השדח הפוקת


תא קיספהל ותטלחה בקע גרבנזור דגנ הבר תורמרמתה הררש ל"צאה תדקפמ ירבח ברקב
םייטרפה ויקסעב ךישמה גרבנזורש ךכ לע םג התיה תמוערתה .םיברעה דגנ הבוגתה תולועפ
לאיזר דוד תא תונמל עצוה הדקפמה תובישימ תחאב .ןוגראה תדובעל ונמזמ קלח קר שידקהו
.העצהה הלבקתנ ,גרבנזור לש ותמכסהבו ,ןמטלא ר"ד םע תוצעייתה רחאלו ,גרבנזור לש ונגס
.םילשורי זוחמ דקפמ הנמתנ ("באז") יעלק ךונחו ביבא-לתל רוגל רבע לאיזר דוד

ויקסע יניינעב ןיסירפקל גרבנזור עסנ ,(ליעל האר) ףסוי-ןב לצא גרבנזור לש ורוקיב תרחמל
ןיסירפקב ההש םיישדוח .ותוא םישפחמ םיטירבה יכ רוזחל אל ול ועידוה ץראה ןמ .םייטרפה
.ןוגראבו ץראב השענה לע ףטוש עדימ לביק ,ל"צאה דקפמ רותבו (1938 טסוגואו ילוי םישדוח)
סוניכה תארקל תויוצעייתהל תיטסינויזיברה העונתה ישאר ופסאנ םש ,השרוול עסנ ןיסירפקמ
קזיח ץראה ןמ גרבנזור לש ורדעה .1938 רבמטפסב םייקתהש ,ר"תיב לש ישילשה ימלועה
ףסוי ןיבל הדקפמהמ םירבח ןיב המייקתהש השיגפבו םיפינסבו הדקפמב ויפלכ תודגנתהה תא
תונמלו גרבנזור תא ףילחהל עצוה ,(םישרומה דעו ר"וי דיקפתב ןמטלא תא ףילחהש) ןוסלנצכ
הדומ אוהש גרבנזורל בתכ רשא ,יקסניטוב'זל הרסמנ וז חורב הצלמה .ויתחת לאיזר דוד תא
גרבנזור לביק םירוטיפה בתכמ תא .לאיזר דודל ודיקפת תא ריבעהל ושקבמו ותוריש לע ול
הלה עיצה יקסניטוב'זל גרבנזור ןיב השרווב הכרענש השיגפב .ןילופל וכרדב היינאה לע ותולעב
םושמ ,תועצהה לכ תא החד גרבנזור םלוא ;תימלועה ר"תיב תרגסמב םינוש םידיקפת גרבנזורל
איה תונויצהש קדוצ ינודא ילוא" :רמא יקסניטוב'זל ותבושתב .רסאיי םא םג - הצרא רוזחל הצרש
."התיבה רוזחל יתנווכו תדלומה איה לארשי-ץרא לבא ,הלוגב

דבעש ,ילאפר ףסוי םשב דחא הפיח למנב ותוא שגפ ,1939 תישארב הצרא גרבנזור רזח רשאכ
ףרטצהל ושקיבו םינוכרדה תרוקיב ךרד גרבנזור לש ותרבעהב לפיט ילאפר .תיטירבה תשלובב
תא לאשש (תשלובה דקפמ) סליי'ג םע םיינשה ושגפנ םויה תרחמל .םילשוריל העיסנל וילא
ולש תיתרתחמה תוליעפה תא קיספהל טילחה גרבנזור יכ עמשש רחאל .ויתוינכת יבגל גרבנזור
יניעידומ עדימ ריבעהו ןוגראה תורושל רתוי רחואמ ףרטצה ילאפר ותוא ,בגא) ושפנל ול חינה -
.(תשלובה ןמ בושח

עידומ תועצמאב גרבנזור לש ויכלהמ לע ועדי םיטירבה יכ הלוע תיטירבה תשלובה ךמסממ
.2.9.38" :וילע םינוממל ךכ לע חווידו ןילופב ורוקיבב גרבנזור תא שגפש ( .Z.I ויוניכש)
היצזינגרוארב ןודל ידכ ןילופב ותוא שוגפל יקסניטוב'זמ הפוחד הדוקפ לביק גרבנזור השמ
ןיעמ גרבנזור םע דחי רוצינ ינאו רגרבנירג טרוק ,השרוול עיגי גרבנזור רשאכ ...ןוגראה לש
1 "...תויוצעייתהל ףוג

םייביטקיפה םיאושינה לע ןכו תילאגל יתלבה היילעה לע םיטרפ עידומה חוודמ ךמסמ ותואב
,םהמ דחא .הצרא תולעל ןהל ורשפא ךכו ןילופב תורוחב םע לארשי-ץראמ םיר"תיב וכרעש
דיקפתב אשנ ךמסמה יפלש ,טרוק .רגרבנירג טרוק לש ותוחא תא השיאל אשנ ,ףלוו קירא
.(י"שמה) ל"צאה לש ןיעידומה תקלחמב ץבושו הצרא הלע ,ןוגראב ריכב

לאיזר לש ויונימ רחאל .העונתה ישארמ היהו ר"תיבב תוליעפל גרבנזור רזח ,הצרא ובוש רחאל
םיתעל םיינשה ושגפנ ,("סירפ םכסה" ןלהל האר) ל"צאה דקפמ ותויהל ףסונב ,ץראב ר"תיב ביצנ
ןיינעתהל לדחו יטירבה אבצל גרבנזור סייגתה 1941 תנשב .םהיניב הלועפ ופתישו תונמוזמ
2 .ל"צאב השענב

11-ב ,(אטיל) הנליו ךלפבש ןוגרומס הרייעב דלונ ,םינבר תחפשמל רצנ ,(ןוסנזור) לאיזר דוד
רפס-תיבב תירבעל הרומ שמיש ויבאו הצרא החפשמה התלע שולש ןב ותויהב .1910 רבמבונב
םיכרותה ידי-לע לאיזר תחפשמ השרוג הנושארה םלועה-תמחלמ ןמזב .ביבא-לתב ידוסי
היסורל לאיזר תחפשמ הדדנ םירצממ .הרז תוחרזאב וקיזחהש םידוהי יפלא םע דחי ,םירצמל
.לארשי-ץראל הרזח 1923 תנשבו

