8 לעי בוחרב תושקנתהה
.תשלובה ישאר דגנ הלועפ עצבל הדקפמה הטילחה ,י"חל ישנא לש םירצעמה תורבגתה םע
התיה תינכתה .ןרטש ישנא דגנ רתויב ליעפ היהש ,ןוטרומ ןיצקה תא לסחל התיה הרטמה
םירוחבה דחא ליעפי הליחת :8 לעי בוחרב גגה תמוקב רדחב תדוכלמ תשלובה יניצקל ןומטל
ידכ ,תוגרדמה לעו רדחב םד רזפי ןכמ רחאל .דבלב שערל םורגיש ,הנטק תומכב ץפנ רמוח
,םינכשה יכ התיה החנהה .עצפנ םיליעפמה דחאו לפנ-תוצצופתה התיה וליאכ םשורה רצווייש
תורישי הז גוסמ תועידי ורבעוה רבעבש רחאמ .הרטשמה תא וקיעזי ,תוצצופתהה תא ועמשיש
ידכ םוקמל דימ אובי אוה יכ תופצל היה רשפא ,ביבא-לתב תשלובה זכרמב ןוטרומ ןיצקה לא
היהש ןיקליו ןיצקה םהיניבו ,וירזוע םע דחי אובי ןוטרומש חינהל היה ריבס .הרק המ ררבל
ליעפי ,גגה תמוקבש רדחל וסנכיי הרטשמה יניצקש עגרב .תרתחמה ישנא דגנ אוה ףא ליעפ
לכ תא גורהתו ץצופתתש תפותה תדוכלמ תא ,ךומס תיב גג לע םקמתיש ,ףסונ תרתחמ שיא
.רדחב היהתש הרובחה

לע ועידוה םינכשה .הנושארה תוצצופתהה העמשנ ,רקובב 9:20 העשב ,1942 ראוניב 20-ב
ןכ-לעו הבושח הבישיב העש התוא קוסע היה רשא ןוטרומל הרבעוה העידיהו הרטשמל ךכ
תייוולב ףיש סנכנ רשאכ .םוקמל תאצל ,ביבא-לת זוחמ תרטשמ דקפמ ,ףיש ןיצקהמ שקיב
שקומה תא ,ךומסה תיבה גג לע דמעש ,שקנתמה ליעפה ,גגה לעש רדחל םיניצק רפסמ
עצפנ ןכ .םויה תרחמל םהיעצפמ ותמ ןוטרוטו ןמדלוג םיניצקהו ,םוקמב גרהנ ףיש .לודגה
.םילגנאה םוקמב םידוהי םיניצק ינש וגרהנ ךכ 20 .םירטוש ינשו (רטכיר באז) ידוהי ןיצק דוע

היה ידוהיה בוחרהו ,ץראב ידוהיה בושייה ברקב ארונ עוזעזל המרג 8 לעי בוחרב הלועפה
םיימואלה תודסומהו חצרה תא העיקוה תירבעה תונותיעה !"םידוהי םיגרוה" - החקרמכ
ףסונבש ,םיטסירורטה תא הרטשמל רוסמל בושייל וארק ,(תידוהיה תונכוסהו ימואלה דעווה)
תפצומ התיה הרטשמה ןכאו .םידוהי םיניצק םיחצור םג םה "ישימח סייג"ו "םידדוש" םתויהל
ןקלח םלוא ,סיסב תורסח ויה תועדוהה בור .רורט ישעמב םידושח רבדב תוינופלט תועדוהב
.(ןלהל האר) ףוגנזיד בוחרב חצרלו ןרטש לש ונוגרא ירבח רצעמ ידיל איבה

י"חל ישעממ גייתסמ אוה םהב םיזורכ ינש םסרפ לאיזר לש ותושארב לארשי-ץראב ל"צאה
ימואלה יאבצה ןוגראה" :1942 ראוניב 24-ב םסרופ ןושארה .ןרטש םהרבא לש ותושארב
ימואלה יאבצה ןוגראל :הלא הרבסה ירבדב רוביצה לא תונפל ץוחנל אצומ לארשי-ץראב
21 "...ץראב ועריאש םינורחאה חצרהו דושה ישעמ םע רשק לכ ןיא לארשי-ץראב

:רמאנ וב ,ינש זורכ םסרופ םויה תרחמל

אלל הצובקש הדבועל רוביצה בל תמושת תא הנפמ י"אב ימואלה יאבצה ןוגראה
יאבצ ןוגרא" :וננוגרא םשל המוד םשב המצע תא הנכמ ירסומו ירוביצ ףרוע לכ
.בחרה רוביצה תא העטמו - "לארשיב ל"צא" וא "לארשיב ימואל
הירודישו הישעמ ,הימוסריפ ,היתועדוה ןיב אוהש רשק לכ ןיא יכ ,אופיא עובקל וננה
.לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה ןיבו ל"נה הצובקה לש

