םינושאר םימי
תורדתסהה ירבח ויה םלוככ םבור .ימוהת םע וכלה ימלשוריה ףינסב הנגהה ישנא בור ,רומאכ
תונורקעה םע והדזה םה םלוא ,םינמאנ (לארשי-ץרא ילעופ תגלפמ) י"אפמ ירבח ףא םקלחו
.וב וכמת ןכלו ימוהת ביצהש

,םינומיאב ליחתהל היהי רשפאש ידכו ,(הנגהל וריזחה קשנה לכ תא) קשנ היה אל שדחה ןוגראל
רפסה-תיב שמיש םינומיא םוקמכ .םירבחה ידי-לע ולאשוהש םייטרפ םיחדקא רפסמ ופסאנ
היה אל ,קשנה רסוחל ףסונב .םירכובה תנוכשב רציפש רפסה-תיבו הדוהי-הנחמ דיל סנאילא
לכ ;ושרפש םירבחה לע ילכלכה ץחלה היה לכמ עורגה ךא .תירוביצ הכימת התיה אלו ףסכ
- םילעופכ ודבעש םירחאלו ,םתדובעמ ורטופ - תורדתסהב וא םיימואלה תודסומב ודבעש הלא
הגפש רחאל .(תורדתסהב הקלחמ "הדובעה תכשל" התיה םימי םתואב) הדובע ונתנ אל
תוליעפל רזח םירשונהמ קלח .הרישנה הלחהו תוחכפתהה תעש העיגה ,הנושארה תובהלתהה
,בדנ ירוא ורבח לש ףתרמ תרידב רוגל רבע ומצע ימוהת .תוליעפ לכ קיספה רחא קלחו הנגהב
ינושארמו ,הצרא ותיילע ינפל ירטסואה אבצב ןיצק ,בדנ .דחי םג דרשמכו םירוגמל שמיש ורדחו
בדנ .ימלשוריה ףינסב דואמ ליעפ היהו "יבכמ" טרופסה ןוגרא שאר-בשוי שמיש ,ץראב הנגהה
ביבא-לתב "םייחרזא"ה םיגוחה םג .שדחה ןוגראה תושרל "יבכמ" תא דימעהו ימוהתל ףרטצה
תודחאתה שאר) ינשוש הידעס ןכו חקור לארשי ריעה שאר םהיניב ,שדחה ןוגראל הדהא וליג
העקנ .ריעב הנגהה יליעפמ היהש (ביבא-לת תייריע תצעומב רבח םג שמישש ,םיתבה ילעב
תא וניכ םה .הזה בצמה יונשל ולעפ םהו תורדתסהל הפופכ התיה הנגההש הדבועהמ םשפנ
היהתש תיאבצ עורז םיקהל ושקיבו ץראב תויטסילאיצוסה תוגלפמה לש 19"דנובצוש"ה הנגהה
םש ,לזבל עוסנל ול עיצהו ימוהת םע שגפנ ינשוש .בושייה לש םיינמיה םיגוחה םע הרושק
םלוא לזבל עסנ ימוהת םנמא .ונוגראל תושפנ תושעל ידכ ,31 -ה ינויצה סרגנוקה םייקתה
קוסע היהש ,יקסניטוב'ז םע השיגפ ול הנגרוא ןירוח-ןב תועצמאב .תבשק ןזוא םש אצמ אל
איה תונויצה תרטמש הטלחהה תא ,רומאכ ,עיצה וב ,סרגנוקה תאילמ ינפב ומואנ תנכהב
עטק ,וירבד תא ימוהת לחה רשאכ .ןדריה תודג ינשמ לארשי ץראב תידוהי הנידמ תמקה
םוש לע רבדל אלו יל חינהל םכילע ,חילצי םואנהש םכנוצרב םא" :רמאו יקסניטוב'ז ותוא
."תורחא תויעב

רשפא יאו דואמ שגרנ יקסניטוב'ז היה םואנה ירחא םלוא ,תונלבסב וכיחו רדחה ןמ ואצי םה
.ןוגראה יניינע לע ותא רבדל היה

