ב. קדושת הארץ

4. רמב"ן לבראשית יט, ה

מעלת ארץ ישראל
ודע כי משפט סדום היה למעלת ארץ ישראל, כי היא מכלל נחלת ה', ואינה סובלת אנשי תועבות, וכאשר תקיא את הגוי כולו מפני תועבותם, הקדימה וראתה את העם הזה שהיו רעים מכולם לשמים ולבריות, ושממו עליהם השמים והארץ, והושחתה הארץ בלא רפואה לעולם. מפני שבעבור טובה נתגאו, וראה הקב"ה שיהיה לאות לבני מרי לישראל העתידים לירשה כאשר התרה בהן, גפרית ומלח שרפה כל ארצה, כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבויים אשר הפך ה' באפו ובחמתו. כי היה באומות רעים וחטאים מאוד, ולא עשה בה ככה, אבל למעלת הארץ הזאת היה הכול, כי שם היכל ה'. ועוד אני עתיד לבאר זה בסדר "אחרי מות", אם יחייני הממית והמחיה.


5. רמב"ן לויקרא יח, כה


ארץ ישראל - נחלת ה'
השם הנכבד הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים לכל העולם, אבל ארץ ישראל אמצע היישוב היא, נחלת ה', מיוחדת לשמו. לא נתן עליה מן המלאכים קצין, שוטר ומושל בהנחילו אותה לעמו המייחד שמו, זרע אוהביו. וזהו שאמר: "והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ." וכתיב: "והייתם לי לעם, ואנכי אהיה לכם לאלקים." לא שתהיו אתם אל אלוהים אחרים כלל.

והנה הארץ, שהיא נחלת השם הנכבד, תקיא כל מטמא אותה, ולא תסבול עובדי ע"ג ומגלים עריות.

עיקר המצוות - בארץ ישראל
השם הנכבד, יתברך, אלוקי האלוקים בכל העולם ואלוקי ארץ ישראל, שהיא נחלת ה'. וזהו טעם "וזנה אחרי אלהי נכר הארץ", כי האלוהות נכרים בארץ השם ובנחלתו, וזהו שנאמר "לא ידעו את משפט אלקי הארץ", וישלך בם את האריות, והנה ממיתים אותם כאשר אינם יודעים את משפט אלוקי הארץ. והנה הכותיים לא היו נענשים בארצם בעבדם את אלוהיהם לשלח בהם את האריות, ובבואם בארץ השם, ועשו שם כמעשיהם הראשונים, שלח בהם האריות הממיתים אותם. וכן שנו בספרא: "'ולא תקיא הארץ אתכם וגו'': ארץ ישראל אינה כשאר ארצות: אינה מקיימת עוברי עברה."

ובספרי: "'ואין עמו אל נכר': שלא תהא רשות לאחד משרי האומות לבוא לשלוט בכם." כעניין שנאמר: "ואני יוצא והנה שר יון וגו'". והוא מאמרם, "כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו א-לוה, שנאמר: 'לתת לכם את ארץ כנען, להיות להם לאלקים'". ואומר: "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה', לאמור: לך עבוד אלוהים אחרים." ואמרו בתוספתא דע"ג: "הרי הוא אומר 'ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלקים', ואומר 'לתת לכם את ארץ כנען'. כל זמן שאתם בארץ כנען הייתי לכם לאלוקים. אין אתם בארץ כנען, כביכול אין אני לכם לאלוקים.

וכן הוא אומר 'כארבעים אלף חלוצי צבא עברו לפני ה'', ואומר 'ונכבשה הארץ לפני השם ולפני עמו'. וכי תעלה על דעתך שישראל מכבשין את הארץ לפני המקום? אלא כל זמן שהן עליה, כאילו היא מכובשת; הא אינם עליה, אינה מכובשת." ומן העניין הזה אמרו בספרי: "'ואבדתם מהרה': אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוצה לארץ, היו מצוינין במצוות, שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים. משל לאדון שכעס על אשתו, ושלחה לבית אביה. אמר לה: הווי מתקשטת תכשיטים, שכשתחזרי לא יהיו עליך חדשים. וכן אמר ירמיה: 'הציבי לך ציונים.' אלו המצות שישראל מצוינין בהם."

