ןושארה גוליפה


איבהש ,1931 תנשב הנגהה ןוגראב לחש גוליפה התיה ט"פרת תוערפ לש תואצותה תחא
,ימוהת םהרבאב םג רושק היה גוליפה .לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה לש ותמקהל
.ןוגראה תרמצב וירבח םע ויסחיבו ,הנגהב םילשורי זוחמ דקפמ שמישש

הנגה"ב ףתתשה .תיסורה תורסיקבש הסדואב 1903 -ב דלונ (גרבליז) ימוהת םהרבא
ועדונש ,וירבחו ימוהת .ילאגל יתלב ןפואב הצרא הלע 1923 תנשבו ,היסור םורדב "תימצעה
תואלקח ,םישיבכ תלילסב הקסעש םילעופ תצובקל ופרטצה ,"תיאסדואה הרובחה" םשב ץראב
םידבועה תורדתסהב םירבח ויהו "ריעצה לעופה" תגלפמ םע ונמנ תיטילופ הניחבמו ןיינבו
תמועל ,םזירטילימל ופיטהש םיטסיביטקאה םע ונמנו הנגהה ןוגראל ופרטצה םה 1 .תיללכה
,תיאסדואה הרובחל ךייתשהש ,ןירוח-ןב והילא .ןוגראה תגהנהב הררשש תיטסיפיצפה חורה
םלוא ,היליעפמ דחא השענו תיטסינויזיברה הגלפמל ףרטצה ,"ריעצה לעופה" תגלפממ שרפ
םלוא ,תיטסינויזיברה הגלפמל ףרטצה אל ימוהת .ךכ לשב הקספ אל ימוהת ןיבל וניב תודידיה
.יקסניטוב'ז לש תויטסיביטקאה ויתופקשהל בורק היה

וכפה הרהמ דעו ,םילשוריל ורבע (יקסב'צירק) ארויג םהרבאו ימוהת םהרבא ,הרובחה ןמ םיינש
2 "הילטיא" סרוק ,יצרא םיכירדמ סרוקל וחלשנ םיינשה .ריעב הנגהה ןוגראב היחה חורה תויהל
יצראה םידקפמה סרוק הז היה) תועובש 10 ךשמנו 1925 טסוגואב למרכה-רה לע םייקתהש
השארבו תימלשוריה הצובקה הטלב סרוקה יכינח ןיב .(םירשעה תונשב הנגהה המייקש ידיחיה
ימינפה דוכילבו ינוציחה חוצחצב ,םינומיאב ונייטצה םה" .ארויג םהרבאו ימוהת םהרבא
לש הרושב חתפו םילשוריב ישאר ךירדמ הנמתנ ,סרוקה ןמ ימוהת לש ובוש רחאל 3 ."םהיניב
ילאירוא הירכז היה תע התוא .(תותיכ ידקפמ ןכמ רחאל ונמתנש םיכירדמ) "םינגס"ל םיסרוק
דעווה שאר בשוי היהש) יבצ-ןב קחצי ויה תיטילופה הגהנהבו ,םילשורי זוחמ דקפמ (רכז)
ותעד תא ימוהת עיבה הגהנהה םע םיריכבה םידקפמה לש תושיגפב .תיאני לחרו (ימואלה
.יאבצ ןוגראל הנגהה תא ךופהלו קשנ שוכרל שיש

,"זכרמה תצובק" ,םידחוימ םידיקפתל תרחבנ הדיחי םיקהל רכז טילחה "הילטיא" סרוק רחאל
תולועפ העציב ,םיזעונ םישנאמ תבכרומ התיהש ,הדיחיה .השארב דומעל ימוהת תא הנימו
ברקב תוחיתמה התבר 1927 ויתסב .םיברעה דגנ רקיעב ,םהל הפי התיה הקיתשהש תודחוימ
ףא ויהו הקיתעה ריעב תוידוהי תוריעצל לכנתהל םיגהונ ויה ("באבש"ה) רעונה ינבו םיברעה
רתוי רחואמו רק קשנב הליחת ,לומגת תולועפ ועציבו םיבראמ וביצה הדיחיה ישנא .סנוא ירקמ
םידוהי םיללפתמל תויולכנתהה ורבג רשאכ .םיגורה ףאו םיעוצפ ויה םיברעה ןיבו ,םח קשנב םג
דגנ תולועפל ףסונב .םוקמ תברקב ררוגתהש יברעה חיישה לש ותיב דיל שקומ חנוה ,לתוכה דיל
תוריחבה דגנ "לארשי תדוגא" ישנא ונגראש הנגפה רוזיפל םג "זכרמה תצובק" הלעפ ,םיברעה
.("ימואלה דעווה" תא וכותמ רחבש "לארשי תסנכ" לש טנמלרפה אוה) "םירחבנה תפסא"ל