לש תיאבצה עורזל ןוגראה תכיפה רבדב ינשוש לש ותרהצהש ימוהתל ררבתה הצרא ובוש םע
לע ודמעו תורדתסהל וכייתשהש םירבחה תא ןוגראהמ הקיחרה איה ןכש ,בר קזנ המרג ,ןימיה
ןתמו-אשמ ןמז ותוא ולהינ וירבחו ינשוש יכ ררבתה דוע .יתגלפמ-לע היהי שדחה ןוגראהש ךכ
הדקפמ תמקהו םיימואלה תודסומל תורדתסההמ תורמה תרבעה רבדב הנגהה ישאר םע
-אשמ רחאל .םייחרזאה םיגוחה ןמ היצחו תיללכה תורדתסההמ היצח - (תינויווש) תיטטירפ
זוה בד ,במולוג והילא :םירבח השיש ובו הנגהה זכרמ 1932 תנשב בכרוה ,עגיימו ךורא ןתמו
- בוקטיס רכששי 20 ;םייללכה םינויצה יגוח חכ אב - ןפג בד ;תורדתסהה םעטמ גרבנטור ריאמו
22 .םיתב ילעב ןוגרא גיצנ - ינשוש הידעסו 21;םירכיאה תודחאתה גיצנ

םייתגלפמה םיקבאמל המודב ,תונדשח לש הריוואב ולהנתהו םיירופ יתלב ויה הנגהה זכרמ ינויד
תובדנתה ךותמ וז םתדובעב םיחרזאה יגיצנ וקסע תאזל ףסונב .בושייה לש םייולגה תודסומב
יגיצנ ולכי םתמועל .םירחא םידיקפתל שדקוה םנמז בורש דועב ,יונפה םנמז תא קר הל ושידקהו
.תורדתסהה ידי-לע םהל המלוש םתרוכשמו רחאמ ,הנגהה ינינעל רתוי בר ןמז שידקהל לאמשה

.ןושארה (א"מרה) תיצראה הדקפמה שאר הנגהה ןוגראב הנמתנ 1938 תנשב קרש ןייצל שי
היהו 1925 -ב הצרא הלע רנטר .ראצה אבצב ןיצק שמישש היסור דילי ,רנטר ןנחוי הז היה
תידוהיה תונכוסה םעטמ ץעוי רנטר שמיש יאבצה ונויסינ ללגב .ןוינכטב הרוטקטיכראל רוספורפל
יללכ הטמ םיקהל תיצראה הדקפמה הטילחה ,רנטר לש ויונימ רחאל הנש .ןוחטיב יאשונב
.יעוצקמ

יכ תורדתסהה תורמל הנגהה תפפכה לע רתוול ומיכסה תויטסילאיצוס-תוינויצה תוגלפמה ישאר
ןמ םישרופ ויה וידעלבש םיבר םייחרזא םיגוח הנגהה ימוחתב קיזחה טטירפה רטשמ" :םתעדל
23 ".'םישרופה םינוגרא'ל םיפרטצמו ןוגראה

ןוגראב תישעמה הטילשה ,םיימואלה תודסומה תורמל הכלהל ןותנ היה הנגהה זכרמש ףא
.תורדתסהה ישאר ידיב ,רבעבכ ,ראשנ הנגהה

תחא התיהו וירבחו ימוהת לש ותשירפ רחאל האב הנגהב וז תוחתפתה יכ שיגדהל שי
הדקפמה תמקה םע" :הנגהה תודלות רפס םכסמ השרפה תא .וז השירפ לש תואצותה
םינשב תושק עגפנש ,"הנגה"ה ןוגראו םישקה םיעוזעזה ימי ופלח תיטטירפה תיצראה
24 ."ונתיאל רוזחל לחה ,הלאה