והנה הכתוב שאמר "ואבדתם מהרה... ושמתם את דברי אלה וגו'" אינו מחייב בגלות אלא בחובת הגוף, כתפילין ומזוזות. ופירשו בהן, כדי שלא יהו חדשים עלינו כשנחזור לארץ, כי עיקר כל המצות ליושבים בארץ ה'. ולפיכך אמרו בספרי: "'וירשתם אותה וישבתם בה': ושמרתם לעשות ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה." וכך הוא בתוספתא דע"ג: "וזו היא מחשבת הרשעים, שהיו אומרים ליחזקאל: רבנו יחזקאל, עבד שמכרו רבו יש עליו כלום? שנאמר: 'והעולה על רוחכם היה לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגוים, כמשפחות האדמה, לשרת עץ ואבן.'"

וזו היא מצוות יעקב אבינו לביתו ולכל אשר עמו בשעת ביאתם לארץ: הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והיטהרו, והשם לו לבדו נתכנו עלילות, שמתה רחל בדרך בתחילת בואם בארץ, כי בזכותה לא מתה בחוצה לארץ, ובזכותו לא ישב בארץ עם שתי אחיות, והיא הייתה הנישאת באיסור האחווה.


6. רבי יהודה הלוי, כוזרי ב, ח-יד, כב


ארץ ישראל - מקום הנבואה
(ח) אמר החבר: ה"כבוד" ניצוץ אור אלוהי הוא, הפועל על עם האלוה בארץ האלוה.

(ט) אמר הכוזרי: מה שאמרת "עם אלוה" כבר נתברר לי, אולם מה שאמרת "בארץ האלוה" קשה לי לקבל זאת.

(י) אמר החבר: אין כל קושי לקבל את ההנחה כי ארץ אחת נתיחדה בדבר מה משאר כל הארצות: הלא בעיניך תראה כי מקום אחד טוב משאר כל המקומות לצמח מיוחד, למחצב מיוחד ולחי מיוחד, ותושביו מיוחדים בצורותם ובמדותם משאר כל האנשים, וכל זה באמצעות מזג הלחיות אשר בגוף, כי במזג הזה תלויים גם שלמות הנפש וחסרונה.

(יא) אמר הכוזרי: אולם אני לא שמעתי כי יש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם.

(יב) אמר החבר: כך גם הרכם זה, שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו - לולא היו נוטעים בו את הגפנים, ועושים את כל מלאכת עבודת הכרם הדרושה לגידולם, לא היה עושה ענבים. והנה המעלה המיוחדת באה ראשונה לעם אשר הוא הסגולה והגרעין, ואחרי זה יש גם לארץ חלק במעלה הזאת, וכן למעשים ולמצוות התלויים בארץ, שהם מעין עבודת הכרם. אולם שלא ככרם, העושה ענבים גם במקום אחר, אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוהי כי אם בארץ הזאת.

(יג) אמר הכוזרי: האומנם? והלא מאדם הראשון ועד משה [וממשה ועד סוף הנבואה] נבאו רבים במקומות אחרים: אברהם באור כשדים, וגם יחזקאל ודניאל בבבל נבאו, וירמיהו הלא ניבא במצרים.

כל מי שנתנבא לא נתנבא כי אם בארץ הזאת או בעבורה
(יד) אמר החבר: כל מי שנתנבא לא נתנבא כי אם בארץ הזאת או בעבורה. כך זכה אברהם לנבואתו הראשונה כאשר צוה ללכת אל הארץ הזאת, ויחזקאל ודניאל בעבורה ניבאו. אכן שניהם ראו עוד את הבית הראשון ואת כבוד ה'שכינה', אשר כל ימי היותה שורה בבית ההוא היה כל אדם המוכן לכך מצד הסגולה מגיע לנבואה.

אשר לנבואת ירמיהו במצרים, הלא הייתה בארץ ובעבורה, כמוה כנבואת משה ואהרן ומרים, כי סיני ופראן שניהם בגבול ארץ ישראל, הלא הם על יד ים סוף, ודבר האלוה היה "ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלשתים ומדבר עד הנהר" והנה, "מדבר" הוא מדבר פראן, "המדבר הגדול והנורא", והוא גבולה הדרומי של הארץ, ו"הנהר", שהוא נהר פרת כמו שנאמר: "והנהר הרביעי הוא פרת" - הוא גבול הארץ בצפון.

