ארץ ישראל - קדושה וכיבוש

יהודה רוזנברג


חלק א: קדושת ארץ ישראל


ההבטחה לאבות

בראשית פרק יב (לאברהם)
הקב"ה קורא לאברהם לעזוב את משפחתו וארצו, וללכת אל ארץ לא ידועה:
א) ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך:
ב) ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה:
ג) ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה:
ד) וילך אברם כאשר דבר אליו ה' וילך אתו לוט
ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן:
ה) ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו
ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן
ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען:
ו) ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ:
ז) וירא ה' אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת
ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו:
ח) ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלה בית אל מים והעי מקדם
ויבן שם מזבח לה' ויקרא בשם ה':
ט) ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה: פ

בראשית פרק יג
יד) וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו
שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפנה ונגבה וקדמה וימה:
טו) כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם:
טז) ושמתי את זרעך כעפר הארץ
אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה:
יז) קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה:
יח) ויאהל אברם ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברון ויבן שם מזבח לה'.

בראשית פרק כו (ליצחק)
א) ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם
וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה:
ב) וירא אליו ה' ויאמר אל תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך:
ג) גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל
והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך:
ד) והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצת האל
והתברכו בזרעך כל גויי הארץ:
ה) עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי:

בראשית פרק כח (ליעקב)
יעקב בורח לחרן בהוראת אביו ואמו, כי עשיו אחיו רוצה להרוג אותו על שגנב לו את הבכורה:
י) ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה:
יא) ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש
ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא:
יב) ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה
והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו:
מג) והנה ה' נצב עליו ויאמר אני ה' אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק
הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך:
יד) והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה
ונברכו בך כל משפחת האדמה ובזרעך:

בראשית פרק לה
יעקב הולך לישון בדרכו לחרן בבית אל, ובחלומו הוא חולם את חלום "סולם יעקוב".
י) ויאמר לו אלהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב
כי אם ישראל יהיה שמך
ויקרא את שמו ישראל:
יא) ויאמר לו אלהים אני אל שדי
פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו:
יב) ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה
ולזרעך אחריך אתן את הארץ:
יג) ויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר אתו:
הקב"ה אומר לאברהם ללכת ממשפחתו, לעזוב את ארצו, לעזוב את כל עברו, וללכת לכיוון ארץ לא ידועה. לאן אברהם בוחר ללכת?
כיצד אברהם יודע כי הגיע לארץ הנכונה?
עיין ברש"י הבא, והסבר לשם מה הלך אברהם במקומות שהלך? ולמה הקריב קורבנות במקומות שהקריב?


רש"י בראשית פרק יב פסוק ו
ו) ויעבר אברם בארץ - נכנס לתוכה:
עד מקום שכם - להתפלל על בני יעקב כשיבאו להלחם בשכם:
אלון מורה - הוא שכם, הראהו הר גריזים והר עיבל ששם קבלו ישראל שבועת התורה:
והכנעני אז בארץ - היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את הארץ לבניו, שנאמר (בראשית יד יח) ומלכי צדק מלך שלם, לפיכך (פסוק ז) ויאמר ה' אל אברהם לזרעך אתן את הארץ הזאת, עתיד אני להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם:

רש"י בראשית פרק יב פסוק ז
ז) ויבן שם מזבח - על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל:
למה אברהם הלך דווקא לכיוון ארץ ישראל? (רמזים? עיין בסוף פרשת נח. מה עשה אברהם כאשר הקב"ה ציווה אותו "לך לך"? האם יתכן כי אברהם רצה לקיים כאן מצווה נוספת?)
הקב"ה אומר ליצחק כי זרעו יירש את הארץ אשר הקב"ה הבטיח לאברהם. הקב"ה מנמק בזכות מה זכה אברהם בארץ ישראל.
למה זכה אברהם בארץ ישראל?
האם אכן אחד מהאבות זכה לרגע שארץ ישראל תהיה שייכת לו? האם דבר זה גרם להם לא להאמין בקב"ה?


עיין ברש"י הבא: למה המלאכים עלו וירדו בסולם? האם תוכל ללמוד מכך משהו על חשיבות ארץ ישראל?


רש"י בראשית פרק כח פסוק יב
עולים ויורדים - עולים תחלה ואחר כך יורדים, מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללותו:

האם תדע למה שינה הקב"ה את שמו של יעקב לישראל? האם אכן מרגע זה מופיע יעקב בתורה רק בשם ישראל? נסה להסביר את ההבדל במשמעות שני השמות.שמה של ארץ ישראל בפיו של הקב"ה


שמואל א פרק כו פסוק יט
ועתה ישמע נא אדני המלך את דברי עבדו אם ה' הסיתך בי ירח מנחה ואם בני האדם ארורים הם לפני ה' כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבד אלהים אחרים:

ירמיהו פרק טז פסוק יח
ושלמתי ראשונה משנה עונם וחטאתם על חללם את ארצי בנבלת שקוציהם ותועבותיהם מלאו את נחלתי:

כיצד קורא הקב"ה לארץ ישראל?