ביבא-לתב .םישדח םיפינס תריציל םישושיגה ולחה ,ימלשוריה ףינסה תא ססיב ימוהתש רחאל
תא ןגראש ,ןירפלה והימרי לש ותושארב ,םיר"תיב לש הצובק ט"פרת תוערפ ןמזב הלעפ
התנמש ,הצובקה .קשנב םינומיא םג םידומילה תינכתב בלישו ר"תיב לש םיכירדמל רפסה-תיב
תולועפ תא ועציב הירבחו ביבא-לת לע הנגהב (1929) ט"פרת תוערפב הפתתשה ,שיא 30-40
-ב .(םלש רפכ םויה) ביבא-לתל ךומסה המלס םיערופה רפכ תא םפיקתהב תונושארה הבוגתה
לש םיסרוק ןגראל וילע לטוהו ר"תיב ןוטלשל ףרוצ םש ,גיצנדב ר"תיב סוניכל ןירפלה אצי 1931
וכשמנ ביבא-לתב ר"תיב יכירדמ לש םיאשחה םינומיאה .תיחרזמה הפוריא יבחרב ר"תיב יכירדמ
.גרבנזור השמ לש ודוקיפב

.תיביבא-לתה הצובקה םע םיעגמ ולחה לזבב ינויצה סרגנוקה ןמ ימוהת לש ובוש רחאל רצק ןמז
רחאלו (םילשוריב הנגהב תפתושמה תוליעפהמ דוע וריכה םיינשה) גרבנזור םע שגפנ ימוהת
ןמרוורבו יקסבשרא :תפתושמ הדקפמ המקוה .םיפוגה ינש תא דחאל טלחוה תושיגפ לש הרדס
ימוהת .ןירוח-ןב והילא םג הדקפמל ףרוצ ןכמ רחאל .(םילשורימ) ימוהתו בדנ ,(ביבא-לתמ)
םש) ןילרבמ יקסב'צירק םהרבא רזח ותשקב יפל .דחואמה ןוגראה דקפמ הנמתנ ("ןועדג")
דוקיפה ודיל רסמנ רצק ןמז רובעכ .("ןד" ויוניכ) ימלשוריה ףינסה דקפמ הנמתהו (האופר דמל
,ןונ-רב ףסוי הנמתנ ימלשוריה ףינסה דקפמל .ונגס הנמתה גרבנזור השמו ביבא-לת ףינס לע
."הילטיא" סרוק ירגובמו "יבכמ" טרופסה ןוגרא יליעפמ

הרובחה ןמ םהינש ,ויז םהרבאו ארג-ןב והילא ,םיריכב םידקפמ ינש ףינסה תא ומיקוה הפיחב
אוה יכ ארג-ןב רפסמ ותודעב .ונוגראל ףרטצהל וטילחהו ימוהתל םינומיא ורמשש תיאסדואה
היה אלו "ריעצה לעופה" ירבח ויה (יקסב'צירק םהרבאו ימוהת םהרבא) "םימהרבא"ה ינשו
חדוה הבש ךרדהמו ימוהת לא סחיה ןמ ועגפנ םה .םזינויזיברל היטנב םהב דושחל דוסי לכ
גוליפה ,ארג-ןב לש ותעדל .ימוהת לש ונוגראב וכמת ןכלו םתמח תא הררוע וז העיגפ .ודיקפתמ
.ןוגראה לש היגולואדיאה הרצונ רתוי רחואמ קרו דבלב תוישיא תוביסמ עבנ גוליפה

רבח אצמ הב ,םילשוריל רבעוה אוה ,יאפיחה ףינסה תא ארג-ןב זכיר הבש הרצק הפוקת רחאל
דמעו יאנסחמ שמישש ,לאיזר דוד םג היה םידקפמה ןיב .דחיב בר ןמז לעפש ,שבוגמ םידקפמ
הטיסרבינואב דימלת היה לאיזר" :ארג-ןב רפסמ לאיזר לע .ףינסה דקפמ םע רישי רשקב
םיתיעל היה השק יכ דע שחלב רביד .דואמ טקש .תווצמ רמושו יתד היה אוה .תודהיה ידומילב
הליגר יתלב תוירחא תדימב ןייטצה .תונתייצבו תוחיתמב ,םודל תוציפקב הבריה .ותוא עומשל
."הנכו הקומע תעמשמבו

תילכש המר לעב .ץרמנו ףיקת לבא ,טקש" :ארג-ןב רפסמ ,לאיזר לש ורבח ,ןרטש םהרבא לע
תועמשמ לכב טסילאידיאו תינוציחה ותרוצב האנ .תועונצו תואנ תוכילה לעב ,הליגר יתלב
25 ."תלבגומ יתלב תונתייצו תעמשמ לעב .הלימה

