הצרא לאיזר לש ובוש


8-ב הכרענש "לוגעה ןחלושה תדיעוו"בו ליפ תדעו תוצלמה תא הינטירב תלשממ התחד ,רומאכ
יכ דלנודקמ םלוקלאמ יטירבה תובשומה רש ריהצה ,(161 'מע ,ליעל האר) ןודנולב ראורבפב
הרימש ךות ,תיברע הנידמ לארשי-ץראב םיקהלו יטירבה טדנמה תא לטבל הלשממה תנווכב
תעדוהב .ינויצה הנחמה תא המהדתב התכה דלנודקמ תרהצה .ידוהיה טועימה תויוכז לע
תלשממ תובייחתהמו רופלב תרהצהמ ןיטולחל תמלעתמ הרהצהה יכ רמאנ תידוהיה תונכוסה
.לארשי-ץראל םידוהיה לש ירוטסיהה רשקה ןמ ןכו ,ימואל תיב לארשי-ץראב םיקהל טדנמה
תעדוהב רמאנ ,"תויפונכה יגיהנמ ןוטלשל ונריגסהלו ימואלה תיבה תא לסחל םיממוז םילגנאה"
.תונכוסה

3-ו ,םידוהי תפיקתו תויוערפתהב ולחה ,ץראה יבחר לכב החמש תונגפהב וצרפש ,םיברעה
.הפיחב וחצרנ םידוהי

.סוטל טילחה ןמזב ךוסחל ידכו ,הצרא ובוש תא לאיזר םידקה תושדחה תויוחתפתהה תובקעב
הצרא ובושב ול הרק רשא תא .דולל עיגה םויה תרחמלו ראורבפב 21-ב השרוו תא בזע לאיזר
:יקסניטוב'זל ובתכמב טורטורפב ראית

וירבע לכמ ףקומ אוה .בושיי םוקמ לכמ דדובמו קחורמ דול לש הפועתה הדש
הכורכ רדגל ץוחמ האיצי התיה ,תויפונכה ןוטלש ימי ,םהה םימיבו ;םייברע םירפכ
בושחה זכרמכ םג אלא ,תיחרזא הפועתל קר אל שמשמ הדשה ...םייח תנכסב
.םירטושו םילייח םיטטושמ ויתוניפ לכבו דצ לכמ רדוגמ אוה .ריוואה ליח לש רתויב
די-לעו ,יצחו רטמוליק אוה האיציה רעש דע ,ןוריוואה רצענ ודילש ,סכמהמ קחרמה
1 .םידוהי םירטונ ינש םירמוש רעשה

רמגל דע תוכחל לאיזרמ שקיב הריקח רחאלו ,סכמה דיקפ לש ודשח תא ררוע לאיזר לש ונוכרד
ןכלו רצעמב םייתסת הריקחה אמש לאיזר ששח ,םוקמה תא ובזע םיעסונה לכש רחאל .רוריבה
.םוקמה ןמ חורבל טילחה

ןוויכל ילגר יתאשנו ,םידיקפה ידיב ןוכרדה תאו ,םוקמב יצפח לכ תא יתראשה
.[ףסומ רטוש וא ,רטונ] רא'צינאי ידמב םג ולו ,ידוהי ינפ יתוארב יל חוור ...עשה
ידועב .הרזע יתשקיבו השעמ רופיס יתידב ןכלו יתלוכי אל םתייווהכ םירבד רפסל
רוקחל וליחתהו סכמה דרשממ ליבומוטואב םייטירב םירטוש ועיגה ,הכו הכ השוע
רטונה ותוא בוטל רכזייו ,ףירצה תניפב יתרתתסה יכ ,ינואר אל םה .טילפה רבדב
הנחתה דע תכלל רטונה יל ץעי םירטושה ובזעש רחאל .לכה תא שיחכהש
רזעיהל לכוא ילוא תויפונכ ישנאב לקתא אל םאבו ,תבכרה רמשמ לש הנושארה
.םש