בארץ הזאת נוצר אדם הראשון, ובה מת (כי לפי המקובל אצלנו נקברו ב'מערת המכפלה" ארבעה זוגות: אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, ויעקב ולאה).

על הארץ הזאת נפלה המחלוקת והקנאה בראשונה בין הבל ובין קין, כאשר ביקשו לדעת מי משניהם ירצה לבוא במקום אדם, כסגולתו וגרעינו, ובזה יהיה הוא היורש את הארץ והוא המדובק בעניין האלוהי, ואחיו לא יהיה כי אם כקליפה. ואז קרה מה שקרה: הבל נהרג, ונשארה המלכות עקרה, כמה שנאמר: "ויצא קין מלפני ה'." זאת אומרת: מן הארץ ההיא, שכן אמר קין: "הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר." (וכן ביונה נאמר: "ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה'", אם כי הוא לא ברח, כידוע, כי אם מארץ הנבואה, והנה השיבו האלוה ממעי הדגה אל הארץ ההיא, ושם השרה עליו נבואתו. וכשם שרמזו לארץ הזאת בכינוי "לפני ה'", כך נאמר עליה "תמיד עיני ה' אלהיך בה".) ומשנולד שת, והוא דומה לאדם - כמו שנאמר: "ויולד בדמותו כצלמו" - בא הוא במקום הבל - כמה שנאמר: "כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין" - ונעשה הוא ראוי להיקרא "בן אלהים", שם שנקרא בו אדם, וראוי לנחול את הארץ ההיא, שהיא רק מדרגה אחת למטה מ"גן עדן".

בארץ ההיא בנו האבות מזבחות, ובה קראו בשם ה', אף נענו שם באש מן השמים ובאור האלוהי. ועקדת יצחק אף היא הייתה בארץ הזאת, על הר שעמד אז בשממתו, הוא הר המוריה. רק לאחר זמן, בימי דויד, עת כבר היה חבל הארץ ההוא מיושב, וארונה היבוסי עובד וחורש בהר ההוא, נודע הסוד האלוהי כי זה הוא המקום המיוחד בו תשרה השכינה, כדבר שנאמר: "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, אשר יאמר היום בהר ה' יראה", ובספר "דברי הימים" צוין במפורש כי בית המקדש נבנה בהר המוריה.

ועל הארץ ההיא נפלה הקנאה בין יצחק ובין ישמעאל, ולסוף נדחה ישמעאל, בהיותו כקליפה, ואם כי נאמר בו "הנה ברכתי אותו... והרביתי אותו במאוד מאוד", לא נתברך כי אם בטובת העולם הזה; אולם ביצחק נאמר שם "ואת בריתי אקים את יצחק", וזה כינוי להידבקות העניין האלוהי בו ולטובה בעולם הבא. אבל לא נתנה "ברית" לא לישמעאל ולא לעשו, אם אמנם יש להם הצלחה בעולם הזה. ועל הארץ ההיא נפלה הקנאה בין יעקב ובין עשו בדבר ה"בכורה" וה"ברכה", ולסוף נדחה עשו, על אף גבורתו, מפני יעקב, עם כל חולשתו.

שערי השמים
בארץ ההיא היו, בלא ספק, המקומות שנמצאו ראויים להיקרא שערי השמים - הלא תראה כי יעקב לא ייחס את המראות אשר ראה לא לזוך נפשו ולא לאמונתו החזקה וליראת אלהים אשר בלבו, כי אם למקום בו נראו, כמו שאמר הכתוב: "וירא ויאמר: מה נורא המקום הזה!" ועל המקום הזה נאמר עוד לפני כן "ויפגע במקום", זאת אומרת: במקום המיוחד.

וכן אתה רואה, כי בחיר אנשי הסגולה, אברהם, אחרי עלותו במדרגות שלמות והיעשותו ראוי להידבק בעניין האלוהי, הועבר מארצו אל המקום ההוא אשר בו לבד יגיע לתכלית השלמות.