הלהנתהש ,השיגפב .לארשי-ץראב רקיב הזש העשב יקסניטוב'ז םע ימוהת שגפנ 1926 תנשב
הדובעב םירושקה םיניינע ונודינ ,םילשוריב הנגהה ףינסב הגולפ דקפמ שמיש ימוהת דועב
רתוי אל) טעומ היה ףינסה ןסחמב קשנה .שכר לש תולאש רקיעבו הנגהה ןוגרא לש תפטושה
ןרק דוסייב הרזע שקיב ימוהת .הלד התיה תשומחתהו (םינוש םיגוסמ םיבורו םיחדקא האממ
תוחכונב 1928 -ב המייקתהש ,היינשה השיגפב .ךכל הנפתה אל יקסניטוב'ז םלוא ,קשנ תיינקל
עיצהו ,תיטסירטילימ יטנא איה הנגהב הריוואהש יקסניטוב'ז ינפב ימוהת ןנואתה ,ןירוח-ןב והילא
אלש הנגהה ןוגראל ףסונב "הפקתה תוינכתו הנושאר הגרדממ תוניצק םע" יאבצ ןוגרא םיקהל
4.תימוקמ תוננוגתהל אלא המצע תא הרישכה

ידוהיה בושייה לע ןגהל הדיחיה ךרדה יכ ותעדב קבדש םושמ ףסה לע וז העצה החד יקסניטוב'ז
לכל דגנתהל ךישמהו ,יטירבה אבצה תרגסמב ולעפיש םיידוהי םידודג תמקה ידי-לע איה ץראב
לש תנוכתמב הנגהה הלעפ םהבש םימיב ,ט"פרת תוערפ ינפל הז היה .תרתחמ לש הרוצ
הנבמהו הכומנ התיה םידקפמה בור לש תיאבצה הרשכהה ,תולד ויה קשנה תויומכ ;"היצילמ"
.ףפור היה ינוגראה

ךלהמב םילשורימ ורדענ (ימלשוריה ףינסה דקפמ םוקמ אלממ שמישש) ימוהתו ילאירוא הירכז
תנואתב 1928 תנשב ועצפנש רחאל יאופר לופיטל ל"וחל ועסנש םושמ תאזו ט"פרת תוערפ
.לופיטה ךשמהל ל"וחב ראשנ ילאירוא הירכז דועב ,הצרא ימוהת רזח תוערפה רחאל דימ .םיכרד

-יקסבורטסוד בקעי ,תיאני לחר קלח וחקל הב) ריעה תדקפמל ףרוצ ,םילשוריל ימוהת לש ובוש םע
.םילשורי זוחמ דקפמ הנומו (יקסב'צירק םהרבאו רדיבא-לכור ףסוי ,ירוד

רחאל הנגהל ופרטצהש םישדחה םירבחה תא טולקל ידכ םידקפמל םיסרוק ןגרא ימוהת
ףסונב .םיברעה םיבשותה ןיב השענה לע תועידי תוריש ןוגראו קשנ תשיכרב לחה ןכ .תוערפה
תשלובה ישנאו םיטסינומוק לש הרידח עונמל היה ודיקפתש "ימינפה תורישה" תא ןגרא ךכל
םיאצומ ונא ימוהת לע .("הדש ןוחטיב" ןיעמ) תימינפה היצריפסנוקה לע רומשלו תורושה ךותל
:הנגהה תודלות רפסב

ויתוחישב .רתויב הבר התיה ריעב םידקפמה לגס לע ימוהת לש ותעפשה
.רתוי יאבצ יפוא לעב ןוגראל הנגהה תא ךופהל ךרוצה לע רביד םמיע
תעמשמב ךרוצ שי תורבחו תוריסמ ,הנבהמ תעבונה תעמשמה םוקמב"
תא םישגהל ואובב ...רמא "םייאבצ םיקוחו תוגרד לע םג תססובמה
דוחייב ,תוצובק המכ לש ןתודגנתהב ימוהת לקתנ ףינסב הלא ויתופקשה
5.תרתוימ תויאבצה יכ ונעטש (לחר-תמרו תורטע) םידבועה-יקשמב

ןמ תורדעיהה ללגב ול הצוחמו הנגהה ןוגרא ךותב תורמרמתהה התבר ט"פרת תוערפ רחאל
ריכזמ ,ןוירוג-ןב םג היה םירדענה ןיב .הנגהב םיליעפ םג םהיניבו בושייה יגיהנמ לש ץראה
יפלכ הנפוה סעכה רקיע םלוא .וחוקיפל הנותנ הנגהה התיה הז ודיקפת ףקותבש ,תורדתסהה
ןוירוג-ןב רזח רשאכ .הנגהה תולועפ לכל יארחא היהש ףוגה ,תורדתסהה לש לעופה דעווה
,ןוירוג-ןב דוד ויה וירבחש שדח זכרמ הנומ ןושאר בלשב .הנגהב היצזינגרואירב לחה הצרא
תא ריבגהל לטוה שדחה זכרמה לע .רוגיבא-בוריאמ לואשו במולוג והילא ,ץיבונורהא ףסוי
םינש ךשמב הנגהה לועב אשנש טכה .טכה ףסוי ידיב ןותנ היהש ןוילעה דוקיפה לע חוקיפה
ותודעב רפסמ ימוהת .שדחה זכרמה םע הלועפ ףתשל בריסו ןומיא-יא תעבה ךכב האר ,ודבל
טכה רמא ,הנגהב השענה לע ח"וד שרדו השיגפל טכה תא ןימזהל ןוירוג-ןב חלש רשאכ יכ
וישכע ,השיגפ םייקל ידכ וירחא יתצר םינש ךשמבש ןוירוג-ןבל דיגת" :ונימזהל אבש חילשל
ועיצהש הלאכ ויה ףאו טכה לש ודצל ויה הנגהב םיריכבה םידקפמה ןמ לודג קלח ."ירחא ץוריש
דעווה) םיימואלה תודסומה ידיל תורדתסהה ןמ הנגהה לש הנוילעה תוכמסה תא ריבעהל
ףקותב תאזה השירדה תא החד תורדתסהה לש לעופה דעווה .(תידוהיה תונכוסהו ימואלה
ומוקמב הנימו ודיקפתמ טכה תא ןוירוג-ןב קיחרה רבד לש ופוסב .רימחה טכה דגנ קבאמהו
םיבר םידקפמ ברקב הבר תורמרמתהל םרג הז דעצ .ץראב הנגהה זכרמכ גרבנטור ריאמ תא
.ודצל ודמעו טכה תא וכירעהש