לוממש הנחתב רטונ תע התוא שמישש סביוט המלש רפסמ לאיזר לש ויתואקתפרה ךשמה לע
:הפועתה הדש

יספל תשגל רוסאש הארוה התיהש רחאמו ונילא ברקתמ םדא וניאר דחא רקוב
ותוא ונסנכה ,ידוהי אוהש ריבסהש ירחא .רוצעל ול ונקעצו קשנ ונאצוה ,תבכרה
,ןוריווא םע עיגהש רפיס אוה .הזה םוקמב וישעמל ותוא רוקחל ונלחתהו הנחתל
וירבד יפל .חרבו ףסונ רוריבל ותוא וארקשכ להבנ ,רדסב ויה אל ויתודועתו רחאמו
אוה .ספתיהל ששוח אוה ,רזחש רחאמ התעו תילאגל יתלב ךרדב ץראה תא בזע
תויה .ויפקשמ תא ריסה ןכו ומפש תא חלגל שקיב רצק ןמז ירחאו הפי תירבע רביד
רטונ ידמ לש יוסיכב ןיקריס-רפכל רבעוי אוהש טלחוה ,וב תושעל המ ונעדי אלו
ונשקיב ,יטירב ןיצק ובו [רמשמ ןורק] ילורט רבעשכו הליסמל ונאצי .דיב הבורו
שיאה תא רוסמלו דוקיפהמ והשימ םע רשקתהל טלחוה .בשומל ונעגה ךכו פמרט
הזו - םוקמב הנגהה שיא - רלימ ידי-לע רקחנו יתיבב ההש םויה ךשמב .וידיל
.םלענו תיבה ןמ אצי אוהש אלא ,םיירהוצה רחא שמח העשל דע תוכחל ול הרוה
ןיא - חרבו הפועתה הדשל עיגה ינמרג לגרמש העדוה ןותיעב יתיאר םוי ותואב
ונאצמשכ דימ הרטשמל והונרסמ אלש לע הטרח יאלמ ונייה הדימ וזיאב ראתל
2 .ותוא

סכמה דיקפ לצא ראשנ ונוכרד .ביבא-לתל וכרד השע ,ןיקריס-רפכמ חורבל חילצה לאיזרש רחאל
םע ,ותנומת .לאיזר דוד ןכא אוה ןוכרדה אשונ יכ םהל ררבתה תשלובה ידי-לע הנומתה תקידבמו
.תשלובה ינכוס ןיבו הרטשמה תונחת לכב הצפוה ,וידעלבו םפש

דגנ הבוגת תולועפ עוציבב ןוידל הדקפמה תא לאיזר סניכ ,ביבא-לתל ועיגה תרחמל ,יאמב 24-ב
תיברע-ורפה התוינידמ תא תונשל הינטירב תלשממ לע ץחל רוציל ודעונ תולועפה .םיברע יזוכיר
ועדי אל ,הבישיה המייקתהש ןמזב .תיאניתשלפ הנידמ לארשי-ץראב םיקהל היתונווכ תא רפהלו
םלוא ,(רתוי רחואמ ץראב תונותיעב המסרפתה איה) דלנודקמ לש ותרהצה רבד לע היפתתשמ
.דוס תניחבב התיה אל תיטירבה הלשממה לש תינידמה המגמה


ראורבפב 27-ה יעוריא
לש תויחרזמה היתונוכש תא עזעזש רידא ץוציפ עמשנ תומדקומה רקובה תועשב ראורבפב 27-ב
.הפיח