רחאל עובש ןכאו .רתוה םמדש ןרטש לש וישנאב םוקנל םיכרד השפיח הדצמ הרטשמה
.ךכל הנושארה תונמדזהה םהל הנתינ לעי בוחרב תוצצופתהה


ףוגנזיד בוחרב חצרה
תנכהב זרוזמ סרוק ריבעהל ידכ ביבא-לתל םילשורימ באילא בקעי עיגה 1942 ראוניב 27-ב
וב ופתתשהו 30 ףוגנזיד בוחרב הרידב ךרענ סרוקה .םידקפמ לש םצמוצמ רפסמל םישקומ
הביטחה דקפמ ,רפמא םהרבא ,ביבא-לת זוחמ דקפמ הנמתנש ,יארובס השמ :םישנא השולש
,ןכו תוגרדמה רדחמ תדרפנ הסינכ התיה רדחל .רדחה תא רכש םגש ק'ז גילזו ריעב תמחולה
רדחלו (הרידה תלעב) רסמ תחפשמל םיפתושמ םיתוריש ויה הב ,המצע הרידל הסינכ ,ןבומכ
רזוחו ברעה תועשב אלא אצוי היה אלו םויה תועש לכ ךשמב רדחב ראשיהל גהנ גילז .רכשומה
םדשח תא ררועו ץעורל ול היה היצריפסנוק ימעטמ ק'ז גהנש הז גהונ .תרחואמ הליל תעשב
הלעה אלו ויתודוא המואמ העדי אל רסמ תחפשמ יכ חינה ק'ז .םינכשה לשו רסמ תחפשמ לש
היצמרופניאב .םלצא רדח רכש דושח רייד יכ הרטשמל רסמ החפשמה ינבמ דחא יכ ותעדב
חצרנ וב םויב 30 ףוגנזיד בוחרב תישילשה המוקב רדח רכש םדא" :יכ רמאנ תשלובל העיגהש
םיחרוא רקבל םיגהונ רדחב יכ תשלובל רסמנ ןכ ומכ 22 ."רדחה תא בזע אל זאמו ףיש ןיצקה
.םידושח

תוטימה לע חונל ובכש םירוחבהו םיירהצה-רחא עברא העשב םייתסה ןושארה םידומילה םוי
ןיצקה םיפולש םיחדקאב וצרפתה רדחלו ,הרידל הליבומה תלדה החתפנ עתפל .האירקב וקסעו
.וירזועמ םיינשו ןוטרומ

.רצעממ רבכמ אל הז חרבש ,ק"ז גילז תא דימ יתיהיז ילוממ הנושארה הטימה לע
בתוכ "םיניוזמ ויה אל השולשה לכ .םירחא םישנא ינש ובכש היינשה הטימה לע
לוכי ,רדחה תא רכשש הז אוה גילזש עדי ןוטרומש רחאמ .תשלובה ח"ודב ןוטרומ
רשאכו הטימהמ םוקל אל תירבעב םהילע יתדקפ" .ותסינכ םע דימ ותוא תוהזל היה
רבעל שאב יתחתפ ,ודיל היהש ליעמה לא עיגהל הסנמ םהמ דחאש יל המדנ היה
23 .השולשה

עצפנ יארובס דועב השק ועצפנ רפמאו ק'ז - ועגפנ השולשה לכו יריל ופרטצה ןוטרומ לש וירזוע
ןולחה ךרד לחז ,תויריה תא עמש רשאכו שומישה-תיבב ןמז ותוא היה באילא בקעי .ינוניב חרואב
רצחב ויהש םירטושה םלוא .רתתסהל םשו היינשה המוקל בויבה רוניצ תועצמאב טלמיהל הסינו
ילבמ םייתעשל בורק עוצפ בכשו הטמל חנצ ,עצפנש באילא .תוירי רפסמ ורבעל וריו ותוא ואר
םיעוצפה ורבעוה ,םודא-דוד-ןגמ לש תווצ אוב םע .יהשלכ תיאופר הרזע ול שיגהל חרט והשימש
העברא רחאל םהיעצפמ ותמ רפמאו ק'ז .ופיב יתלשממה םילוחה-תיב לש םיריסאה תקלחמל
24 .רהוסה-תיבל ןמז רובעכ ורבעוה ,רתוי םילק ויה םהיעצפש ,יארובסו באילאו ,םימי

