1 לארשיב ימואלה יאבצה ןוגראה
(י"חל -לארשי תורח ימחול םימיל)


םייחו ןמכייח ןורהא ,ינוערז ןימינב ,יעלק ךונח :ןרטש לש ותדקפמב ונהיכ גוליפה רחאל דימ
ןמכייח ,רוכזכ ,ושרפ םייטעבש ,םיכוכיחו םיחוכיו ולחה ךרדה תליחתב רבכ םלוא .יקסניבול
וראשנ אל םה ףא םלוא ,ינוערזו יעלק וראשנ ןרטש לש ותדקפמב .לאיזר לא ורזחו יקסניבולו
םינמרגהו םיקלטיאה םע םכסהל ותריתחב ןרטש לש ויכלהמ לע וקלח םיינשה .והנחמב בר ןמז
המסרפ 1942 תישארדב .לאיזר לש ונוגראל ורזחש ילבמ י"חלמ ושרפ 1941 ויתסבו ,(ןלהל האר)
איביש דחא לכל יפסכ סרפ ףוריצב ןרטש לש ונוגרא ישאר לש םהיתונומת תא הרטשמה
והוזיש ששחמ םויה רואל בוחרל תאצלמ וענמנ םישנאהו ,דואמ השק התיה הריוואה .םתסיפתל
וטילחה ,תועדומה תוחול יבג-לעו תונותיעב ומסרופ םהיתונומתש ,ינוערזו יעלק .םיטירבל ורגסויו
םהל רוזעל היה לוכיש ןוגרא םוש דמע אל םהירוחאמש רוכזל שי .הרטשמל םמצע תא ריגסהל
ןיד ךרועכ דבעש ןמרב קחצי רפסמ םיטירבל םתרגסה לע .תופדרנ תויחכ ושיגרה םהו רתתסהל
:ל"צאה לש תועידיה תורישב דקפמ שמישו ביבא-לתב

ךוותאש שקיבו ,ץילרטס יכדרמ ,יעלק ךונח לש ויחא יתא רשקתה 1942 תישארב
השולשב םתרגסה תא ונתה םיינשה ...םילשוריב תשלובה זכרמ ןיבל םהיניב
ןיצקה דמע ושארבש ,ופיב תשלובה דרשמל םתוא ורסמי אלש - ןושארה :םיאנת
ינשה יאנתה .םילשוריב תשלובה זכרמל רשיה אלא ,[ותוירזכאב עודי היהש] ןוטרומ
,רצעמ הנחמל וחלשיי אלא טפשמל ודמעוי אלש - ישילשה יאנתהו ורקחיי אלש -
תא ול יתרבסהו ,סליי'ג ,תשלובה שאר םע יתשגפנ .םוריח תעשל תונקתה יפל
:יכ ןעטש סליי'ג תא ענכשל השק היה .ינוערזו יעלק לש (תימצעה) הרגסהה יאנת
םיחצורכ םיעודיה ,םינכוסמ םיעשופ ינש טפשמל איבהלמ ענמיהל שקבתמ ינא"
תא לבקל ףוסבל סליי'ג הנענ ,תויוטבלתהו םיסוסיה רחאל ."םיקיתוו םינמוימ
אב ,םידדצה ינש תמכסהב ועבקנש םירודיסל םאתהב .םייתרגיש אלה םיאנתה
ינוערזו יעלק תא "לביק" םש ,יתדבע וב דרשמה לא [םילשוריב תשלובה ןמ] גנילטק
ןכמ רחאלו ץראב הליחת ,רצעמ הנחמל וחלשנ םה .םילשוריל ותינוכמב ועסנ דחיו
2 .לארשי תנידמ לש התמקה רחאל קר וררחושו ,הקירפאב


"םילשורי םכסה"
תקלחמ ישארמ) רקצירפ ול שיגה ,(1939 רבוטקואב) רצעמהמ לאיזר לש ורורחש רחאל רצק ןמז
ורזעי ,העצהה יפל .הילטיא תלשממ ןיבל ןוגראה ןיב םכסהל תיקלטיא המזי (ןוגראה לש ןיעידומה
לאיזר .הילטיא םע הלועפ ףותיש היהי הרומתבו תירבע הנידמ ץראב םיקהל ןוגראל םיקלטיאה
סנכיהל ןכומ וניא יכ הרעה תפסותב ,רצעמב םיבשויה הדקפמה ישנא תעידיל העצהה תא ריבעה
הזכ ךמסמ לע לבא" ,לאיזר רמא "ומצע דשה ןמ קשנ לבקל ןכומ ינא" .םיקלטיאה םע ןתמו-אשמל
אשמה לש ומויקב דדיצ ןרטש רשאכ ,אשונב חוכיו להנתה הדקפמה ברקב ."םותחל ןכומ יניא
.ןתמהו