דחאה ,םירוחב ינש וחינהש תיתחתה ריעב םישקומ ינש לש תוצצופתה ידה הלא ויה
שמיש רבכש ,יברעה קושב ץצופתה דחא שקומ .ונממ רגובמה ויחאו הרשע-עבש ןב
,םירוחבה ינשל .תיחרזמה תבכרה תנחתב - רחאהו ,החונ הרטמ ןכל םדוק םיימעפ
םרת ןריאבש ןהפסיאמ םתחפשמ אצומו ,םא תפש תיברעה התיה ,םילשורי ידילי
םניאש םהב ןיחבהל היה רשפא יאו םילבסל םישפוחמ ויה םהינש .ההכה םהינפ ןוגל
ריעצה וליאו ,למרכה רדהל תולעלו תוירקה ןוויכל תגסל הדוקפ לביק דחאה .םיברע
תא .למרכה רדהל תולעל םשמו ףוחה ךרואל תבכרה תנחתמ תגסל רומא היה
אל [ףסוי] רגובה וליאו ,שגפמה תדוקנב ונלביק - [ינורהא אקיס] בקעי - ריעצה
3 .עיגה

:ינוערז רפסמ ,ינורהא ףסוי לש ותפיטח לע

חאה רפיס ",יתלבלבתה תיתחתה ריעב יברעה קושב שקומ תחנה רחאל"
יתלחתהו שקומה ץצופתי טעמ דועש יתעדי ,םיברע אלמ היה קושה" .רגובמה
ורצע םה .קושה לע רומשל ידכ םש ובצוהש ,םירטונ ודמע םוקמ תברקב ."ץורל
וטילחה םירטונהו שקומה ץצופתה םייתניב .ותציר רשפל ותוא ולאשו רוחבה תא
.תפסונ הריקחל הנגהה ידיל רוחבה תא ריבעהל
:(ינורהא ףסוי) ףוטחה רפסמו ךישממ
דע ,המ ןמז םש יתייה .למרכה רה לע רדחל יתוא וליבוהו תינוכמל יתוא וסינכה"
ךיא ,דקפמה ימ ולאש םה .יתוא רוקחל וליחתהו יקאח ישובל םישנא ינש ואבש
וליחתה ,יתינע אלשכ .דועו הלוכתה התיה המ ,בכרוה ךיא ,שקומה תא יתלתש
רחאל יתוא ולתי םהו תיטירבה תשלובל ינורסמיש ילע ומייא רחאו יל ץיברהל
הזו ,ןזואה לע םירקוחה דחאל שחלו והשימ סנכנ זאו ,ןמז המכ דוע רבע .טפשמ
,ינפ תא וצחר םה .יתוא ררחשל טלחוה ,הריקחב יתרבשנ אלו רחאמ יכ יל רמא
םש ,למרכה רדהל תינוכמב יתוא וריבעהו יניע תא ורשק ,ישאר תורעש תא וקרס
4 ."יתוא וררחש

יקסבורטסוד בקעי םע הפיטחה רחאל דימ ינוערז םייקש החישב הצוענ ףוטחה רורחשל הביסה
הפיחב ל"צאה ישנא ולעפי ,ררחושי אל ףוטחה םאש םייא ינוערז .הפיחב הנגהה דקפמ ,(ירוד)
5 .הנגהב םידקפמ דגנ הבר הרמוחב

תנוכשב גרהנ דחא יברעו םייברע םיסובוטוא לא תוירי וללכש ,תופקתה רפסמ וכרענ םילשוריב
וגרהנ םיברע 3 :הקיתעה ריעב דוד בוחרב תוקריה קושב הצצפ הלטוה רקוב ותואב .הדוהי הנחמ
םילשוריב הקיתעה ריעב םיטירב םירטוש לש רמשמ הליג םויה תרחמל .השק םהמ 4 ,ועצפנ 6-ו
ביבא-לתב םג .דוד ךלמה בוחרב קושה גג לש רורוואה יבנשאמ דחאב תנמטומ ןועש תצצפ
תודבא ומרגנו ץראב םינוש תומוקמב םישקומ ונמטוה ןכ .תויריב וגרהנ םהמ 3-ו םיברע ופקתוה
.םיברעל

םיינידמ םיגוחב םג אלא ,םיברעה ברקב קר אל םיבחרנ םידה וררוע "רוחשה םויה" תופקתה
:תולועפה עוציב רחאל ,1939 סרמב 16-ב ,לאיזרל יקסניטוב'ז בתכ ךכו .תיטירבה הריבב