.םגרהל הרטמב ,הטימב ובכשש םישומח אל םישנאב ורי וירבחו ןוטרומש קפס ןיא


י"חל לוסיחל תלעופ הנגהה
לש תיעובשה התבישי המייקתה ,לעי בוחרב עוריאה רחאל םימי השימח ,1942 ראוניב 25-ב
רסמ"ו ,ץראה ןמ ןוירוג-ןב לש ורדעיה לשב ,קותרש להינ הבישיה תא .תידוהיה תונכוסה תלהנה
איבי ףסונ תעד-יוליגש ענכושמ וניא אוה .םיניצקה יחצור ואצי הנממש הצובקל עגונב תועידי
ונמצעב םא הלשממה דצמ תצרמנ הלועפ שורדלו תעד-יוליג םסרפל םעט לכ ןיא ...תלעות
רתי טרפל הצר אל קותרש ."ערה רועיבב הרטשמל רוזעל השירדב ידוהיה רוביצל הנפנ אל
םימרוג םתואב אלא ,רחא והשימב רלוקה תא תולתל ןיא" :יכ ףיסוה םלוא ,הז ןיינעב הדימה לע
הווקמ אוהו ,הטרח וישכע וליג הלא םימרוג םנמא .םישחנה תא ולדיגש [תיטסינויזיברה הגלפמה]
ילב הרטשמה החילצה אל םלועב םוקמ םושב" יכ רמאו ףיסוה אוה ."םימי ךרואל היחת איהש
."רוביצהמ הבושח הרזע

תונוטלשה םע הלועפ ףותישל תודגנתה ועיבה ,ןמשיפ ברהו םיובנירג קחצי ,םיחכוותמה ןמ םיינש
.םייטירבה

אובל לוכי הז ןוסירו ץראב רורטה תוחתפתה תא ןסרל ךיא רבודמ הפ :םיובנירג
- הלשממה בל תמושת תא תונפהל ונילע ןכלו ןוטלש ןיא ונל .ןוטלשה ידי-לע קר
.ץראב ררושה עורפה בצמל - ןודנולבו ןאכ
רובס לשמל אוה .תונויצה תא לוכב םימישאמה ץראב םיגוח שי :ןמשיפ ברה
תאו הרבסהה תא ריבגהל ונתבוחמ תאז םע דחי לבא ,הלשממב איה המשאהש
25 .וניתורוש ךותב ךוניחה

איבה ,י"חלב המחלמל תידוהיה תונכוסה תלהנה לש התמכסה תא לבקל חילצה אלש ,קותרש
26 .הרומג הריקע הנועט ןרטש תצובק יכ טילחה הז ףוגו ,י"אפמ זכרמ ינפב ןיינעה תא

םג ךכ םשל רזענש ,(הנגהה לש תועידיה תוריש) י"שה לע הלטוה י"חל לש לוסיחה תמישמ
,ח"מלפה תמקה רחאל םידחא םישדוח" :ןולא לאגי רפסמ הז הלועפ ףותיש לע .ח"מלפה ישנאב
ל"צאה ישנאל יאנג יוניכ] םישרופה דגנ הלועפל תודחא תוילוח י"שה תושרל דימעהל ונילע לטוה
27 ."וללה םינוגראה לש םקותישב המייתסנו ןמז הברה הכרא אל וז הלועפ .[י"חלו

,םתוא ורקח .םידחוימ רצעמ ירדחל םוריבעהו ,י"חלל תוכייתשהב םידושח ופטח הנגהה ישנא
ידיל רבעוה י"חל ישנא לע רבטצהש עדימה .ןוגראה לע בר עדימ ופסאו ,םישק םייוניעב םיתעל
.תיטירבה תשלובה

:אבה רואיתה תא םיאצומ ונא הנגהה תודלות רפסב

םירשכומ םירוחב לש תוילוח רפסמ לע לטוהו םדגנ לעפ הנגהה לש תועידיה תוריש
הריקחל ואבוה םה .םספותלו םהירחא שפחל ח"מלפה תודיחי ברקב דחוימב ךכל
םוקמ תאו םהירבח תומש תא םהיפמ איצוהל הרטמב ,[םייוניעל הנווכה] השק
םהירקוחל םהל עודיה תא ורסמו דמעמ וקיזחה אל םבור .םהלש קשנה ינסחמ
28 ."תועידיה תוריש" תרגסמב

ךלהש העשב 1942 ראורבפ שדוחב ףטחנ אוה ;רלטז םירפא היה םיפוטחה ינושארמ דחא
היהשכ .ןהב ותוא ולתו תינרוחא וידי תופכ תא ורשקש רפיס ,ורורחש רחאל .אבס-רפכב בוחרב
תוערקנ שממו רוחאל תובבוסמ וידישכ ותוא םילות בושו ,הלק העשל ותוא םידירומ ויה ,ףלעתמ
השולשו םימי השולש ותוא וניע ךכ .ןמוקממ ןרקעל ידכ ףונמכ לעופ ךפהתמה ופוגו ,םייפתכהמ
: האבה הבתכה העיפוה ,1942 יאמב 1-מ "תורח" ל"צאה ןותיעב 29 .הגופה אלל תוליל