.ןייטשטור השממ רקצירפ לביק ,לוכיבכ ,םיקלטיאה םשב העצהה תא

רובעכ .לילגבש ןותיז-ןיעב וירוה םע בשייתהו היסורמ 1920 תנשב הצרא הלע ןייטשטור השמ
ייברעמ הנגהה רובע קשנ תשיכרבו ןיעידומב רקיעב קסעו הנגהה ןוגראל ףרטצה םינש רפסמ
.הנגהה לש תועידיה תוריש תרגסמב ותוליעפב ךישמהו הפיחל רבע 1935 תנשב .הביבסה
רפיס םימיל .תיטירבה תשלובה לש ןכוסכ דבעש ,וקסדיוד ףסוי םע רשק רצי ותדובע ידכ ךות
(י"שמה) תועידיה תוריש תקלחמל ףרוצ אוה .ל"צאל ףרטצהו הנגהה ןוגרא תא בוזעל טילחה יכ
םע וירשקב ךישמה ןייטשטור .הפיחב י"שמה לע הנוממ היהש ,רקצירפ לארשיל ףופכ היהו
ותורבחל ליבקמב ,ןייטשטור דבע תמיוסמ הפוקת) לופכ ןכוס תויהל ךפה ןמזה ךשמבו וקסדיוד
תא רקצירפל ןייטשטור ריבעה ,רומאכ .(שלושמ ןכוסל היה ךכו ,הנגהה ןוגרא רובע םג ,ל"צאב
3 .קיודמה הרוקמ תא ןייצל ילבמ תאזו םיקלטיאה םע םכסהה רבדב העצהה

םיקהל יארובס השממ שקיב ןרטשו ,לאיזר םע תועידיה תוריש ישנא בור וראשנ גוליפה רחאל
וריכה םיינשה) יארובס םע שגפנ ןייטשטור .ביבא-לתל הפיחמ רובעלו השדח ןיעידומ תקלחמ
ידי-לע החדנש "םילשורי םכסה" תא ול עיצהו (הפיחב יארובס תריש הבש הפוקתהמ בטיה
.לאיזר

,העצהה יפ-לע .ינוערזו יעלק תא דוע הללכש ,ולש הדקפמב ןוידל םכסהה תעצה תא איבה ןרטש
תומצעמ תעפשה םוחתמ םידוהי לש תיביסמ הרבעה ידי-לע הלוגה תא לסחל הילטיא עייסת
רשפאת םוקתש תירבעה הנידמה .תינוביר תירבע הנידמ תמקהב רוזעת ןכו לארשי-ץראל "ריצה"
ריעב תורצנל םישודקה תומוקמב תונוביר ןקיתוול ןתנית ןכו הפיח למנב שמתשהל םיקלטיאל
.םילשורי לש הקיתעה

ןרטש .י"חל תא לילפהל ותנווכ לכו תשלובה ידי-לע בתכנ םכסההש תורשפאה תא הלעה יעלק
י"חלש םיטירבל תתואל ידכ ןתמו-אשמב ךישמהל תובישח שי ,קרבופמ םכסהה םא םג יכ הנע
.הינטירב םע תומיעב אצמנש רז םרוג םע םג תירבב אובל ןכומ

לש התריב שמשת םילשורי יכ שגדומ םהיניבו םכסהה חסונל םינוקית רפסמ סינכה ןרטש
לבקל ידכ יארובס תועצמאב ןייטשטור ידיל רבעוה ןקותמה ךמסמה .םוקתש תירבעה הנידמה
וסנכוה הב םג רשא ,השדח הטויט הדקפמל הרסמנ ,הבושתב .םיקלטיאה לש םהיתורעה תא
םותח ,םיקתוע השולשב ספדוהש ,יפוסה םכסהה םתחנ ,תוטויט עברא וא שולש רחאל .םינוקית
(ינוערז לש ויוניכ) "יבצ ןב" םשב ,יארובס ומתח םכסהה לע .םודא טרסב רושקו המודא הוועשב
.רבד ונממ ועמש אל זאמו ןייטשטור לא רבעוה םכסהה .יודב םשב אוה ףא קי'צניבול ילתפנו

,י"חל ןיבל ,לוכיבכ ,םיקלטיאה ןיב ןתמו-אשמה ןויער תא וגהש םיטירבה הלא ויה יכ רבתסמ
ךמסמ ותואב ."םילשורי םכסה" "לושיב"ל הביסה תא םיאצומ ונא תשלובה יכמסממ דחאבו
בושייה תרזעל תשלובה התיה הקוקז ,ןרטש ישנא דגנ תיתיזח המחלמב חותפל ידכ יכ רמאנ
,םידגובו םיגנילזיווקכ ןרטש תצובק תגצה רחאל קר לבקל היה ןתינ וז הרזע .ץראב ידוהיה
ידוהיה בושייל םג אלא יטירבה ןוטלשל קר אל םינכוסמ םה ןכ-לעו ביואה םע הלועפ םיפתשמה
4 .ץראב

ידיל םכסהה ןמ דחא קתוע (וקסדיוד תועצמאב) ןייטשטור רסמ ,ךמסמה לע המיתחה רחאל
קתוע 5 .במולוג והילא לש ותעידיל ןתמו-אשמה רבד תא ריבעהל הגאדש ,תיטירבה תשלובה
בשוי םימיל) י"שמב ריכב דקפמ ,ןמרב קחצי בתוכ ךכ לע .רקצירפ ידיל ןייטשטור ריבעה ףסונ
6 :(דוכילה תגלפמ םעטמ תסנכה שאר