הלא כה יעשה עובד האדמה במצאו בתוך אדמה צחיחה שורש של אילן שפריו טוב: מעבירו הוא אל אדמה נעבדת, שלפי טבעה עתיד זה להצליח בה, ושם יגדלהו, עד היותו לעץ מעצי הגן, תחת אשר עד הנה היה שיח בר, ולאילן מצמיח אילנות רבים למינהו, תחת אשר עד הנה צמח רק דרך מקרה ובמקום מקרי. וכך היה דבר הנבואה גם בזרעו של אברהם בארץ ישראל: כל ימי היותם בארץ ישראל רבו נושאי הנבואה, ותנאים רבים סייעום בדבר: הטהרות והעבודות והקרבנות, ועל הכול - קרבת השכינה.

כי העניין האלוהי כאילו עומד ומצפה למי שראוי לו - כגון הנביאים והחסידים - לחול בו ולהיות לו לאלוהים; כשם שהשכל עומד ומצפה למי שהושלמו תכונותיו הטבעיות והגיעו נפשו ומידותיו לידי שיווי - כגון הפילוסופים - לחול עליו בשלמות: וכשם שהנפש עומדת ומצפה למי שהושלמו כוחותיו הטבעיים שלמות המוכנה לקראת מדרגה גבוהה יותר - כגון בעל החיים, לחול עליו; וכשם שהטבע עומד ומצפה למזג איכויות שהגיע לידי שיווי, לחול עליו, למען היות מזג זה לצמח.


שבחה של ארץ ישראל
(כב) אמר החבר: אחד הדברים האלה הוא מה שאמרו: "הכול מעלין לארץ ישראל ואין הכול מורידין." ולפי זה פסקו, כי האישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל "תצא בלא כתובה", וכן להפך, האיש שאינו רוצה לעלות עם אשתו לארץ ישראל "יוצא וייתן כתובה". ועוד אמרו: "לעולם ידור אדם בארץ ישראל, בעיר שרובה גויים, ואל ידור בחוצה לארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל הדר בארץ ישראל דומה למי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוצה לארץ דומה למי שאין לו אלוה." וכן הוא אומר בדויד "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמור: לך עבוד אלהים אחרים" - לומר לך: "כל הדר בחוצה לארץ כעובד עבודה זרה." ועוד אמרו: "כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח." והיו משבחים את מי שמת בה יותר ממי שהובא אליה לאחר מותו, שכן אמרו: "אינה דומה קולטתו מחיים כקולטתו אחר מיתה." גדולה מזאת: מי שהיה ביכולתו לדור בה, ולא עשה כן, כי אם ציווה כי יישאוהו אליה לאחר מותו, עליו אמרו: "בחייכם 'ונחלתי שמתם לתועבה'; במיתתכם - 'ותבואו ותטמאו את ארצי'." וכמה הפליג ר' חנינה להקפיד בזה! כי כשנשאל אם מותר לפלוני לצאת לחוצה לארץ לייבם את אשת אחיו, אמר: "אחיו נשא גויה - ברוך המקום שהרגו! הוא ירד אחריו?!." וכן אסרו חכמינו למכור קרקע בארץ ישראל לנכרי, ואף אסרו למכור קורות בית ולהניח מקומו חרב. ולזה יש להוסיף מה שאמרו: "אין דנין דיני קנסות אלא בארץ ישראל", וכן מה שאמרו, שלא יצא העבד לחוצה לארץ והרבה מאמרים כיוצא באלה. וכן אמרו: "אוירא דארץ ישראל מחכים." ומאהבתם לארץ אמרו: "כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא." ור' זירא, אשר מתוך השתוקקותו לבוא לארץ ישראל מיד התעקש לעבור ברגליו בנהר משלא מצא כלי שיט, ענה ל"מין" שתמה על זה: "דוכתא דמשה ואהרן לא זכו ליה, מי יימר דזכינא ליה?!"


7. קשר ישראל לארץ ישראל


הרב טקוצינסקי, מתוך "ספר ארץ ישראל"

קשר ישראל לארץ ישראל
אין לדמות קשר ישראל לארצו לקשר של כל עם אחר לארצו. ואין להשוות יחסם של אומות העולם לארצותיהם ליחס ישראל לארץ ישראל: אין לשום עם שטר קדום ולא הבטחה מוקדמת למדינתו. ייחוסם הוא רק ייחוס ארצי, בלא יחס נפשי וללא ערכי קדושה. כל השייכות שלהם לאדמתם אינה אלא משום שאבותיהם התישבו שם במקרה, והייתה להם זו לארץ המולדת. ואם במקרה נסחף או ייסחף עם לארץ אחרת, או אם משפחה היגרה למדינה אחרת וקיבלה שם זכות אזרח, הנה במשך מספר שנים נותקה לגמרי מארצה הקודמת. לא כן האומה הישראלית בייחוסה לארץ ישראל, שיש לה שטר קדום הכתוב בתורה: "בהנחל עליון גוים יצב גבולות עמים למספר בני ישראל", אשר להם, לישראל, הנחיל הקב"ה את ארץ כנען (תנחומא, עקב לז).