רדעהמ דואמ בזכאתהש בושייב הנגהה דעוומ האב המזיה .תפצב היה ןוגראה לש אבה ףינסה
.םירבחה ברקב הבר תורמרמתהל המרגש תוליעפ רסוחמ לבס ףינסה .ט"פרת תוערפב הרזע
דעווה טילחה 1932 רבמבונ ףוסבו ,םתוא וחנז םירבחה תעדלש ,הנגהה ישאר לא הנפוה סעכה
טרפ יבצ-ןב קחצי לא הנפוהש בתכמב .ימוהת לש ונוגראל ףרטצהלו הנגהה תא שוטנל ימוקמה
:ראשה ןיב ,וב רמאנו השירפל םיקומינה תא דעווה

שפנה לע תוירחא - ונמכש לע םיאשונ ונאש הברה תוירחאב ונריכהב
...תימואלה תוירחאה רסוח תא ונתוארבו ,םלש רוביצ לש שוכרהו
םע יטלחה ןפואב םירשקה תא קיספהל םויהמ ונתבישיב ונטלחה
26 .םתיא רשקתהלו תימואלה הנגהה לא תונפלו ,תיללכה הנגהה תורדתסה

הנגהה ידקפמ יריכבמו "הילטיא" סרוק ירגובמ ,ןיטילש בקעי הנמתנ תפצב ףינסה דקפמל
.םילשוריב

,שדחה ןוגראה תא ובזע הנגהב גוליפה תעשב ימוהת םע וכלהש םירבחה ןמ םיבר ,רומאכ
בשוי ותויהבו ימוהתל ןמאנ ראשנ בדנ ירוא .שיא 100 -כ ןוגראב וראשנ ימוהת לש ותודע יפ-לעו
.ימוהת לש ונוגראל םישדח םירבח סויגל רוקמ "יבכמ" היה ,"יבכמ" טרופסה ןוגרא זכרמ שאר
לכש ןמז היהו ,"יבכמ"ה תעונתב האלמ הטילש התיה ימוהת ישנאלש ךכ ידיל םירבדה ועיגה
סויג רוקמ .םהיתולועפל יוסיכל םתוא ושמיש הלאו "יבכמ"ה לש רבח יסקנפ ולביק ןוגראה ירבח
אל ,יקסניטוב'ז לש ותרות יכרב לע וכנחתהש ,הירבח רשא ,ר"תיב רעונה תעונת התיה ףסונ
ודצמ ימוהת .שדחה ןוגראה לא ורבחתיש יעבט ךא הז היהו הנגהה ןוגראב םמוקמ תא ואצמ
תונגראתה םוש ןוגראה ךותב היהת אלש ךכ-לע דיפקה לבא ,ונוגראל םיר"תיבה תא לבקל חמש
ךכ-לע רפסל ול היה רוסאו ישיא ןפואב סנכנ היה ,ל"צאל ףרטצהש ר"תיב רבח לכ .תיתגלפמ
ונוגראל ףרטצהש םינושארה ןיב היה (יר"תיב היה אלש) לאיזר דוד .ר"תיבב וידקפמל וא וירבחל
.ימוהת לש

וגאדש םיירוביצ םידעו ומקוה (תפצו הפיח ,ביבא-לת ,םילשורי) םיישארה םיפינסה תעבראב
תוריל) י"אל 100 -כ סייגל םידעווה וחילצה ימוהת יפל .שדחה ןוגראה רובע םיפסכ סויגל
התיה םימי םתואב) םיפינסהו זכרמה לש תואצוהה יוסיכל וקיפסהש שדוחל (תילארשי-ץרא
םידעווה ידי-לע םיפסכה סויגל ףסונב .(י"אל עבראל םייתש ןיב לעופ לש תישדוח תרוכשמ
ישדוח ףסכ םוכס ןוגראב רבח לכ םרת הב "ןוכסיח תפוק" םג רתוי רחואמ המקוה ,םיירוביצה
50 -כ םש שוכרל חילצהו הינמרגל עסנ ןירוח-ןב .חדקא ול שוכרל ,רבטציש םוכסב ,לכויש ידכ
תונוכמ לש ןאובי היהש ,גרבנזור .סופד-תונוכמ יקלח לש חולשמב הצרא וחלשנש םיחדקא
.ןוגראה ינסחמל םילכה תא ריבעהו סכמה ןמ חולשמה תא ררחיש ,סופד