תוחילשב רקצירפ לארשי ילא אב ,הפיחב יתיהשש העשב ,1940 ץיקב ,דחא םוי
שקיב ריאי יכ ןייטשטור השמ ול רפיס רקצירפ ירבדל .לאיזר דוד םעטמ הפוחד
ןיב םכסה תעצה יל הארה רקצירפ .יקלטיאה ןויבה םע רשקה תא שדחל ונממ
הפשב ךמסמה .וידיל רסמ ריאי ,ןייטשטור ירבדלש ,יקלטיאה ןויבה ןיבל י"חל
טרס יבג לע קבדומ היהש םודא לוב אשנו תובית ישארב םותח היה ,תירבעה
ביבא-לתל דימ רוזחאש שקבמ לאיזר ...םיינוירטונ םיכמסמב גוהנכ - םודא
יכ עדי ריאיש רחאמ רבדה תותימאב קפקפל יתיטנ ...השרפה תקידבב עייסל
תוריש דרשמב דבעש ,בקעי-ןורכזמ וקסדיוד ףסוי לש ןכוסכ םג קסעומ ןייטשטור
הילטיא תלשממ יכ ןימאי ריאיש יניעב רזומ הארנ ןכ .הפיחב יטירבה ןוחטיבה
םע יתשגפנ רשאכ ...תירבע ןושלב םיכמסמ דוסי לע ינידמ ןתמו אשמ להנת
ןיינעה תא קודבל ילע ליטהו ,דשחב ןיינעל סחייתמ אוה םג יכ יל ררבתנ לאיזר
...תידוסי הקידב
ואצמנ םיקלטיאה םע ויתושיגפ רבדב תולאשל ויתובושת ;ןייטשטור םע יתשגפנ
תא וררועו תויבקע ויה ריאי םע ויתוחיש ןיינעב ויתובושת וליאו ,תורתוס יתעדל
שגפנ אל ןייטשטור יכ קפס יל היה אל תאז תמועל ...תמא רבוד אוה יכ םשורה
לע שיגר הכ אשונב תונקסמ קיסהל ןיאש יתייה רובס םלוא .םיקלטיא םינכוס םע
.דבלב םשור ךמס
ןייטשטורו ריאי םיארנ ובש םוליצ יתלביק ויתובקעבו ןייטשטור ירחא בקעמ יתמזי
7 ...םיחחושמו םיצע תברקב לספס לע םיבשוי

םא ,םיקלטיאה ןיבל ןרטש ןיב ןתמו אשמה תא שבשל י"שמ לש המזי ןמרב ראתמ ,ךשמהב
.הזכ ןתמו אשמ םייק ןכא םנמוא

ךכ םושמ .הינמרגו הילטיא יגיצנ ןיבו ריאי ןיב םיעגמ עונמל שי יכ ונל רורב היה
.לוכיבכ ,הילטיא תלשממ םשב יוויטקיפ "ןתמו אשמ" םייבל י"שמ לע רסאנ אל
וירבחו ריאי ולהינ גוליפה רחאל :תפסונ הרטמ ,קפס אלל ,םג התיה י"שמל לבא
תומשאה הוולמ היה קבאמה ...םירחאה ל"צאה ידקפמבו לאיזרב רמ קבאמ
ןייטשטור ...םיטירבה םע ורשפתהו תונורקעב ודגב וירבחו לאיזר םהיפל ,תורומח
תא גיצהלו הפקתהל הנגהמ רובעל תונמדזה :םימשה ןמ הנתמ י"שמל אופא איבה
תורעה השעמל ויהש) "םיקלטיאה לש תורעהה" תלבק רחאל ...טסינוטרופואכ ריאי
תועצמאב ריבעמ ריאי היה ,ריאיל איבמ היה ןייטשטורש ,ריאי לש ויחוסינל (ונלש
...ונלש תורעהל ולש םינוקיתה תא ,(ןייטשטור ןעט ךכ) ןייטשטור

היהש םכסהה חסונ תלבק רחאלש רחאמ ,ןמרבב הטיש ןייטשטורש תורשפא ללכמ איצוהל ןיא
ונקותש םינוקיתה לכש ךכ .ןרטש םע ןתמו אשמה קספנ ,םודא טרס םע המודא הוועשב קבדומ
וזכ תורשפא הלעמ ןמרב ,בגא .ומעטמ רחא והשימ וא ןייטשטור ידיב ובתכנ ,ןרטש ידיב לוכיבכ
תורעהל םינוקיתה תא ,(ןייטשטור ןעט ךכ) ,ןייטשטור תועצמאב ריאי ריבעמ היה ..." :ובתוכב
."ונלש

תועצמאב ,םיקלטיאל ןרטש ןיב לוכיבכ להנתהש ןתמו אשמב ברעתהל ןמרב לש ןויסינה
.תונחמה ינש ןיב האנשה התיה הלודג המכ דע הארמ ,ןייטשטור