,הצרא החפשמה לש הבוש םע .אבא-תיבב דוד שכר תירבעה הפשב הנושארה ותלכשה תא
םייס ותוא ,"ינומכחת" ילאירה רפסה-תיבב רחאו ביבא-לתב ידוסי רפס-תיבב וידומיל תא םילשה
תמקה םעו םילשוריב הנגהה ןוגראל לאיזר דוד ףרטצה ,ט"פרת תוערפ ץורפב .1928 תנשב
תירבעה הטיסרבינואב לאיזר דמל ,תיתרתחמה ותוליעפל ףסונב .וירבח ינושארמ היה ,ל"צאה
אלימו "לע-לא" םיימואלה םיטנדוטסה תירב לא ףרטצה םש ,(הקיטמתמו היפוסוליפ ,חורה יעדמ)
םיתעל יברעמה לתוכה דיל ללפתהל גהנו תווצמ רמוש היה לאיזר דוד .םייזכרמ םידיקפת הב
.תונמוזמ

סונמ היהי אל יכ סרג לאיזר .תונויצה לש היביוא תא םיברעב לאיזר האר ,ותעד לע דמע זאמ
האר אוה .תידוהיה הנידמה תולובג תא עבקת וזה המחלמה תאצותו םיברעה םע המחלממ
.זא תאז ראתל וסינש יפכ "תומוהמ" וא "תוערואמ" אלו שממ המחלמ םיברעה תופקתהב
אוה םיברעה לש דעיהש רחאמ .האנה תובוט וא םירותיו ידי-לע חצנל רשפא יא וז המחלמב
תתל שיש ןאכמ ."המחלמב ומכ ,המחלמב" יכ ,ףסה לע הגלבהה ןויער תא לוספל שי ,ימואל
רבגת םחולה לש ותוכיא ובש ירבע אבצ םיקהל היהי ןתינ םויה אובבש ידכ ,יאבצ ךוניח רעונל
דומיל ירפס בתכ ףאו תיאבצ תורפס תאירקל ונמזמ לודג קלח שידקה לאיזר .ביואה תומכ לע
ברועמ היה ,דקפמכ .וירביא ח"מר לכב אבצ שיא היהש וילע םידיעמ וירבח .תירבעב םייאבצ
.ןעוציב לע בורקמ דמעו תויאבצ תולועפ לש ןונכתה יטרפב

:תודלימ וריכהש ,(הפיח זוחמ דקפמ) ינוערז ןימינב בתוכ ,לאיזר לע

הקיטקט ירפס לע דקשו תויאבצל הייטנ הליג אוה .ןוילע דסחב דקפמ היה לאיזר דוד
אל םגו ומצע םע רימחה ,היקודקד לכל תדה לע רומשל דיפקה .תיאבצ היגטרטסאו
טלב אל ,םהיניעמ שארב אבצה תא ודימעהש םישנאה לכ ךרדכ .םירחא םע לקה
.יקסניטוב'ז - לודג ןליאב תולתיהל רחב ךכ םושמו ,ינידמה םוחתב רתויב
,("ריאי") ןרטש םהרבא ,רתויב בוטה ורבח טלב ,לאיזר לש תיאבצה ותייטנל דוגינב
דחאה ומילשה הזב .תינידמה הבשחמב תואמצעל הפיאשבו יטילופ חותינ רשוכב
וכרדב ל"צאה תא התחנהש תחא המלש הדיחי ויה ,ודרפנ אל דוע לכו ,ינשה תא
3 .תיתמחלמה

:רחא םוקמבו

חוודל ידכ ,לאיזר םע תובישיל ביבא-לתל םייעובשל תחא ילש תינוכמב עוסנל יתגהנ
ויה וילעש ,ךוראו רצ קתפ םיסיכה דחאמ ףלוש היה לאיזר דוד .תוארוה לבקל ידכו ול
הקידבה העצוב ךכו ,וניניב טלחוהש המ לכ לע םוכיס הז היה .ריעז די בתכב םימושיר
בושייב יטילופה בצמה לע תובישיב ונחחוש תוקוחר םיתיעל קר .םכסומב השענ לכה םא
םוש לבס אל לאיזר .הדקפמה תוטלחה לע תועד ונפלחה וא ,ל"צאה תוחתפתה לעו
.יהשלכ העד עיבהל וליפא וא רערעל ןיא הדקפמה תוטלחה לעש רבס אוה .תרוקיב
4 ."שדקו האר הזכ" תניחבב ויה ןה

.ותושארב הנושאר הבישיל הדקפמה תא סניכ ,יקסניטוב'זמ יונימה תא לאיזר לביקש רחאל
."הדקפמה שאר" ראותה תא לטיב תאזבו "םיווש ןיב ןושאר" היהי ודמעמש עיצה הבישי התואב
דקפמ) ןמכייח ןורהא ,(םילשורי זוחמ דקפמו לאיזר לש ונגס) יעלק ךונח :ויה הדקפמה ירבח
.(ץוחה ירשקו הלומעתה לע הנוממ היהש) ןרטש םהרבאו (ביבא-לת זוחמ

ביבא-לת זוחמ ;(יעלק ךונח לש ודוקיפב) םילשורי זוחמ :תוזוחמ השימחל הקלוח הלוכ ץראה
לש ודוקיפב) לילגה זוחמ ;(ינוערז ןימינב לש ודוקיפב) הפיח זוחמ ;(ןמכייח ןורהא לש ודוקיפב)
לש ודוקיפל ןותנ היהש ,תובשומה זוחמו ;(ובשומ םוקמל הניפ-שארב רחבש ,יקסבדלומ השמ
.ןוסח השמ

טופשל ןתינ תאז .לאיזר לש ויונימו גרבנזור לש וירוטיפמ ןוצר יעבש ויה םידקפמה לכ אל
:הפיזנ לש המינב בתכנש ,ןמכייח ןורהא ביבא-לת זוחמ דקפמ לא יקסניטוב'ז לש ובתכממ