לש הצובק וביבס ןגרא אוה .ימלשוריה ףינסה לש ןושארה ודקפמ יקסב'צרק היה ,רוכזכ
םה .דואמ תימניד הצובק וויהש ,תירבעה הטיסרבינואב םיטנדוטס םבור ,םילאוטקלטניא
יקסב'צירק ריבעה העצהה תא ."לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה" םשה תא ועיצהש
.ןוגראה לש ימשרה ומשכ ותוא רשיא זכרמהו ימוהתל

ידכ הנגהה הנתנש םש) "ליבקמה ןוגראה" :ומכ ,םירחא תומשב םג ושמתשה הפוקת התואב
םכסהה ןמ ,ימוהת יפל ,אב הז םש) "'ב ןוגרא" ;(םינוגראה ינש ןיב ינורקע לדבה ןיאש שיגדהל
- ימואל יאבצ ןוגרא ,'א ןוגרא - הנגהה :םכסהב בתכנ ךכו .םינוגרא ינש ןיב רתוי רחואמ םתחנש
- 1937 לש גוליפה רחאל תיטסינויזיברה הגלפמה הנתנש םש) "תימואלה הנגהה" ןכו ;('ב ןוגרא
לש םיימשרה םיכמסמה לכב .(וירחאו גוליפה ינפל ןוגראה הנבמ ןיב לידבהל ידכ - ןלהל האר
דגנכ ןוגראה לש תיאבצה המגמה תשגדומ ובו ,"ימואלה יאבצה ןוגראה" :םשה עיפומ ןוגראה
.תמיוסמ הגלפמל ףופכ וניאו "ימואל" אוה ןוגראהש הדבועה ןכו ,הנגהה לש ינויצילימה יפואה
םשה רכזנ אל 1937 לש גוליפל דע יכ רפסמ ,1933 תנשב ןוגראל ףרטצהש ,רודירמ בקעי
."ימואל יאבצ ןוגרא" וא "ןוגראה" היה םירבחה ברקב ץופנ היהש םשה ."'ב ןוגרא" וא "'ב הנגה"
27

(םיער תדוגא) "הבחוסה" םשב םג התנוכ יקסב'צירק ביבס הצבקתהש םילאוטקלטניאה תצובק
ןרטש םהרבא ,(ל"צאה דקפמ םימיל) לאיזר דוד :םיימנידו םיריעצ םידקפממ תבכרומ התיהו
תירבה-תוצראב ל"צאה תחלשמ שארב דמע םימיל) קוק ללה ,יולה ח"ש ,(י"חל לש הללוחמ)
רחואמ ואלימ םבור .דועו לפא ןתנוהי ,ןיקרא םחנמ ,(ןוסגרב רטיפ םשה תחת תובר םש לעפו
,םילשוריב ןגרואש ןושארה םינגסה סרוקב ףתתשהש ,לאיזר דוד .ל"צאב םייזכרמ םידיקפת רתוי
תצלמהב ןוגראל ףרטצהש ,ןרטש םהרבא .םייאבצ םיאשונל תיעבט הייטנ הליגו סרוקב ןייטצה
לש םויסה תגיגח .ינשה םינגסה סרוקב ףתתשה ,הטיסרבינואב םידומילל ורבח ,לאיזר דוד
לואש ררושמה דובכה חרוא תופתתשהב 28 ("ןומראה") רציפש רפסה-תיבב הכרענ סרוקה
ןיחלה ףאש "םינומלא םילייח" וריש תא ןרטש םהרבא גיצה הביסמ התואב .יקסבוחינרשט
רחואמ לבקתנו ,"ש" תמיתחב ,"הדוצמה" ןוגראה לש ימינפה ןואטיבב םסרופ רישה 29 .ותוא
.ןוגראה ןונמהכ רתוי