ןיב םיעגמה תא המזיש איה תיטירבה תשלובה יכ ,םויה רמול ןתינ תשלובה יכמסמ םוסרפ םע
וז .םמד תא ריתהל ךכבו ישימח סייגכ וירבחו ןרטש תא גיצהל הרטמב ,"םיקלטיאה" ןיבל י"חל
ותושארב ל"צאה ידיל ןכו הנגהה ןוגרא ידיל םכסהה ןמ קתוע ריבעהל הרהימ תשלובהש הביסה
ידוהיה בושייה יניעב וחיר תא שיאבהל וחילצהש ,םיטירבה לש םהידיל קחיש ןרטש .לאיזר לש
ומייתסה םקלח רשאו י"חל ישנא ועציבש דושה ישעמ םג טעמב אל ךכל ומרת .לארשי-ץראב
.(ןלהל האר) םידוהי תונברקב

עגמ רוציל ויתונויסינמ ןרטש קספ אל ,ןייטשטור תועצמאב םיקלטיאה םע םיעגמה ןולשיכ תורמל
תבוטל איה וז תורשקתה יכ םימתבו תמאב בשח ןרטש .הינטירב יביוא ,"ריצ"ה תונידמ יגיצנ םע
הטילשב התיהש ,הירוסל קי'צניבול ילתפנ חלשנ וז הרטמל .רז ןכוסכ ומצע בשח אלו לארשי םע
קי'צניבול .תינמרג-תיקלטיאה קשנה תתיבש תדעו ןמז ותוא הלעפ הירוסב .ישיו תלשממ לש
רשקתה אוה .תיקלטיא םג ןהבו תובר תופשב ותטילשו הבחרה ותלכשה לשב וז הרטמל רחבנ
.1940 רבמצד ףוסב ןוכיתה חרזמל אציש ,פורטנביר לש וחילש ,גיטנה ןופ וטוא םע הירוסב
קהבומ ריעצ סופיט" השארבו "לארשי-ץראמ תחלשמ" םע ויתושיגפ לע גיטנה רפסמ ויתונורכיזב
אל םהידי לע םיגצומה םיאנתהש" ,גיטנה בתוכ ,"רמול ןתינ .םינמרגה םע תירב עיצהש ןיצק לש
שוביכ םע יכ 8 ."םייללכה וניתונורקעו םיברעה ונידידי ללגב לבקתהל םינפ םושבו םלועל ולכוי
תובר לועפל קיפסה אלו הצרא רזחוה ,קי'צניבול רצענ ,1941 ינויב םיטירבה ידיב הירוס
רצעמה הנחמל חלשנ 1944 רבוטקואבו ,ערזמב רצעמה הנחמב אלכנ הליחת .ותוחילשב
.תכשוממ הלחמ רחאל 1946 לירפאב 20-ב רטפנ םש ,הקירפאב

ףוסב חלשנש ןילי-ןמדירפ ןתנ ידי-לע השענ ,"ריצ"ה תונידמ םע רשק רוציל ןורחאה ןויסינה
חולשל ומיכסיש ידכ ,םינמרגה םע םירבדב אובל התיה ותעיסנ תרטמ .ןקלבה תוצראל 1941
.ןוכיתה חרזמב םיטירבה לש המחלמה יכלהמ תא ושבשי ךכבו םיליפעמ םע תובר תוינא הצרא
,הירוסל ודי-לע חלשנו םילשורימ ןיקסיד ןלבקה םע רשקתה ,ועוצקמב סדנהמ היהש ,ןילי-ןמדירפ
לובגה תא תוצחלו תוסנל התיה הנווכה .יטירבה הפועתה-ליח רובע הפועת הדש תיינבב קסע םש
תליחתב ;ויתוינכת תא ושביש םיטירבהש אלא .ןקלבה תוצראל עיגהל םשמו ,היכרותל הירוסמ
- םשמו (הירוס) בלחב רהוסה-תיבל רבעוהו ותדובע םוקמב ןילי-ןמדירפ רצענ 1941 ראורבפ
תולשממ םע רשק רוציל ןרטש לש םילשוכה ויתונויסינ ומייתסנ ךכב 9 .ערזמב רצעמה הנחמל
.הינמרגו הילטיא


ביבא-לתב ק"פא קנבב דושה
היה יכ דע ,רומח הכ היה יפסכה ובצמו ירוביצ ףרוע אלל ןרטש לש ונוגרא רתונ ,גוליפה רחאל
רתתסהל וצלאנש םירבחב הכימתל אלו תפטוש תוליעפל ףסכ היה אל .טלחומה וקותישל ששח
תא ליצהל ידכ דוש תולועפ רפסמ עצבל הדקפמה תובישימ תחאב טלחוה ןכל .הרטשמה ןמ
לע וטלתשה לאיזר ישנא" :ןרטש ול רמא ,באילא בקעי לש ותודע יפל .לגר תטישפמ ןוגראה
לוהינל םיעצמא ונל ןיאו ,םחל-תפ דע שממ ונעגה ...םייפסכה תורוקמה לכ ונל ודבאו הפוקה
10 ."הזמ בייחתמה לכ לע ,ןוגראה