,דבכנה ינודא
"ןוחצינ"ה תונגפה לע הבושת ןיעכ הרקש ערואמה יכ ינודאל עידוהל דבכתמ יננה
ןמ אצוי ילב םיגוחה לכ לע יבויחו ריבכ םשור השע ,תירבעה הנידמה יאנוש לש
,םיניינעה ךלהמ לע תערכמ העפשה עיפשה - םירצונה ןהו םידוהיה ןה - ללכה
6 .הלשממה יגוחב ינויצ-יטנאה ןוויכל תולובג םשו

:לאיזר בתוכ סרמב 28-ב יקסניטוב'זל חילש רסמש הבושת בתכמב

העפשההו דהה רבדב ינודא תעדוה לע ונתחמש תא עיבהל יפב םילמ ןיא [...]
הקוצמה לע םימוליש הזב ונלביק רבכ הבורמ הדימב .ץראב תולועפל ל"וחב ויהש
7 תוטוידרסה ידימ םילבוס ונישנאש םייוניעה לעו םויב ונתוא תופפואה תואלתהו
8 ...(ז"כומה תאמ הפ לעב לבקל ינודא לכוי םיטרפ)

:1939 ראורבפב 27-ה יעוריאל תיטירבה תשלובה לש הכרעה תא אורקל ןיינעמ

G/S/50/2 קית
םיידוהיה םיפוגה לש תוימשרה תורהצהב ןכו תירבעה תונותיעב יכ ןייצל יוארה ןמ
,הגלבההש הארנ .ראורבפב 27-ה לש הבוגתה תולועפל שממ לש יוניג עמשנ אל
אל ,תוערפה ימי לכ ךשמב םיימואלה תודסומה לש תימשרה תוינידמה התיהש
...רתוי תמייק
העווזה תולועפש קיסהל ןתינ ,הנגהה ןוגראב םיריכב םירבח ללוכ ,םינוש תורוקממ
תיביטקא הכימתל וכזיש תופצל שי םלוא ,ל"צאה ידי-לע םנמא ושענ תונורחאה
...הנגהה דצמ
...בוש תורקל םייופצ ראורבפב 27-ב ורקש הלאל םימודה םיעוריא

םייופצה הלא ןיבל הנורחאה הנשב ורקש הבוגתה תולועפ ןיב ירקיעה לדבהה
תודסומה ידי-לע ונוג הלאה תולועפה רבעבש דועב .םהילא בושייה סחיב אוה התע
ןוגרא ברקב דחוימבו רוביצב הבחר הכימתל םיכוז םה םויכש ירה ,םיימואלה
9 ...הנגהה

יבגל תיטירבה תוינידמה תא וניש אל לבא ,םיברעה תחמש תא ורפה ל"צאה תולועפ םנמא
.לארשי-ץרא


"6019 ירטנמלרפ ךמסמ" וא "ןבלה רפסה"
רפסה" םשב עודיה "6019 ירטנמלרפ ךמסמ" תיטירבה הלשממה המסרפ ,1939 יאמב 17-ב
:ויפל ,לארשי-ץרא יבגל ינידמה דעיה תא תיטירבה הלשממה תעבוק הז ךמסמב ."ןבלה

רשע ךות תיאמצע תיניתשלפ הנידמ תמקה איה ותוכלמ דוה תלשממ תפיאש
קפסל ידכ םהב אהיש ,תדחואמה הכלממה םע הנמא ירשקב דומעתש ,םינש
תוצראה יתש לש םייגטרטסאהו םיירחסמה םיכרצה תא תעדה תא חינמה ןפואב
.דיתעב