1939 ראורבפב 9 ,סירפ
ביבא-לתב דקפמל
,דבכנה דקפמה ינודא

םידקפמה רבח ישנאמ םידחא םישנא תשקב ,[לאיזר] ישארה דקפמה ידי-לע ,יל הרסמנ
תרומתל רבעש ץיקב ינואיבה רשא תוביסה תא םהינפל ריבסאש ,יביבא-לתה דודגל
.ישארה דקפמה
םדיצמ רבדה האי יכ אצומ ינניא ,םידקפמה רבח יפלכ שחור יננהש יוארה דובכה לכב
דסומב .םתשירדל יתינענ ול ידיצמ היה האי אל קפס ילב ;הלאכ תולאשב ילא תונפל
תלבגומ-יתלבהו המלשה תושרה ישארה להנמה ידיב ןיא םא לועפל רשפא-יא ,ונדסומכ
ריכהל לכוי ודבל אוה קר .העשה חרכה יפל ,עגר-ןב וליפאו םוי ןב ארבג-ייוניש תושעל
ןהו םעפה ןה ;ףקות לוכב דומעא הזה ןורקיעה לע .םהילע תוירחאב אשי ודבל אוה קרו
.יתרשמל תידוסי אביטגורירפ והירהש ןיינעב והשימ םע םירבדב אובל םיכסא אל דיתעב
5 .רמגנ ןיינעה הזה יכ םהל עידוהל םגו םילאושל וז יתבושת תא רוסמל ינודאמ אנא

.ישארה דקפמה תפלחהל הבוגתב ןוגראה ןמ שרפ םידקפמה ןמ קלח יכ ןייצל שי


יטירבה ןוטלשל לאיזר לש וסחי
לארשי-ץראב םיקהל םתובייחתהב ודגב םה םנמא .ביוא לאיזר יניעב הבשחנ אל הינטירב
םיעד םימת לאיזר היה ךכב .יאבצ אלו יטילופ תויהל ךירצ םהב קבאמה םלוא ,תירבע הנידמ
תא תונשל היהי ןתינ ,תורחא תוצראבו הילגנאב להקה תעד תרזעב יכ סרגש ,יקסניטוב'ז םע
תרטמ היפל ,םימואלה רבח ידי-לע העבקנש תוינידמל הריזחהלו תיטירבה הלשממה תוינידמ
דקפמ לאיזר שמיש דוע לכ םנמאו .לארשי-ץראב םידוהיל ימואל-תיב תמקה איה יטירבה טדנמה
לועפל ל"צאה לחה ,1939 יאמב ,ורסאמ רחאל קר .םייטירב םידעי ףוקתלמ ןוגראה ענמנ ,ל"צאה
.ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ ןירשימב

הפדרש תופידרה לע לקהל ידכ םג ילואו ,יטירבה טדנמה ןוטלש םע תונבה-יא עונמל ידכ
יטירבה ןוטלשה ישארל בתכמ 1938 רבמצדב 29-ב לאיזר בתכ ,ןוגראה ישנא תא תשלובה
התיה בתכמה תרטמ .תשלובה שאר ,סליי'ג רותראלו אבצה דקפמל ,ןוילעה ביצנל - ץראב
.ביוא םהב האור וניא ל"צאה יכ לשממה ישארל ריבסהל

:בתכמה ןמ םיעטק ןלהל

תורמל .תורכיה לכ וניניב ןיאש דועב ,בתכמב ךדירטמ יננהש לע לצנתהל שקבמ ינא
איבהל תולולע רשא ,ןלהל ורכזויש תונבהה-יא תא ריהבהל ילעש שיגרמ ינא ,תאז
.ןהילע רעטצהל שיש תולועפל
םא .הלשממה יפלכ יל תסחוימה הדמעב איה הנושארה הרומחה הנבהה-יא .א
,הניתשלפב הלודגה הינטירב לש הביואכ יתוא םיראתמ ,ןמיהמ וניה ידיבש עדימה    
תלשממ לש חונ-אלה הבצמ לע רתוי תושקהל ידכ ןווכתמב םיכרד שפחמה םדאכ    
...תטלחומ תועט יהוז .הינטירב    
תונויצה לש הייחמ ...יקסניטוב'ז עירכמה ןבומכ אוה הלאשה לש יטילופה דצה .ב
ונימי לש "םיגיהנמה" לכש ןמזב .תונויצב תילגנא היצטנירואל ףיטה ,תיטילופה    
ןויגלה תא רצי אוה ,המחלמב הינמרג חצנת ןפ ,תרדגומ תוינידמ לכמ ודחפ    
,"םיאנידמ" םתוא דצמ םרחו זוב ,געל גפס ךכ-לעו ,יטירבה דצב םחליש ידכ ידוהיה    
הבירי הניא תונויצה ...דובכ ול קולחל תברסמ ,רזעל הל היה רשא ,הלשממהו    
זועמ היהת תידוהי לארשי-ץראש קפס לכ ונל ןיא :ןוכנה אוה ךפהה .הילגנאל    
תונויצה יפלכ תניועה הדמעה תא םיאור ונא .בורקה חרזמב םייטירבה םיסרטניאל    
תיברע הנידמ לכ .תורובכ וא ,תרעצמ הנבה-יאכ םימיוסמ תורשמ יאשונ לש םדיצמ    
תידוהי הנידמ .תיפוריא המצעמ לכ םע הירשק תא קתנל ,םימיה ןמ םויב ,הלוכי    
ךרטצת ,םיברע ידי-לע הירבע תשולשמ תפקומ ,תידוהי לארשי-ץרא .הלוכי הניא    
...הנמאנ תוינידמ לעו תיפוריא המצעמ לע ךומסל דימת    
דגנ ל"צאה לש הבוגתה תולועפל הנווכה] תורצ ךל ומרג תומיוסמ תולועפש ןכתיי .ג
דגנכ ןיבהל בושח ךא ,ךכ לע רעטצהל שי .[םיבר םיללח םהב הליפהש ,םיברעה    
היה רשא ,ךתלשממ תבוטל ושענ ןהש חכוי ךורא חווטל .ונווכ ןה המ דגנכו ימ    
6 ...םירצעמ ליעפהל םוקמב ןהמ םלעתהל הילע היה רשא ,ךתלשממ    

ףיסוהו "הריהבו תרשואמ ,השדח הנש תארקל תוכרבה בטימ"ב לאיזר םתח בתכמה תא
לצנתמ יננה ךכ לע .הנוכנ דימת הניא ילש תילגנאהש ינששוח .ס.פ" :האבה הרעהה תא
."תפסונ םעפ

םילייחל םידעוימ ויהש ,תילגנאב םיזורכ ינש ל"צאה םסרפ ,לאיזר לש הז ובתכמל ףסונב
האור וניא ל"צאהש שגדומ םיזורכב םג .לארשי-ץראב יטירבה אבצב ותרישש םיטירבה
.ץראב יטירב םד ךפשנ אל ,ףסוי-ןב לש ותיילת רחאל וליפא יכו ביוא םיטירבב