ןימינב .ביבא-לתב הדוהי-ןב בוחרבש (ק"פא) הניתשלפ ולגנא קנב ףינסב דוש עצבל טלחוה
דקפמ תויהל הנמתה רלטז עשוהיו (תוליעפ לכמ שרפש ינפל הז היה) ןונכתל יארחא היה ינוערז
קנבל וסנכנ (תותלדה תריגס ינפל תוקד רפסמ) 12:25 העשב ,1940 רבמטפסב 16-ב .הלועפה
השמ ,םהמ דחא ;תוכסמב םהינפ תא וסיכ םתסינכ םע דימ .רבד לכל תוחוקלכ וארנש םיריעצ 4
:זירכהו חדקא ףלש רלטז .סנכיהל םיפסונ תוחוקלל רשפאל אל ידכ תלדה דיל ראשנ ,יקסבדלומ
םכילע .ימואל רורחשל המיחל ליבשב ,תירבעה תרתחמה רובע םיפסכ תמרחה תכרענ ןאכ"
תרתחמה תלועפל עירפיש םדא לכ .ייתודוקפ יפל גהנתהלו ריקה לא בבותסהל ,םידי םירהל
."ושארב ומד תירבעה

תארקל ףסכה תריפסב קוסע היהש) יאפוקה לא באילא קניז ,ריקה דיל םירדתסמ תוחוקלה דועב
ןמ (תוילארשיצרא תוריל 4,400) ףסכה תורטש תרבעהב לחהו (םיירהצה תקספהל ףינסה תריגס
תלד ךרד העבראה ואצי המויס םעו ,תוקד רפסמ הכשמנ הלועפה לכ .ותא איבהש קש לא הפוקה
,ןלפק לאומש ,גהנה .ןכל םדוק םוי המרחוהש סדצרמה תינוכמ לא ועיגה םשמו רצחה לא תידדצ
שער ינומיר וצצופתה הלועפה תליחת םע יכ ןייצל שי .הגיסנה לולסמב הריהמ העיסנב חתפ
תא םייקלטיא םיסוטמ וציצפה ןכל םדוק םיטעומ םימי) םדאמ ןקורתה בוחרהו םוקמל ךומסב
תריפצ העמשנ אלש רחאמ םלוא .תשדחתמ הצצפההש בשח םוקמב היהש להקהו ביבא-לת
תברקב הנחש ,"ןודרוג יסכט" תרבח לש גהנ .(הצצפהב רבודמ ןיא יכ םישנאה וניבה ,הקעזא
,תינומה רבע לא תוירי רפסמ ורונ העיסנ ידכ ךות .סדצרמה תינוכמ ירחא קולדל לחה ,קנבה
םע באילא ץפק תוינפה תחאב .קמחתהל סדצרמה תינוכמל הרשפאו התעיסנ תא הטאהש
ולפנ עונפואה לא תינוכמה ןמ רבעמב .םוקמה ןמ קלתסהו ול הכיחש עונפוא רבע לא ףסכה
עונפואל תינוכמה ןיב שגפמה םוקמ תא רתאל הרשפאש הדבוע ,שיבכה לע ףסכ תורטש המכ
התנח רשא ,תינוכמה לש התעיסנל ךופה ןוויכב עסנ עונפואה .הביבסב ויהש םידע רוקחל ןכו
11 .תדרל םיעסונל רשפאל ידכ ו"ליב בוחרב רצק ןמזל

ךשמה תא רשפאו תיפסכה ותקוצממ ןוגראה תא המ ןמזל ץליח ק"פא קנבב םרחוהש ףסכה
.ותוליעפ

ידוהיה ןיצקה התוא להינ .םידע האמכ ורקחנ הכלהמבו ,הליעיו הריהמ התיה הרטשמה תריקח
.הריקחה ךלהמ לע דומלל ןתינ דושה ןיינעב תשלובה ךמסממ .ןמדלוג ןיצקה רזע ודי-לעו רפוס
גוליפה ינפל דוע ןלפק לאומש רכש ותוא ,36 ו"ליב בוחרב רדחה היה הריקחב אצומה תדוקנ
בר ןמז ךשמב הרטשמה בקעמב היה רדחה .ןוגראה ישנאל אובחמו שגפמ םוקמ שמיש רשאו
:תשלובה ךמסממ םיעטק ןלהל .ןוגראה ישנא תעידי אלל תאזו

ןלפק ...ןמזה לכ ופלחתה םיריידה םלוא ,הרידה רכש תא םליש ןלפק יכ ררבתה
.רדחב ושמתשהש םישנאה תומש תא רוסמל ברסמ [הרטשמה ידי-לע רצענש]
ןפואב .וירבח תומש תא רוסמל אלו תובר םינש רצעמב ראשיהל ןכומ אוה ,וירבדל
םישנאה תא ריכמ אוה לבא ,דושב ליעפ קלח חקל אל יכ הדומ אוה ימשר יתלב
...ורדחמ העצוב הלועפה יכו דושב ופתתשהש
יריידכ יעלק ךונחו רלטז עשוהי תא םינכשה והיז םהינפל וגצוהש תונומתה ןמ
,רטכש (הלב) יצופ ,רלטז לש ותרבח םג .דושה םויב םש וארנ םהינש .רדחה
.רדחב התיה
...וירחאל דימ ןכו דושה רקובב רדחב הארנש םדאכ ההוז יקסבדלומ השמ
הכיחש עונפוא לא תינוכמהמ םיעסונה דחא ץפק דושה רחאל יכ תוחכוה ןנשי
שי רלטזל .דחא לכ הריל יצח לש תורטש 13 שיבכה לע ולפנ השעמ תעשבו ול
- דימת אצמנ אוה םש םוקמ - ורדח דיל אצמנ אלש M 69 G רפסמ .B.S.A עונפוא
אלל ,םוי ותוא ברעב אצמנ עונפואה .ותרבח םע דחי רדחה תא בזע רלטזש העשב
תומלעה לע ןנולתה אל רלטז .רלטז לש ורדחמ רטמוליק ינשכ ידדצ בוחרב ,רפסמ
12 .עונפואה