לע תורדתסהה לש תורמה תורערעתה לעו הנגהה תוחתפתה לע תובר ועיפשה טכה לש וקוליס
.םילשוריב גוליפה תשרפב הבר העפשה םג התיה החדהל .ןוגראה


הנגהב גוליפה
ימוהת אשנ ,דליפסאפ לש "ןבלה רפסה" םוסרפ רחאל םימי רפסמ ,1930 רבוטקואב 21 -ב
"ןבלה רפס"ה לע ביגה רתיה ןיב .םיפוצה-רהב םייקתהש ימלשוריה ףינסה לש רדסמ ינפל םירבד
ודוהב העווז ישעמ םישועה ,הילגנאב םיטסילאיצוסה םיעובצהו םילוונמה" רמאו דליפסאפ לש
הפקתהכ ושרופ הלא םירבד 6 ."םיברעה תא םיסמוח ונאש םואתפ וליג ,םהלש תובשומה רתיבו
לש םיריכבה םידקפמהמ ,רדיבא-לכור ףסוי .הנגהב תורדתסהה ןוטלש לעו םזילאיצוסה לע
"תיטסינויזיברה הנכס"ב ןודל ידכ במולוג והילא לא קעזנ ,תורדתסהה ינמאנמו םילשוריב הנגהה
השיגפ התואב .תורדתסהל ןמאנ ראשיי םילשוריב הנגהה ףינסש ידכ םהב טוקנל שיש םיכרדבו
םירבדה תוחתפתה לע .ןירוח-ןבו יקסב'צירק ,ימוהת לש םהיתועונת רחא בוקעי לכורש טלחוה
:ימוהת רפסמ

הירא תא ינפל יתיאר ,יתחתפשכ .תלדב תושיקנ יתעמש ,תוצח ירחא דחא הליל
שגרנ היה אוה ."ימינפה תוריש"ל ךייתשהש םיריעצה םידקפמה דחא ,יקצנימק
תאז תושעל ךירצ היה םנמוא .יל רפסל דואמ בושח והשמ ול שי יכ רמאו דואמ
,וירבדל .יל תורישי תאז רפסל ףוחד ךרוצ שיגרמ אוה לבא ,רישיה ודקפמ ךרד
עדונש לכור רפיס השיגפ התואב .לכור לצא הכרענש השיגפמ יתיבל עיגה אוה
תא ריבעהל דמוע ,םהרבא ,ףינסה לש ישארה דקפמה יכ ןמאנ רוקממ ול
העונתה ןיבל וניב רשק םייקשו רודלפמורט תירבל ןוגראה לש קשנה ןסחמ
תורדתסהב דואמ םיבושח םישנא יפמ ול עדונ הזה רבדה .תיטסינויזיברה
תא עצבל ףינסה דקפממ עונמל ידכ םינמאנ לש הצובק ןגראל וילע לטוהו
יתיאר לכ םדוק .דואמ השק םשור ילע ושע וללה םירבדה .תאזה תינכתה
לכב תמא לש לצ וליפא היה אלש םגה ,תעמשמה תסירה לש הלחתה ךכב
ףינסב םיבושחה םידקפמה דחא היה לכור ףסויש ןייצל שי .הלאה םירבדה
?וזכ הריתח תלועפ להניש אוה אקוודו וב אלמ ןומא הדקפמה ישנאלו יל היהו
לש השיגפה לע שיאל רפסל אלו רישיה ודקפמל חוודל אל יקצנימקל יתרמא
7.תופסונ תושיגפ לע רישי ןפואב יל חוודל אלא ,לכור