:םיזורכה ןמ םיעטק רפסמ לש םוגרת ןלהל

לארשי-ץראב ותוכלמ דוה ילייחו ירטוש לא

לש תוינידמהמ תושק םיבזכואמ ,ידוהיה םעה לכ םע דחי ,לארשי-ץראב ידוהיה רעונה
ןימאהל םיצור םידוהיה ,תאז תורמל לבא .תונורחאה םינשב יטירבה טדנמה תלשממ
.םינש תחאו םירשע ינפל הילגנאב ונימאהש יפכ ,הילגנאב
,לארשי-ץראב ידוהיה םעהו תיטירבה הירפמיאה לש ףתושמה סרטניאהש ,םיענכושמ ונא
תא שדחמ םיקהל םהל רוזעלו ,םידוהיה יבגל הלש תוינידמה תא תונשל הילגנא תא ץלאי
.ןדריה תודג ינשמ תירוטסיהה םתנידמ
םעה ןיב הלועפה ףותישב םינימאמ ןיידע ונא ,תונורחאה םייתנשב הרקש המ תורמל [...]
.םידוהיהו םעהו יטירבה
.םכלש ביואה וניא ,חוכ ודגנ םתלעפה רשאו ,תובוחרב ןיגפהש רעונה יכ ורכז [...]
,םלועבו ץראב ידוהיה םעה תא העזעזש ,ףסוי-ןב לש ותיילת רחאל וליפא !ורכז [...]
.םידוהי ידיב ילגנא םד ךפשנ אל
יפכ ,ותדלומ רובע ףוסה דע םחליהל ידוהיה רעונה לש ודיקפת יכ רוכזל םכילע
.םכצרא רובע םחליהל םכדיקפתש
היהת הינטירב דוע לכ הינטירבל םינמאנ ויהי םידוהיהש ןיבהל םילגוסמ םכניא םאה
7 ?תונויצלו םידוהיל הנמאנ

המצועב ביגמ ל"צאה
גרבנזור דועב הז היה .ןאישל ל"צאה לש הבוגתה תונכה ועיגה ,םודרגל ףסוי-ןב לש ותיילע רחאל
.ןוגראה דקפמכ ומוקמ תא אלממ לאיזרו הפוריאב השוע

היילע הלח םהב םימיב ץראל עיגה ,"המצועב ועיקשה יפוס םא" :יקסניטוב'ז לש הדוקפה קרבמ
8 :הקינורכהמ תצקמ ןלהל .תויברעה תויפונכה ידיב םידוהי גרה לש

.רוכרכל הרדח ןיב ומותל לייטש ,יקסבוניסונ הדוהי חצרנ
חקפל םוי-םוי אב היהש ,ידוהי הדובע להנמ ,רחש בקעי היליקלקב חצרנ
.הז רוזאב הליסמה ןוקית לע
םה .13 ןב רענ םהיניב ,םידוהי םילעופ השולש תויפונכה ידי-לע ופטחנ
.םהיבוש ידיב וחצרנו תויפונכה לש "יאבצ ןיד-תיב" ינפל ודמעוה
.הנטקה הדע-תעבג לע דמשה תמחלמ תויפונכה ישנא וזירכה העש התוא
ןמז ךות ךפה ןורשה .הישנאל ובראו היסדרפו הימרכ תא ורקע ,הילע ורי
.ץראב םינכוסמהו םיעורפה םירוזאה דחאל רתויב רצק
- ינויב 9
- ינויב 17

- ינויב 24
.אובל הרחיא אל תשדוחמה הבוגתהו ,םידוהי 82 ץראה יבחרב וגרהנ 1938 ילוי-ינוי םישדוחב

תוברועמה םירעב .ץראב םינוש תומוקמב המצע תבר הפקתמב ל"צאה חתפ 1938 ילויב 4-ב
יבשות םיברעהו תויוצצופתהו תוירי םערמ תויברעה תונוכשה ודרחוה (ופיו הפיח ,םילשורי)
קושבו תיביטימירפ הצצפ הלטוה ,דוד בוחרב ,םילשוריב הקיתעה ריעב .המהדתב וכוה רפסה
.ועצפנו וגרהנ םיברע תורשע ;םידכלוממ בלח ידכ וצצופתה הפיח לש יברעה

םירפכה לא וליבוהש םיליבשבו םיכרדב וחנוה םישקומו םיירפכ םירוזאל םג וטשפתה תופקתהה
.םייברעה

ילמשח שקומ לעפוה שדוחב 27-בו ,םילשוריב הקיתעה ריעב שקומ ץצופתה בוש ילויב 15-ב
.ועצפנ 70-ו םיברע 35 וגרהנ הלשממה לש תימשרה העדוהה יפל .הפיחב יברעה קושב


םיימואלה תודסומה תבוגת
:ידוהיה רורטה תא הנגמה ימואלה דעווה לש זורכ תירבעה תונותיעב םסרופ ילויב 8-ב

,םישנא תורשע לש םהייח ליתפ דפקנ .ונצראל םינורחאה םימיה ויה תוהלבו םימד ימי
...יווד שרע לע םהיבואכמב םיכפהתמה םיעוצפ תורשעו ,עשפמ םיפח ,םיברעו םידוהי
הדבכ תוירחא םיליטמ ,תירוביצ תוירחא ירסוחמ םידיחי ישעמ םה םג םא ,הלא םישעמ
הלאכ םישעמ בושייה הנגמ ךכיפל ...הלוכ ץראה םולש תא הנכסב םידימעמו בושייה לע
.םדגנ םמוקתמו
וימרז לכל ,ץראב ירבעה רוביצה ינב לכ לא תונפל ךרוצ םיאור וננה וז הרומחו השק העשב
...םקנו הביא ישעמ תעינמל בושייה תודסומל םדי תא תתל ,ויתוגלפמו

םעטמ םסרפתהש זורכה היה דחוימב ףירח םלוא .המוד חורב זורכ המסרפ תישארה תונברה םג
. "רבד" ןותיעב ילויב 10-ב י"אפמ