קיספהל שקבתמ אוה ובו ,םויא בתכמ לביק רבמטפסב 25-ב יכ ולש ח"ודב רפוס ןיצקה רפסמ ןכ
םיעצמא ודגנ ולעפוי ,עמשיי אל םא .תוימואל תורטמל עצוב דושהו רחאמ וזה הריקחה תא
.םירומח

:םיאבה םישנאה תא רוסאל תשלובה ידרשמ לכל הארוה הנתינ ,דושה תריקח תובקעב
רטכש יצופ ;ץילרטס ךונח ;(יבצ-ןב) ינוערז ןימינב ;יקסבדלומ השמ וא יכדרמ ;רלטז עשוהי
.הינתנמ (רגרבנרינ הליב)

ראוניב 9-ב .םיידוהי םיעגפנב םייתסה םהב רומחהש ,םיפסכ תמרחהל תונויסינ רפסמ דוע ויה
ןמ איצוהש י"אל ףלא ליכהש קית ודיבו םילעופה קנבמ "יזכרמה ריבשמה" דיקפ אצי ,1942
לוקל .הסונמב ולחהו קיתה תא וידימ ואיצוהש ,םישנא השולש ידי-לע ףקתוה דיקפה .קנבה
ופרטצה להקה לא .םידדושה רחא ףדרמב ,םוקמב היהש ,להקה חתפ ,דדשנה לש ויתוקעצ
.םידוהי ינש וגרהנ תויריה ןמ .םיחרובה ןיבל םירטושה ןיב תוירי יפוליח ולחהו םירטוש הרהמ דע
ואצמנ ,ןבואר לש ורדחב ךרענש שופיחב .וספתנ ,ןבואר םיסנו רקב עשוהי ,םיחרובה ןמ םיינש
,רסאמ תונש 14 וקספנ ןבוארל :טפשמל ודמעוה םיינשה .תוצצפ עברא ןכו םינועט םיחדקא ינש
.םלוע רסאמל רקב לש ןידה קספ תא ןוילעה ביצנה רימה ןמז רובעכ .תוומל ןודינ רקבו


י"חל ירבח רחא דוצמה
תרזעב ,הלשממה החתפ ,"ריצ"ה תונידמ םע רשק רוציל תונויסינהו דושה ישעמ תובקעב
ץמאמב לבחמה ישימח סייגכ ראות ןוגראה .י"חל דגנ הלומעת תפקתמב ,םיימואלה תודסומה
תושונאל םקש רתויב לודגה ביואה - םיצאנב היתוחוכ תיראשב תמחולה ,הינטירב לש יתמחלמה
,םיטוירטפכ אלו םיחצורו םידדוש תרובחכ ןרטש לש ונוגרא רייטצה תאזל ףסונב .לארשי םעלו
העונת לכ לע הל חוודל השקבב רוביצה לא התנפ הרטשמה .םמצע תא גיצהל םיסנמ םהש יפכ
לש ונוגראל תוכייתשהב םידושח רחא בחרנ דוצמב החתפ איה 1940 רבמבונ תישארבו ,הדושח
הדקפמה העדי ,י"חל שיא ,ןמדלוג סקמ לש ותודע יפלו ץראה יבחרב ורצענ תובר תורשע .ןרטש
וניבה אל י"חל ישאר .ל"צאהמ ושרפש ריאי ישנא לש תונומת ףאו האלמ המישר םיטירבה ידיב יכ
תוניועה יסחי ללגבש הרעשהה החוור .םהישנא לע ךכ-לכ תוקיודמ תועידי הרטשמה הגישה ןיינמ
שארב תע התוא דמעש ,רקצירפ לארשי ידימ תובותכהו תומשה תא הלביק תשלובה ,ל"צאה םע
רבוטקואב רבכש ,י"חל תורוש ךותמ רוטקובורפ לש ומויק לע ועדי אל םה .(ןלהל האר) י"שמ
לש תובותכ ןכו םהידיקפת לע םיטרפ םע ןוגראה ישאר לש המישר תשלובה ידיל ריבעה 1940
:ואולמב ותוא איבמ יננה ,תירבעב בתכנו הנורחאל םסרופש ,ךמסמה תובישח ללגב .םהמ המכ

1940 רבוטקואב 4 ,ופי

ידוסו יטרפ

!דבכנה ביירגסמ רמל
הלועפו הלומעתל ןק םישמשמה ,םיאבה םישנאה תמישר תא ךבל תמושתל ריבעמ יננה
.ביואה תבוטל
:תישארה הדקפמה
ביבא-לתב אצמנ .ץוחה רטסינימו ישאר דקפמ - ןרטש םהרבא .1
.ונגס - ץילרטס ךונח .2
.רבח - (יבצ-ןב) ינוערז ןימינב .3
.ביבא-לתב םג אצמנ .אבס רפכ - ץילרטס יכדרמ .4