וכן מפורש בהרבה מקראות, שארץ ישראל היא רק לישראל. הובטחה הארץ לאברהם אבינו, "ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען" (בראשית יז, ח), והובטחה ליצחק, "כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האלו" (שם כו, ג), ליעקב: "הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך" (שם כח, יג), "ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך" (שם לה, יב). ונתינת הארץ לישראל ברית עולם היא מברית בין הבתרים, כי ע"כ הריהו קשר לעולם. קדושתה קדושת עולם היא, ויעקב ראה בחלומו "וזה שער השמים" (בראשית כח, יז). אחר כך נתקדשה בקדושת בני אדם בעשר קדושות, זו למעלה (ולפנים) מזו.

ולהיותה קדושה קדושת עולם, לכן התאוו אבות העולם להתגורר בתוכה עוד בטרם הייתה לנחלת ישראל. אברהם אבינו לא יצא מתוכה אלא במקרה של רעב. יצחק לא יצא ממנה מעודו. יעקב הצטער הרבה כשהוכרח לברוח מארץ ישראל לחרן. וכשנאלץ לרדת למצרים והצטער הרבה על זה, אמר לו הקב"ה "אל תירא מרדה מצרים" (בראשית מו, ז), והשביע את יוסף שיקברהו בארץ כנען, וכן השביע יוסף את אחיו, "פקוד יפקוד אלקים אתכם והעליתם את עצמותי מזה" (בראשית נ, כה), וכל השנים שישבו במצרים וציפו לגאולה הייתה הציפייה אך ורק לארץ כנען המיועדת לגאולתם.

ארץ ישראל לישראל נקראת "מתנה", "קניין" ו"נחלה", כדתני רבי שמעון בן יוחאי: "שלוש מתנות נתן הקב"ה לישראל: תורה וארץ ישראל ועולם הבא" (ברכות ה). ואמרו: "ארבעה נקראו קניין: ישראל, הארץ והתורה (מכילתא, בשלח ט). ארבעה נקראו נחלה: בית המקדש, ארץ ישראל, תורה וישראל. אמר הקב"ה: יבואו ישראל, שנקראו נחלה, לארץ ישראל, שנקראת נחלה, ויבנו בית מקדש, שנקרא נחלה, בזכות התורה שנקראת נחלה."
אלא ששלושה דברים ניתנו על תנאי: "ארץ ישראל", "בית המקדש" ו"מלכות בית דוד". תורה ובריתו של אהרון לא ניתנו על תנאי (מכילתא, יתרו ב).

געגועים לארץ ישראל
על עוצם הגעגועים והתשוקות של אבות עם ישראל לארץ ישראל יש לראות ממאמרים אלה: "משאמר עשו ליעקב: נחלק כל מה שהניח לנו אבא לשני חלקים, ואני בורר, שאני בכור, אמר יעקב: הרשע הזה, עינו לא תשבע עושר. חלק יעקב כל מה שהניח אביו לשני חלקים. כל הרכוש הגדול לחלק אחד, ואת ארץ ישראל לחלק שני. לקח עשיו כל הרכוש שהניח אביו, ואת ארץ ישראל ומערת המכפלה נתן ליעקב, וכתבו כתב עולם. ואז ישב יעקב בטח בארץ מגורי אביו, בארץ כנען" (פרקי דר"א לח).

ומה רבו תחנוני משה, עליו השלום, "אעברה נא ואראה את הארץ", כי הוא, אשר השיג מחשיבות הארץ והשראת השכינה אשר בה, גברו אליה תשוקותיו ביותר.