םידוהיה רפסמש ןפואב היילעה לבגות ,תיניתשלפה הנידמה לש יברעה היפוא תא חיטבהל ידכ
75,000 לש םתיילע רתות םינש שמח ךות .הייסולכואה ללכמ שילש לע הלעי אל לארשי-ץראב
,תפסונ היילע לכ השרות אל" וז הפוקת םות םעו ,"ילכלכה הטילקה רשוכ תאז השרי םא" םידוהי
ךמסמה ליטמ ,היילעה תלבגהל ףסונ ."המע םילשהל םינוכנ לארשי-ץרא ייברע ויהי ןכ םא אלא
םימיוסמ םירוזאב התע ןיא" :ץראה יקלח בורב םידוהי ידי-לע תועקרק תשיכרל רשאב תורזג םג
תורבעה ליבגהל חרכה שי םירחא םירוזאב וליאו ,תיברע עקרק לש תופסונ תורבעהל םוקמ
ידכו תיחכונה םהייח תמר תא םהידיב םייקל ולכוי םיברעה המדאה-ידבועש ידכ ,הלאכ עקרק
."עקרק ירסוחמ לש הלודג תיברע הייסולכוא רצווית אלש

םירוזאב הליבגהלו םימיוסמ םירוזאב םידוהיל תיברע עקרק תריכמ רוסאל ךמסוה ןוילעה ביצנה
השולשל לארשי-ץרא תא קליחש ,עקרקה קוח םסרופ 1940 ראורבפב 22-ב ,ןכאו .םירחא
תריכמ ןיטולחל הרסאנ םהבש ,עבש-ראבו הזע תוזוחמ לש םיבחרנ םיקלחו ןורמושה :םירוזא
תשיכר הרתוה םהבש ,ימורדה בגנהו ףוחה רושיממ עטק ןכו לילגהו לאערזי קמע .םידוהיל עקרק
עקרק שוכרל םידוהיה ושרוה ובש ,ףוחה רוזא .ןוילעה ביצנה רושיאב קרו ךא םידוהי ידי-לע עקרק
.םשפנ תוואכ

שאר בשוי ןגס ןייצמ ,1939 ינויב 17-ב המייקתהש ,םימואלה רבח לש םיטדנמה תדעו תבישיב
-ץראל היילעה תוינידמב .מ .ה תלשממ התשעש תונחתה שמח תא ,ראפאר 'פורפ ,הדעווה
:לארשי

תלקהל התשע הנוממה .מ .ה תלשממשכ ,ומצע טדנמה לש הנחתה התיה הנושארה הנחתה .1
.םירחאה הייסולכואה יקלח לש םדמעמלו םהיתויוכזל קזנ םרגייש אלב ,היילעה    
הטילקה רשוכ תא עבוקה ,1922 תנשמ לי'צר'צ לש "ןבלה רפס"ה לש התיה היינשה הנחתה .2
הבשחנ הזה ןוירטירקה תסנכה .היילעל הסכמה תעיבקב ןוירטירקכ ץראה לש תילכלכה    
.היילעה תוכז תלבגהכ ונמזב    
הטילקה רשוכ תא עבקש ,ןמצייוו ר"דל דלאנודקאמ ייסמאר תרגאב החתפנ תישילשה הנחתה .3
תרגא] היילעה תסכמ תעיבקב דיחיה ןוירטירקכ אלא ,םתס ןוירטירקכ אל ץראה לש תילכלכה    
,1930 תנשמ דליפסאפ לש "ןבלה רפס"ל םידוהיה לש הפירחה תודגנתהה תובקעב האב וז    
דע ,הליבגהל שי ןכלו תיברעה הייסולכואה ברקב הדובע רסוחל תמרוג היילעה יכ עבקנ ובש    
.[תטלחומה התקספהל    
תומוהמה ללגב רמולכ ,םייטילופ תודוסי לע היילעה הלבגוה הבש וז התיה תיעיברה הנחתה .4
ילויב 7-ב ומסרופש ,ליפ תדעו תונקסמב יוטיב ידיל האב וז הלבגה] 1936 תנשב ושחרתהש    
.[1937    
היילעה אהת הירחאלש ,םינש שמח לש הפוקתל תודחוימ היילע תוסכמל העצה שי תעכ .5
10 .םיברעה תמכסהב היולת    