:םיצעוי
.26 יודרונ 'דש ,ביבא-לת - (לארשי-ןב) קי'צניבול ילתפנ .1
.ןיקצומ-תירקב הרומ ,הפיח - יארובס השמ .2
.ביבא-לת וא ןג-תמר - ןורב אביקע .3
.ביבא-לת - רטרופ ד"וע .4
.םילשורי - גרבנירג יבצ ירוא .5
.ןגובנלא לצא ,5 ןיסיח בוחר ,ביבא-לת - ןמרקוצ ןורהא :י"אב ישאר ריכזמ

:סנ'גילטניא יניינע
לצא םג אצמנ .8 קוק ברה בוחר ,ביבא-לת - (ישאר להנמ) ןמדלוג סקמ .1
.98 לצרה בוחר ,ביבא-לת ,ץיבובור .מ 'בג    
.לילגהו ןופצה זוחמ להנמ - יארובס השמ .2
.הפיחב קנב סילקרבב דיקפ ,ונגס - קידצ לאומש .3
.הפיחב תועידיל דרשמ לעב .ץעויו ישאר רזוע ,ךוברוא סחנפ .4
.(לארשי-ןב) קי'צניבול ילתפנ :םיפסכ להנמו רבזג
.םוריחה סמב דיקפ ,ביבא-לת - ךילרא רנבא :הלומעתו םיזורכ

:םישוג ידקפמ
.הניפ-שארב אצמנ ,(ץיבורוה) ילילגה ףסוי :הירהנו לילגה
.ןמכוט םירמ לצא ןג-תמרב אצמנ ,ונגס - המלש-ןב המלש .רלטז עשוהי :םורדה
.ביבא-לתב ינוניבה דמעמה דיקפ ,ורזוע - ןוסרואינש קחצי .ץילרטס ךונח :ביבא-לת
.םילשוריב ןילי תחפשממ ,ורזוע - ןילי יזוע .ינוערז ןימינב :הפיח
.ןיטשבל בקעי :םילשורי

:תושיגפ םוקמו ביבא-לתב םידרשמ
ירסמ לצא ,89 ףוגנזיד בוחר .1
.ןמליט לצא ,11 הדובעה בוחר .2
.85 ירחסמ זכרמ בוחר.3

:הלבחו דוש ישעמל תדחוימ הצובק
ישאר להנמ - רלטז עשוהי .1
.ונגס - המלש-ןב המלש .2
.ןילי יזוע .3
.קילאיב בוחר ,ביבא-לת ,ץיבוביל קחצי .4
.גהנ - ןלפק לאומש .5
.הילצרה - קי'צנליו .6
.ךילרא רנבא .7
.ןמדלוג סקמ .8

,םימיאתמ-יתלב תומוקמל רסמית לבל ,וז היצמרופניא תוידוס לע רומשל עדי 'בכ יכ הווקמ יננה
המישרה לכ ךותב ימש םג אצמנ ,ימצע ןוחטיב םשל ,ןכ .לוגיר תשר הנשי הלאה םישנאלו תויה
היהי זאו ,ותוארל שקבמ ... יכ 'בכל עידוהל שקבא - רסאיאו הרקמ לכב ,ןכ-לעו ,וזה הלודגה
13 .דימ ינררחשל 'בכ לע

םע דחי רצענ אוה .י"חל ינושארמ היהש ,(הילצרהמ) קי'צנליו םהרבא לש ומש םג עיפומ המישרב
רוצע היה קי'צנליו .ץראה יבחר לכב 1940 רבמבונב הרטשמה הכרעש הטישפב וירבחמ תורשע
ידי-לע םשאוה אוה .1943 ראורבפב ררחושו םישדוח 26 ךשמב ןורטלבו ערזמב רצעמה הנחמב
םימי רפסמ) ראורבפב 25-בו ,תונוטלשה םע הלועפ ףתיש רצעמה ןמזבש ךכב הדיגבב ונוגרא
14 .תבו השיא וירחא ריאשה .הילצרהב ותיב דיל גרהנו הרונ (ורורחש רחאל

רסמ קי'צנליו יכ ול רפיס הזו יאד תשלובה שיאב שגפ 1969 תנשב יכ רפסמ ץיבלאומש והיתתמ
15 .וררחשל וטילחה הרומתבו הבושח היצמרופניא םהל

וז אל קי'צנליו יכ הלוע ךמסמה ןמ .ץיבלאומש לש ותסריג תא רשאמ תשלובה לש ףסונ ךמסמ
1940 רבוטקואב ןישלהש שיאה היה אוהש אלא ,ורצעמ ןמזב םיטירבה םע הלועפ ףתישש דבלב
הנשי הזה ףסונה ךמסמב .(ליעל האר) ביירגסמ תשלובה ןיצקל ריבעהש בתכמב י"חל תרמצ לע
:םיאבה םירבדה םיעיפומ המויסבו י"חל ירבח לש הכורא המישר