לארשי-ץרא ילעופ לא

תא עצבל םדיב הלע אלש ,הנגההו הריציה חטשב השעמ ילדח רקפה ישנא לש ץמוק [...]
םיקחמו תינוציחה תיזחב םחוכ בוש םיסנמ ,תימינפה תונויצה תיזחב "הריבש"ה תמיזמ
לע םינעשנ םה ןאכ ...רתוי הלודג "החלצה"ל םתווקת ןאכ .תויברעה תויפונכה ישעמ תא
הכיהו רשיה םלכש תא רערע םימיה לבס רשא הלא לע ,בושייה ברקבש חורה-ייופר
םיטסירורטב ירמגל םיעגופ םניאש ,םייליווא םקנ-ישעמב םימוחנת אוצמל םירוונסב םתוא
[ ...] ידוהיה בושייה לע האושו ןולק םיטעמ םה לבא ,םיברעה
:שורדנ ונמצע תאמו
.םקנו םימד תורקפהב המחלמו בושייה לש תימצעה הנגהה רשוכ רוציבו קוזיח

תלהנה ירבח תופתתשהב ,הרוגס הבישיל ימואלה דעווה תאילמ הסנוכ ,ילויב 10-ה ,םוי ותוא
9 .תוימוקמה תוצעומו תויריעה ,תישארה תונברה חוכ יאב ,תידוהיה תונכוסה

.ל"צאה דגנ הלועפב חותפל עיצה וירבדבו (ימואלה דעווה ר"וי) יבצ-ןב קחצי חתפ הבישיה תא
רוביצב רוציל ןכו ל"צאל תוכייתשהב םידושחה םידימלת רפסה-יתבמ שרגל שי וז הלועפ תרגסמב
.ןוגראה לש הלועפה תלוכי תא ץצקתו ןסרתש הריווא

תולועפ תא תופירחב ףקת (תידוהיה תונכוסה לש תינידמה הקלחמה שאר) תרש-קותרש השמ
ךכמ האצותכ םא םג ,חוכ םדגנ ליעפהל שי ןוגראה תא קתשל ידכ יכ ןעטו םיברעה דגנ ל"צאה
.ידוהי םד ךפשיי

םע הלועפ ףותישב ףאו חוכ תלעפהב וכמת תויטסילאיצוס-תוינויצה תוגלפמה יגיצנ רתי
תונכוסה תלהנה ר"וי) ןוירוג-ןב היה דחוימב ףיקת .ל"צאה תוליעפ תא קתשל ידכ ,תונוטלשה
ידוהיה בושייה יכ ריבסה אוה .םייברעה םיקוושב ל"צאה תולועפ דגנ תופירחב אציש ,(תידוהיה
םירטונל קשנ תקפסא ומכ) יברעה רורטב המחלמב הלשממה תכימתל קוקז לארשי-ץראב
םע הלועפ ףותישמ סונמ ןיא ןכלו (ץראה יבחרב םיידוהיה םיבושייה לע ונגהש ,םידוהיה
תפטהב קפתסהל ןיא יכ רמאו ישארה ברה םע סמלפתה ןוירוג-ןב .ל"צאה דגנ םג הלשממה
בוט רסומש םלועב םייח ונא לבא" .תירסומ הלאש לכ םדוק איה םיברע חצרש םגה ,רסומ
חיכוהל לכונ אל .הז יפ-לע תויחל ולדח םידוהיה םג .הז יפ-לע םייח אל" .רמא ,"םיפיטמל
הנקסמל רבע ןאכמ ."יטילופ ןוסא הזב שיש חיכוהל לכונ ןכ םא אלא ,דבלב רסומ ירבדב בושייל
.ל"צאה דגנ הפיקת הלועפ איהו תשקבתמה

םיחא תמחלמל וליבוי םהיתועצהש הנעטב לאמשה ירבד תא תופירחב ופקת םיחרזאה יגיצנ
תמחלמ לש ןובשחה תיישעל ןמזה הז םויהש םיבשוח םתא םאה" .ריחמ לכב עונמל שי הז תאו
רבח) סיקריס לאינד ירבד ,"ותמגוד ןיאש אטח הז - תועט אל ,תועט וזש בשוח ינא ?םיחא
שרגלו ל"צאה דגנ המחלמל תאצל םוקמבש רמאו ףיסוה אוה .("יחרזמ"ה םעטמ ימואלה דעווה
איהש לע הלשממה ישעמ תא תונגל שי ,(יבצ-ןב קחצי לש ותעצה יפל) רפסה-יתבמ םידימלת
םידשוחש הלא" םע לוגע ןחלוש םייקל עיצה וירבד םויסב .םייברעה רורטה ישעמ תא השרמ
.(ל"צאל הנווכה) "םהב

םא הניא הלאשה יכ ריבסהש (םייללכה םינויצה תירב ר"וי) יקסרפוס עשוהי לש וירבד םיניינעמ
םלוא ,תקדוצ התיה אל ףסוי-ןב לש ותלועפש בשוח ,ותעדל ,בורה .אל וא קדוצ ףסוי-ןב המלש
ונלביקש ,ץראל-ץוחבו ץראב ירבעה םעה לכל יחל-תריטס לש ,ןובלע לש שגרל" המרג ותיילת
ןויסינ ילוא היה ,חצר היה אל הפ .הנינח ולביק םיחצורש םירקמ ויה .ןודנולבו הפ הלשממהמ
טפשמה-תיבב ורבד רשאכ .ונורג ךותמ קעצ בושייהו ,ךפשנ אל םד אלה לבא ,ןועגיש היה ,חצרל
."םשור השע הז ,ץראב ידוהי ולת אל הנש 2000 ךשמבש

ןעטש ,קצנירפש רצימ ךכ-לעו ל"צאל רעונה לש הדהאה תא ולידגה הבוגתה תולועפ יכ רבתסמ
."הבוגתל רעונה תדהא לע המחלמ זירכהל" שי יכ

דגנ תופירחב אציש ,(םילשוריב הליהקה דעו תואישנ רבח) רשילא והילא היה םירבודה ןורחא
.ךלנ ונלוכ הגלבהל ..םיחצור דגנ ונא .די ןתינ אל םיחא תמחלמל" :לאמשה יגיצנ לש תועצהה
.והערב שיא הרינ ונאש ךכ ידיל םירבדה ועיגיו תימינפ המחלמל ונתוא םיליבומש האור ינא לבא
רמוא ינא .ךכ-לע םידיעמ םיעודי םיגוח לש םיימשרה םחוכ-יאב יפמ ןאכ ונעמשש םירבדה לכ
."הלודג איה הנכסהש םכל

