בלסרבמ ןמחנ 'ר
ןתנ 'ר ודימלתו

אנהכ םהרבא


- קרפה ךשמה -


םינצבק העבשב השעמה רפסמ ןמחנ 'ר היה ךאיה .ג
ןתנ 'ר ודימלת לש ויתונורכיזמ
,ונממ ורבדש הזל ךיישה ןיינע רפיס םעפ לכבו ,םימי המכ רפיס םינצבק העבשה לש השעמה
.השעמה רפסל ליחתה הז ידי לעש

ודיל העיגהשכ ,ירבחל ינא יתחלשש תרגאב רכזנש ידי לע ליחתה שדק תבש לילב ,הליחתב
ויה תחא םעפ ךיא םכל רפסא ינא" :רמאו הנעו הזמ רביד זא .החמשב היהיש ול יתבתכו ,ל"ז
ןושאר םוי לש השעמה ףוס דע השעמה תלחתה לכ רפיסו .השעמה רפסל ליחתהו ".םיחמש
םויב ךכ רחא .בורימנב יתיבב זא יתייה ינאו ,שדוק תבש לילב היה הז לכ .רויע היהש ןצבקה לש
ונממ יתעמש רבכ םנמא םא יכ ,םמותשמו דיערמ יתדמע .וז הישעמ יל רפיסו ותיבל ירבח אב 'ג
יתעסנ ךכ רחא .םלועמ שודקה ויפמ יתעמש אל ןיידע תאזכ הישעמ לבא ,הברה תוארונ תוישעמ
ולצא יתסנכנ ,'ד םוי אוהש ,רקובבו .ורדחב רוגס רבכ היהש תעב ל"ז וניבר תיבל יתאבו םשל
ןינעמ ימע רביד ךכ רחאו ,ךומסב יתעמשש ,םלועהמ תוישעמ ול יתרפסו הברה ומע יתרבדו
המ ונייהד ,ףוסה (רפסל רמולכ) עדיל דואמ ץפח אוהש רמאו .ק"ש לילב רפיסש ,ל"נה השעמה
אב התשמה ימי תעבשמ םויו םוי לכב ןכש ,זא יל רמאו .התשמה ימי תעבש ראש לכב השענש
רופיסה רדסמ ימע רפיס םג .הנותחל הנתמ םהל ןתנו םכרבו םינצבק העבשהמ דחא םוי לכב
ל"ז אוה יל ראיבו ,ירבח יפמ הפי רואיבב רדסכ ןינעה יתעמש אלש ,ןורכיזה ילעב םינקזה לש
אוהש רמולכ ,םולכ ואל רכוז אוהש רויעה ראפתהש המ ןיינעמ ימע רביד םג .רדסכ תצק ומצעב
התלע אלו ,ינשה םוימ רפסל ליחתיש דואמ ףסכנ יתייה ךכ רחא .היוה םוש היה אל ןיידעשכ רכוז
,לוכאל וינפל ןחלושה ךרעו "!הדועסה ןמז עיגה ,יבר" :רמאו ולש תרשמה אב ךכ ךותב יכ ,ידיב
יתדמעו ,ולצא יתסנכנו יתרזח ,ותליכא רחא טעמ ןשיש רחא ,ךכ רחא .וינפלמ תאצל יתחרכוהו
יתרבדו .םש ךומסב זא יתייהש ,בושטידראבמ ברהו םלועה יניינעמ םירבד המכ ול יתרפסו וינפל
הברה םהל רסח םילודגה םירישעה לכש ,הברה תונורסחמ תוגאד םיאלמ םלוכש ןיינעמ ומע
ילבמ םבלב ןתנ םלועה תא םג" :הז קוספ וינפל יתרמאו יתינע ךכ רחא .דחאו דחא לכל דואמ
.(י"שר שוריפ םע) "ףוס דעו שארמ םיקולא השע רשא השעמה תא םדא אצמי אל רשא
"?הישעמב םידמוע ונא ןכיה" :לאש ףכתו ".ונלש היישעמה איה תאז אלה" :ל"ז אוה הנע
.ינשה םויב םידמוע ונאש ,הלהבב ול יתבשה .תאז עומשל יל היהש ןיפוסיכה בורמ ףכת יתלהבנו
לש השעמה לכ 'ד םויב זא רפיסו ".'וכו ינשה ןצבקה לע ועגעגתנו ורזח אוהה םויב" :רמאו הנע
,'א םויב ךכ רחאו ,יעיברהו ישילשה םויה לש היישעמה ,שדוק תבש לילב ךכ רחא .ינשה םויה
רפיסש רחאו .ישישה םויה לש השעמה ,ישילשה םויב ,ךכ רחאו ,ישימחה םוי לש השעמה
הז אלה" :רמאו הנע .השעמ הזיא דחא שיא וינפל רפיסו ,וינפל ונדמע ישישה םויה לש השעמה
הצור אוהו ,ולש הישעממ םירפסמ םלועהש הארנש רמאו "!יעיבשה םויה לש השעמה ןיינעמ אוה
.דוע הרפיס אל בושו ,זא הרפסיש וניכז אל ךא ,הרפסל דואמ

לטומ דליה ודכנ היה ,תעה התואב ,זא .ליעל רכזנכ ,שדוק תבש לילב רפיס 'דו 'ג םוי לש השעמה
בשיו ק"ש לילב סנכנ .דואמ וילע דבכ היה דליה לש וילוח יכ ,הזמ לודג רעצ ול היהו ,יווד שרע לע
וליחתהש םדוק ,ןוזמה תכרב ונכרב ףכתו .ללכ וז הדועסב המהמתנ אלו ,רעצב ןחלושה לא
ויפ חתפו שודקה ונחלוש לע בשוי ראשנ ןוזמה תכרב רחא .דימת םכרדכ וילא סנכיל םלועה
דימת וכרדכ ,השודק הרות הב היש ,הארונו האלפנ החיש זא רמאו ,ארונהו רוהטהו שודקה
בלה ןיינעמ זא רבידש ,המודמכ .ול היהש לודגה ורעצל תכייש התיה החישה לכו ,ויתוחיש בורב
ףכת "?השעמהב ןידמוע ונא ןכיה" :רמאו הנע ,החישה התוא ךותב ,ךכ רחא .'וכו ותוא ןיפדורש
לכ רפיסו ,ליחתה ףכתו .ישילשה םויב ןידמוע ונאש האריבו המיאב הלהבב ול יתבשהו .ונלהבנ
ןחלושהמ קלתסנ ,הרמגשכ ,ףכתו ,יעיברה םויה לש השעמה ךכ רחאו ,ישילשה םויה לש השעמה
ישילשה םוימ תוארונה תוישעמה יתש לע רוזחל דואמ יתעדב דורט יתייהש תמחמו .תוזירזב
החכשנ הז תמחמ ,ןהמ רוביד חכשנ לבל םש ויהש םישנא םע ןהילע יתרזח ףכתו ,יעיברה םויהו
,ונל ראשנה לע יח לאל הליהתו חבש !ןידבאד לע לבח .םדוקמ רבידש השודקה החישה לכ ונממ
רובידה ילכ יל ןיא יבלבש תוצצונתה טעמ יפל וליפא רשא ,ולאה תוישעמה םושרלו רוכזל וניכזש
.ןתלעמ תובגשנו תוארונמ רבדל הביתכהו

,חספ ךרוצל טיטב תיבה ןיחייטמ ויהש תמחמ ותיבמ אצי ,חספל ךומס היה זאו ,'ג םויב ,ךכ רחא
הזיאל תוכייש וזיא ול היהש ,וינפל ורפיס ןיינע הזיא רכוז יניא .וינפל ונדמע םשו ,ברה תיבל סנכנו
.ישישה םויה לש השעמה לכ רפיס הז ידי לעו ,ישישה םויה לש השעמה לש ןיינע

ונמע רבדמו חישמ היהש החיש וזיא ידי לע רופיסה לגלגתנ רפיסש השעמ לכבש ,ללכה - - -
היהש םירוביד וזיא רופיסה ותואב אצמנש ידי לע ,השעמ רפסל ליחתה ךכ ךותבו ,םלועה ירופיסמ
תוקולא תגשה ךישמהל אתתלד אתורעתא תניחב היה הז .ובלב היהש השעמל תוכייש וזיא םהל
אלש הליגש תורות המכ לצא ןכו .השעמו השעמ לכ לצא היה ןכו .השעמה ותוא ךותב שיבלהש
םירובידה לכש ,קידצה תלעמ תלודגו 'ה תוארונ דימת םיאור ונייה הז לכבו .ץוביקל העובקה תעב
.תוקולא תולגתהו הרות ולצא םה םלועבש

