו ,ינולפ ריש ילכ ומכ ולוקב תושעל
ףות ומכ ולוקב תושעל לוכיש ראפתה הזו .ריש ילכ המכ ולוקב תושעל לוכיש ראפתה
.םיחתותב םירוי ולאכ ולוקב תושעל לוכיש ראפתה הזו ,שממ
יכ היאר אהו !םכלש תולוקמ רתוי בוט ילוק :םהל יתרמאו ינא יתינע .םש ןכ-םג יתייה ינא
.תונידמה יתש תא ועישוה ןכ-םא ,הניגנ לוקב ךכ-לכ םימכח םתא םא

ןיא הלילה עיגמשכ ,תונידמה יתשבו .תואסרפ ףלא הזמ הז תוקוחר תונידמה יתש ולאו
היה םא .ףטו םישנו םישנא ,לוקב ללייל לכה םיליחתמ הליל השענשכ יכ .ןושיל םילוכי
הז תמחמו ,דואמ המר הללי לוק םיעמוש םה הלילב יכ .החומינ התייה - ןבא םש חנומ
.םילליימ םלוכ
וזמ וז תוקוחר תונידמה יתשו .לכה םילליימו ,הללי לוק םיעמוש :תונידמה יתשב גהנמה ןכ
.תואסרפ ףלא
לוק תא ונקתתש וא ,תונידמה יתש תא ועישוה ,הניגנב ךכ-לכ םימכח םתא םא ,ןכ לע
.םכלוקב הלליה
?םשל ונתוא ךילות :םימכחה ול ורמא
.םשל םכתא ךילומ ינא ,ןה :יתרמא
.םשל ךליל םלוכ וררועתנ

ויה םימכחה םגו ,דואמ םילליימ םלוכ ויה ,הלילה עיגהשכ .תונידמה תחאל ואבו וכלהו
.םילליימ
?הלליה תעמשנ ןכיהמ יל ורמאת ,םינפ לכ לע :ראווצה םוקע םהל רמא
?עדוי התאו :ול ורמא
.יאדוב עדוי ינא :בישה

אוהו .הבקנה הדבאו .םלועב דחא גוז קר םהו ,הבקנ תחאו רכז דחא ,םירופיצ ינש שי יכ
וארו ,ועתש דע ,הז תא הז הברה םישפחמ ויהו .ותוא תשפחמ איהו ,התוא שפחמו ךלוה
ךומס ןק ול השע אוה :םיניק םהל ושעו .ושאייתנו ,ותרבח תא דחא אוצמל םילוכי םניאש
םירפצה גוז יזא ,הלילה עיגמשכו .הינשה הנידמל ךומס ןק הל התשע איהו ,תחא הנידמל
.וגוז ןב לע ללימ דחא לכ יכ ,דואמ הלודג הללי לליל דחאו דחא לכ םיליחתמ
.תונידמה יתש ולאב תעמשנה הלליה לוק והז

דחא לכ תא תוחמשמו תומחנמ םהו ,גוזהמ דחאו דחא לכ לצא םירופיצ םיצבקתמ םויב
ואצמתש רשפא ןיידעש ,םימוחנת ירבד םהל םירמואו ,דואמ תולודג תוחמשב גוזהמ דחאו
ןתוא תובזוע הלילב לבא .תולליימ ןניאו ,םויב םירופיצה תומחנתמ ךכיפל .הז תא הז
יאו .קוחרמל אמשנ הלילב תוללימ ןהש הלליה לוקו ,ןתודידבב תוראשנ םהו ,םירופיצה
.הלליה תמחמ םשל אובל רשפא

?תאז ןקתל לוכי התאו :םימכחה ול ורמא
ךילשהל לוכי םג ינא .םלועבש תולוקה לכ תא עימשהל לוכי ינא יכ ,ןקתל לוכי ינא :בישה
קר ,עמשנ היהי אל ,לוקה איצומ ינאש םוקמב ,ןאכש ,לוק עימשהל לוכי ינא ,ונייה ,תולוק
ךומס עיגיש ,הרופיצה לש לוקה תא ךילשהל לוכי ינא ןכ לעו .לוקה עמשנ היהי קוחרב
דחי םכישמהלו הרופיצה םוקמל ךומס עיגיש ,רופיצה לוק ךילשהל ןכו ,רופיצה םוקמל
.לכה ןקותי הז-ידי-לעו ,הז-ידי-לע