םידמ ילב ,וננה םינומלא םילייח
.תוומלצו המיא ונביבסו
םייחה לכל ונסיוג ונלוכ
תוומה קר ררחשי הרושמ

,םידבע ןומה ומכ טושב ונסיוג אל
.ונמד תא רכנב ךופשל ידכ
!ןירוח ינב םלועל תויהל :וננוצר
!ונמע דעב תומל :ונמולח

םימדה תוערפ לש םימודא םימיב
,שואיי לש םירוחשה תולילב
םירנ ונלגד תא ,םירפכב םירעב
!שוביכו הנגה :וילעו

,םירעב :םילימב םייתסמה רזוחה ןומזפה לע דחוימבו ,רישה תולימ לע חכוותהל וברה "הבחוס"ב
לש ופוסב םלוא ,"שוביכ" הלימה יבגל ויה תוגשהה .שוביכו הנגה וילעו / םירנ ונלגד תא םירפכב
"לארשיב ל"צאה" ןונמהל רישה היה ,1940 לש ל"צאב גוליפה רחאל) ואולמב רישה לבקתנ רבד
- םילימה וילעו ימואלה לגדה :דחוימ לגד םג ןקתוה ,ןונמיהל ףסונב .(י"חלל רתוי רחואמ ךפהש
.בהז עבצב דוד ןגמו לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה

ובתכ םגש ,תכרעמה ירבח ."הדוצמה" םשב ןואטיב תאצוה התיה "הבחוס"ה לש תפסונ תוליעפ
ריכזמה היה יולה .ילמרכ ץרפו יולה ש"ח ,ןרטש םהרבא , לאיזר דוד :ויה ,םירמאמה בור תא
ןואטיבה תא סיפדמ היה תולילבו "הסדה" לש הדוסימ "תובשומב תיממע םילוח תפוק" לש יללכה
ידכ םחפה ריינ תא דימשהל יולה גאד הספדהה רחאל .םיקתוע השישב הביתכ תנוכמב יאשחב
תלבק םע .הצפהו לופכש םשל ביבא-לתב הדקפמל חלשנ היה דחא קתוע .תובקע ריאשהל אל
היה ןכמ רחאל .תובתכהו םירמאמה תא לוקב םיארוק ויה ובו םידקפמ רדסמ ךרענ היה ןותיעה
תומותח ויה תובתכה .ותדיחי ינפל לוקב ותוא אורקל לכויש ידכ דקפמל דקפממ רבעומ ספוטה
;ןיביי ה"י ר"ד - א ,רנזולק ףסוי 'פורפ - דדובתמה :ומכ ,םיבתוכה תא והזי אלש ידכ יוניכ תומשב
.דועו יולה םולש םייח - ה ;לאיזר דוד - [םילגרה ליח] טסירטנפניא ;ןרטש םהרבא - ש

30 :ןוגראל םיפרטצמל העובשה חסונ םסרופ "הדוצמה" לש 'ד ןויליגב

ה ד ו צ מ ה
'ד ןויליג

לגדה תריסמ סקט ךרענ [2.11.1932] ג"צרת ןוושחרמב 'ג ,תבשב
.ןוגראה לש םילשורי ףינסל ןושארה
תא ףינסה דקפמ רסמ וירבחו ףינסה ידקפמ םשב
:האבה העובשה

יאבצה ןוגראה לש לגדל םינמאנ תויהל םיעבשנ ונחנא
לכל עגר לכב םינוכנ תויהל ,לארשי-ץראב ימואלה
ישפוחה לארשי םע לש המלשה ותמוקת תמשגהל הלועפ
.וליבשב תומלו תויחל ,הל למס אוהש ,וצראב

תוכרעיה רבדב ןויד הבו יקסב'צירק תאמ הבתכ םג םיאצומ ונא "הדוצמה" לש ןויליג ותואב
:("תוערואמ" וארקנש) תוערפה שודיח תארקל