ץראב תילאמשה ופאטסגה יפתרמב
םיפטחנה ייוניע לע םיטרפ

םואתפ םימלענ םישנא .וז רחא וזב תופיטח המכ בושייב ועריא רפסמ תועובש ינפל
םולש"ש ,םהידיב המותח הרצק הקתפ םילבקמ םתיב ינב ויה רצק ןמז רחאו ,םהיתבמ
."םהל
םישמתשמ הניתשלפ תרטשמ ירזועש ,הריקחה תוטישמ המ גשומ וניארוקל תתל ידכ
ידוהי ,םיפטחנה דחא לש ותודע - ןושאר .םיעטק ינש םעפה םימסרפמ ונירה ,ןהב
רפסמ ךכו .הילצרהמ ריעצ רענ ייוניע לש רצק רואית - ינשהו ;הדימעה תונשב יאפיח
רתיבו םינפב חצר תוכמ יתלביק ,הפיטחה לש ןושארה הלילב רבכ" :ןושארה ףטחנה
.רקוחה ירבדכ ,'ןולמ-תיב'ל יתוא וסינכה ,ידצמ תטלחומ הקיתש רחאלו ,ףוגה יקלח
.לזרב לש תלדב הלעמל הסוכמ אוה .מ"ס 60-70 לש בחורו מ"ס 70-80 לש רוב והז
הליחתהו רקוחה אב זא .םויה תרחמל םשמ יתוא ואיצוה .ףופכ ףוגב תבשל קר יתלוכי
תולוכי ןניא ילגרשכו בגה ירוחאמ םילבכב תורושק ידישכ ,וו לע היילת .םייוניעה תשרפ
רמג םע .םוי לכב תועש 3-4 ,םימי השולש ךשמב 'תוריקח'ה וכשמנ ךכ .הפצרל עיגהל
יתוא לאש יעיברה םויב ...הלילה ךשמל 'ןולמה תיב'ל ותוא םיריזחמ ויה ,הריקחה
תפקתה יל התיהש ןוויכמ .ףיסוהל המ יל ןיאש ,ול יתינע .רבדל יתטלחה םא רקוחה
טלחוה ,יתואירב בצמ ינפמ יכ ,יל עידוהו קאינוק תיסוכ םירוחבה דחא יל איבה ,תחדק
רחאל ,הנושארה םעפב זא יתמדרנ .'ןולמה-תיב'ל ינריזחהל אלו רדחב יתוא ריאשהל
."תוליל השולש יתנשי אלש

היה הלאמ דחא .תוליעפ לכמ שורפל י"חל ישנאמ קלחל ומרג תונשלההו תופיטחה ,תופידרה
.םישדח םייחב ליחתהלו השימחה-הלעמ ץוביקל ףרטצהל שקיב רשא ,(ינלופ) עובלג בקעי
רפסמ רובעכו ולזמ ערתיא לבא .תרתחמה םע וירשק תא קתינש רחאל ץוביקל לבקתנ אוה
ישנא לש םתנומת םע הרטשמה םעטמ "םישקובמ" תעדומ םינותיעה לכב המסרפתה םישדוח
ותנומת תאו ומש תא םג הללכ העדומה .םתרגסהל איביש ימל םייפסכ םיסרפ ועבקנו ,י"חל
,עובלג בקעי רפסמ ,"הדובעל יתאצישכ דחא םוי" .ץוביקב םויה תחישל היה רבדהו ,עובלג לש
.הריקחל יתחקלנו םייניעה תא יל ורשק ,םיפולש םיחדקא םע הנגההמ ה'רבח השולש יל וכיח"
םה םלוא ,יגולואידיא עקר לע י"חל תא יתבזעש םהל יתרבסה .יתייה ןכיה עדוי יניא םויה דע
םילשוריב םיסורה שרגמל יתוא ואיבה ,הריקח לש םימי המכ ירחא .וענכתשה אל הארנכ
ונוצרמ רסמ 1942 סרמב 20-בו תוכורא רקחנ עובלג 30 ."תיטירבה תשלובל יתוא וריגסהו
אוה 31 .ל"צאל ףרטצה זאמ ותוא תורוקה תא רפיס הבו םידומע 19 לע תערתשמה העדוה
םיניצקה סרוקב הלכו 1935 תנשב םינגס סרוקמ לחה ,ןוגראב רבעש םיסרוקה תא טריפ
,םיסרוקה יפתתשמ תומשל ףסונב .ינלופה אבצה תוסחב 1939 תישארב ןילופב םייקתהש
םיאתה ירבח תא ןמאל ידכ ןילופב וראשנש סרוקה ירגוב תעברא ןיב היהש עובלג רפיס
גוליפה תעשבו הילצרהב ןוגראה ףינס דקפמ הנמתנ הצרא ובושב .ר"תיב לש םייאשחה
ללוכ ,י"חלב ותוא תורוקה תא עובלג רפיס ךשמהב .ןרטש םהרבא לש והנחמ םע ךלה
.ץוביקב רוגל רבעו י"חל םע עגמ קתינ רשא דע ,ןוגראה לש םיריכבה םידקפמה תומש