ןה ןכיהל זמר םוש ןהב תולגל ילבל היה רתוי בוטש ,רפיסש תוישעמ ירופיסה ןיינעל רמא - - -
הזיא תולגל םימעפל חרכומ אוה ךא .ןיכירצש המ רתוי וב לועפל ןילוכי רתסנ רבדהשכ יכ .ןיזמרמ
.םירתסנ םירבד ןהב שיש ועדי ןעמל ,אמלעב זמרםינצבק העבשב השעמה לש היצטירפריטניאל .ד
תוישעמה יזמר 'סו תוכלה יטוקל 'ס יפ לע
ישילשה ,שרח היה ינשה ,רויע היה ןושארה :המוק רועישה ללכ טעמכ ללוכ םינצבקה רופיס ללכ
םידי קותש היה ישישה ,תרטוטח לעב היה ישימחה ,םוקע ראווצ לעב היה יעיברה ,הפ דבכ היה
תומילש ןיאש ,הלודג תומלשב םירביאה ןתוא לכב םימלש ויה תמאבו .םילגר קותש היה יעיבשהו
ןכו ,דואמ הארונהו המוצעה םתגרדמו םתלעמ תומילש תגלפה לדוג תמחמ ,הברדא קר .הירחא
אצויכו ,שרחו רויעכ םלועה יניעב םיארנ ויה ןכ לע ,םלועה הז לש המלעהה תורבגתה לדוג תמחמ
.הזב

השודק הנותח תניחבש דע ,םלועה הז לש הרתסההו המלעהה תורבגתה ףקות דוע םש ןבומ ןכו
הנותחהו הפוחה םוקמ היה ,הלאכ םיארונו םיאלפנ םירופיסמ הלולכש ,תאזכ הארונו האלפנו
תדועסמ רשבו םחל וצביקש הממ התיה הדועסהו .לבזו רפעו םינקב ותוא וסיכש ,לודג רוב ךותב
הארונ תולגתהבו ךכ לכ האלפנו הארונ הלודג החמשב התיה תאזה הנותחהו .ךלמה לש םינינמה
.ךכ לכ האלפנו

םישודקה םינבה ויהש המ ידי לע יכ ,השודקד ןיפוסיכו תוקקותשה תלעמ לדוג םש ןבומ דוע
לכב םהל הלגתנש וכז ," 'וכו ןצבקה הז ןאכל ןיחקול ךיא" :םעפ לכב ןיקקותשמו ןיכובו ןיעגעגתמ
םינבה וכזש אלא ,דוע אלו .תושדח תואלפנו תוארונ םהל הליגו םינצבקה ולאמ רחא ןצבק םעפ
תלעמ לדוג םג ןבומ אליממו .השרד-תנתמ תרותב תוניחבה ןתוא לכ םהל ונתנו ורסמ םינצבקהש
תוקקותשה ידי לע היה לכה ןכ יפ לע ףא לבא ,ולאכ תונתמ לבקל וכזש םישודקה םינבה תגרדמו
.םהלש םישודקה םיפוסיכו םיעוגעגו

ריכזהל ךירצ (אצויכו הנותח תחמש ןוגכ) החמש לש ןמז הזיא םדאל עיגמשכש ךיא ,םש ןבומ דוע
הז לכ לע הידוהו חבש ת"ישהל ןתילו ,הזה םויה דע ודועמ ת"ישה ומע השעש םידסחה ומצעל
ומע השעו למגש ת"ישהל םילודג ןיעוגעגו ןיפוסיכב ותחמש ךותמ ררועתהלו ,ותחמש ךותמ
.ךרבתי ,ותאמ םניח דסחו הבדנ תרותב קר לכה יכ ,אקייד הלאכ םידסח

.ומצע ינפב אלפנ ןיינע אוה רופיסו רופיס לכ - - -

ןיידעו דואמ ןקז ינאו" :ומצע לע רמאו ,ולש םיכורא םייחב ראפתה ,רויעה ,ןושארה ןצבקה - - -
וכלהש םישנאהמ הז לע רפיסו ".לודגה רשנהמ הז לע המכסה יל שיו ,'וכו ירמגל קיני ינא
םהמ דחא לכש ,םינקזה ןיינעו ,'וכו תוניפסה הרבישו הרעס חור האבו ,םיה לע הברה תוניפסב
רשנה םהל רמאו םייסש הממ - - - .'וכו ןושארה ןורכיזה ןמל רכוז אוהש המ הנשי הישעמ רפיס
יכ ןבומ הזמ ,"'וכו ונביו ורזחיש ורבשנש ,םכלש םיפוגה םהש ,םכלש תוניפסה לא ורזח" :לודגה
םהש ,םיפוגב םישבולמ םלועה הזל ואבש םיקידצה תומשנ ןה ןהה תוניפסב וכלהש םישנאה
אד הניפסל תיחנד הנוי :ט"צק ףד להקיו 'פ שודקה רהוזב ראובמש ךרד לעו ,תוניפסה תניחב
יאהב ליזא שנ רב ןידכו .'וכו שנ רבד אפוגב יוהימל אמלע יאהל אתחנד שנ רבד אתמשנ והיא
.'וכו רבשהל הבשח הינאהו רמא תאד אמכ ,ארבתיאל אבישחד אבר אמי וגב הניפסכ אמלע
םג ןבומ הזב אצויכו .'וכו אתניפסל יטמ אקד והיא אדו ,'וכו אפיקת הרעס חור ה"בוק ליטא ןידכו
תא הרבישו הרעס חור האבש ךיא ,הז רופיסב ראובמש המ תניחב הזש ,ח"י ןוקית םינוקיתב
לע ולעו דחא לדגמ לא ואבו ולוצינ םישנאהו ,(ל"ר ,ותמו ורבשנ םיפוגהש תועמשמה) תוניפסה
לש תומשנה לע תועמשמה ,הרואכל .םלועבש םיגונעתה לכו בוט לכ םש היהו .'וכו לדגמה
ןגל םג ילואו ,ןותחתה ןדע ןגל םחונמ םוקמל ולעו ולוצינש ,ןיפוגה ןתואב תושבולמ ויהש ,םיקידצ
ןיא םשש ןבומ אליממו .ןושארה ונורכיזמ רכוז אוהש המ םהמ דחא לכ רפיס םשו .ןוילעה ןדע
הובג רתוי דוע קר ,שממ ןטושפכ ולאה תונורכיזה תניחב לש תוראפתהה לכ ויהש רמול ךייש
שריפו לדגמה לע קפדו אבש לודגה רשנהש ,אלימ ןבומ הז יפלו .ללכ רועישו ךרע ילב ,הובג לעמ
,םכלש םיפוגה םהש ,תוניפסה לא ורזח :םהל רמאו םינקזה ולא לכ ורפיסש תוישעמה לכ םהל
רשה תניחב אוה ,הרואכל ,הזה לודגה רשנה - םהילא ורזח התע ,ונביו ורזחיש ,ורבשנש
ןבומכו ,קיני ינא ןידעו ןקז ינא" :ומצע לע רמא ןכ לעו .םיתמה תייחתל רפע ינכוש ץיקהל הנוממה
המכ שי הזב ךא .ש"ע ,יתנקז םג יתייה רענ רמאנ וילעש ,ב"פק-א"פק ףד בשיו 'פ שודקה רהוזב
ששגמה רויעכ קר ולאכ םיניינעב ונחנא תמאב ךא .םהילע םיהובגו הובג לעמ הובג ,תוניחב
תצק ררועל קר םה הזב ונירבד לכו ,הזב ללכ הגשהו העידי תוצצונתה םוש ונל ןיאו ,הלפאב
.(תוישעמה יזמר) הזב ןייעמה בל