ןסחמ לע הנוממ םג היהש הקלחמ דקפמ ,ןילוגרמ יכדרמ םג היה "תורדתסהה ינמאנ" תצובק ןיב
םוקמל וריבעהו ןסחמה ןמ קשנה תא ןילוגרמ איצוה ,לכור תארוה יפ-לע .הקיתעה ריעב קשנה
קודבל ידכ ןילוגרמ לא םידקפמה דחא תא חלש ,יקצנימק יפמ ,ימוהתל רבדה עדונ רשאכ .רחא
ןסחמהש ררבתהו רתענ ףוסבל םלוא ,ןסחמה תא חותפל ןילוגרמ בריס הליחת .קשנה ןסחמ תא
ידרשמל ןילוגרמ תא איבהל ידכ םינמיהמ םישנא רפסמ ימוהת חלש העידיה תלבק םע .קיר
ןילוגרמש עגרב .חוכ ליעפהל ףא - ךרוצ שי םאו ,(ימוהת לש ודרשמ םג היה םש) ימואלה דעווה
קשנה ןכיה ןילוגרמ לאשנשכ .רדחל סנכיהל יבצ-ןב קחצי תא ןימזהו ימוהת אצי ,דרשמל סנכוה
רמגיהל לולעש הרקמ הז יכ ול רבסוהש רחאל םלוא ,תונעל הליחת בריס אוה ,ןסחמב וניא עודמו
זוחמה תדקפמ ינפל ןיינעה תא איבה ימוהת .קשנה תא ריזחהל םיכסה ,תוומ ןיד-קספבו טפשמב
ברועמ היה לכור םג יכ ןילוגרמ רפיס םדקומ רוריבב .טפשמל ןילוגרמ תא דימעהל השירדב
,יבצ-ןב ינפב םייקתהש טפשמב .טפשמל ופרצל שרדו ודיקפתמ לכור תא העשה ימוהת .ןיינעב
שקיבו תירוביצ תוירחא ךותמ השעש המ השעש ןילוגרמ רמא ,גרבנטור ריאמו יקסבורטסוד
.םימשא םיינשה ואצמנ ןויד רחאלו ונממ תאז וענמ םיטפושה םלוא .השרפה לכ תא רפסל
אל לכור ,בגא) םישדוח השישל ןילוגרמו םייתנשל לכור :הנגהה ןוגראמ שוריג היה ןידה-קספ
םייקתהש ,זוחמה ידקפמ לש רדסמ ינפב ןידה-קספ תא ארק ימוהת .(םיטפושה ינפב בצייתה
הז רחא הזבו םודל שיא רשע-העבש וצפק ,וירבד תא םייסש רחאל .ינומכחת רפסה-תיבב
,םידקפמה ראש 8 .םלואה תא ובזעו ןוגראה ןמ וקחרוהש הלא םע םיהדזמ םהש וזירכה
.ימוהת לש ונימיל דומעל ופיסוהו ףינסה דוקיפל םינמאנ וראשנ ,םיעבראמ הלעמל

,רחא םוקמל ותרבעהו ןסחמה ןמ קשנה תאצוה לש השרפהו הנגהה ךותב םיסחיה תכרעמ
התיה ותחפשמ לכ) תירבה-תוצראל עוסנל טילחהו דקפתל השקתהש ,ימוהת לע דואמ ועיפשה
הריכעהש ,תפסונ תירקת התרק ותעיסנ ינפל םלוא ,םישדוח השישל השפוח שקיב אוה .(םש
תבותכ התיה אל ימוהתלו רחאמ .הרודמל ןמש הפיסוהו ימלשוריה ףינסב םיסחיה תא רתוי דוע
ןורכיזב תלוכמ תונחב ויבתכמ תא לבקל גהונ היה ,(הפוקת התואב םיבר םישנאל ומכ) העובק
הנפו תונחה לא סנכנ ,םימיה דחאב .הנגהה ידקפממ דחא ,ךובריווא השמ תולעבב התיהש השמ
תונחה לעב לש ויחא ול עידוה הברה ותעתפהל .ויבתכמ תא איצוהל ידכ תדחוימה הריגמה לא
חקל עודמ :ימוהת ותוא לאוש .םיבתכמה תא חקל רבכ לכור ףסויש (הנגהב רבח היה אלש)

.םתוא ריזחמ ךכ-רחאו ךלש םיבתכמה תא חקול דימת אוה :התיה ותבושתו ?םיבתכמה תא לכור
םלוכ ויהש ,םיבתכמה ןיב .במולוג לש ותעידיל םנכות תא ריבעהלו םיבתכמה תא םלצל גהנ לכור
ריכזמ בתכמב .וירוענ דידי ,ימוהת לא תירבה-תוצראמ ןירוח-ןב חלשש בתכמ םג היה ,םייטרפ
תובתכתהב דוקב שמתשמ אוהש אמש ימוהת תא דישחהש רבד - "טנטפה" לש וניינע ןירוח-ןב
ררבל ונממ שקיבו איצממ-םלצ וילא הנפ ,ץראה תא בזע ןירוח-ןבש ינפל) ןירוח-ןב םע ולש
ךשמל הנגהה תורושמ לכור קחרוה רוכזכ .(ויתואצמהמ תחא לע טנטפ תאצוה לש תורשפא
.ימוהת לש תובתכתהה רחא בוקעלו ךישמהל ונממ הענמ אל וז הדבוע םלוא ,םייתנש

ינפב ךרענ רוריבה .תירבה-תוצראל ותעיסנ ינפל דוע ידוסי רוריב ךרעייש שקיבו רעסנ היה ימוהת
תירוביצ אלא תיטרפ הניא ותעיסנש ךכב םשאוה ימוהת .(ןורגא) ןושרגו (ףסוי בד) ףזו'ג דרנרב
לכו - תיטסינויזיברה הגלפמה םע רושק היהיש יאבצ ןוגרא םיקהל ידכ םיפסכ ףוסיאב הרושקו
ימוהת תא הדעווה התכיז ,םימי רפסמ לש ןויד רחאל .ןירוח-ןב לש בתכמה לע ךמתסהב הז
דגנ רבד אוהש הזיא השע ימוהת םהרבאש חכוה אל") הנגהה דגנ רשק תרישק תמשאמ
9." ל"וחב םירשק ול ויהש חכוה" :ימתס ןפואב רמאנ ןירוח-ןב םע תובתכתהה ןיינעבו ,("הנגהה