אל םג ילואו ,םינבאבו תולקמב םיברעה ולפנתי אל םיאבה תוערואמב
תוערואמבש םיצור ונא ןיא םא .תוצצפבו םיבורב אלא ,םיחדקאב
הנכה םשל טקשה תפוקת תא לצנל ונילע - חבטל ןאצכ היהנ םיאבה
םירבדל .רתויב ללכושמה קשנה ינימ לכב תוניידזה ;תרבגומ תוניידזהו
...ןוגראה תלהנה גואדל תבייח הלא

דקפמ" דמע השארב .שיא 14 התנמש ,"הצובק"ה התיה ןוגראב תיסיסבה תינוגראה הדיחיה
"ןגס"ה היה רתוי רחואמ ."םינגס" סרוק םייסש רחאל ראותה תא לביקש "ןגס" ודילו "הצובקה
וא םייתש .אבהל םג ראשנ "ןגס" ראותה םלוא (התיכ דקפמ - כ"מל ליבקמ) הצובקה דקפמל
תא וויה תוקלחמ שולשו ("הדנוג" םשה ןתינ רתוי רחואמ) הקלחמה תא וויה תוצובק שולש
העבנ הגרדב ותאלעה .דקפמה רבעש ידיחיהו יסיסבה סרוקה היה "םינגס"ה סרוק .הגולפה
;תינוציחה העפוהה לע ןכו תעמשמה לע הבר הדפקה התיה ןוגראב .וירושיכו ותלוכי ,ונויסינמ
ידגבב הלועפל ועיפוה רתוי רחואמ .טרופס ילענבו תדחוימ טרופס תשובלתב םיאב ויה הלועפל
.תורוחש םיילענו הרוחש הרוגח ,םיצהוגמ יקח


ט'צלמ םכסה
רזח 1933 תנשב ךא ,ירצונכ ךנחתה ,תידוהיה דנומ תחפשמל רצנ ,ט'צלמ דרול ,גיודול ירנה
ףרטצה ט'צלמ 31 .הילגנא ירישעמו טנמלרפה רבח היה .ןוטלשל רלטיה תיילעל האחמב תודהיל
לש האישנל רחבנש רחאל רצק ןמז ,1933 ביבאב ץראב רוקיבל עיגהו תינויצה תוגיהנמל
הבסנש החישהו ,ץראב "יבכמ" שאר-בשוי ,בדנ ירוא םע שגפנ אוה .תימלועה "יבכמ" תדוגא
בדנ ואיבה ,ט'צלמ לש ותשקב יפל .בושייה לש ןוחטיבה תויעבל םג השלג ,"יבכמ" יניינע לע
,הריע החיש החתפתה םיינשה ןיב .ימוהת םע שגפנ םש ,ל"צאה לש םינגס סרוקב רוקיבל
היה ימוהת לש יאנתה .הנגהה םע דוחיאב ןודל ןכומ היהי ימוהת םא חרואה לאש המויסבש
םוקמב תיאבצה הטישה תא ץמאת הנגההשו יהשלכ הגלפמל ףופכ היהי אל דחואמה ןוגראהש
ךשמב וכשמנ הלא תושיגפ) במולוג םע ימוהת םייקש תושיגפב ןכאו .תיממעה היצילימה ןויער
הנגהב הלחש תומדקתהה לע במולוג רפיס (שרופה ןוגראה שארב דמע ימוהתש ןמזה לכ
דוחיאה ןויער תא ימוהת איבה רשאכ .ץראב קשנ רוציי לש ותליחת לע ןכו םינומיאה תטישב
םיריעצה םידקפמה תצובק ברקב ןכו ר"תיבו ר"הצה ישנא ברקב תודגנתהב לקתנ ,םירבחה ינפב
הנפ ,ימוהתמ תיבויח הבושת תלבק רחאלו רבג דוחיאל ןוצרה םלוא .יולהו לאיזר ,ןרטש םשארבו
ןוגראל תיפסכ הרזע טישוהל ט'צלמ חיטבה ,םתטלחה לע לקהל ידכ .הנגהה ישאר לא ט'צלמ
דוחיאל םיבר םידגנתמ ואצמנ הנגהה יגוחב .הילגנאב וידידימ םיכמות ךכ םשל סייגל ףאו שדחה
לש ופוסב .דחואמה הנגהה זכרמל ןירוח-ןב לש ותסינכלו הדקפמל ימוהת לש ופוריצל רקיעבו
איבה ימוהת .םויס ינפב דמע םינוגראה ינש לש םדוחיאל ןתמו אשמהו הנגהה ישאר וצרתנ רבד
תא ההשה ימוהת םלוא ;תולוק בורב ותוא ורשיא הלאו םיפינסה ידעו ינפל םכסהה יטרפ תא
.ץראב תיטסינויזיברה הגלפמה ישאר תמכסה תא לבקש דע תיפוסה ותמכסה