ואמר דויד לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, אפילו יש לי פרקליטים וטרקלין בחוץ לארץ, ואין לי אלא סף בארץ ישראל, בחרתי "הסתופף". וחכמים אומרים: אפילו לא יהא לי לאכול בארץ ישראל אלא ספוף של חרובין, בחרתי "הסתופף" (תנחומא, ראה ח). "זעקתי אליך, ה', אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים" (תהלים קמב, ו) זה דויד אמרו. "חלקי בארץ החיים" זוהי ארץ ישראל. בשעה שאמר "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה'" (שמואל א כו, יט), לפיכך "זעקתי אליך, ה'"; מתאווה אני לישב בתוכה.

ואחרי שבעוונות הוגלה עם ישראל לבבל, ישבו על נהרות בבל ותלו כינורותיהם (כאומרים אין להם עוד חפץ בהם), ונשבעו: "אם אשכך ירושלים תשכח ימיני; תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי" (תהלים קלז, ה-ו).

אחרי חורבן בית שני תקנו כמה תקנות לזכר ארץ ישראל וירושלים, כגון הרואה ערי יהודה בחורבנם קורע בגדיו, ואומר "ערי קדשך היו מדבר" (ישעיה סד, ט), וכן על ירושלים ובית המקדש קריעה מיוחדת וקריאה מיוחדת. וקבעו הצומות בייחוד ליום תשעה באב, וכל הקינות המזעזעות. גם תיקנו לתת אפר מקלה בראש החתנים ועוד.

ומה עזה הייתה אהבת גדולי ישראל קדמאי ובתראי לארץ ישראל, שבערה בתוכם כאש שלהבת קודש, אשר מים רבים לא יכבוה ונהרות לא ישטפוה. ונציין כאן רק דוגמאות אחדות: ר' זירא, שכל כך נתאווה לארץ ישראל ולתורת ארץ ישראל, עד כי ישב במאה תעניות כדי שישתכח גמרא בבלית ממנו, כדי שילמוד מר' יוחנן ועוד תורה שבארץ ישראל (ב"מ פה, ע"ב), והיה משתמט מרב יהודה, רבו, שלא יעכב נסיעתו לארץ ישראל (כתובות קיא, ע"ב). והיה כי עלה בידו לעזוב בחפזה את בבל, ולא מצא מעברה לעבור הנהר, ולא רצה להמתין לספינה - ועבר על עץ ארוך, מושלך רוחב הנהר, והחזיק בחבל שממעל העץ. ואמר לו ההוא צדוקי: עמא פזיזא וכו', אמר ליה ר' זירא: דוכתא דמשה ואהרון לא זכו בה, אנא מי יימר דזכינא בה?! כי היה ר' זירא איש חלש, וחשש שמא תיטרף עליו השעה ולא יוכל לעלות. עוד מסופר, כאשר הגיע רבי אבא לארעא דישראל, היה מנשק סלעי עכו.

רבי חייא בר גמזו מגנדר בעפרא שנאמר "כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו" (תהלים קב, טו), משום חיבת הארץ היה מתגנדר בעפרה (כתובות שם).

וידוע הסיפור מר' יהודה הלוי, בעל הכוזרי, כשבא לארץ ישראל וניגש לשער ירושלים וראה חורבנה, התפלש בעפר ונשקה ובכה תמרורים, ויחבר אז את הקינה "ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך".

חידוש היישוב היהודי
בסוף המאה החמישית, בשנת תקצ"ז, כשהגיע הצו מסולטן קושטא שהערבים לא יציקו עוד בתביעותיהם על חורבת רבי יהודה החסיד, וקיבלו רשיון להקים את הריסות בית המדרש הישן שבחצר החורבה, "מנחם ציון" - חשו כל גדולי וחשובי ירושלים להתעסק בעצמם בהקמת ההריסות של בית המדרש. מהם שגבלו טיט או כיתתו אבנים, מהם שהעלו האבנים על הנדבכים, ונשקו כל אבן ואבן טרם הניחוה על הבניין, ובקול שיר וזמרת ההלל הקימו הריסותיו. וכשנבנה היכל החדש של ישיבת עץ חיים על גג בית המדרש החדש שבחצר החורבה, נכנס הרב הגאון, ר' זלמן בהר"ן זצ"ל, ונשק את אבני הבניין בארבע כתליו.