דגנ תיזח דכלל י"אפמ לש הנויסינ ןולשיכ ויה סוניכה תואצות יכ רמול ןתינ םוכיסב
םחליהל ידכ ןהב טוקנל שיש תויטרקנוק םיכרדב בקנ אל ףא ןוירוג-ןב .םיטסינויזיברה
רורטה תולועפ תא עונמל ידכ חוכ תלעפהו םיטירבה םע הלועפ ףותיש ומכ - ידוהיה רורטב
הפסאב םימאונה בורש רחאמ ,הלאכ תועצהל בור גישהל לכוי אל יכ ןיבה אוה .(ןלהל האר)
ידיל איבהל הלולע םיטסינויזיברהו ל"צאה דגנ חוכ תלעפהש םששחב ךכל תודגנתה ועיבה
.ריחמ לכב עונמל וצר תאז תאו ;םיחא תמחלמ

לש ונמוימ דומלל ןתינ ,הבוגתהו הגלבהה תלאשל עגונה לכב ידוהיה בושייב תוחורה ךלה לע
:1938 ילויב 22-ה םוימ (תרש) קותרש

,"הגלבה"ה .הז חור-בצמ לע ינריהזהל ןמשיפ ברה אב םויה .הירטסיה הררתשה רוביצב
."הגלבה"ה רבדל עמוש שיא ןיא ,תונכוסה-תיבבש םישנאה דבלמ ;הרמגנ ,וירבד יפל
ןילרב ברה םג .דוע ותיא שגפיהל אלו [יטירבה] ןוטלשה םע םירשקה תא קיספהל ךירצ
עורפה בצמל ץק םשוי אל םאש הלשממה לע םייאל - ותעצה תא יל רסמו ילא ןפליט
10 .תידוהיה תונכוסה תלהנה רטפתת ,ץראב

ינפב וארוקל השקב םע יבצ-ןב קחצי לא בתכמ ל"צאה חלש ,ימואלה דעווה לש הבישיה ינפל
-ץראב םיירבעה םיניצקה דוגיאל דוו'גו דרולה לש ובתכממ קתעה ףרוצ הז בתכמל .הבישיה יאב
.(ןלהל האר) לארשי


ימואלה דעוול בתכמ

םייתנש ירחא ,תלעות רסוחמל הבוגתהו הגלבהה תלאשב חוכיוה תא םיבשוח ונא [...]
,סנ לע םימרומה הגלבהה לש םיגשיהה לכ ףא לע .םיקסופ יתלב תוערואמ לש יצחו
םירותיו םיברעלו םתגלבה ריחמב םיטנמילפמוק םידוהיל תתל תונוכנ הלשממה הארמ
תידוהיה הגלבהה לא תסחייתמ תימלועה להקה תעד .םהיתויולפנתה ריחמב םיישממ
שפחל הגלבהה ידי-לע ענוה אל יטילופ םרוג םוש .הדהאב רשאמ רתוי געלבו שאר דונמב
ידי-לע אקווד וענוה םייטילופ םימרוג המכו המכש דועב ,ץראב לבסנ-יתלבה בצמל ןורתפ
תונויצל קיתו דידיש אלא דוע אלו .םיברעה לש םהיתושירד קופיס ןוויכב יברעה רורטה
איה בושייה תבוח ותעדל רשאכ ,םידוהיה תבוטל ברעתהל שוריפב בריס דוו'גו לנולוקכ
תונברוק ויהיש בטומ ,םיפסונ תונברוק איבהל בושייה לע רזגנ םאו .גילבהל אלו םוחלל
ותוא איבת אל םגו ,יברעה רורטל ץק האיבה אל הגלבהה .הגלבהה תונברוק אלו הבגהה
רותפל ץראב ןוחטיבה דיתעב םיעגונה םימרוגה לכ תא חירכמ ידגנ רורטש דועב .דיתעב
ןוחצינה דע ונתמחלמב ךישמהל םיעצמאו חוכ ונל שיו .ידימו ידוסי ןפואב הלאשה תא
11 [...] .םלשה

."םיררחושמה םידוהיה םיניצקה תדוגא" לא דוו'גו דרולה לש ובתכמ םסרופ 1938 יאמ ףוסב
.יטירבה טדנמה תלשממ ברקב בר םעזו ץראב ידוהיה בושייה ברקב הרעס ררוע בתכמה
הדובעה תגלפמ לש הנושארה התלשממב רשכ 1924-ב ןהיכ ,יטירבה טנמלרפה רבח ,דוו'גו
תיזחב םינחתות-ןיצקכ תריש הנושארה םלועה-תמחלמ ןמזב .דלנודקמ יזמר לש ותושארב
תונויצה דידי השענ זאמו רודלפמורט ףסוי לש ודוקיפב תודרפה יגהנ דודג תא שגפ םש ,ילופילג
תיטירבה הלשממה תוינידמ לע תרוקיב חתמ דוו'גו .תיטסינויזיברה העונתה לש הידידימ דחאו
ומסרפל רוזנצה רסא ,ונכות ללגב .יחרזא ירמ לע זירכהל םהל ארק לארשי-ץרא ידוהיל ובתכמבו
:בתכמה ןמ םיעטק ןלהל .לארשי-ץראב

עדוי ,םישק םינמזב דוחייב ,ינויסינ יפל ...תובר תובשחמ יב ררוע יאמב 10 םוימ םכבתכמ
רבד דמוע ןיא ןהירוחאמש ,תועיבת .הלועפ ינפב אלא ענכיהל תולשממ לש ןכרד ןיא יכ ינא
...שדחה ןמזה ימי ירבדב ריעז דיקפת קר תואלממ ,קדצה שוחל טרפ
תניחבמ תוקדצומ עשפמ םיפח םיברע חצר לש ךרדב לומגת-תולועפ יכ ,רובס יניא
... 'ץנילה קוח ללכ-ךרדב ומוקמב אב טטומתמ ליגרה קוחה רשאכ .תירסומ
.ודוהבו הקירפא םורדב ידנג ידי-לע לעפוהש הז גוסמ תיביספ תודגנתה אופא תראשנ
איהש ינרובס .רהוסה-תיבל תכלל ףאו לובסל תונוכנו תועד-תודחא תבייחמ תאזכ הלועפ
תודגנתהל .םילשומה םע םיניקת םיסחי לש םמויק תשיטנו יתרבח םרח םג תבייחמ
:רפסמ תורוצ תיביספה
;רהוסה-תיבל הכילהו קוחה תרפה ,םיסמ םלשל בוריס .2
;תויקוח-יתלבכ וזרכוהש תונגפהב תופתתשה .4
;תיקוח-יתלב תורפס תצפה .5
;תיקוח-יתלב היילעל עויס .6
.םהידיב םילובכ םהשכ ,וכעב אלכ-תיבל םייקוח-יתלב םידוהי םילוע המכ ואבוה דקתשא
התיה תיטירבה להקה-תעד ,חוכב וליפא ,םתכילה ידכ ךות םתוא םתררחש וליאש ,ינרובס
.םלועל הרוק היה אל בוש הז רבדו םכב תכמות
דבכמ יתייהו םכיתונולתב ינא םג "לחוב" יתייה לארשי-ץראב יטירב דיקפ יתייה וליא[...]
...םכצרא ינב ליבשב קדצה ןעמל םתלעפ וליאו םתלליק וליא רתוי הברה םכתא
יא ךותמ ...םיבכמכ ,ץימא ,ןירוח-ןב ,םחול םע בוש לארשי-ץראב תוארל ינא הצור םכומכ
12 ...הרטמה לא עיגהל לכונ ליעל יתנייצש השקה ךרדב קר יכ ,הנקסמל יתעגה ןוצר