ול וכרעש הדרפ תביסמב ףתתשהש רחאל ,ךרדל ימוהת אצי ,1931 סרמב 8 -ב ,םיימוי רובעכ
תינוויה היינאה לש הנושארה התנחת ,סואריפב .תירבה-תוצראל עיגה אל ימוהת .ףינסה ידקפמ
הנותאב תינקירמאה הילוסנוקה םעטמ תיאופר הדעו היינאל התלע ,תירבה-תוצראל גילפה הבש
תא הלטיב ,(1928-ב םיכרד תנואתב עצפנ אוה ,רוכזכ) ימוהת לש העוצפה ודי תא התוארבו
דימ .(ותעיסנ תא לטבל טילחה ימוהת םלוא ,הרשאה ול הרזחוה ןמז רחאל) ולש הסינכה תרשא
לש ומוקמב הנגהה זכרמ שמיש ,רוכזכש) גרבנטור ריאמ ינפל ימוהת בצייתה ,הצרא ובוש רחאל
רבדה יכ התיה גרבנטור לש ותבושת .םילשורי זוחמ דקפמכ ודיקפתל רוזחל שקיבו (טכה ףסוי
לש ותעיסנ רחאל ודיקפתל הנמתנש ,רכיא םהרבא) דקפמ ףינסל רבכ שיו רחאמ ירשפא יתלב
,ימוהת ירחא הטנש ,בורה :תונחמ ינש ימלשוריה ףינסב רציו הצוחה ץרפ חוכיווה .(ימוהת
רתיה ןיבו העומש הפדר העומש .לכור ףסוי ביבס ןגראתהש "תורדתסהה ינמאנ" לש טועימהו
םש סירפל אצי אלא ,תירבה-תוצראל עוסנל ללכ ןווכתה אלש ימוהת תא לכור ישנא ומישאה
תא וניג ףא לכור ישנא .הנגהה ןוגרא לע טלתשהל רשק וננכת םהינשו יקסניטוב'ז םע שגפנ
.השארב דמע ימוהתש "זכרמה תצובק" תולועפ ללגב תאזו ימוהת לש תיטסירורטה הייטנה
הירכז ,זאד ףינסה דקפמ לש ותדוקפ יפ-לע "זכרמה תצובק" לש תולועפה לכ ועצוב ,רוכזכ)
תויתגלפמ תוביסמ עבונ וקוליס יכ ימוהת ישנא ונעט דגנמ (.הנגהה זכרמ תעידיבו , ילאירוא
.דוקיפ ידיקפתמ קלוסמ - הגלפמל ןמאנ וניאש ימ לכו

ךופהל שרדו תורדתסהה ישאר לש תיטסיפיצפהו "תינויצילמ"ה השיגה תא ףיקתה ודצמ ימוהת
הדימעהלו תורדתסהה תורממ הנגהה תא ררחשל שרד תאזל ףסונב .יאבצ ןוגראל הנגהה תא
רחא הזבו ,ףינסה ידקפמ ינפב הלא ויתושירד תא גיצה ימוהת .םיימואלה תודסומה תורמ תחת
ירוביצ רוריב םייקל שקיב ימוהת .ויתודוקפל ותייציש "קדצ ןה"ב וריהצהו םידקפמה ומק הז
תונעיהל בושייה יגיהנמ תא ץלאל ידכו הלאה תויזכרמה תולאשה יתשב םיימואלה תודסומב
.הגהנהה תא עזעזיש השעמ תושעל טילחה ותשקבל

הזירכה הנגהה .םידוהיל תולכנתה רבעב וירחא ררגש ערואמ - אסומ יבנ תוגיגח ימי םימיה
דחוימה סויגה םייתסנ לירפאב 10 -ב .תודמעב בצוהו םינסחמה ןמ אצוה קשנה לכו ןכה בצמ לע
ול ועמשנ אל םידקפמה םלוא .םינסחמל קשנה תא ריזחהל הרוה (ףינסה דקפמ) רכיא םהרבאו
.ימוהת ידי-לע ועבקנש םינסחמל קשנה תא וריבעהו