,ןיזור סחנפ ,יול והילא ,ןמשרה בקעי תא םג הנגהה הפטח ,עובלג לש ותפיטחל ףסונב
ורגסוה םה ןכמ רחאלו הריקחה תעשב וניע םלוכ תא .םיפסונ םישנאו יקצינזר קחצי
32 .תיטירבה תשלובל

33 .1942 ינויב 17-ל דע הרטשמה ידי-לע ורצענ י"חל ישנא 140


רקצירפ לארשי לש וייחב תושקנתהה
דחוימב ודשח םה .תיטירבה תשלובל םהירבח תרגסהב ל"צאה תא ומישאה י"חל ישנא
זא דמעו ל"צאה לש תועידיה תוריש דקפמ 1941 תנשב שמיש רשא ,רקצירפ לארשיב
רבמטפסב 3 ,תבש לילב גרהנו הרונ אוהו תוומל רזגנ וניד .יטירבה ןיעידומה םע רשקב
םישולש ןב ,היסור דילי ,רקצירפ .ביבא-לתב תויח ץרפ בוחרבש ותיבמ קחרה אל ,1943
.ותומב היה

ןיעידומ שיאכ הלגתהו ,הפיח זוחמב י"שמה לע הנוממ רקצירפ היה ,הקלחמה שאר ותויה ינפל
םע רשקב דמעש ,ןייטשטור השמ תועצמאב ,תיטירבה תשלובה םע רשק רצי אוה .רשכומ
,םיטסינומוק תודוא לע תועידי תשלובל ריבעמ היה י"שמה .וקסדיוד ףסוי תשלובה ןכוס
תויברעה תויפונכה םע םישולשה תונשב הלועפ ופתיש םה) קוחל ץוחמ לא אצוה םנוגראש
היה הרומתב .םיקלטיאו םינמרג םינכוס לע ןכו (דחאכ םיטירבה דגנו םידוהיה דגנ ולעפש
םוחת תא רקצירפ ביחרה ןמזה ךשמב .ןוגראל תובושח ויהש תונוש תועידי ןייטשטור איבמ
רקצירפ .י"חל לע םג רתוי רחואמו הנגהה ןוגרא לע יניעידומ רמוח תגשהב םג קסעו ותלועפ
םיקלטיא םינכוס ןיבל ןרטש ןיב ,לוכיבכ ,להנתהש ןתמו אשמב ליעפ ןפואב ברועמ היה
34 .(ליעל האר) "םילשורי םכסה" לע המיתחב םייתסהשו

.ךיבהל רקצירפ הסינ הנגהה ןוגרא תרמצ תא םג

." 'א תינכות" םשב רתויב ידוס ךמסמ הנגהה לש ןוילעה דוקיפה ירבחל חלשנ 1941 ביבאב
עיצהלו הנגהה םע רשק רוציל ןייטשטור לע ליטה הזו רקצירפ ידיל עיגה הז ךמסממ םולצת
,הנגהה תודלות רפס יפל .םולשת תרומת ,הנגהל ךייש היהש ,ךמסמה ימולצת תא םהל
שדחמ תובלל ידכ ,יחרזאה דצה ןמש הנגהה ישארמ דחא לע דשח ליטהל" התיה הנווכה
הזשכו ךמסמה רוקמל ןייטשטור תא לאש הנגהה שיא 35 ."ןימיה ןיבל לאמשה ןיב בירה תא
הריקחב .רצעמב םשוהו הנגהה ידי-לע 1941 רבוטקואב 7-ב ןייטשטור ףטחנ ,תונעל בריס
ידי-לע רסמנ ךמסמה יכ רפיס ףוסבלו םיבר םירקשב ןייטשטור ךבתסה (םייוניעב התוולש)
לש ותאדוה תובקעב .(1937 לש גוליפה רחאל הנגהה תדקפמל ףרטצהש) ימוהת םהרבא
וקלח תא חיכוהל החילצה אל העיבתה םלוא ,טפשמל ימוהת דמעוה ,ותריקחב ןייטשטור
תוליעפל רזחו הנגהה ןוגרא תא ימוהת בזע וז השרפ ללגב .רקצירפל ךמסמה תריסמב
.ל"צאה לש תועידיה תקלחמב תיקלח