.ולש םיבוטה םייחב ראפתהש שרחה ןינעמ ינשה םויה
אל םינצבקה 'ז לש תאז הישעמ יכ) ינשה םוי לש תאז הישעמ ל"ז וניבר רפיסש םדוקש ,יחא ,עד
:היה ךכ היהש השעמ (תועובש 'ב ךרעב רופיסה ןיינע ךשמנו ,םימי המכב קר ,דחא םויב הרפיס
היישעמה ןיינעמ ומע יתרבד ,םירהצה תדועס םדוק ,הליחתבו ,ושדוק תרדה ינפל דמוע יתייה
אוהש ,ןושארה ןצבקה לש רופיסה םויס דע ,םדוקה שדוק תבש םויב רפיסש תאזה הארונה
ןיינעמ ומע יתרבד ,ךומסה 'ד םויב ,ךכ רחאו .הזה רופיסה תעב יתייה אל יכונא רשא ,רויעה
רפסל תיחצנ הבוט ונמע ביטיהל קקותשמו ץפח אוהש שודקה ויפמ יתעמשו ,הזה אלפנהו ארונה
!לוכאל תע העיגה" :רמאו תרשמה אב ךכ ךותב ךא .העמושל ישפנ התלכו ,היישעמה ראש ונל
ירופיסמ םיניינע המכ דוע ומע יתרבדו וינפל יתדמעו יתרזח ,םיברעה ןיב ,ךכ רחא .םשמ יתכלהו
םירוסייה ןיינעמ וינפל יתרמאו יתינע ירבד ךותבו ,בושטידראבמ תוישעמ המכ ול יתרפסו ,םלועה
לכ ןכו ,דימת םהל רסחו תוגאד םיאלמ םלוכש ,םילודגה םיריבגהו םידיגנה לכל שיש תונורסחהו
םהל עודיכ ,תומלשב רבד םוש םיעדוי םניאו ,דימת הרסח םתמכח לכ םירקחמהו םימכחה
אצמי רשא ילבמ םבלב ןתנ םלועה תא םג" הז ארקמ וינפל יתרמא הלאכ םיניינע לעו .םמצעב
הנע .(י"שר שוריפב א"י 'ג תלהק 'ע) "ףוס דעו שארמ םיקולאה השע רשא השעמה תא םדאה
"?היישעמהב םידמוע ונא ןכיה" :ףכת לאשו !ונלש היישעמה ןיינע אוה הז אלה" :רמאו ל"ז וניבר
לכ רפיסו ",'וכו ינשה םויב" :רמאו הנע ".ינשה םויה לש רופיסה לצא" :הדערב ול יתבשה
.(תוכלה יטוקיל) !תועמוש ךכש םיינזוא ירשא .שרחה ןיינעמ אוהש ,ינשה םוי לש היישעמה

לכ וליפאו ,ונורסח לע קעוצ דחאו דחא לכ יכ ,תונורסח ןמ קר םיאב םלוכ םלועבש תולוקה לכ
הכזש יתימא קידצ שי לבא .ול אלמתנו ול רסח היהש ןורסחה תמחמ קר ןה םלועבש תוחמשה
ולצא הלוע וניא םלועה לכש תמחמ ,שרחכ הארנ אוהו ,ןורסח םוש םהב ןיאש םיבוט םייח תויחל
ןילוכי ולש םימו םחלב לבא ,םימו םחל םה ולש םיבוט םייחו .םהלש ןורסחה עמשיש םולכל
,תמאב םיבוט םייח םדי לע ויחיש דע ,םלועבש גנוע ינימ לכו תוחירה לכו םימעטה לכ שיגרהל
.ןורסח םוש ילב

לכו תוחירה לכו םימעטה לכ םהב שיש ,םיאלפנ םילודיגו תוריפ וב םילדגש ,הזכ ןג תניחב שיו
הזה ןגה לעו .ןגה הז ידי לע םייתימא םיבוט םייח תויחל ןילוכי םלועה לכ היהו .םלועבש תוארמה
םימעפלו .ןגה ינוקית לכב דימת לדתשמו ,וילע הנוממ אוהש הזכ ןוילעו שודק קידצ ונייה ,יננג שי
אוהש ונממ עדיל ןיכוז םלועה ןיאו .קידצה הז לש ורוא הסכתנו םלענש ,יננגה דבאנ רודה ןוועב
יפ לע ףא ,הזה יננגהו .ןגה ידי לע םייתימא םיבוט םייח תויחל םלוכ םילוכי ויה ודי לעש יננגה הז
םישרגמו םינבא וירחא ןיקרוזו ו"ח עגושמל ותוא םיקיזחמ םלועה לבא ,יננגה אוהש רמואו ךלוהש
חרכומ יאדווב ןגה ותואב שיש המ לכ הז ידי לעו .ןגה ינוקיתב לדתשהל לוכי וניא אליממו .ותוא
ןמ תויחל םילוכי ויה ןכ יפ לע ףא ךא .יננגה ונייה ,הנוממה םש ןיאש רחאמ ,קספנו הלכ תויהל
ןילקלקמש ולאכ תוער תודמ םלועב סינכמו הזב םג דואמ הרגתמ רבד לעבה ךא .ןגבש םיחיפסה
דע םעט ןימ לכ לקלקתמ ולאה תודימה ידי לע יכ ,ןגה ידי לע תויחל םיכוז ויהש םיבוטה םייחה
ידי לע םייניעה ןיכשחנ םגו ,הנבלח חיר תניחבב אוהש דע חיר ןימ לכו ,הלבנ םעט תניחב אוהש
לע ףא הנהו .םלועבש ןינווגו הארמ ינימ לכ םימגפנ הז ידי לעש דע אניע ןייסכמד םיננע תניחב
םהש ,תוינחורב םילודג תורצואו הלודג תורישע םהל שיש ,ולאכ םיקידצ םלועב שי יאדוובש יפ
םישודקה תורצואה ידי לע םיבוט םייח םייח םה תמאבו ,םיבוט םייח םייח םהש ןכ םג םיראפתמ
ראשו חירהו םעטה םלצא םג לקלקל םלועה ימגפמ ל"נה םילוקלקה םילוכי ןכ יפ לע ףא םהלש
תויחל םילוכי ויהש םיבוט םייחה םהל ריזחהלו םלועה ןקתל חוכ ןיאש ןכש לכמו .ל"נה םירבדה
םנוקית לכ זא ,םהלש םיבוט םייחה םלצא םג םילגלגתמשכ ,םימעפל ןכ לעו .שודקה ןגה ידי לע
,ןורסיח םוש םהב ןיאש םיבוט םייח יח אוהש ,שרח תניחב אוהש ,הלעמב לודגה קידצה ידי לע
המ ןקתנ הז ידי לע םגו .םימעטה לכ םהב ןישיגרמו ולש םימו םחלהמ םועטל םהל ןתונ אוהו
רקיעש עידומ אוהו ,םלועה לכ לש םיבוט םייחה םג ןקתל לוכי הזה קידצהו .םלצא לקלקתנש
ןקתנש יד אל זאו ,םהב רבד לעבה סינכהש תוער תודימהמ םהל אב םהלש םיבוט םייחה לוקלק
.דבאנש יננגה אוצמל הז ידי לע ןיכוזש אלא ,חירהו הארמהו םעטה םלצא

.(תוישעמה יזמר) שרחה קידצה ידי לע ןיכוז הז לכו

ישילשה םויה
תודיח רבדל לוכיו ,דואמ אלפנ ןרבדו ץילמ אוהש ךיא ראפתהש הפ דבכה ןיינעמ ישילשה םויה
םירישהו תודיחה ולאבו .ותוא עומשל הצרי אלש םלועב ארבנ םוש אצמנ ןיאש דע םיאלפנ םירישו
םהב ןיא ת"ישהל םיחבש םניאש םלועה לש םירובידהש תמחמש קר ,תומכחה לכ םהב שי
תוראפתהה לע המכסה ול שיש ךיא רפסמ אוה ךכ רחאו .הפ דבככ הארנ אוה ןכ לעו תומילש
.דואמ אלפנו ארונ אוה םש ןיינעה לכו .יתימאה דסח שיא לודגה שיאהמ ולש

םלועה לכ םויק רקיע הז ידי לעש ,בלהו ןיעמה םויק רקיע הז ידי לעש ,ןמזה תווהתה רקיע - -
אוה יזא םשמ אב אוהש םוקמל ךלוה אוהשכ םויו םוי לכו ,תמא לש םידסחה ידי לע אוה ,ולוכ
המוד םוי ןיא יכ ,םימיה ןיב םייוניש שיו .תומכחה לכ םהב שיש דואמ םיאלפנ םירישו תודיחב ךלוה
לש םידסחה לכ ץבקמו ךלוה אוהש ונייה ,הזב קסוע אוהש דואמ אלפנו לודג קידצ שיו .ורבחל
תווהתה רקיע הז ידי לעו .דואמ לודג םדא תמאב אוהש ,יתימאה דסח שיאל םתוא איבמו ,תמא
םג אוהו דואמ אלפנו לודג םכח יאדווב אוה תמא לש םידסחה ץבקל הזב קסועה קידצה הזו .ןמזה
אלש םלועב ארבנ םוש אצמנ ןיאש דע םיאלפנ םירישו תודיח רבדל לוכיו ,דואמ אלפנ ןרבדו ץילמ
רחאמ ,אליממ ןבומ הז לכו .תומכחה לכ םהב שי םירישהו תודיחה ולאבו .ותוא עומשל הצרי
לש םידסחה ץבקמ אוהש ודי לע קר אוה םלוכ םיארבנה לכו בלהו ןיעמהו םלועה םויק רקיעש
לע לכה ,תומכחה לכ ,ולאה םירישהב שיש םויו םוי לכ לש םירישהו תודיחה לכ רקיע ןכו .תמא
םניאש םלועה לש םירובידהש תמחמ ךא .דואמ םיאלפנ םירישו תודיח עדוי אוהש אצמנ .ודי
אוה יכ ,הפ דבככ םלועה יניעב הארנ אקייד קידצה הז ןכ לעו ,תומילש םהל ןיא ת"ישהל םיחבש
קר ,ללכ הפ דבכ וניא תמאב לבא תומילש םהב ןיאש ,םלועה לש םירובידה ולאמ הפ דבככ
.דואמ אלפנ ןרבדו ץילמ אוה הברדא