תולוק ינימ לכ תושעל לוכי ינאו ,דואמ אלפנ ילוקש הנידמה ותואמ המכסה יל שיש ,אצמנ
.ינומכ ויהתש - השרדל הרומג הנתמב תאז םכל ןתונ ינא התעו .םלועבש

.דואמ הבר הוודחו הלודג החמש םש השענישימחה םויב
םיחקול ךיא :דואמ םיעגעגתמ ויהו ,ןביגה ןצבקה תא גוזה ורכזו .םיחמש ויה ןכ-םג ישימחה םויב
!דואמ הלודג החמשה התייה ןאכב אוה היה םא יכ ,ןצבקה ותוא תא ןאכב

:םהל רמאו ,םתוא קשינו קביחו ,םהילע לפנו .הנותחה לע יתאב הנה !יננה :רמאו ,אב אוה הנה
ינא ןיאו .ינומכ ויהתש השרדל הנתמב םכל ןתונ ינא התעו ,ינומכ ויהתש םכתא יתכרב הליחתב
יל שיו ,"הבורמה תא קיזחמ טעומ" תניחב םהש ,ולאכ םייפתכ יל שי אברדא קר ,ללכ ןביג
.הז לע המכסה

ןביגה לש ורופיס
טעומ לש וז הניחב ול שיש ראפתמ היה דחאו דחא לכו ,םיראפתמ םישנא ויה תחא םעפ
הניחבב וראפתהש ראשהו ,ונממ םיקחושו םיכייחמ ויה םהמ דחאמו .הבורמה תא קיזחמה
הבורמה תא קיזחמ טעומ תניחב לבא .םהירבד ולבקתנ ,הברמה תא קיזחמ טעומ לש ,וז
.םלוכמ לודג אוה ,יל שיש

ולש חומב אשונ אוה יכ ,הבורמה תא קיזחמ טעומ תניחב אוה ולש חומהש ראפתה דחא
רשאכ לכה ,םהלש תועונתהו תויווהה לכו ,םהלש תוכרטצהה לכ םע םישנא תובברו םיפלא
.םישנא ךכ-לכ אשונ וחומ יכ ,הברמה תא קיזחמ טעומ אוה ןכ-לעו ,וחומב אשונ אוה לכל
.םולכ וניא אוהו ,םולכ םניא םישנאה יכ ורמאו ,ונממ וקחשו
היהש רה יתיאר תחא םעפ יכ ,הזכ הבורמה תא קיזחמ טעומ יתיאר ינא :רמאו דחא הנענו
?ףוניטו לבז ךכ-לכ הזה רה לע אב ןכיהמ :ילצא שודיח היהו .ףוניטו לבז הברה וילע חנומ
לצא םש בשוי היה םדאה ותוא יכ ,ינממ הז לכ :רמאו ,רהה ותוא לצא דחא םדא םש היהו
ודי לעש דע םש ףניטו ,ולש הייתשו הליכאמ ולש שרפו לבז דימת םש ךילשהו ,רהה ותוא
הברתנ ודי לע יכ ,הבורמה תא קיזחמ טעומ אוה שיאה הזש אצמנ .ףוניטהו לבזה הברתנ
.ךכ-לכ לבזה

איהש המדא תקלח ול שי יכ ,הבורמה תא קיזחמ טעומ תניחב ול שיש ראפתה דחא
הקלחהש ןיאור ,הקלחה האיצוהש תוריפה תא ןיבשחמשכ ךכ-רחאו הברה תוריפ האיצומ
.תוריפ ךכ-לכ קיזחהל ךכ-לכ םוקמ הב ןיא יכ ,תוריפה ומכ ךכ-לכ בר םוקמ תקזחמ הניא
תניחב אוה יאדוב ,תמאב יכ וירבד ובטוהו .הבורמה תא קיזחמ טעומ תניחב איהש אצמנ
.הבורמה תא קיזחמ טעומ