מעולם לא הזניח עם ישראל את ארץ ישראל שלא יהא בו ציבור ישראל, כאשר העיר הרמב"ם (בסה"מ קנג), שאילולא ח"ו היה נעדר כל ציבור ישראלי מארץ ישראל, לא היה מועיל חשבוננו לקביעות המועדות. במסירות נפש עלו העולים הראשונים לארץ ישראל להתישב באחת מארבע העיירות - צפת, טבריה ירושלים וחברון - נסעו בספינות שיט ששטו על יד החופים, והנסיעה ארכה קרוב לשנה, ונסעו מעיר לעיר אשר על שפת הים, ובכל עיר היו צריכים לחכות לספינת שיט אחרת הנוסעת לכוון ארץ ישראל. ומיפו לירושלים היו נוסעים על חמורים, סוסים וגמלים, יום ולילה, ופחדו משודדים. גם רשיון הכניסה לארץ ישראל לא היה קל, וסבל היושבים בה היה קשה עד מאוד.

ובכמה מסירות נפש הקימו שבעה בני ישיבה את שכונת נחלת שבעה במערבה של ירושלים, במקום חייתו טרף ושודדים שורצים, ואחרים - הקמת שכונת מאה שערים בצפון ושכונת בית יעקב ומשכנות ואבן ישראל במערב, ואחריהן העוז והגבורה להקמת המושבה הראשונה, פתח תקוה, במדבר ציה ושממה, שם שרצו חייתו טרף וליסטים לרוב. ובכל הארץ לא היה שום כביש, כי אם גיאיות ועמקים מלאים סלעים וצוקים, והמתיישבים סבלו מחוסר מים ומחוסר דלק למאור. וכל כולם מרדיפות והתנפלויות מאדוני הארץ, ועם כל זה היו שמחים בחלקם שזכו לישב וליישב את הארץ, אשר גם היא, הארץ, שמרה אמונים לבני ישראל, ובכל הזמן הארוך שישבו בתוכה עמים אחרים לא הסירה הארץ את בגדי אלמנותה והייתה עטופה בשיממון.


8. קדושת ארץ ישראל


תמצית מתוך האנציקלופדיה התלמודית וברשותה


שתי קדושות יש לארץ ישראל: קדושה עצמית, מחמת השכינה השורה בה וקדושה הבאה על-ידי ישראל והגורמת לחיוב המצוות התלויות בארץ.

הקדושה העצמית של הארץ
קדושת השכינה היא זו שהארץ מיוחדת לקדוש ברוך הוא, וקרא אותה "ארצי" (יואל ד, ב), ונקראת "נחלת ה'" (שמואל כ, יט). ואמרו חז"ל: "חביבה ארץ ישראל, שבחר בה הקב"ה. אתה מוצא, כשברא העולם, חילק הארצות לשרי האומות ובחר בארץ ישראל. מניין? שכן משה אמר: 'בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו'" (דברים לב, ח-ט). אמר הקב"ה: יבואו ישראל, שבאו לחלקי, וינחלו את הארץ, שבאה לחלקי." וכן אמרו חז"ל: "הקב"ה ברא ארצות וברר אחת מהן, זו ארץ ישראל. שנאמר: 'ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה, תמיד עיני ה' אלקיך בה' (דברים יא, יב). ואין השכינה שורה אלא בארץ ישראל. ונאמר: 'אשר אני שוכן בתוכה' (במדבר לה, לד)."

קדושה זו של הארץ היא משעת נתינתה אל האבות, ולכן נשתוקקו האבות להיקבר בארץ ישראל. ונאמר ליצחק: "גור בארץ הזאת" (בראשית כו, ג), לפי שיצחק היתה לו קדושת עולה תמימה. וכשם שעולה היוצאת חוץ לקלעים נפסלת, אף יצחק, אם היה יוצא לחוץ לארץ, היה נפסל. ויעקב אמר: "ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה ה' לי לאולהים" (בראשית כח, כא), שכל זמן שהוא בארץ ישראל יש לו אלוה, וכשאינו בארץ ישראל דומה כאילו אין לו אלוה.