ובש ,םלועה לש בלה לש השודקד ןיפוסיכו םיעוגעג ידי לע קר אוה םלועה םויקו תויח רקיע - -
לע אוה ומצעב בלה הז לש תויח רקיעו .םלוכ םיארבנה לכ םע םלועה לכ םויקו תויח רקיע יולת
אובל הלודג תוקקותשהב דימת קקותשמו ףסוכו ,םלועה הצקבש ןיעמה דגנכ דימת דמועש ידי
רקיע ןכ יפ לע ףא ,ןיעמה לא ברקתהל ךליל ול רשפא יתלב אוהש יפ לע ףא .ןיעמה ותוא לא
עגעגתמו ,ץראה הצקמ דואמ קוחרמ ןיעמה לע לכתסמו טיבמו הפוצו דמועש ידי לע קר אוה ותויה
הז םגו .ןיעמה ותוא לא אובל דימת קעוצו ,שפנה תולכב ,הלודג תוקקותשהב קקותשמו ףסוכו
לש םויקהו תויחה רקיע יולת הזבש ,בלה לש תויחה רקיע אוה הז ידי לעו ,וילא קקותשמ ןיעמה
.ולוכ םלועה לכ

םדאה ךירצ זא - תיברעו החנמ תליפת ןמז אוה זאש - קספנו רמגנ תויהל םויה עיגמשכ
רקיע םדי לעש ןיעמהו םלועה לש בלהש ךיא ומצע תא ריכזהלו הלודג תוררועתהב ררועתהל
הבהאב הזל הז םיאלפנ םירישו תודיח םירמואו ,הזמ הז תושר לוטיל םיליחתמ - םלועה םויק
תוקקותשהב זא ררועתהלו םהמיע ומצע ףתשל אוה םג ךירצ ןכב .דואמ הלודג תוקקותשהו הבר
םילודג ןיפוסיכו תוקקותשהב זא ררועתהלו םהמיע ומצע ףתשל אוה םג ךירצ ןכב .דואמ הלודג
המ עדוי ימו קספנו רמגנ רבכ םויה הז ללכ לש האירבה יכ ,הלודג תוקיבדב ללפתהלו ת"ישהל
תא ריכזהלו ,אבה םוי לש השדחה האירבה תשודק לבקל ומצע ןיכהל ךירצ ךכ רחא ןכו .םוי דלי
םיאלפנ םירישו תודיחב ךלוה אוה זא םשמ אבש םוקמל ךלוה אוהשכ םויו םוי לכש ,בטיה ומצע
םימיה טרפב ,ורבחמ הנושמ םוי לכ יכ ,םימיה ןיב םייוניש שיו .תומכחה לכ םהב שיש ,דואמ
םוי לכב ללפתהלו הזל ןכ םג ומצע ףתשל םדאה ךירצ ןכב .ט"ויו ח"רו תבש םהש ,םישדוקמה
םישדח ןיחומבו דואמ השודקד תובהלתהו שדח קשחב 'וכו תוחבשתו םיריש 'תי וינפל רמולו
םאיבהלו תמא לש םידסחה ץבקל הזב קסועה חוכו תוכז ומצע לע ךישמהלו ומצע רשקלו ,ירמגל
םויק רקיע ןכו ,תומכחהו םירישהו תודיחהו ןמזה תווהתה רקיע הז ידי לעש ,יתימאה דסח שיאל
.(תוישעמה יזמר) ולוכ םלועה לכו בלהו ןיעמה תויחו

הזבש ,הדוקנה לא בלה תורשקתהמ תרבדמש הרותה ןיינע תצק ראובמ תאזה היישעמהב - -
הזו .לכה ןוקית אוהש ,הריבשה ןקתנ הדוקנה לא בלה תורשקתה ידי לע יכ ,תומלועה ןוקית יולת
תובוטה תודוקנה לכ לש שרוש אוה ןיעמה יכ ,ןיעמה לא דימת קעוצ בלהש ,היישעמה תניחב
.(תוכלה יטוקיל)

.תרטוטח לעב היהש ותואמ רופיס - ישימחה םויב
םינפב הז רופיסמ ןבומכ ,םהילע םיהובגו הובג לעמ הובג שי םילודגה םיקידצה תגרדמב םג - -
םלוכ וכזש רחא וליפאש ךיאו ,אלפנהו ארונה ןליאה תודוא םירקוח ויהש תכה לש רופיסה ןיינעו
לא אובל םילוכי ויה אל ןכ יפ לע ףא ,האריו הוונעו הנומאו תמא םהש ,ןליאה לש תודימה לכל
יזמר) םשל םאיבה תרטוטח לעבהש דע ,םוקמה ןמ הלעמל תניחב אוהש תמחמ ,ןליאה
.(תוישעמה

ולש חומב אשונ אוה יכ ,הבורמה תא קיזחמ טעומ תניחב אוה ולש חומהש ראפתהש ימ שי - -
לכה ,םהלש תועונתהו תויווהה לכו םהיתוגהנה לכו ,םהיתויוכרטצה לכ םע םישנא תובברו םיפלא
תמאבו .הבורמה תא קיזחמ טעומ אוה וחומ יכ ראפתמ אוה ןכ לעו ,וחומב אשונ אוה ,לכל רשאכ
.לבה םיברמ הברה םירבד שי ,דחי לבהמ המה םלוכו םולכ םניא ולש םישנאהו םולכ וניא אוה
יפל דחא לכ ,הבורמה תא קיזחמ טעומ תניחב דחאו דחא לכל שי תמאבש םילודג םיקידצ שי ךא
טעומ תניחב איה ותקיתשש שיו ,הבורמה תא קיזחמ טעומ תניחב אוה ולש רובידהש שי :ותניחב
אוהו דואמ לודג חריה לגלגש יפ לע ףא ,חריה לגלג תא ךילומ אוהש ימ שיו ,הבורמה תא קיזחמ
.תמאב הבורמה תא קיזחמ טעומ תניחב אוהש אצמנ ,חריהל ךירצ םלועה יכ ,םלועה לכ םויק
הכוזש קידצה הזו ,ללכב םלוכמ הלעמל אוהש הבורמה תא קיזחמ טעומ תניחב דוע שי לבא
אוה ,ונמיה הלעמל ןיאש המ ,הנוילעה הלעמה תילכתב הבורמה תא קיזחמה טעומ תניחבל
.לכה תא וילע אשונ אוה הברדא קר ,ללכ תרטוטח לעב וניא תמאבו ,תרטוטח לעבכ הארנ אקייד

גנועהו ,אימש ירופיצ לכו תופועה לכ ונכשי ויפנע לעו תויחה לכ ונכשי ולצב רשא ןליא שי - -
הזכ ןליא שיש ןיגישמש םדא ינבמ תכ שי םימעפלו .רעשל ןיא ןליא ותוא לצא םש שיש אלפומה
,ןליאה ותוא לא אובל ךליל ןיכירצ דצ הזיאל םהיניב עירכמ ןיא ךא ,וילא אובלו ךליל םיצורו םלועב
עירכמ ןיאו ,הז דצל רמוא הזו ךליל ןיכירצ הז דצל רמוא הז יכ ,הז לע םהיניב תקולחמ תלפונו
שיש ימ םא יכ ,ןליאה ותוא לא אובל תוכזל רשפא יא יכ ,םהל עידומו דחא םכח אבש דע ,םהיניב
ףוג אוה תמאו ,הוונעו האריו הנומא םהש ,םישרוש 'ג ול שי ןליאה הז יכ ,ןליאה לש תודימה ול
ןיכירצ ךרדה הזבש תחא העדל םימיכסמ םלוכ זא ,תודימה ולאל אובל םלוכ םיכוזשכ זאו .ןליאה
ןכ לעו ,ירמגל םוקמהמ הלעמל אוה יכ ,ללכ םוקמ ול ןיא ןליאה הז לבא .ןליאה ותואל אובלו ךליל
אובלו תולעל םהל םג רשפא יא ןכ יפ לע ףא ,ןליאה לש תודימה לכל םיכוזה םיקידצה ולא וליפא
טעומ ןיינעב הנוילעה הגרדמה תילכתל הכזש ,תרטוטח לעבה קידצה הז ידי לע םא יכ ,וילא
ןמ הלעמל אוה ונממ הלעמל ףכת יכ ,םוקמה תניחב ףוס תגרדמב אוהו ,הבורמה תא קיזחמ
ןליאהל םתולעהלו םוקמה תניחב ךותמ םתוא תולעהלו אשיל לוכי אוה ןכ לעו ,ירמגל םוקמה
.(תוישעמה יזמר) םוקמה ןמ הלעמל אוהש