םדא ינב המכו המכ םשל םיעסונו .תוריפ םש שיש ,דואמ אלפנ סדרפ שיש רמא דחא
ןיא תמאבו .םש לייטל תוררשו םדא ינב המכ םשל םיעסונ ץיקבו ,דואמ האנ אוה יכ ,םירשו
ובטוהו הברמה תא קיזחמ טעומ אוה ןכ לעו ,םישנא ךכ-לכ קיזחיש ךכ-לכ םוקמ סדרפב
.ןכ -םג וירבד

ךלמ לש ריכזמ אוה יכ .הבורמה תא קיזחמ טעומ תניחב אוה ולש רובידהש רמא דחא
יאו .תושקב םע אב הזו ,ךלמל םיחבש םע אב הז ,םדא ינב המכו המכ ולצא םיאבו ,לודג
,םיטעומ םירוביד ךותב םהירבד לכ תא ץבקל לוכי ינאו .םלוכ תא עומשל ךלמל רשפא
.םהלש תושקבהו םיחבשה לכ ילש םיטעומ םירובד ךותב לולכ היהיו ,ךלמה ינפל רפסלו
.הבורמה תא קיזחמ טעומ אוה ילש רובידהש אצמנ

םיגרטקמ וילע שי יכ ,הבורמה תא קיזחמ טעומ תניחב איה ולש הקיתשהש רמא דחא
םיגרטקמו םירבודו םינישלמש המ לכו ,דואמ הברה וילע םינישלמש ערה ןושל ילעבו הברה
,אצמנ .קתוש אוהש המ ידי-לע לכה ץרתמ ותקיתשב אוה ,הברה ערה ןושלב וילע
.הבורמה תא קיזחמ טעומ איה ותקיתשש

אוהו ,דואמ לודג אוהש דחא ינע שי יכ ,הבורמה תא קיזחמ טעומ תניחב אוהש רמא דחא
רוויעה יכ ,הבורמה תא קיזחמ טעומ אוהש אצמנ .ותוא ךילומ ינאו ,ירמגל ןטק ינאו .רוויע
תא קיזחמ טעומ אוה ןכ לעו ,וכילומש ידי לע ותוא קיזחמ אוהו ,לופילו קילחהל לוכי היה
.לודגה תא קיזחמו ןטק אוה יכ ,הבורמה

:רמאו ןביגה ףיסוה
ינאו הבורמה תא קיזחמ טעומ תניחב םכל שיש ,אוה תמאה :יתרמאו םש ןכ-םג יתייה ינא
אוה ,לודגה רוויעה תא ךילומ אוהש ראפתהש ןורחאהו .םכירבדב םתנוכש המ לכ עדוי
.ללכב םכלוכמ הלעמל הלעמל ינא לבא .םכלוכמ לודג
אוהש ,חריה לגלג תא ךילומ אוהש ותנווכ ,לודגה רוויעה תא ךילומ אוהש ראפתהש הז יכ
לגלגו ,ןטק אוהש יפ-לע-ףא ,חריה תא ךילומ אוהו .ללכ ומצעמ רוא הל ןיא יכ ,רוויע תניחב
תניחב אוהש אצמנ .חריה תא ךירצ םלועה יכ - םלועה לכ םויק אוהו ,דואמ לודג חריה
.תמאב הבורמה תא קיזחמ טעומ
.ללכב םלוכמ הלעמל אוה יל שיש הבורמה תא קיזחמ טעומ תניחב לבא

,דחוימ לצ הל שי היח לכש רשאב :םירקוח ויהש תחא תכ התייה תחא םעפ יכ ,היאר
ףנעה ותואבש ,דחוימ ףנע ףועו ףוע לכל שי ןכו .םש חונל הצור איה אקווד לצה הזבש
,תויחה לכ ונכשי ולצבש ,הזכ ןליא אוצמל םילוכי םא ורקח ןכ לעו .ןוכשל הצור אוה אקיד
.םימשה ירופיצ לכ ונכשי ויפנע לעו