רחאל .תיטירבה תשלובה םע רקצירפ לש םירשקה דואמ ובחרתה ,המחלמה ץורפ רחאל
רקצירפ יכ ול ררבתה הרהמ דעו ןוגראה לע דוקיפה תא רודירמ בקעי לביק ,לאיזר לש ותומ
,שטיוד רטושה לש הרקמה לע 36 ותודעב רפסמ רודירמ .ותוליעפב ידמ יאמצע השענ
ףתשיש ונממ יתשרד ינאו הרטשמב אצמנ שטיוד הנה" .ןוגראה תורישל סייגל הסינ רקצירפש
שטיוד ןכאו .רקצירפ ירבד ,"ושנוע לע אובי ,םיכסי אל אוה םאש ול יתרמאו ל"צאה םע הלועפ
.ל"צאל תוכייתשהב דושחכ הרטשמה ידי-לע רצענ םימי רפסמ רחאלו הלועפ ףתשל בריס
םע דחי ,ןוגראהמ וקלסל טילחהו שטיוד לע ןישלהש אוה רקצירפ יכ רורב היה רודירמל
דובעל רבע רקצירפ .(ןמרב קחציו קסופ הירא ,ןייטשטור השמ םהיניב) ותא ודבעש םישנאה
םע םירשקב הדמעש ,תדחוימ ןיעידומ תקלחמ המיקהש ,תיטסינויזיברה הגלפמה םע תורישי
יתוריש ןיבל וזה הקלחמה ןיב רשק לכ היה אל ,רודירמ לש ותודע יפל .יטירבה ןיעידומה
:רודירמ רפסמ ותודעב .ל"צאה לש ןיעידומה

ינא םא ולאשו ילא ונפ םה ,טפשמל רקצירפ תא דימעהל וטילחה ןרטש ישנאשכ
יניא ןכ-לעו ל"צאב רבח וניא רקצירפש םהל יתעדוה .יתוסח תא ול תתל ןכומ
רבד םוש ןיא ונל ;ללכב ינינע אל הז [ל"י :ילש תושגדהה] .תוסח ול תתל ןכומ
טפשמל ותוא ודימעיש - תוחכוה םהל שיו ודגנ והשמ שי םהל םאו רקצירפ דגנ
ונל שיו קידצ אוה רקצירפש םהל דיגהל ונלוכי אל ונחנא .לוכה תא ותיא וררביו
...קידצ אוהש תוחכוה
אלש רורב ,רקצירפב עגית לא ,ינודא :י"חל שיאל רמוא יתייה ולש דיגהל רשפא
?ל"צאב רבח היה אל רקצירפש רחאל תאז דיגהל יתלוכי ךיא לבא .וב םיעגונ ויה
...ודעב אל םג לבא ,ודגנ רבד םוש היה אל ונלו
הזיא ןתאש ינממ השקיבו רקצירפ לש ותנמלא ילא התנפ הנידמה תמקה רחאל
תמאה תא תרשאש ענכושמ יתייה אל יכ ,יתבריס ינא .רקצירפ לש ויוכיזל העדוה
...תאז השעא םע
אל םויה דעו ,ותמשאב אל ילוא ,תוכבתסה התיה רקצירפ לש הרקמבש בשוח ינא
37 .ןכש חינמ ינא .אל וא םשא היה םא זוחא האמב עודי

י"חל ישנא לש תומש רוסמל תויציביהניא ויה אל רקצירפל יכ קיסהל ןתינ תודבועה חותינמ
לש הטלחהכ אלו ומצע תעד לע תאז השע ירה ,ךכ השע םא םג לבא ,תיטירבה תשלובל
הקלחמכ ודבעו ל"צאה ןמ וירבחו רקצירפ ושרוג ,רומאכ .לאיזר לש ותושארב ל"צאה תדקפמ
ןמ'צינוי ןושמש ול דפס ,ותייוולהבש הביסה וז .תיטסינויזיברה הגלפמה תרגסמב תדרפנ
וזמ הנוש התיה י"חל ירבח יבגל תיטסינויזיברה הגלפמה תוינידמ ןכאו .הגלפמה יגיהנממ
.לאיזר לש ותושארב ל"צאה תדקפמ לש

השיגפב .תשלובה ישאר םע קודה רשקב ויה םיטסינויזיברה יכ הלוע תשלובה יכמסממ
ץמאמ לכ םישוע םהש תיטסינויזיברה הגלפמה יגיהנמ ועידוה 1940 רבמטפסב המייקתהש
אלש תשלובה ןמ ושקיב םה .(תאז תושעל ובשח דציכ רורב אל) י"חל תוליעפ תא אכדל ידכ
םייופצ יתלב םישעמל ליבוהל םילולע הלאכ םירצעמ יכ ,ןרטש לש ונוגרא ירבח תא רוצעל
ןוגראה ירבח םתוא לש רצעמה תא תשלובה התחד ןכאו ,הגלפמה יגיהנמ תא שילחהלו
תואדווב ררבתה רשאכ ןכו ביבא-לתב ק"פא קנב לש דושה תובקעב םלוא .הל םיעודי ויהש
1940 רבמבונבו רתוי תוכחל ןיאש תשלובב וטילחה ,םיקלטיאה םע םירשק שפחמ ןרטש יכ
38 .םילשוריו הפיח ,ביבא-לתב ןרטש ישנא לש םירצעמ ועצוב