.םידי קותש היהש ותואמ רופיס - ישישה םויב
שקבלו שפחל דחאו דחא לכל תושר ונל שי ןכ יפ לע ףא ךא .תומלועה לכמ םלענ וז הישעמ דוס
.(תוכלה יטוקיל) אוצמל לכונש המ םיזמר הזיא הבםיקידצ לש תוישעמ ירופיס ןינעב הליפת .ה
ץראה האלמ תישע המכחב םלוכ 'ה ךישעמ ובר המ .םהיצפח לכל םישורד 'ה ישעמ םילודג
.ךיתובשחמ וקמע דאמ 'ה ךישעמ ולדג המ .ךינינק

םייתימאה םיקידצה ידי לע רודו רוד לכב תואלפנ השוע התאו ,אלפ השוע לאה התא ,ע"שבר
םיתפומהו םילודגה םיסנהו תואלפנהו תולודגה לכ תא ונל ורפיס וניתובא רשאכ ,רוד לכבש
רודב םגו .הזה םויה דע םלוע תומימ םייתימאה ךיקידצ י"ע רודו רוד לכב תישע רשא םיארונה
ינעישוהו ינרזעו םיברה ךימחרב ינכז ןכבו .םייתימא םיתפומ ילעב םיקידצ םיאצמנ יאדוב הזה
םהילע רבעש המ לכמ ,םייתימא םיקידצ לש תוישעמ ירופיס רפסל הכזאש ינצמאו ינקזחו
לכו ,םהילא םיוולנה לכ לעו םהינב לע רבעש המ ןהו ,םמצעב םהילע רבעש המ ןה ,םהימיב
םישודקה םירבדה לכו ,איסכתאבו אילגתאב םלועב ושעש םיארונהו םילודגה םיתפומהו תותואה
םהב רפסלו חישלו ,יבלבו ינזואב בטיה עומשל הכזא לכה ,םלועב וכישמהש תוהולא תולגתהו
.ךתראפת איה םתראפתו ךתליהת איה םתליהת יכ ,םתראפת םויה לכ ,םתליהת יפ אלמי .דימת
ךשמויש הכזאש ןפואב ,םייתימא םיקידצ לש תוישעמ ירופיס רפסל םויו םוי לכב הזב קוסעל ינכז
ינימ לכמו תעדה בוברעו םילובלבה לכמ יתבשחמ רהטל הכזא הז י"עו ,המוצעה םתשודק ילע
ןיכשמנה םלועבש תעדה לובלב ינימ לכמו ,םיער םירוהרה ינימ לכמו ,תוינוציחו תורז תובשחמ
לכמ ינדפתו ונליצת הז ידי לעו .תולודגד ןיחומל תונטקד ןיחוממ תאצל הכזאו ,תונטקד ןיחוממ
.תונטקד ןיחוממ תעדה לובלבמ ןיכשמנ םלוכש ,םלועבש םיניד ינימ לכמו ןירוסייה לכמו תורצה
ירופיסב קוסעל דימת ינעייסתו ינכזתש ידי לע םלוכמ ינליצתו ינדפת םיברה ךימחרב התאו
.תולדגד ןיחומ תוניחב םהש םייתימא םיקידצ לש תוישעמ

ילע ךישמהל הכזאו לארשי ץראל אובל דימת עגעגתהלו קקותשהלו ףוסכל ינעישוהו ינרזעו
המלש הנומאב ןימאהל ,תומלשב הנומאל הכזא הז ידי לעו ,דימת לארשי ץרא תשודק
עבטה ךרד םוש ןיאש ןימאהלו עדיל הכזאש ,ירמגל תויעבטמ ינאיצותו .דימת ךתחגשהב
,דימת ךתחגשהב תגהנתמ המצעב עבטה םג יכ ,דבל ךתחגשהב לכה קר ללכ םלועב
תושדח ןישועש ,רודו רוד לכבש םייתימאה םיקידצה ידי לע תע לכב עבטה הנשמ התאו
.וניתובאמ ונעמש רשאכ רוד לכב תואלפנו

ןיב לידבהל הכזנש ,ךרבתת ,ךילא תומדתהל ונכזו ונרזעו .ךמש ןעמל לארשי לכ לעו ילע םחרו
ןיבו םייתימא םיקידצ לש תוישעמ ירופיס ןיב לידבהלו ןיחבהל תמאב עדנש דע ,ךשוחה ןיבו רואה
לע רפסל הכזאש ןפואב רפסל ךיאו רפסל ימ לע ןיחבהלו עדיל םגו .םיעשר לש תוישעמ ירופיס
.יתבשחמ רהטל חוכ ול היהי םהילע רובידהו רופיסה רשא ,הלעמב םילודגה םייתימא םיקידצ
תוישעמו ,םינרקשו םיעשר לש תוישעמ ודגנכ שי םיקידצ לש השעמ לכ דגנכש ונתעדוה התא יכ
רבד י"ע וא ףושיכ י"ע ,תולובחת המכ ידי לע תפומכ םיארנה םירבד םישועה לש םיבברועמ
רשאכ ,ךשוחה ןיבו רואה ןיב לידבהל עדויש ימ םא יכ ,םהיניב לידבהלו ןיחבהל רשפא יאו ,רחא
לידבהל ונידיב ןיא יאדווב ,דואמ ךממ ונקחרתנ רשא ,וניתושילח םצועבו .םיברה ךימחרב ונתעדוה
היהתו המלש הנומאל םינפ לכ לע הכזנש ונעישוהו ונרזע ,ונילע םחר ןכ לע .ךשוחה ןיבו רואה ןיב
ןימאהל הכזנו .תמאב וב םינימאמ ונאש המ שממ וניניעב ןיאור ונא וליאכ ךכ לכ הקזח ונתנומא
תע לכב תואלפנו תושדח השוע התאו ,תע לכב תיטרפ החגשהב חיגשמ התאש וניקולא 'ה ךב
ןיב לודג שרפהו לדבה שיש ןימאהל הכזנו .רוד לכבש םייתימאה ךיקידצ ידי לע רודו רוד לכב
םיתפומל םימדנה תוישעמה ןיבו ,םייתימאה םיקידצה ידי לע םישענש םישודיחהו םיתפומה
תושעל ,הזל םייואר םניא ןיידע רשא ,ערו בוטמ םיברועמה ידי לע וא םיעשרה ידי לע םישענה
ולא לש םהישעמ ןיב שרפהו לדבה שי רשא ,םהלש הניאש תילטב םישבלתמו ,םלועב םיתפומ
דימת הכזאש ןפואב .ךשוחה ןיבו רואה ןיב ומכ םייתימאה םיקידצה לש םהיתפומו םהישעמל
ירמא ןוצרל ויהי .יתבשחמ תא רהטל חוכ םהל שיש םייתימא םיקידצ לש תוישעמ ירופיס רפסל
.הלס ןמא ,ילאוגו ירוצ 'ה ךינפל יבל ןויגהו יפןמחנ 'ר לש וירבדו וייח לע ןתנ 'ר לש ויתונורכיזמ .ו
תוישעמ ירופיס ידי לע היה תמאב ךרבתי םשה תדובעל תוררועתה רקיע ומצעב אוהש ,רמא .1
םבורו ,ל"ז ט"שעבה םוקמ אוהש תמחמ ,זוביזמ 'קב םייוצמ ויה םיקידצה לכ יכ ,םיקידצ לש
רקיע היה הז ידי לעו ,םיקידצ לש תוישעמ הברה עמשו ,ויבא תיבב םינסכאתמ ויה םלוככ
.הכזש המל הכזש דע ךרבתי םשהל ותוררועתה

שממ שיגרמ היהו ,ךרבתי םשה ינפמ שייבתמ היהש ,ול היהש השובה לדוגמ רפסמ היה .2
הארמ ליחתמש שיגרמ היה יכ ,דואמ ורבח ינפמ שייבתמש ימ ומכ שיגרמ היהו ,וינפ לע השובה
םוחנ 'ר שודקה ברהו .יוניש םוש ילב ,שממ ןישייבתמה ךרדכ ,ןינווג המכל תונתשהל וינפ
,זא וינפ לע היהש האריה םצועמ להבתנו הקבודיבדימ 'קב וירוענ ימיב ותוא האר ליבונרישטמ
.ולצא שוחב ןיאור הז - "ואטחת יתלבל םכינפ לע ותארי היהת ןעמל" רמאנש המש רמאו