ברע תוצראל םג טשפתי לארשי-ץראב ךוסכסהש הששח ללגב לח הינטירב תוינידמב הנפמה
,םיצאנה ידיב היקבולסוכ'צ שוביכ .ןוכיתה חרזמב הינטירב לש םיינויחה םיסרטניאה ועגפיי ךכבו
זריזו הינטירב לש תיברע-ורפה תוינידמה תא קזיח ,הפוריאב המחלמ לש תורשפאה תא בריקש
.""ןבלה רפס"ה" לש ומוסרפ תא

ידוהיה בושייה דגנ תומילא לש בחרנ עסמב וחתפו ,"ןבלה רפס"ה ירבדב וקפתסה אל םיברעה
םידוהי תיילע לש תילטוט הקספהו רתלאל תיברע הנידמ תמקה שרד ןוילעה יברעה דעווה .ץראב
.לארשי-ץראל

האיבהו השלוח הרדיש םיימואלה תודסומה ידי-לע הזרכוהש הגלבהה תוינידמ יכ סרג ל"צאה
המסרפתהש ,ל"צאה ישנאל תימינפ העדוהב .םיברעה תבוטל התטנ הינטירב תלשממש ךכל
הדקפמה תוינידמ תא ריבסמו בצמה תא לאיזר חתנמ ,"ןבלה רפס"ה םוסרפ ינפל םייעובשכ
:תיצראה

רורבב תפסונ םעפ החיכומ ,ולוכ םעה לעו בושייה לע תרבועה וז הרומח העש
םייתנש ינפל ל"צאה זירכה הילעש ךרדה איה ,הלואגל שי תחא ךרד קר יכ טלחומ
ןוגראה ישנא ופדרנ הילעשו ,זר בקעיו [ףסוי-ןב המלש] י"בש ולפנ הילעש ,הלעמו
...םינישלמהו תשלובה ידי-לע
התיהש ומכ ,הגלבהה ירפ םה ימואלה רורדה תפיאש לע םויה םיאבה םיעגפה
המחלמבו ,תירב-ינב הינטירב תשפחמ תימלוע המחלמ ברעב .התעשב הקולחה
יברעה דצה רחבנ הריחבה םויבש אלפ אל .םיגילבמב תלעות ןיאו םימחול םיצוחנ
...גילבמה ידוהיה דצה אלו םחולה
תא .לארשי-ץרא לרוג תא עבקיש אוה אל - הבוטל וא הערל תוטלחה םוסרפ
.ל"צאה ברח שובכת לארשי-ץרא
ונניא אוה .וילא ןוכיהל ל"צאה לעו ,ברקו ךלוה ,עירכמהו לודגה ,ןורחאה ברקה םויו
11 ...וישנא תונוכנבו ןוגראה ןוצרב אלא ,[תיטירבה] הלשממה תוטלחהב יולת:תורעה
.73 'מע ,א ,יספלא לצא טטוצמ ,15 'סמ קית "דכה" .1
.סביוט המלש תודע ,3515 קית ,ה"תא .2
.70 'מע ,רזכאו בידנו ןואג ,ינוערז .3
.72 'מע ,םש .4
.םש ,םש .5
.60 'מע ,א ,יספלא לצא טטוצמ ,15 .סמ קית ,דכה .6
.עשר רטוש וא לייח ,חושק ןיצקל יוניכ ,הלאשהבו ,םיאמורה וא םינוויה לש אבצ רש - טוידרס .7
.64 'מע ,א ,יספלא .8
.47/78 ,ה"תא .9
.545 'מע ,תויטילופ תודועת ,היבחרמ .10
.142 'מע ,'א ,ל"צאה יכמסמ ,יספלא ןכו 46 קית דכה ןויכרא ,6 'סמ תיצראה הדקפמה תעדוה .11            תוכן תולדות ישראל