:םיאבה םירבדה תא םיאצומ ונא ,1940 רבוטקואב 10 םוימ רחא ךמסמבו

בלשב רוצעל אלש ונצעי ,שדוחב 3-המ הלשממה לש יללכה ריכזמל ונבתכמב
הדבועל ףסונב ,םינורחאה דושה ישעמ םלוא .ןרטש לש הצובקה יגיהנמ תא הז
תא שדחמ ךירעהל ונואיבה ,הצובקה קוריפב הלשכנ תיטסינויזיברה הגלפמהש
תודשח םדגנ שיש ןרטש לש ונוגרא ירבח לכ תא רוצעל םיצילממ ונא םויכו בצמה
...םיססובמ
תא אכדל ידכ ץמאמ לכ םישוע תיטסינויזיברה הגלפמה יגיהנמש קפס לכ ונל ןיא
39 ...ןרטש לש ונוגרא

ליעפהל ,החלצה אלל ,התסינ תשלובה יכ םיאצומ ונא 1941 יאמב 31-מ רחא ךמסמבש אלא
:י"חל ישנא דגנ םיטסינויזיברה תא

עיגהש עדיממו ,ןרטש תצובק לש םירבח רפסמ ומלענ הנורחאל יכ הארנ
הארנ רחא קלחו תירבה-תוצראב וארנ םהמ קלח יכ רבתסמ םיטסינויזיברהמ
םינוכרדה תרוקיבב םירטושה יכ םיעיצמ ונא ,הז עדימ רשאל ידכ .תורחא תוצראב
ץראה תא םיאצויה י"חל ירבח תא תוהזל היהי ןתינש ידכ ,תונומתב םידיוצמ ויהי
תוהזל ולכויש ,םיטסינויזיברה לש םיגיצנ ואצמי תולובגה תרטשמ די-לעש יוצר)
בוזעל הצור ןרטש לש ונוגרא ירבח ןיבמ ימ עדנ וז הרוצב .(תולק רתיב םישנאה תא
40 ...דעי הזיאלו ץראה תא

.תיטירבה תשלובה לש וז המזיל םיטסינויזיברה ונענ אל ,רומאכ


("ריאי") ןרטש םהרבא חצר
רתויב ףדרנה שיאהו ,י"חל ישנא דגנ הרטשמה תוליעפ הרבג ,8 לעי בוחרב חצרה רחאל
םיעצמא אללו ירוביצ ףרוע אלל ;אושנ אלל היה י"חל בצמ .הצובקה דקפמ ,ריאי היה ץראב
לש ובצמ לע .הרטשמה ידי-לע ופדרנש םישנאל הסחמ תומוקמ אוצמל השק היה םייפסכ
:יארובס השמ לש ותשא ,הבוט תרפסמ ריאי

הטירסה תא בוש יתעמש [8 יחרזמ בוחרב] השדחה הרידב ישילשה הלילב
ינא .ףסונ םדא ומיעו םש דמע השמ .יתחתפ .12 העשה תוביבסב תלחוימה
יתאבה ,הבוט" :יל שחל השמ .רודזורפב דמוע ראשנ חרואהו רדחל ונסנכנ השמו
ול ןיא .ןושיל הפיא ול ןיאו תרתחמה לש הרבסה תשיגפב ונייה .ריאי תא ןאכל
."הדווזמ ךותב תלפקתמ הטימ וידיב אשונ ,םוקמל םוקממ בבותסמ אוהו הריד
41 .יתבשה - "תיבל םיקוקזה תרתחמה ישנא לכ לש םתיבו ,ותיב - ונתיב"

הכלהש ,תרתחמה תוליעפ תא להינ םשמו יארובס תחפשמ לש גגה תרידב ראשנ ריאי
לכוי אלש רורב היה .הביתכב קוסע היה םויה ךשמבו תושיגפל אצוי היה הלילב .הקמטצהו
השמ עצפנ 1942 ראוניב 27-ב .המיאתמ הריד ורובע ושפיח וירבחו ןמז ךרואל םש ראשיהל
תוהשהו (ליעל האר) 30 ףוגנזיד בוחרב הרידב הרטשמה הכרעש הטישפב רצענו יארובס
ינפל םלוא ,ריאי רובע החוטב הריד האצמנ ףוסבל .רתוי תנכוסמ התשענ הרידב ריאי לש
הבקנ התחתמו ,ןוגראה תרמצ תונומת םע דחי ,ותנומת המסרפתה ,הילא רובעל קיפסהש
ראוניב 30-ב ומסרופש ,תונומתה .ותסיפתל איביש ימ לכל י"אל 1,000 לש םוכסב הרטשמה
ותרידל ריאי לש ותרבעה תא וענמ ,םיתבה תוריק לעו תועדומה תוחול לע ,תימויה תונותיעב
גגה תרידב ריאי ראשנ ךכ .הרטשמל וריגסהל לולע ותוא האריש ימ לכ יכ ששחמ השדחה
.8 יחרזמ בוחרב