רהנ ךלוה םש .ולודיג רקיע היה םש .וימח רד היה ,הקבודיבדימ ריעל ךומס ,ןיטאסוה רפכב .3
הניפס םימנפל חקול היהש ,שדוקב וכרד היה .דואמ דואמל הברה ףוסו הנק םילדג וילעו לודג
םוקמה דע ,ףוסו הנקה ירוחא דע הב טש היה ןכ יפ לע ףאו .רהנה ךותל ומצעב הב טשו הנטק
.תודדובתהו הליפתב ךרבתי םשה תדובעב וישעמ השוע היה םשו ,דוע ותוא ןיאור ויה אלש

קוחר רהנה ךותל אבשכו ,הניפסה גיהנהל ןיידע עדי אל אוהו ,רהנה ךותל הניפסב ךלה םעפ
קעצו וידי םירה .תושעל המ ללכ עדי אל .עבטנש טעמכו דדונתהל הניפסה הליחתה ,השביהמ
.תאז רפסל ליגר היהו - - .ךרבתי םשה לא

יפ לע ךלוה היה ןכ יפ לע ףא ,ודבל וב בשיש רפכב דחוימ רדח ול היהש יפ לע ףא ל"ז וניבר .4
.הברה םש דדובתמ היהו ,אצויכו רעי הזיא ךותב הדשה ינפ לע בורה

תודשה לצא הנאו הנא ונכלהו ,הליחתב םש רד היהש ,הקבודיבדימ 'קב ומע יתכלה תחא םעפ
ביבס האור התאש םירההו תודשה ולא לכב" :יל רמאו םירההו תודשה ינפ לע ודי הטה .םירההו
ןתוא לכב םש דדובתמו ךלוה היהש ונייה ".םימעפ המכו המכ יתבבסו יתכלה םלוכב ריעה
.העקב ומכ וכותב שי והבג שארבו ,דואמ הובג םוקמ שי רהה שארב םשש יל רפיסו .תומוקמה
המכ דדובתהל בהוא היה םשו ,וכותבש העקבה ךותל סנכנו רהה הבוג שאר לע הלוע היהו
קידצ היה רבכש ,הקבודיבדימ 'קב היה הז לכו .םירחא תומוקמב ךלוה היה םימעפלו .םימעפ
בשישכ הליחתב ןכו .רפכב בשיש תעב תודדובתהב הברמ היהש המ ץוח .םש רדש תעב םסרופמ
םויה לכ דדובתמ היה םויו םוי לכב בלסרב ק"ק הפו .ילופוטולזב בשיש תעב ךכ רחא םגו ,זוביזמב
.ולוכ

וניבר ללפתה ץיקב תחא םעפ ילופוטולזב בשוי ל"ז וניבר תויהבש ,ילופוטולזב דחא שיא יל רפיס
ךל" :ול רמא .ל"ז וניבר לא אב .ול אורקל הרש הדליה ותב תא חלש ךכ רחאו ,םכשה רקובב ל"ז
עומשל הכוז תייה םא" :רמאו ל"ז וניבר הנע .םיבשעה ןיב וכלה .ריעל ץוח ומע ךלה "!לייטל ימע
הינפ ילב ךרבתי םשל הריש רמוא בשעו בשע לכ ךיא ,םיבשעה לש תוחבשתהו תורישה לוק תא
הרישה ןיעמוששכ האנו הפי המכ !לומג םולשת םושל םיפצמ םניאו תורז תובשחמ םוש ילבו
ןירוקש דחא רהל ךומס ואבו רתוי וכלה ךכ רחא ".האריב 'ה תא דובעל םהיניב דואמ בוט .םהלש
,וליגומה ותוא ןינע ול רפיסו ,ול בישהו ,תאז המ שיאה ותוא לאשו ,ריעל ךומס םש היהש ,וליגומ
וכותב לולח היה רהה יכ ,ללכ ץוחל וארנ אל םשל וסנכנשכ .םשל וסנכנ .םשל ומע ךליש ול רמאו
ולש די תיבמ איצוהו ץראה לע ל"ז וניבר בשיו ,ל"נה שיאהו וניבר םשל וסנכנו .וכותב תצק קומעו
דואמ דואמ הברה הכבו ףדל ףדמ ןלהל רמוא היה .דואמ דואמ הכבו ,רמול ליחתהו ,ןויצ ירעש 'ס
.דואמ הלודגה ותייכב האורו םמותשמ דמוע ,ולש קוביצה קיזחמו ולצא דמוע שיאהו .קספה ילב
םויה ןכיה ץוחב לכתסיו ךליש ל"נה שיאה לע הווצ תוכבלמ קספ רשאכ .הזב הברה ןמז ההש
םלש םויל בורק ותייכבב המהמתה ךכ .עוקשל הטונ שמשהו םויה הנפ רבכש הארו אצי .דמוע
.ץוחל ואציו ,טעמ בשי .יקלולה ןשיעו שא איצוהל ול הווצ ךכ רחא .קספה ילב ץיקב

םידובש ומכ ךכ השעש ימ לע םיקלוח םה קר .ללכ םיקלוח ןיא ילע :רמאו הנע תחא םעפ .5
.קולחל יואר יאדווב הזכ שיא לעו .וילע םיקלוחה
.וילע ןיקלוחו םדא םמצעל ובטח םהש רמאו

לכבו תע לכב 'ה תומחלמ םחול היה יכ ,דחא עגר וליפא וימי לכ החונמ םוש ל"ז וניברל היה אל .6
.וילע התיהש הלודגה תקולחמה ןינע היה הזו .םימעט המכמ הזב רפסלו ךיראהל רשפא יאו ,עגר

םיקידצ יכ ,םיער םניא ילש םיביואש הזב - "ילע יביוא עירי אל יכ יב תצפח יכ יתעדי תאזב" .7
.יב תצפח יכ יתעדי תאזב ,ילע םיקלוח

םיעסונה לכ ומכ ,לטלוטמו עסונ שיא היה רבכ 'ה תעושיל ןוחטיבב ןיתממ היה אל םאש ,רמא .8
הסנרפב תיבה תגהנה ןיינעל תאז רמאו .וישכע גוהנכ ,הסנרפה ליבשב םמצע םילטלטמו
םאש ,הז ןיינע ומצע לע רמאו - - הברה םדאל רסח בור יפ לעש ,תיבה יכרצ ראשו םישובלמו
היה ,ףכית אקווד היהיש העשה תא קחוד היה םא ,רבד הזיא ול רסח היהש ןוגכ ,ןיתממ היה אל
ןיינע םיעדוי ונאש ומכ ,לטלוטמו עסונ תויהל חרכומ היהש דע ,בוח לעב תויהלו ומצעל תוולל ךירצ
עדיל ןיכירצ הז ןיינעו .תובוח ילעב דימת םהש תמחמ הנידמל עסיל דימת םיחרכומ םהש םיעסונה
םיתב ילעב וליפא ,הברה רסח םדא לכל יכ .דואמ הזב ומצע תא ליגרהלו ומצע דמלל ןיכירצו דואמ
קפתסמ תויהל רהזיל ךירצו .םילודגהו םיבושחה וליפא ,םילבקמ ןכש לכמ ,םילודג םירישעו
יפ לע ףא ,וינבו ותשאל וא ול שובלמ ךירצש ול המדנ םאו .ןמזהו העשה יפכ ותיב גיהנהלו טעומב
לובסל בוטו .ותע אובת דע ןיתמי ךא ,בוח לעב תויהלו ףיקהלו תוולל העשה קוחדי לא ,ול חרכומש
לעב היהיש בטומו .ו"ח בוח לעב תויהל אלו ,'וכו תורידו םישובלמב ןכש לכו ,תונוזמב וליפא קחוד
.םירחאל בוח לעב תויהלמ ותיב ינבל וא ומצעל בוח

ונניא רשאו הפ ונשי רשא תא םא יכ ,דוחל ונליבשב םניא ולש תוחישהו תורותה לכש ,רמא .9
לודגה 'ה השעמ לכ תא םיאבה עידוהל וירבדב ונל זמרו הז ןיינעמ ומע ונרבד םימעפ המכו .הפ
עיזו תתרב רמאו "ןאכ השענש המ לכ ועידות םכינבל םג" :שוריפב רמא תחא םעפו .ונמע השעש
"!ךינב ינבלו ךינבל םתעדוהו" :הארונ תובהלתהב

םכרדש ,םתובא ירבק לע ןימלע תיבה לע םיקעוצה לש לוק ותיבב עמוש היה ןמואב היהשכ .10
.גוהנכ ,רמ לוקב םש ללפתהלו קועצל