,ועדוויי םירבדה םא .תוידוהי םיידי ידיל לופיי הז ךמסמש רוסא :םוכיסב [...]
.גרוהל ינואיצוי
תושעיהל םיבייח םיאנתהו ,ביבא-לתב ןרטש ישנא לש םתסיפתל רוזעל ןכומ ינא
יתתנשכ ,ונמזב .הרטשמה ידיב רסאיא אלש חיטבהל ינוצרב ,הרקמ לכב .הפ-לעב
אבש ,דרא'צירפ רמל התוא יתרסמ ,גוליפה רחאל ןרטש תצובק לע היצמרופניא
היה ןתינ ןמז ותוא) בושח תוריש יתישע ךכבו ,ביירגסמ רמ לש ומשב ביבא-לתל
םייתנש ךשמבו ,ערזמל יתחלשנו יתרצענ ןכמ רחאל םלוא .(ןרטש תצובק תא לסחל
16 .הרטשמל םויב םיימעפ יתחוויד םימי

היגולואדיא ,עצב תפידר) ותדיגב תביס הרורב אל קי'צנליול םיעגונה תיטירבה תשלובה יכמסממ
.(דחי םג תוביסה יתש ילוא וא

ורבשנו וספתנש י"חל ירבח ידי-לע תשלובל ורסמנש תומש היה היצמרופניאל ףסונ רוקמ
תומש רסמ תצמואמ הריקח רחאלש ,.מ לאונמיע לש ותריקח אוה םירקמה דחא .הריקחב
המישרב 17 .ןרטש םע ושרפש הלאכ ןכו לאיזר לש ותושארב ל"צאב וראשנש םישנא לש
,שדחה ןוגראה לש ימלשוריה ףינסה תא דסייש ימכ באילא בקעי לש ומש ,לשמל ,עיפומ
ותרבחו ןיטשנרוא בקעי :הז ךמסמב םיעיפומה םיפסונ תומש .ונגס שמישש ןמטכרט המלשו
.דועו קאוד םהרבא ,ןוסרואינש תידוהי ,ןילי יזוע ,רזלג ימענ

םע עגמב םיאצמנה ,תידוהיה תונכוסה יגיצנ יכ םג ןיוצמ 1940 רבמבונב 8-המ ךמסמ ותואב
.י"חל ירבח רחא םיבחרנ םירצעמב חותפל תשלובב םיריצפמ ,תיטירבה תשלובה

.ביבא-לתב 48 רפסמ תמיק ןרק תורדשב הריד לע הטישפ הרטשמה הכרע 1941 יאמב 22-ב
.בוקאילופ בקעי ןכו ומאו ארויג-רב ריאמ ,ותשאו ןייטשנרוא בקעי ,יארובס השמ ורצענ הטישפב
18 .ותריקח ךלהמב הינתנמ ןוגראה ירבחמ דחא רסמש עדימ ךמס לע הכרענ הטישפה

תוביסמ תאז ושע ,הרטשמה םע הלועפ ףתשל וטילחהש י"חל ירבחמ קלחו ,לודג היה רבשמה
ריהצהו 1941 טסוגואב 8-ב רצענש ,הינתנ שיא ,םחנמ הירא לש הרקמה היה הזכ .תויגולואדיא
היצמרופניאהו ישימח סייגכ תשמשמ ןרטש תצובק"ש םושמ הרטשמה םע הלועפ ףתשל טילחה יכ
ךישמה ךכ -רחאו הינתנב םירבח לש תומש רסמ אוה ."םינמרגל תרבעומ ,םיפסוא הירבחש
םשאוה םחנמ הירא יכ רמאנ ךמסמ ותוא ךשמהב 19 .ביבא-לתב םג הרטשמה םע ותדובע תא
.י"חל ישנא ידיב גרוהל אצוהו הדיגבב:תורעה
.לארשיב ימואלה יאבצה ןוגראה םוקמב י"חל םשב ךליהו ןאכמ שמתשא ,לובלב עונמל ידכ .1
.135 'מע ,רעסב ,ןמרב .2
Ben Yehuda, p.147 . ;131 'מע ,רעס ימיב ,ןמרב ;112/1034 ,ה"תא .3
.47/3 ה"תא האר ,57/1809/2/68 תשלובה קית .4
.11.116 ,ה"תא .5
.126 'מע ,רעס ימיב ,ןמרב .6
.135 'מע ,רעסב ,ןמרב .7
.178 'מע ,ג ,בינ .8
.79 'מע ,לארשי תוריח ימחול ,ןילי-ןמדירפ .9
.174 'מע ,שקובמ ,באילא .10
.םש ,םש .11
.A.I.G. C.I.D. 47/46 ,ה"תא .12
.47/46 ,ה"תא ,תשלובה ןויכרא .13
.Ben Yehuda, p. 177 ןכו ,196 'מע ,ג ,בינ .14
Ben Yehuda, p.178 .15
.47/6 ,ה"תא ,תשלובה ךמסמ .16
.47/1 ה"תא ,SQ/1809/GS תשלובה ךמסמ .17
.47/11 ה"תא ,תשלובה ךמסמ .18
.47/11 ,ה"תא ,A23 - DNS/2937/P תשלובה ךמסמ .19            תוכן תולדות ישראל