הסחמ ול עיצה ,םיטסינויזיברה ישארמ ,ןמ'צינוי ןושמש .הקדהתנו הכלה ןרטש ביבס הרוגחה
החד אוה םלוא ,המוד העצה ריאי לביק הנגהה ןוגראמ םג ."םעז רובעי דע" הרטשמה ינפמ
.קשנל וירבח תרקפהו הכרעמה תשיטנ ןהב האר יכ ,תועצהה יתש תא
דימ סנכנ ריאי .תלדב השיקנ העמשנ ,רקובב עשת העשב ,1942 ראורבפב 12 ,ישימח םויב
ןיצק דמע הלומ .תלדה תא חותפל השגינ הבוטו ,ותנומת המסרפתנש םוימ וגהנמכ ,ןוראל
.םייטירב םישלב ינש - וירוחאמו סניקליו תשלובה

"?עוצפה השמ תא רקבל האב ךניא עודמ" .םייתפש קתמב לאש - "?הבוט ,ךמולש המ"

ריאי הלגתנ הרהמ דעו הרידב שופיח ךורעל סניקליו הוויצ ,םיפסונ םיסומינ ירבד רחאל
וידי לע םיקיזא םש םהמ דחאו םיפסונ םירטוש וסנכנ רדחל .םידגבה ןוראב אבחתהש
שופיח הכרעש ,תרטוש םג התיה םירטושה ןיב .סניקליו ולוממו הטימה לע בשיש ,ריאי לש
.ןיינבה תיזחב התנחש תינוכמ לא הבוט הרבעוה שופיחה רחאל .הבוט לש הפוג לע קדקודמ
שלבה ותאו ,םייתניב עיגהש ,ןוטרומ ןיצקה וראשנ הרידבו ,סניקליו םע דחי ודרי םירטושה םג
גרהנ ריאי .תוירי רפסמ ושארבו ובגב הריו ןולחה לא ריאי תא ףחד ןוטרומ .ריאיו טננרט
הרטשמה ידי-לע גרהנו הרונ" ריאי היפל תונותיעל העדוה הרטשמה המסרפ תרחמל .םוקמב
חצרנ ישארה דקפמה יכ רמאנ ,"חצר" ותרתוכש ,י"חל ידי-לע םסרופש זורכב ."החירב-ןויסינב
.ןייד אללו ןיד אלל ,ןיוזמ יתלב היה רשאכ רק םדב

יכ בתכנ (ב"שת ןסינ) "ברחב" ןואטיבבו ,חצרה תא הניג לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה
תורמל םלוא ,"תופירחב ותא ונשגנתה םעפ אלו ,ונתא ריאי היה אל הנורחאה הנשב" םנמא
ורזוע ,'םינומלא םילייח' רבחמ ,ריאי דקפמה רכזל ,ורכזל םוד דמוע [ןוגראל יוניכ] בבלה" תאז
בבלה ןגראמ ,הרוראה הגלבהה תריבש לש םימישגמהו םימזויה דחא ,ישארה דקפמה לש
."תוריהזמה הלועפה תונשב תישארה הדקפמה ןיצקו ל"וחב

:תורעה
.184 'מע ,ג ,בינ ןכו ,197 'מע ,שקובמ ,באילא .20
.101 'מע ,ב ,יספלא .21
.47/9 ,ה"תא ,GS/59/1809/2 תשלובה ח"וד .22
.םש ,םש .23
.ןוטרומ שיגהש תשלובה ח"ודל םאות באילא לש רואיתה .208 'מע ,שקובמ ,באילא .24
.34 ךרכ ,22 'סמ מ"צא ,תידוהיה תונכוסה תבישי לוקוטורפ .25
.23/42 לרב-תיב ,הדובעה תגלפמ ןויכרא ,18.1.42 םוימ י"אפמ תבישי לוקוטורפ .26
.808 'מע ,ח"מלפה רפס .27
.505 'מע ,ג ,ה"תס .28
.המיא תודשב ךתכלב ,עובלג בקעי .29
.המיא תודשב ךתכלב ,עובלג ןכו 129 - 8 כ ,ז"מ ,עובלג בקעי .30
.47/7 ,ה"תא .31
. 112/147.2 ,ה"תא ,ןהכ עשוהי תודע .32
.47.13 ,ה"תא ,תשלובה ךמסמ .33
.40-41 'מע ,ג ןכו 260-261 'מע ,ב ,בינ .34
185-189 'מע ,הדוהי-ןב ןמחנ      
.112/1009 ,ה"תא ,ןייטשטור תודע ןכו 245 'מע ,ג ,ה"תס .35
.ז"ימ ,רודירמ בקעי תודע .36
.ז"ימ ,רודירמ בקעי תודע .37
.47/11 ,ה"תא ,תשלובה יכמסמ .38
.47/46 ה"תא ,GS/59/1809 תשלובה ךמסמ .39
.47/3 ה"תא ,MI/6/C .40
.245 'מע ,י"חלל ל"צאמ ,יארובס .41            תוכן תולדות ישראל