דגנ יולגב אציש םידיחיה םיטירבה ןיב היה אוהו רחאמ בר םשור השע דוו'גו לש ובתכמ םוסרפ
.ץראב תיטירבה הלשממה תולועפל היולג הרוצב דגנתהל בושייל ארקו הגלבהה


זר בקעי
לס ובג לע אשונו יברעל שפוחמ ,םילשוריב הקיתעה ריעל זר בקעי חלשנ 1938 ילויב 26-ב
הדבועל בל ומש אל ,שארמ בר ןמז הלועפה תא וננכתש ,זר לש וידקפמ .שקומ ובו תוקרי
םיברעה וזירכה ץראב םירחא תומוקמבו םילשוריב ל"צאה לש תופוצרה תופקתהה תובקעבש
היתותלדש תויונחה תחא דיל לסה תא זר בקעי חינה רשאכש הרק ךכו .םוי ותואב תיללכ התיבש
תא וכותב ואצמ רשאכו לסה תא וכפה םה .םיברעה לש םדשח תא רבדה ררוע ,תולוענ ויה
ותוא וחינה ,תמל והובשח רשאכ .ופוג יקלח לכב םיניכסב ותוא ורקדו זר לע ולפנתה ,שקומה
,םוקמל הקעזוהש הרטשמהו ,תוריקדה ןמ תמ אל זר בקעי םלוא .םוקמה ןמ וחרבו םד תתוש
בקעי תא תיטירבה תשלובה הרקח ,השקה ובצמ תורמל .יתלשממה םילוחה-תיבל ותוא הריבעה
ויתוחוכ יכ שיגרה רשאכו ,וייח לע קבאנ םייעובש ךשמב .םילוחה-תיבב ותוהש תפוקת לכב זר
דוע טולשי אל ובש בצמ עונמל ידכ .תוריקחב רתוי דומעל לכוי אל אמש ששח ,םילכו םיכלוה
רצק ןמז רובעכו ,ופוג תא וסיכש תושובחתה תא וילעמ ריסה ,תרתחמה תודוס תא הלגיו ומצעב
.םד דוביאמ תמ

ותריקח תעב הליגש הרובגהו ,ל"צאה לש הפקתהה תולועפב ןושארה ללחה היה זר בקעי
.םיריעצ לש תורוד םינש ךשמב וכנחתה וילעש ,למסל ותוא וכפה ,יאורהה ותומ דחוימבו
לארשי-ץראל ותחפשמ התלע ,רשע ןב ותויהבו ןטסינגפאב 1919 תנשב דלונ (זר) סאר בקעי
תא ועיבטה רשא ,ט"פרת תוערפ לש םמוציעב הז היה .םילשוריב םירכובה תנוכשב הררוגתהו
תמחמ .תרתחמה תורושל ךכ רחאו ,ר"תיב תעונתל ףרטצה ריעצ ליגב .בקעי דליה לע םמתוח
דובעל אצי ריעצ ליגבו םיידוסיה וידומיל תא םייס אל אוה ,תיבב ררשש השקה ילכלכה בצמה
הבוגת תולועפל זר בקעי חלשנ ,תיברעה הפשב ותטילש בקע .החפשמה תסנרפב רוזעל ידכ
.ותומ תא אצמ ,רומאכ ,ןהמ תחאבו יברעה ףרועה בלב תודחוימ


ביבא-לתב תוליעפ
קלח .הנגהה לש תודמעל ליבקמב תאזו רפסה תונוכשב ןגמ תודמעב ןוגראה ךרענ ביבא-לתב
םירבחה ןיב םלוא ,תורטונל ןכו םיפסומ םירטושל סויגה תרגסמב הרטשמל ףרטצה ףא וירבחמ
תונוכשבו ופיב םיברע דגנ תומוזי תויריל ףסונב .םיברעה דגנ המוזי הלועפל השירדה הרבג
רויס תכירע רחאל .ביבא-לתל ךומסה המלס יברעה רפכה דגנ תולועפה תחא הנווכ ,רפסה
גרבניצנב לאירזע םג ויה םידקפמה ןיב .ךרדל ,תחא לכב שיא 12 ,תודיחי יתש ואצי ,םדקומ
םיבור שאב וחתפ ,רפכה יתאפל םעיגהב .םדקומה רויסב םג ופתתשהש ,יקחצי היראו (ןויצ-רה)
הדשה תלועפ וז התיה .םוי-רוא ינפל סיסבל עיגהל ידכ ,ביבא-לתל רוזחל ורהימו םיעלקמ-תתו
.טווינב תונמוימ רסוח הב הלגתנו ,ביבא-לתב ל"צאה ימחול וכרעש הנושארה

העמשנ .ופיב יברעה קושב שקומ תומדקומה רקובה תועשב ןמטוה 1938 טסוגואב 26-ב
.35 ועצפנו םיברע 24 תוצצופתהה ןמ וגרהנ תימשרה העדוהה יפ-לעו ,הרידא תוצצופתה
.םיטירבה ידיב התשענ תושקנתההש העומש הצופנו ריעה יבשות ברקב הלודג הלהב הרצונ
.םיטירבה םידיקפה דחא לש ותינוכמ תא תיצהו סילקרב קנב תא ףיקתהל אצי בר ןומה
תא ריבגה רבדהו ,םיטירבה םילייחה תוירימ םעפה ,םיפסונ םיברע וגרהנ תויוערפתהב
.ריעב הלהבהו המוהמה