ןליא ותואב שיש אלפומה גנועה יכ ,ןליאה ותוא לא ךליל וצרו ,הזכ ןליא אצמנש ורקחו
םיקחשמ םלוכו ,היח םושמ קזנ םוש ןיא םשו ,תויחה לכו תופועה לכ םש יכ .רעשל ןיא
םיכירצ דצ הזיאל ורקחו .ןליאה ותוא לצא םש תויהל דואמ גלפומ גונעת אוה יאדוובו ,םש
רמא הז יכ ,םהיניב עירכמ היה אלו ,הז לע םהיניב תקולחמ הלפנו ,ןליאה ותוא לא ךליל
ךליל םיכירצ דצ הזיאל עירכהל םילוכי ויה אלו ,ברעמל רמא הזו ,חרזמ דצל ךליל םיכירצש
.ןליא ותואל

ימ הלחתמ ורקיח ,ןליאה לא ךליל דצ הזיאב םירקוח םתא המל :םהל רמאו ,דחא םכח אב
ימ םא יכ ,אובל לוכי םדא לכ אל ןליאה ותואל יכ ,ןליאה ותוא לא אובל םילוכיש םישנאה
.ןליאה לש תודימה ול שיש

- ישילשהו ,הארי אוה - ינשהו ,הנומא אוה דחא שרוש :םישרוש השולש ול שי ןליאה הז יכ
,ןליאה לא אובל רשפא יא ןכ לעו .םיפנע םיאצוי םשמו ,ןליאה ףוג אוה - תמא .הוונע אוה
.וללה תודמ וב שיש ימ םא יכ

לא וכלי םתצקש ,הזמ הז דרפיהל וצר אלו ,דואמ הלודג תודחא םהיניב התיה תכה ישנא
םא יכ םהיניב אצמנ אל יכ ,ןליאה לא אובל םייואר םלוכ ויה אל יכ .וראשיי םתצקו ןליאה
דע ,םלוכ ובכעתנ ןכ לעו .תודימה ולא םהב ויה אל ראשה לבא ,תודמ םהב ויהש םתצק
ועגיו ושע ןכו .ןליאה לא אובל םייואר םלוכ ויהיש תודימה ןכ-םג תכה ישנא ראשב ויהיש
,תחא תעדל םלוכ ואב ,תודימה ולאל םלוכ ואבשכו .תודימה ולאל םלוכ ואבש דע וחרטו
.םלוכ וכלהו ,הב ךליל תחא ךרד לע םלוכ ומיכסהו

רחאמו .ללכ םוקמב דמוע ןליאה ןיאש וניארו .ןליאה תא םיאור ונייהש דע ןמז הזיא ונכלה
?וילא אובל רשפא ךיא ,םוקמ ול ןיאש
הלעמל אוה יכ ,ללכ םוקמ ול ןיא ןליאה הז .ןליאה לא םכתא איבהל לוכי ינא :םהל יתרמא
םוקמה ףוס תניחב איה ,יל שיש הבורמה תא קיזחמה טעומ תניחבו .ירמגל םוקמהמ
ןמ הלעמל ןיבו ,םוקמה ןיב עצוממ תניחבב ינאו .ללכ םוקמ ןיא הלעמלו םשמש ,ירמגל
.ירמגל םוקמהמ הלעמל אוהש ןליאה לא םכלוכ תא אשיל לוכי ינא ןכ לע .ירמגל םוקמה
.ןליאה לא םתוא יתאשנו ,םתוא יתחקל

םכל ןתונ ינא התעו .הבורמה תא קיזחמ טעומ לש הנוילע הניחב יל שיש ,המכסה יל שיש אצמנ
.ינומכ ויהתש ,הנתמב תאז

.דואמ הבר הוודחו הלודג החמש םש השענוישישה םויב
?םידי אלב היהש ותוא תא ןאכל םיאיבמ ךיא :םיעגעגתמ ויהו םיחמש ןכ-םג ויה ישישה םויב

לעב ינא ןיא :םהל רמאו םתוא קשניו .הנותחה לע םכלצא יתאב הנה !יננה רמאו ,אב אוה הנהו
חוכה תא ךירצ ינא יכ ,םלועה הזב ידיבש חוכב שמתשמ ינא ןיאש קר ,ידיב חוכ יל שי .ללכ םומ
.רחא ןיינעל