התיה ותבו .דואמ רמ לוקב "!יבא ,יבא" :היבא רבק לע תקעוצ התיהש השיא עמש תחא םעפ
ןאכב וניא לבא "!יבא ,יבא" :בטיה הנווכב תקעוצ תאזה השיאה" :הל רמאו הנע .ולצא תדמוע
םהיבא רבקל ביבס ביבס םינכושה םיתמל רמול תובא ירבק לע םיאבשכ בוטש זא רמאו ".ללכ
םיקלתסמ םיתמה לכ אל יאדוב יכ ,וילא םתב וא םנב אבש ול ועידויש םהמ שקבל אצויכו םמאו
םהש ידכב םעידוהל בוט ןכ לע .םרבקב םייורש הברה יכ ,םידרטנש םוקמל םתרובק םוקממ
תתימ יכ ,םש וניא אמש הז לע ששחל ןיכירצ ןיא קידצה לצא לבא" :ףיסוהו .'וכו םהיבאל ועידוי
התע ינאש ומכ" :ומצע לע ותבל לישמהו ".רחא רדחל דחא רדחמ אצויש ימ ומכ קר אוה קידצה
לצא יאובת תא םא .ירחא תלדה רגוסו ינשה רדחל סנכנו הז רדחמ אצוי ינא ךכ רחאו הז רדחב
"?ךירבד עמשא אל - ,"יבא ,יבא" יקעצתו תלדה

ימ לש הלעמה הלודג המכ דחאו דחא לכל זמרש ,םימעפ המכ שודקה ויפמ עמשנ הלאה םירבדכ
.רשפאש המ לכב ול עישויו רוזעיו וירבד עמשי יאדווב יכ ארונהו שודקה ורבק לע אובל הכזש

םושב רתוי גישהל רשפא יאש וזכ הגרדמ לע וישכע דמוע אוה רבכש ,רמא ותוקלתסה םדוק .11
לע דומעל ול רשפא יא יכ ,ופוג טישפהל דואמ עגעגתמ אוהש רמאו .ףוגב םישבולמש ןמז לכ ןפוא
וזיאל עיגהשכ וליפא ,תחא הגרדמ לע דמע אל םלועמ וייח ימי לכ יכ ,ןפוא םושב תחא הגרדמ
הגרדמל עיגהש דע רתוי שפחמ היה ןכ יפ לע ףא ,הלעמה תילכתל וליפא ,היהתש הנוילע הגרדמ
ךותב רשפא יאש וזכ ההובג הגרדמל עיגה ףוסבלו .וייח ימי לכ דימת היה ןכו .רתויו רתוי ההובג
הצור יתייה רבכ" :ןושלה הזב רמאו .קלתסהל חרכומ אוה ןכ לעו ןפוא םושב רתוי גישהל ףוגה
".תחא הגרדמ לע דומעל לוכי יניא יכ ,קולחה טשפתהל דואמ

עדויו הרצהמ עדיש רשפא יכ ,בלב ו"ח םיבר תרצ ןכש לכו ,דיחי תרצ שיגרמ אהיש יואר .12
בלהש יואר ו"ח םיבר תרצ םינפ לכ לעו .ללכ הרצה שיגרמ וניא ובל הז לכ םעו הרצה באכ רוריבב
תוריקב שארה תוכהל ונייה ,ריקב שארה תוכהל ךירצ שיגרמ וניא םאו .הרצה באכ שיגרמ היהי
.ובבל

אוהו ,הכותב המ עדוי םדא ןיאו הרוגס ודיו ,םדא ינב ןיב ץרו ךלוהש ימ ומכ המוד ערה רציה .13
אוהש המ זחוא אוה וליאכ המדנ דחא לכלו "?זחוא ינא המ" :דחא לכל לאושו םדא ינב המרמ
חתופ אוה ךכ רחאו ,ץפח אוהש המ ודיב שיש רבוס דחא לכ יכ ,וירחא םיצר לכה ןכ לעו ,הוואתמ
המרמו ,וירחא ןיצר לכהו ,םלועה לכ המרמ אוהש ערה רציה שממ ןכ ומכ .םולכ הב ןיאו ודי תא
ותוטש יפכ דחא לכ ,ץפח אוהש המ ודיב שי וליאכ דחאו דחא לכל המדנש דע דחאו דחא לכל
.ולצא ותוואת אלמיש ימ ןיא יכ ,םולכ הב ןיאו - ודי תא חתופ אוה ףוסב ךכ רחאו ,ותוואתו

םהש שוחב ןיארנש ,המחה רוא ןמ תיבל ןיסנכנה רוא ידומע ומכ םלועה לש תוואתה לכ ומדנ םג
ןיספותו ןיספות - רואה ידומע ןתוא סופתל םיצורשכו ,המחה לש החירזה תמחמ םידומעל ןימדנ
"!הזה םלועה לש תוואתה לכ ןה ךכ .םולכ דיה ךותב ןיאו

םירבגתמ םהש ומצעב והז יכ ,הטרח והמ ללכ םיעדוי םניא םהו ,תוטרח םיאלמ םה םיעשרה .14
רתויב םירבגתמ םה ןכ לע הטרח םתעדב האבש תמחמ יכ ,הטרח ומצעב והז ,םתעשר ןינעב
אוה יזא ,ודגנ רבגתמ ורבח האור דחאשכש ,הז דגנכ הז םימחלנש םישנא ינש ומכ ,םתעשרב
יזא ולצא ררועתהל בוט רבד הזיא ליחתמש האור עשרהשכ שממ ןכ ומכ .ודגנ רתויב רבגתמ
.רתויב רבגתמ אוה

סנכיל רתוי הצורש המ לכש ,וכרע יפל דחא לכל ,םדא ינב ראשל וליפא ,'ה תדובעב לודג ללכ והזו
השעת תולובחתבו הז רבד לע ליכשמ תויהל ךירצו .רתויב רבד לעבה וילע רבגתמ 'ה תדובעב
!המחלמה חצנל הכוזה ירשא .םעפ לכב הלודג תורבגתהב ערה לע רבגתהל המחלמ

םירוהרה וילע םיאב תמאה קידצ לא ברקתהלו 'ה תדובעב סנכיל ליחתמ םדאשכש המ .15
ךכ רחאו ,םילולצ םימה וליאכ הארנ הליחתמש םימ ילכ ,לשמל ,ומכ והז ,םילודג םילובלבו
הלעמ החיתרהו םימה ןילבלבתמ יזא לשבתהל ןיליחתמו שאה לצא םימה ןידימעמו ןיתפוששכ
תלוספו תאלח ריסהל דחא דומעיש ךירצו ,הלעמל תלוספה לכ הלועו ,םימב התיהש תלוספה לכ
םימבש תלוספה הארנ ךכ רחאו ,ירמגל םילולצ םימה וליאכ המדנ הליחתמו .םעפ לכב םימה
םיכזו םילולצ םימה ןיראשנ יזא תלוספהו האלחה םעפ לכב ןיריסמשכו .הלעמל םעפ לכב הלועה
,וב ןיברועמ ערהו בוטה יזא 'ה תדובעב סנכיל םדאה ליחתמש םדוק שממ ןכ ומכ .יוארכ תמאב
סנכיל ליחתמשכ ךכ רחא ךא ,ללכ ובש ערהו תלוספה הארנ ןיא דואמ ןיברועמ םהש תמחמו
ערהו תלוספה הלוע יזאו ,ררבתהלו ךכדזהל ליחתמ יזא ,תמאה קידצ לא ברקתמו 'ה תדובעב
.הלעמל םעפ לכב

חירכהל ןיכירצש הברה םירפסב ראובמכ ,תוחוכבו הנווכב ללפתהל ונתוא חיכוה תחא םעפ .16
ינא יתכשמש ומכ אוה חוכב םהלש הליפתה" :רמאו ,תוחוכה לכב ללפתהלו הליפתל דואמ ומצע
,קחדה תעש תחא םעפ היה הניפסה לע יתויהב ונייה .הניפסה לע יתייהשכ ןגועה םע לבחה תא
לבא יחוכ לכב ךשומ יתייהו ,לבחה תא םחוכ לכב וכשמיש הניפסה ישנא לכ תא ןיחירכמ ויהש
לכב ךשומ ינא וליאכ םהינפל תוארהל יתחרכוה יכ ,םינפל היה קר ,חוכ םוש יתסנכה אל תמאב
".הנווכבו חוכב םכלש הליפתה איה ךכ .יחוכ