תישאר הדקפמ ומקוה .תינכתה לש ישעמה העוציבב לחוה םידדצה לכ לש םתמכסה תלבק םע
יכ עבקנ םכסהב .ופקותל דוחיאה סנכנ (1933) ג"צרת ןסינ תישארבו ,דחואמה ןוגראל זכרמו
גחה עיגה רשאכ ,ןכאו .םישדוח השיש רובעכ עצבתי קשנה ינסחמו םירבחה לש אלמה גוזימה
העבקש איהו םירבחה סויגב תדחואמה הדקפמה הקסע ,תונערופל דעומה אסומ יבנ ימלסומה
ףרטו חספ לש יעיבשה עוריא אב זאו .םינוגראה ינש לש תונושה תודיחיל הנגהה ירוזא תא םג
.םיפלקה לכ תא:תורעה
תונשב הירטסואב תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה לש תיאבצה עורזה התיה דנובצוש .19
.םישולשה תונש תישארבו םירשעה      
.1925 - 1922 םינשב ביבא-לתב הנגהה דקפמ היהו 1906 -ב הצרא הלע .20
לש דוסיה תדיעוול ריצו "רמושה"ב םירבחה יקיתוומ היה .1908 -ב הצרא הלע .21
קלח חקל ט"פרת תוערפ זאמו תובוחרב בשייתה 1926 -ב .םידבועה תורדתסה      
.םורדה זוחמב הנגהה ןוגראב ליעפ      
תצעומ רבחו התישארמ ביבא-לתב הרימשה ינגראממ היהו 1907 -ב הצרא הלע .22
.הימי תישארמ ביבא-לת תייריע      
.433 'מע ,ב ,ה"תס .23
.434 'מע ,ב ,ה"תס .24
.57-63 ה"תא ,ארג-ןב והילא תודע .25
.165 'מע ,א ,בינ .26
.ז"ימ ,רודירמ בקעי תודע .27
תחפשמ ידי-לע 1905 -ב הנבנ ,םירכובה תנוכשב רתויב טלובהו ראופמה אוהש ,ןיינבה .28
לבקלו ררוגתהל חישמה לכוי ובש תיב ןיכהל התיה החפשמה תנווכ יכ רפוסמ .ףוידוהי      
לש הדקפמה ןיינבב הנכש הנושארה םלועה-תמחלמ ןמזב .םילשוריל עיגישכ ויחרוא תא      
הנח 'בג תלהנהב תונבל רפסה-תיב ןיינבה שמיש םיטירבה ןוטלש ןמזבו יכרותה אבצה      
תושרל רפסה-תיב תא רציפש הנח הדימעה ,ל"צאה לש וימי תישארמ רבכ .רציפש      
רצחבו קשנב םינומיאו תושיגפ וכרענ ןיינבב ."ןומראה" היה יתרתחמה ויוניכו תרתחמה      
"םינגס"ל םיסרוק םג ןיינבב וכרענ רתוי רחואמ .רדס יליגרתו םירדסמ וכרענ הלודגה      
וניב ןמור חתפתה ןמזה ךשמבו ,רפסה-תיבב רקבל הברה לאיזר דוד .(תותיכ ידקפמ)      
.ןיאושינב םייתסהש ,(הנח לש התב) רציפש הנשוש ןיבל      
.63 'מע ,ןמגראב ,ןיביי-לכימא הדע .29
.(יקסניטוב'ז ןוכמו "רדה" תאצוהב) 39 'מע ,1942-1948 תורח ,1932-1933 הדוצמה .30
.468 'מע ,בכ ךרכ ,תירבעה הידפולקצניאה .31
            תוכן תולדות 
ישראל