םיידיה קתושמ לש ורופיס
ראפתה הז :וידיבש חוכב ראפתמ דחאו דחא לכ היהו ,םישנא הזיא דחי ונבשי תחא םעפ
.תרחא הרובג ול שיש ראפתה הזו ,וידיב וז הרובג ול שיש
רוזחל לוכי אוה - ץח הרוי אוהשכש ,וידיב וזכ הרובגו חוכ ול שיש ראפתמ היה דחא
.וילא וכשמלו
םימס ינימ הרשע שיו ,םיצח ינימ הרשע שי יכ ?ריזחהל לוכי התא ץח הזיא :ותוא יתלאש
איה - הז םסב התוא םיחשומשכ :םס הזיאב התוא םיחשומ ץח תוריל םיצורשכ יכ ,ונייה
התא ץח ןמ הזיא :ותוא יתלאש ןכ לעו .רתוי תקזמ איה - ינש םסב םיחשומשכו ,ךכ תקזמ
.ריזחהל לוכי
ץחה עיגהש רחא םג וא ,וריזחהל לוכי אוה ץחה עיגהש םדוק קר םא ,ותוא יתלאש םג
.הריזחהל לוכי ןיידע
.הריזחהל לוכי ןידע ,ץחה עיגהשכ וליפא :בישה
?ריזחהל לוכי התא ץח ןימ הזיאו -
.ריזחהל לוכי אוה ינולפ ץח ןימ :בישה
רוזחל לוכי התא ןיאש רחאמ ,הכלמה תב תא תואפרל לוכי התא ןיא ,ןכ-םא :ול יתרמא
.דחא ץח ןימ םא יכ ךושמלו

ול שיו .המכח ךירצ דחא לכו ,םלועב םינוממ שי יכ ,וידיב הזכ חוכ ול שיש ראפתה דחא
.המכח םהל ןתיל לוכי אוה םתוא ךימסמש ידי-לעו ,וידיב חוכ
.המכח ןיבק הרשע שי יכ ?ךידיב ןתיל לוכי התא המכח הזיא ,ותוא יתלאש
.תינולפ המכח :בישה
קפודה עדיל לוכי התא ןיא יכ ,הכלמה תב תא תואפרל לוכי התא ןיא ןכ-םא :ול יתרמא
ךידיב ןתיל לוכי התאו ןיקיפד ינימ הרשע שי יכ .דחא קפוד םא יכ עדיל לוכי ךניא יכ ,הלש
.תחא המכח קר

וידיב תושעלו ,וידיב הבכעל לוכי אוה הרעס חור שישכ ,וידיב הזכ חוכ ול שיש ראפתה דחא
.יוארכ לקשמב חורה היהיש ,לקשמ חורל
.תוחור ינימ הרשע שי יכ ?ךידיב זוחאל לוכי התא חור הזיא :ותוא יתלאש
.ינולפ חור :בישה
םא יכ הינפל ןגנל לוכי ךניא יכ ,הכלמה תב תא תואפרל לוכי התא ןיא ,ןכ-םא :ול יתרמא
םא יכ ןגנל לוכי ךניא התאו ,הלש האופרה איה הניגנהו ,הניגנ ינימ הרשע שי יכ ,דחא ןוגינ
.הרשעהמ דחא ןוגינ

?ךלש תלוכיה יהמ :םה ורמאו ונע
ינא ,םילוכי םתא ןיאש םיקלחה העשת לכ ,ונייה .םילוכי םתא ןיאש המ לוכי ינא :יתבשה
.לוכיהשעמ
ודיב התלע רשא דע ,הספתל תולובחתב לדתשהו ,הכלמ תבב דחא ךלמ קשח תחא םעפ
.הספתו