ועיגה גרבנטורו במולוג ,ןוירוג-ןב .הנגהה זכרמ ברקב יתבר המוהמל המרג קשנה תסיפת
ישאר יצמאמש רחאל .ליעוה אלל םלוא ,םכרדמ םהב רוזחל םידקפמה תא לדשל וסינו םילשוריל
,יבצ-ןב קחצי :םיימואלה תודסומה ישאר ןיבל "םידרומה" ןיב ןתמו-אשמ לחה ,ולשכנ תורדתסהה
ריזחהל ןכומ אוהש עידוה ימוהת .תינויצה הלהנהה םשב יקסנורגא ןושרגו ,ימואלה דעווה םעטמ
םנמוא .הנגהה לש תויזכרמה תויעבב םיימואלה תודסומב ידוסי ןויד םייקתיש יאנתב קשנה תא
ןוידה תא ךופהל הצר אל ימוהת םלוא ,ףינסה דקפמכ ודיקפתל רזחוי ימוהתש ושרד וירבח
ןוקיתל ימוהת גיצה תושירד יתש .וזה השירדה לע דומעל אלש וירבחמ שרד ןכלו תישיא היעבל
תחא הגלפמ לש ןוטלש םוקמב תויתגלפמ-לעו ,תיממע היצילמ םוקמב תויאבצ :הנגהב בצמה
ירוביצ ןויד םייקל םינכומ םהש םיימואלה תודסומה ישאר ועידוה ,עגיימ םירבדו ןיד רחאל .ןוגראב
לבקל טלחוהו םידקפמה תווצ ינפל ןיינעה תא איבה ימוהת .קשנה רזחויש רחאל הנגהה אשונב
רבדל ןכומ היה אל שיא ,הנגהה ידיל קשנה תרזחה רחאלש אלא .קשנה תא ריזחהלו ותעד תא
תא וקמינ וב ימואלה דעוול בתכמ םידרומה םידקפמה ובתכ ךכמ האצותכ .ימוהת ישנא םע
:םהישעמ

ימואלה-דעווה תלהנה דובכל

.נ.א

לע הזב םיעידומ םילשורי ףינס לש ןוגראה [ידקפמ] .פמ ,הטמ םימותחה ונא
.ןוגראה ךותב הדובעה תא בוזעל ונתטלחה
ונניאו ,ןוגראה ךותב הדובע לש תורשפא לכ ןיאש ונאצמש ירחא ונאב וז העדל
.ןוגראה תלהנה לש תולועפה תוירחאב תאשל םילוכי
איה וזה תינוציקה ונתטלחהו וניתונש בטימ תא וז הדובעל ונשדקה ונחנא
.םינורחאה םישדוחב ןוגראב רצונ רשא עורפה בצמה לש האצות
םינכומ ונחנא ול רשא ,ןוגראה ןויערל ונתצרעהו ונתונמאנ לע םיריהצמ ונחנא
10.ונייח תא בירקהל דימת

תא תוחאל הרטמב ףינסה דקפמ הנמתנ ,הפיחמ קעזוהש ,תפ בקעי .הדבועל היה גוליפה
שיא םיעברא קר םלוא ,תורושה תא שדחמ דכלל ידכ םידקפמה תא וילא ארק אוה .םיערקה
םהרבא םע וכלה ,םיליעפ 100 -כ ,בורה .ףינסה תא שדחמ תונבל לחה םתאו וינפב ובצייתה
.ץראה ירע ראש ינפ לע טשפתהל דיתעש ,שדח יאבצ ןוגראל ןיערגה תא וויהו ימוהת
:אריפש הטינא תבתוכ םהילע ,ט"פרת תוערפב ,רומאכ ,םיצוענ גוליפה ישרוש

הלא ויה ,בושייה תודלותב "יטאמוארט" יוניכל יוארש ערואמ היה םא
ןורבחב העווזה תוזחמב םידוהיה ופצ םימומהו םימהדנ .1929 תוערואמ
תוערפ לומ עשי-ירסח ודמע ויגיהנמו בושייה .הדלוחבו אצומב ,תפצבו
בוחרב תויוחתפתהה ירחא רוגיפו השלוח התארה "הנגה"ה ;םיברעה
תא וניכש יוניכב היוטיב תא האצמ עשיה-רסוח תשוחתו ,יברעה
רדס לעמ אשונה דרי אל םימי םייתנשכ ךשמב ..."םורגופ" - תוערואמה
11 .ןהיניבו תוגלפמה ךותב םינוידב ,תונותיעב בושייה לש ומוי

:תבט יאתבש בתוכ ןוירוג-ןב לש ותשוחת לע
בושייהש :הלופכ הדרח ןוירוג-ןב לש ובילב ועטנ 1929-ב תוערואמה
תוצראב םהיחא עויסב ץראה-יבשות םיברעה ידי-לע דמשוי ץראב ידוהיה
,"הנגה"ה ןתוא ףודהת םא םג ,תויברעה תופקתהה שודיחשו ...תונוכשה
תולעלמ םיחכופמה םידוהיה תא ענמיש טקש-יא רוציי
12...לארשי-ץראל

תויאבצה תא ססבל השרדש םידקפמה תצובק תא הקזיח ט"פרת תוערפב הנגהה לש התשלוח
-יבושיי חוקיפל הנגהה תא ריבעהל השירדה תא הררוע ודיקפתמ טכה לש וקוליס דועב ,ןוגראב
.יללכ
:יכ ימוהת ריבסמ ותודעב

לש ,שא-יבכמ לש ןוגרא הז היה וליאכ הנגהה הלהנתה תובר םינש ךשמב
התיה תאזכ .התוא תובכל םיאב םה ירה הפירש שי םא ;םיבדנתמ
ןוגרא םיקהל הנווכ אללו תיאבצ הכרדה אלל ,יאבצ ךוניח אלל ,הנגהה
םיריעצה םידקפמהו "תיממע היצילמ" גשומה תא ןיבה אל שיא ...יאבצ
ורצי וללה תועדה יקוליח ...דיתעב ידוהי אבצל ןיערגכ םמצע תוארל וצר
.ליבקמ יאבצ ןוגרא תמקהלו הנגהב גוליפה תא רשפיאש עקרה תא
ןוגרא) םשה םגו יאבצ ןוגרא םיקהל ןויסינ היה הנגהה ןוגרא םוקמב
14 .םינוגראה ינש ןיב לדבהה תא הארמ ( 13לארשי-ץראב ימואל יאבצ

