מיקום המאמר: 1. ארץ ישראל, אתרים על ארץ ישראל. שם הקישור: ארץ ישראל - קדושה וכיבוש (לקט מקורות) <-- ביצוע ע"י ענת 23.09.04 --> ארץ ישראל - קדושה וכיבוש / יהודה רוזנברג
ארץ ישראל - קדושה וכיבוש

יהודה רוזנברג

מתפרסם לראשונה באתר דעת - תשס"ד * 2004תוכן המאמר:

חלק א: קדושת ארץ ישראל

ההבטחה לאבות

בראשית פרק יב (לאברהם).
בראשית פרק יג
בראשית פרק כו (ליצחק)
בראשית פרק כח (ליעקב)
בראשית פרק לה
רש"י בראשית פרק יב פסוק ו
רש"י בראשית פרק יב פסוק ז
רש"י בראשית פרק כח פסוק יב

שמה של ארץ ישראל בפיו של הקב"ה

שמואל א פרק כו פסוק יט
ירמיהו פרק טז פסוק יח


חלק ב: מקום קיום מצוות

תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף כה עמוד א
במדבר פרק לב
רמב"ן על התורה במדבר כא 21.
תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קי עמוד ב


חלק ג: קבורה בארץ ישראל

תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קיא עמוד א:


חלק ד: מתי חלה הקדושה?

שו"ת (שאלות ותשובות) חתם סופר יו"ד ס' רל"ד.


חלק ה: קדושה ראשונה

תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ג עמוד ב
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו הלכה טז
רמב"ם הלכות תרומות פרק א הלכה ו
רש"י מסכת בבא מציעא דף פט עמוד א

האם נתבטלה קדושה ראשונה?

תלמוד בבלי מסכת ערכין דף לב עמוד א

האם קדושה ראשונה קדשה לעתיד?

רמב"ם הלכות תרומות פרק א הלכה ה
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו הלכה יד
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו הלכה טז
שולחן ערוך יורה דעה סימן שלא


חלק ו: קדושה שניה

רמב"ם הלכות תרומות פרק א הלכה ה
תוספות מסכת יבמות דף פב עמוד ב

חיוב הפרשת תרומות ומעשרות בימי עזרא ונחמיה

נחמיה פרק י פסוק א
רש"י מסכת מכות דף כג עמוד ב
רמב"ם הלכות תרומות פרק א הלכה כו


חלק ז: מצוות כיבוש הארץ בימינו

שיר השירים - 4 השבועות
תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קי עמוד ב קיא עמוד א.
השגות הרמב"ן לספר המצוות שכחת העשין

פיקוח נפש מול השמירה על ארץ ישראל

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עד עמוד א
רש"י מסכת סנהדרין דף עד עמוד א.
דברים פרק כ
רמב"ם הלכות מלכים פרק ז הלכה טו
רמב"ם הלכות מלכים פרק ה הלכה א

"לא תחנם"

דברים פרק ז
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יט עמוד ב
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י


תקציר:
קדושת ארץ ישראל על פי המקורות, וחובת כיבוש הארץ.

מילות מפתח:
קדושת הארץ, כיבוש הארץ, ירושה וישיבה, לא תחנם.