לכל ארקו ,ובלב םולחה סנכנו ץיקה .ותוא הגרהו וילע הדמע איהש ,ךלמה םלח םעפ
.ותוא גורהת איהש ,וטושפכ םולחה םייקתיש ול ורתפו ,תומולח ירתופ
- וינפ לעמ החלשי .ול רצ - התוא גורהי :הל תושעל המ ושפנל הצע תתל ךלמה לכי אל
אובתו החלשי םא :דועו .ךכ-לכ הירחא לדתשה אוה יכ ,דואמ ול הרח הזו הנחקי רחא שיא
.רחא לצא איהש רחאמ ,ותוא גורהת איהש םולחה םייקתהל לוכי יאדוב התע ,רחא דיל
.םולחה תמחמ ארייתמ אוה - ולצא הקיזחי
,םולחה תמחמ טעמ טעמ ולצא התבהא הלקלקתנ ךכ ןיב .הל תושעל המ ךלמה עדי אלו
דע ,רתויו רתוי םעפ לכב התבהא הלקלקתנ איה םגו .רתויו רתוי לקלקתנ םעפ לכבו
.וינפמ החרבו ,וילע האנש הלצא השענש

רצבמ שי יכ .םימה רצבמ לצא תאצמנ איהש ול ודיגהו ואבו ,השקבל הירחא ךלמה חלש
ךותב הילע םיכלוהש עקרקה םגו .םימ לש ןלוכו ,וזמ םינפל וז תומוח רשע םשו ,םימ לש
לדוגו רצבמה יפויו .םימ לש לכה ,תוריפו תונליא םש שיו .םימ לש ןכ-םג איה ,רצבמה
יכ ,רשפא יא רצבמל סנכיהלו .דואמ אלפנ שודיח אוה יכ ,רפסל ךרוצ ןיא - ובש שודיחה
.םימ ולוכ אוהש רחאמ ,וב סנכיש ימ עבטי

תכלוה איהש ךלמל ודיגה .וביבס תכלוה התייהו ,רצבמה דע האב ,החרבשכ הכלמה תב
התעדב הבשייתנ ,הכלמה תב תאז התארשכ .הספתל וליחו ךלמה ךלהו ,רצבמה ביבס
.ולצא היהתו ךלמה התוא סופתישמ םימב עובטל הל בוט יכ ,רצבמה ךותל ץורתש

,הב םירוי ויהו .תומת - תומת םא .הב תוריל הווצ ,םימה לא תחרוב איהש ךלמה הארשכ
,רצבמה ךותל החרב איהו .םימס ינימ הרשעב םיחושמה םיצחה ינימ הרשע לכ הב ועגפו
רצבמ לש תומוחה רשע ךרד הסנכנ ,םימה תומוח לש םירעשה ךרד הרבע .וכותל הסנכנו
.תושלח הראשנו ,םש הלפנו םינפל האבש דע ,םימה

רשעל סנכיהל לוכי וניא - תוקדצה ינימ הרשע לכ ודיב ןיאש ימ יכ .התוא יתאפיר ינא
ולאו .סנכיהל יתלוכי ינאו ,םימב ועבטו הירחא ופדר וליחו ךלמהו .םימב עבטי יכ ,תומוחה
םיאשנמו םיה ילג םידימעמ םה - תוחורהו .המוחכ ודמעש םיה ילג םה - םימה תומוח
םה תוחורה ךא .םש דימת םידמוע םה ,תומוחה תרשע םהש םילגה ולאו .םתוא
.םילגה תא םיאשנמו םידימעמה

:רמאו קתושמה םייס
הרשע לכ ,הכלמה תבמ ךושמלו רוזחל לוכי ינאו ,תומוחה הרשע לכ ךותל סנכיהל לוכי ינא
עבצאו עבצא לכב יכ .תועבצאה רשע ידי לע ןיקיפדה ינימ הרשע לכ עדוי ינאו ,םיצחה ינימ
לע התוא תואפרל לוכי ינאו .ןיקיפד ינימ הרשעהמ דחוימ קפוד םיעדוי - תועבצאה רשעמ
.התוא אפרמ ינא ןכ לעו ,הניגנה ינימ הרשע לכ ידי

הוודחו הלודג החמש םש השענו .הנתמב ותוא םכל ןתונ ינא התעו ,ידיב הזכ חוכ יל שיש אצמנ
.דואמ הבר

.עומשל וניכז אל השעמה רמג


ןאכ ץחל - םינצבק העבשב השעמה לש היצטירפריטניאל רבעמל


חזרה לתוכן