ןיבל תויטסילאיצוסה-תוינויצה תוגלפמה ןיב קימעמה ךוסכסהו השקה תוביריה התיה עקרב
הדמשה תנכס (א) :תונויצל תונכס שולש הפוקת התואב הנמ ןוירוג-ןב .תיטסינויזיברה הגלפמה
הינטירב תלשממ לש התוקלתסה (ב) ;ט"פרת תוערפ תובקעב תאזו לארשי-ץראב ידוהיה בושייל
דועב .תיטסינויזיברה העונתה לש ריהמה לודיגה (ג) ;הילע ססובמה טדנמהמו רופלב תרהצהמ
.תיבמ המייא תיטסינויזיברה הנכסה ירה ,ץוחבמ תונויצה לע ומייא תונושארה תונכסה יתש
ןגרואמה לעופל היה אלו ,ינויצה לעפמה םוקי ןגרואמה לעופה חוכב קרש קפס היה אל ןוירוג-ןבל"
ישילשה ,לזבב 1931 ילויב סנכתהש ינויצה סרגנוקב ןכא 15 ."םיטסינויזיברה ומכ שפנב-ביוא
ךותמ םיריצ 52) הלדוגב תישילשה העיסל התיה רבכ ,תיטסינויזיברה הגלפמה הפתתשה ובש
תאז .( 25% ,םיריצ 59) םייללכה םינויצהו (29% ,םיריצ 75) םילעופה תעיס ירחא ,( 21% ,254
גישהל דחיו םייללכה םינויצה תעיסמ קלחל רובחל םיטסינויזיברה וחילצה סרגנוק ותואב ,דועו
תורדתסהה אישנל בולוקוס םוחנ רחבנ ומוקמבו ,ותנוהכמ ןמצייו לש ותחדהל איבהש בור
לש ותושארב ,תויטסילאיצוס-תוינויצה תוגלפמה וראשנ הז ןיינעב הכרענש העבצהב .תינויצה
תונויצה תרטמל רשקב יקסניטוב'ז לש ותעצה ביבס בסנ חוכיווה לש ורקיע .טועימב ,ןוירוג-ןב
תנידמ' םיחנומב תעבומה ,תונויצה תרטמ" :ןושלה וזב הטלחה לבקי סרגנוקה יכ עיצה ומואנבו
תייסולכואב ידוהי בור תריצי איה ,'יולג טפשמ יפ-לע חוטב טלקמ' וא ,'ימואל תיב' ,'םידוהיה
."ןדריה ירבע ינשמ לארשי-ץרא

םייקתה ,ילויב 10 ,ישיש םויב .סרגנוקה לש תינידמה הדעווה ינפב האבוה יקסניטוב'ז לש ותעצה
תעצה תא סרגנוקל שיגהל ,11 תמועל 17 לש בורב ,טלחוה ומויסב רשא רעוס ןויד הדעווב
תוגלפמ תעיס םשארבו ןמצייו לש ויכמות ויה םידגנתמה ןיב .תונויצה תרטמ רבדב הטלחהה
.םילעופה

:"ץראה" ןותיע לש ורפוס בתוכ וילע ,ךפהמ עריא תבש יאצומב םלוא

סרגנוקל שיגהל טלחוה ףוס ףוס יכ םירודזורפב עדונ ...תבש יאצומב
לבקת וז הטלחה יכו תונויצה לש תיפוסה הרטמל רשאב תרשופ הטלחה
םייתלדב ,םירדחה דחאב וארקנ תבש-יאצומ לש וז הבישיב .סרגנוקב בור
םשור הדעווה ירבח בור לע ושעש ,תודחא תויאשח תודועת ,תורוגס
16 .רידא

.ינשוש הידעסו במולוג והילא תמיתחב ,ץראה ןמ חלשנש קרבמ אלא ויה אל תויאשחה תודועתה
תונויצה תרטמ רבדב תינוציק הטלחה תלבק הלולע ,ץראב םיניינעה בצמ יפל יכ רמאנ קרבמב
ודמעמ תא במולוג לצינ ,קרבמה תחילשב .םימד תוערואמ לש תשדוחמ תוצרפתהל םורגל
סרגנוקה תבישיב .ינויצה סרגנוקב ךרענש יטילופה חוכיווה לע עיפשהל ידכ הנגהב דחוימה
לש הטלחהה תעצה לע עיבצהל אלש םילעופה תעיס העיצה ,םויה תרחמל המייקתהש
הרטמה ןיינע תא ריסהו םילעופה תעיס תעצה תא תולוק בורב ץמיא סרגנוקה .יקסניטוב'ז
.םויה רדסמ תונויצה לש תיפוסה