רבד אוה ןוגינ יכ ,ןוגינ הזיאב ומצע תא תויחל לכויש ומצע תא ליגרהל םדאל בוטש ,רמא .17
ימ וליפאו .ךרבתי םשל םדאה בל תא ךישמהלו ררועל לודג חוכ ול שיו ,דואמ דואמ הובגו לודג
לכויש יפכ ןוגינ הזיאב ומצע תא תויחל לכוי ומצע ןיבל וניבו ותיבב ןכ יפ לע ףא ,ןגנל לוכי וניאש
.רעשל ןיא ןוגינה תלעמ יכ ,ותוא רמזלןמחנ 'ר לש ודימלת ,בלסרבמ ןתנ 'ר לעפ המו היה ימ .ז
ונרוממ וניארש ומכ ,הזכ ןפואב ובר תא תרשיש דחא שיאמ ונעמש אלו וניאר אל םלועמ - - -
תורואה רוא וניבר לש הרות לש הלהוא - להואה ךותמ שמ אל וב םייקתנ שממ יכ ,ל"ז ןתנ ר"רה
תריסמב ,תיתימא תוקיבדו תורשקתהב וילא רשוקמו קובד היה שממ יכ ,ל"צז ן"רהומ יטוקיל לעב
ותיבב ותבשב ,הבשחמבו רובידבו השעמב ,ויתועונת לכב ,ירמגל ומצע תושגרה לוטיבבו שפנ
בטוק לע קר ךלוהו בבוס היה לכה ויניינעו וירופיסו ויתוחיש לכו .ומוקבו ובכשב ,ךרדב ותכלבו
ויתורות ירמאמ תלעמ תשודק תלודגו ל"צז וניבר תלעמ תשודק תלודג םסרפלו עידוהל ,הז ןיינע
ויתונייעמ ץיפהל 'וכו ויתורובג םדאה ינבל עידוהל ,ויניינע לכו ויתוישעמ ירופיסו ויתוחישו תושודקה
אלמלא .ל"זר ורמאש ומכ ,הז ליבשבו הזל תווצל אלא ארבנ אל םלועה לכו ,םדא לכ הז יכ ,הצוח
היה רבכ ורואמ תונהיל ,ל"ז ותוקלתסה רחא תובר םינש הז ,וישכע םג םינפ לכ לע םלועה וכז
.רחא םוקמב הזמ ראובמכ ותומלשב ונוקית ידיל אב םלועה

קסוע היה וייח ימי לכו ,המונת ויפעפעלו ויניעל הניש ןתנ אל ל"ז ןתנ ר"רה ונרומ הזה שיאה הנהו
קסעו .םלועב שודקהו לודגה ומש םסרפלו םירחאל ובר תרותמ תוקשהלו תולדל הז ןיינעב קר
שודקה ובר תוכזו ,רפוסי יכ ןמואי אל רשא דואמ המוצע שפנ תריסמבו דואמ הבר הדיקשב הזב
היה לכהו ,השודקה הרותה תגשהבו 'ה תדובעב דואמ הנוילעו ההובג הגרדמל הכז יכ ,ותעייסמ
רשפא יאו ,ללכ רעשל רשפא יאש המ המלש הונעו תיתימא תולפשבו הרומג תוטישפבו תומימתב
דומלל הכז יכ ,דואמ ארונו אלפנ שודיח היהו .הפ לעב אלו בתכב אל הז ןיינע תויטרפ ראבל
לכש דע ,שדוק ירפס ראשו הלבק ירפסו שודקה רהוזו םישרדמו םיקסופו ס"ש תוטישפב הברה
םמויש רמאנש אל םא הז רבד ירשפא יתלב יכ ובלב רעשמ היה ודומיל רדסמ תצק עמשש ימ
וז הדובע ,'ה תדובעב דואמ הברה קסוע היה הז דבלמו .ודומיל רדסב קר קסוע וניא הלילו
קסוע היה םג .האלפנ תוקיבדבו הלודג תובהלתהבו םוצע חוכב ותליפת ללפתמ היה יכ ,הליפת
םיליהת ירומזמ םוי לכב רמול ליגר היה יכ ,הלודג תוטישפו תומימתב םינונחתבו הליפתב הברה
תמאב רבשנ בלבו תונושמו תולודג תוקעצו תולוקבו המוצע היכבבו הלודג תוררועתהבו הברה
רשא םע ןומהמ םג ,לארשימ םיבר םיברו ,וינזוא הנילצת עמושה לכו ,רפוסי יכ ןמואי אל רשא הזכ
הלודג תוררועתהב םמותל וררועתנ ,ללכ וינפב ותוא וריכה אלש טעמכו ללכ וילא םיברוקמ ויה אל
עודיכ ,הזב אצויכו ולש תוצח ןוקיתו ולש םיליהת תרימאו ותליפת ועמשש ידי לע השודקד
תודדובתהב תוברהלו ת"ישה ינפל ותחיש שרפל םוי לכב הברה קסוע היה םג .הז ןיינע םסרופמו
ובלב רעשמ היה ולש הליפתה תדובע רדס עמשש ימ לכש דע ,םוי לכב הברה תועש 'וכו םינונחתו
.םינונחתו הליפת לע ויתולילו וימי לכ הלבמש אל םא הז רבדל רשפא יא יכ

וברמ לביקש תוארונה תומדקהה ידי לע םיאלפנ הרות ישודיח שדחל םוי לכב הברה קסוע היה םג
םג .תוכלה יטוקיל ורפסב םישודקה וירוביחב תצק ןבומכ ,רפסה לע םבתכלו בטיה םרדסלו ,ל"צז
רתוי רדסב םעפ לכב םרדסלו םנבלל ,תוקתעה המכו המכב ומצעב ל"צז וניבר ירפסב קסוע היה
ן"רהומ יטוקיל רוציק רפסמ ןבומכ ,השעמל םהמ םיאצויה םישודקה םיכרדהו תוצעה ררבלו ,ןוכנ
עודיכ ,רחא ןפואב םעפ לכבו םימעפ המכ ורדס יכ ,לודג קסע ול היה הז ןיינעב םגו .תוצע יטוקילו
ול היה הזב םגו ,ל"ז וניבר ירמאמ לכ רדס לע תוליפת רדסל הברה קסוע היה םג .הזב םיעדויהל
הברה הברה ופרשנש הממ דבל ,םיספדנה תוליפת יטוקיל ורפסב הזמ ןבומכ ,דואמ לודג קסע
עודיכ ,ללכ םהמ תונהילו םתוארל םלועה וכז אלש המ ,ולש תוליפת יטוקיל רדסמ םירוביח
םירבד תוכיראבו הברה םיבתכמ בותכל םוי לכב טעמכ ךירצ היהש המ דבל ,ש"נא ןיב םסרופמו
עמשש ימ לכו .עודיכ ,וירבד תא אמצב תותשל וכז רשא ש"נאמ םיבר םישנאל שפנה תא ןיבישמה
לכ הלבמש אל םא הז רבד רשפא יתלב יכ ,ובלב רעשמ היה ל"נה ויבתכ רדס ןינעמ תצק עדיו
ל"צז וניבר לש שודקה ןיינבה דסייל וימי לכ קסעש המ הז לע רתויו .ל"נה םיניינעה תביתכ לע וימי
טרפו טרפ לכבו ,ולש שודקה שרדמ תיבה תונבלו דסיילו ,םימעפ המכ םישודקה וירפס סיפדהלו
היה ןכ יפ לע ףא ךא ,ושפנ יכמותב ויה רשא ש"נאמ םיבר םע לודג קסע ול היה ל"נה םיניינעמ
ויהו ,וילע ומק םיבר רשאמ דבל .הז ליבשב תובר תועיסנב קוסעלו הז לע הברה ןמז תולבל ךירצ
םיניינעמ ןיינעו ןיינע לכ רומגל הכזש םדוק דואמ המוצע שפנ תריסמו תומוצעו תולודג תומחלמ ול
.ל"נה

הברה םדא ינב םע רבדל הברה קסוע היהו םירחאל ובר תרותמ דמלל הכזש המ הז לע רתויו
הזל ןיכירצ תועיגי המכ .עודי ,הברה ןמז הז לע הלבמ היהו ,ת"ישה תדובעל םתוא ברקלו םוי לכב
!ת"ישה תדובעל ותוא ברקלו דחא הריחב לעבל רוזעל ןיכוזש םדוק הז לע תולבל ןיכירצ ןמז המכו
םתוא ברקל הז ןיינעב םהמיע קסעש לארשימ םיבר םישנא םע לודג קסע ול היהש ןכש לכמו
היהש המ דבל .ל"צז וברמ לבקש םישודקה תוחישהו תוישעמהו הרות ישודיחה ידי לע 'ה תדובעל
םהל תורוהלו ותלאש לע דחא לכל בישהל ש"נאמ םיברל םוי לכב םיבר םיבתכמ בותכל ךירצ
.םויה לכ 'ה תאריב קר םבבל קזחלו הב וכלי רשא ךרדה


קרפה תליחתל הרזח


לפרק הבא         חזרה לתוכן