קדושה זו, כשם שהייתה לפני הכיבוש, כך אינה מתבטלת עם ביטול הכיבוש, בחורבן הבית ובגלות ישראל. וכל מה שדנו חכמים אם קדושה ראשונה קדושה לעתיד לבוא או לא, כל זה אינו אלא בנוגע לחיוב המצוות התלויות בארץ בלבד. אבל קדושת הארץ כולה, לגבולותיה שבתורה וטהרתה ומעלתה לחיים ולמתים והיותה נחלת השם - לא נגרע ממנה דבר, לא בזמן גלות בבל ולא בזמן גלות אדום. וקדושת עולמים היא, עד סוף כל ימות העולם, לא נשתנה ולא ישתנה.

קדושה שעל ידי ישראל
בקדושה שעל ידי ישראל נתקדשה הארץ שתי פעמים: בימי יהושע ובימי עזרא. ונקראת קדושת יהושע "קדושה ראשונה", וקדושת עזרא "קדושה שנייה".

קדושה ראשונה
קדושת יהושע - שהיא קדושה ראשונה - באה על ידי כיבוש הארץ. קדושה זו היא לחיוב המצוות, כמו שאמרו: "ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ומה היא קדושתה? שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי הלחם, מה שאין מביאים כן מכל הארצות." אף תרומות ומעשרות תלויות בקדושה זו.

נחלקו תנאים ואמוראים אם קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, שאף בשעת חורבן הבית וגלות ישראל בימי נבוכדנצר לא בטלה הקדושה לעניין חיוב המצוות התלויות בארץ, או שקידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. רובם סוברים, שקדושה ראשונה בטלה עם הגלות והחורבן. לפי דעה זו המקומות שכבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל פטורים ממעשרות ומשביעית מן התורה, ורק מדרבנן נאסרה בהם העבודה בשביעית.

יש האומרים, שקדושה ראשונה של יהושע לא בטלה. לפי דעה זו כל המקומות שכבשו עולי מצרים חייבים בתרומות ובמעשרות.

להלכה נפסק שקדושה ראשונה בטלה.

קדושה שנייה
כשעלו עולי בבל בימי עזרא, נתקדשה הארץ בקדושה שנייה. קדושה זו באה על ידי החזקה שהחזיקו בארץ, ולא בגלל כיבוש.

קדושת עזרא לחיוב המצוות התלויות בארץ, נחלקו בה אם היא מן התורה או מדרבנן. הראב"ד סובר, שקדושת עזרא היא מן התורה, ודרשו: "'אשר ירשו אבותיך וירשתה': השווה הכתוב ירושתך לירושת אבותיך. כמו בירושת אבותיך בכיבוש ראשון קדשה הארץ מן התורה, כך ירושה שנייה קדשה מן התורה." הרמב"ם אומר, שלא נתקדשה בימי עזרא לחיוב תרומות ומעשרות, אלא מדרבנן, ומאליהם קיבלו עליהם את המעשרות, שנאמר: "ובכל זאת אנו כורתים אמנה וכותבים, ועל החתום שרינו לוינו כהנינו... ואם ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל עץ... ומעשה אדמתנו ללוים" (נחמיה י, ל-מ). היה שהייתה זו קבלת עצמם. הטעם לכך שלא נתחייבו בימי עזרא מן התורה בתרומות ובמעשרות, לפי שלא עלו אז כל ישראל, ואין תרומה של תורה אלא בארץ ישראל, בזמן שישראל בה, שנאמר "כי תבואו" - בביאת כולכם. וכמו שהיו בירושה ראשונה, וכמו שאנו עתידים לחזור בירושה שלישית, ולא כמו שהיו בירושה שנייה - מקצתם בלבד. חיסרון זה בקדושת הארץ, שלא באו כולם, הוא רק לגבי תרומות ומעשרות ושמיטה. אבל לגבי דינים שאינם תלויים בביאת כל ישראל לארץ, כמו ביכורים וכלאיים, אף לדעה זו נתקדשה הארץ מן התורה.

גם בקדושת עזרא נחלקו אם קדשה לעתיד לבוא, לאחר גלות טיטוס, או שנתבטלה הקדושה עם הגלות. הרמב"ם סבור, שקדושת עזרא (שלדעתו היא מדרבנן) נשארה לעולם, וטעמו עמו: קדושת עזרא לא הייתה כיבוש, שתתבטל בכיבוש נגדי, אלא בחזקה שהחזיקו ישראל בארץ. כל עת שישראל מחזיקים בארץ חלה קדושה זו. ואילו בעל "ספר התרומה" סבור שקדושת עזרא בטלה עם הגלות.