:וב'ז ורפסב ץכ לאומש ראתמ ,ןכמ רחאל הרק רשא תא

לש ותשקבל הנענ ןיקצומ שאר בשויה .םיהולא-תמוהמ הררתשה םלואב
ואשינש ,םילעופה יריצ םלוא .העדוה רוסמל [םיטסינויזיברה ןמ] ןמסורג
הרהמ דעו ,רישל וליחתה םה .רבדל ול וחינה אל ,ןוחצינ-תוודח לג לע
דומעל םיריצה תא ובייח ךכבו ,םהיתורימז רצואל "הווקתה" תא ופיסוה
...םהילגר לע
הז" :זירכהו ,אסיכה לע בצינ ,ץיבוניבר לש ופתכב יקסניטוב'ז ספת זא
ערק ,ולש ריצה-סיטרכ תא וסיכמ ףלש אוה "!ינויצ סרגנוק דוע ונניא
םיטסינויזיברהו ...םילעופה יריצ ןיב םיערקה תא רזיפו םירזגל ותוא
17 .ץצופ בשומה .םלואה ןמ ואצי דחא שיאכ

תורמל הנותנ התיה הנגההש הדבועה ןמ אצוי לעופ היה ינויצה סרגנוקל במולוג חלשש קרבמה
םישנא ידיב ויהי הנגהב חתפמה תודמע לכש ודיפקה תורדתסהה ישאר םנמאו .םילעופה תגלפמ
ףסויב ףא וחיטה וז המשאה .םיטסינויזיברה םע רשקב דשחנש ריכב דקפמ לכ וחידהו םינמאנ
:"הנגהה תודלות רפס"ב וילע בתכנ ךכו .י"אפמב רבחו ןמאנ תורדתסה שיא היהש ,טכה

.ימוהת םהרבאו ןירוח-ןב והילא לש וגוח ינב םירבדב טכה םע ואב ראשה ןיב
םע םג ושגפנ םה ."הנגה"ה ןוגרא לע תוטלתשהה םולח תא ומלח זא רבכ
ורביד ."הנגה"ה ןמ תורדתסהה לוע תא קורפל םביל לע ורבידו םינוש םידקפמ
18 .םיטסינויזיברה םעו יקסניטוב'ז םע רושק היהיש "הנגה" ןוגרא לע

ןויסינב ודישחהל תוקיפסמ תוביס ויה ןירוח-ןב םע ותודידיו יקסניטוב'ז םע ימוהת לש ותשיגפ
ריכזהל םוקמה ןאכ .תיטסינויזיברה הגלפמה תורמל ןוגראה תא ריבעהלו הנגהה לע טלתשהל
םידודג קרש ןעטו לארשי-ץראב תידוהי תרתחמ לש המויקל יבקע ןפואב דגנתה יקסניטוב'ז יכ
תמקה רחאל ,דועו תאז .ץראב ידוהיה בושייה לע ןגהל ולכוי יטירבה אבצה תרגסמב םיירבע
קזח ץחל וילע לעפוהש רחאל קרו שדחה ןוגראל ותוסח תא תתל יקסניטוב'ז בריס ל"צאה
.ימואלה יאבצה ןוגראה לש חקפמה דעוול ףרטצהל ,םייתנש רובעכ ,םיכסה

לחה גלשה רודכ רשאכ לבא ,ול וסחויש תונווכה ויה אל ימוהתלש הארנ תודבועה חותינמ
.הדבועל היה הנגהה ןוגראב גוליפהו ורצעל היה רשפא-יא לגלגתהל:תורעה
426 'מע ,ב ,ה"תס ןכו 137 'מע ,א ,בינ .1
םוקמ תא תולגל וב םיפתתשמה לע רסאנש םוש לע סרוקל ןתינ "הילטיא" םשה .2
."הילטיאל ונעסנ" :קוחצ ךרד םינוע ויה םינרקסה תולאשלו ,הנגהב םהירבחל םהינומיא    
.257 'מע ,ב ,ה"תס .3
.140 'מע ,א ,בינ .4
.427 'מע ,ב ,ה"תס .5
.1-1 תע ,ז"מ :ןכו ,ז"ימ ,ימוהת תודע .6
ז"ימ ,ימוהת תודע .7
הנגהה לש יללכ יוניכל ךכ-רחא היהש ("סקרד רשע-העבש") ד"ש ףוריצה רוקמ והז .8
.ל"צאה ישנא יפב    
.429 'מע ,ב ,ה"תס .9
.161 'מע ,א ,בינ ןכו 431 'מע ,ב ,ה"תס .10
.303 'מע ,לרב ,אריפש הטינא .11
.19 'מע ,ג ,דוד תאנק ,תבט יאתבש .12
א"ה תא טימשהל וגהנ ,וירבחו ימוהת יפב הרוגש התיהש תיסורה הפשה תעפשהב .13
."ימואלה יאבצה ןוגראה" םוקמב "ימואל יאבצ ןוגרא" ותוא וניכו ןוגראה לש ומשמ העידיה    
ז"ימ ,ימוהת םהרבא תודע .14
.19 'מע ,ג ,דוד תאנק ,תבט יאתבש .15
.1931 ילויב 22 ,"ץראה" .16
.816 'מע ,וב'ז ,ץכ לאומש .17
.423 'מע ,ב ,ה"תס .18            תוכן תולדות ישראל