ותטלחהל םיירקיעה םימרוגה ויה ,היתובקעב ואבש םירסאמהו ןוגראה לש הברה תוליעפה
.תודייטצהו תונגראתה ךרוצל תינמז הגופהל לאיזר לש

קלחכ .ותמצע לכב הבוגתהו הגלבהה אשונב חוכיווה ררועתה בוש ל"צאה תולועפ תובקעב
:הבוגתהו הגלבהה תלאשב קימעמ ןויד ובו זורכ 1938 טסוגואב ל"צאה םסרפ חוכיווה ןמ


ןויצב בשויה םעה לא םייולג םירבד

!ירבע רוביצ
םייתנשכ ךילע רבועה ,ןברוחהו שאה ,םימדה ןויסינ ךותמ ,תחכונ םרטה
"הגלבה"הש,יצחו
היהי ,לילכ הנממ קלתסנ אל םאשו ,דיתעל וניתווקת לכ תא התיממו תסרוה
?תדלומב ברע-ידבע תויהל ונלרוג
ירבע רוביצ
דחא םתוא ךל ררבנ .הגלבהה ידיסח םיעייתסמ םיקומינ יגוס השולשב [...]
.םתוספא תא ךל הארנו דחאל
,תודהיה רסומל ,םתעדל ,תדגונ הבוגתה ."ירסומה" חטשב אוה ןושארה גוסה
,חצורה תא קר גורהל רתומ ,םתעדל ,תודהיה תרוסמ יפ-לע .הלוספ איה ןכלו    
.עשפמ םיפח םיברעב עוגפל רוסאו    
םה - הגלבהה ידי-לע ;"תוישעמה" חטשב אוה םיקומינה לש ינשה גוסה
ונתוא וגיצי הבוגתה ישעמ .הילגנאב דוחייבו םלועב ונדובכ לדג - םירמוא    
ונתיאמ ולטייו ונתוא דבכל ולדחי םהו ,הילגנא ינפבו םלועה ינפב "םירברב"כ    
.תדלומב וניתויוכז תא    
תא זיגרהל םילולע הבוגתה ישעמ ;ישילשה ינויגהה קומינה - ןורחא ןורחאו
לש רומג ןברוח ידיל ואיביש ,םקנ ישעמ םדיצמ ררועלו רתוי דוע םיברעה    
.בושייה    

.ןורחא ןורחאו ןושאר ןושאר םיקומינה תא רותסנ

אל םעפ ףא תודהיה ."תודהיה רסומ" תוהמ לש תפלוסמ העד לע ססובמ ירסומה קומינה
רותב הסינכהש איה תודהיה ירה .שפנ דידי ביואב התאר אלו "ביוא" גשומה תא הפליס
,(לואש) לודג ירבע ךלמ לע הילכ רזג תודהיה רסומ .קלמעה רכז תא החמת :השע תווצמ
,"ךרד ימימת"ו "עשפמ םיפח" יאדווב ויה םיקלמעה ןיב םגש יפ-לע-ףא ,קלמעה לע למחש לע
רשפא הרמאה התוא ."!הברה קדצת לא" ןמחרה ךלמה לע הרמאו לוק תב האצי ל"זח יפלו
..."!הברה קדצת לא" :הגלבהה רסומ ידיסח יפלכ דיגהל
סורהת הבוגתהו,םלועבו הילגנאב ונדובכ תא הגלבהה התברה" ויפל ,"ישעמה" קומינל רובענ
."ונדמעמו ונדובכ תא
,דובכ ונפסוה אל הגלבהה בקע ;הזמ ךפהה תא הארה תונורחאה יצחו םייתנשה לש ןויסינה
עורקל םיאב הגלבהה בקע .ידוהי ךרומ הגלבהב ואר םייוגה יכ ;ונדובכ תיראש תא ונדבא אלא
ולדח הגלבהה בקע .ונתדלומ תא ,ביואל ,גילבמ וניאש דצל רוסמלו ,רופלב תרהצה תא
...םיבירחמהו םיחצורה ,םיברעב קר םיבשחתמו יטילופ םרוגכ םידוהיב בשחתהל
תא ררועל הליחתכלמ ןווכמ הזה קומינה ?"םיברעה תזגרה" :ישילשה קומינה לע בכעתנ אל
בשחתנ םא .םיברעה תא הזיגרמ ,וזה ץראב םיאצמנ ונאש הדבועה םצע ירה .בלבש ךרומה
םג אלא םילשורי תא קר אל םהל רוסמל ,לוכה לע רתוול ונילע ,"םיברעה תא זיגרהל אלש"
אוה הזה קומינה .העבוש ועדיי אל ןיידעו - םידבעל םהל רכמיהל ,תובשומהו ביבא-לת תא םג
לכ...םיברעה תשירד ירה יהוזו .תדלומה ןמ תוקלתסהו - הרומג העינכ לש קומינ אוה הזה
הנגהה ונילע התוויצ ךכ - ופי תא ונבזע ,ופימ םידוהיה לע ורישכ ;ןולשיכ הפוס תיביסאפ הנגה
.ביבא-לתב םג תוצצפ םיברעה םיקרוז וישכע .ביבא-לתב - "תונורחאה תודמעל ונוגוסנ" .
13 ?לודגה םיה לא ?וישכע גוסינ ןאל

:תורעה
47/58 ה"תא ,319/4/0/3 ךמסמ z,1 ןכוס .1
.ז"ימ ,גרבנזור השמ תודע .2
.59 'מע ,רזכאו בידנו ןואג ,ינוערז ןימינב .3
.66 'מע םש .4
.48 'מע ,א ,יספלא ןכו 1/29/1 א ,ז"מ .5
.433 'מע ,א ,יספלא ןכו ,8.סמ קית דכה .6
1/13/4 כ ,ז"מ .7
.808 'מע ,ב ,ה"תס .8
,"1938 ילויב יבושייה סוניכה - רורטו הגלבה ןיב" ,אריפש הטינא :לצא טטוצמ J 1/7238 ,מ"צא .9
.325 'מע ,(א"משת) ו תונויצה    
.237 'מע ,ג ,ינידמ ןמוי ,תרש .10
.411 'מע ,'א ךרכ ,יספלא .11
.297 'מע ,א ,יספלא :ןכו 'א 10 ג ,ח"צה ןויכרא ,ז"מ .12
.269 'מע ,א ,יספלא ןכו 1/13/4 כ ,ז"מ .13
            תוכן תולדות ישראל