התוכן:

הקדמה

א. שם הארץ, ארץ האבות, הכיבוש

1. שמות הארץ
2. ארץ האבות
    בהנחל עליון גויים
    ארץ-ישראל - ירושה לנו מאבותינו
    משמעות הקניין שיש לישראל בארץ
3. כיבוש הארץ
    מצוות כיבוש הארץ
    כיבוש הארץ

ב. קדושת הארץ

4. רמב"ן לבראשית יט, ה
    מעלת ארץ ישראל
5. רמב"ן לויקרא יח, כה
    ארץ ישראל - נחלת ה'
    עיקר המצוות - בארץ ישראל
6. רבי יהודה הלוי, כוזרי ב, ח-יד, כב
    ארץ ישראל - מקום הנבואה
    כל מי שנתנבא לא נתנבא כי אם בארץ הזאת או בעבורה
    שערי השמים
    שבחה של ארץ ישראל
7. קשר ישראל לארץ ישראל
    געגועים לארץ ישראל
    חידוש היישוב היהודי
8. קדושת ארץ ישראל
    הקדושה העצמית של הארץ
    קדושה שעל ידי ישראל
    קדושה ראשונה
    קדושה שנייה

ג. מצוות יישוב ארץ ישראל

9. רמב"ם, משנה תורה, מלכים ה
    האיסור לרדת מן הארץ
10. רמב"ן לבמדבר לג, נג
      מצווה לכבוש את הארץ
11. רמב"ן, השגות לספר המצוות, מצוות עשה ד'
      מצווה לכבוש את הארץ
      ראיות שמצווה לכבוש הארץ
      בין כיבוש וירושה
12. רבי יצחק די ליאון, "מגילת אסתר" - תשובה לרמב"ן
      אין מצווה לרשת את הארץ לאחר שגלו ממנה
      דחיית ראיות רמב"ן
13. האנציקלופדיה התלמודית
      הדעות במצוות ישיבה בארץ
      הליכה בארץ ישראל
      איסור יציאה לחוץ לארץ
14. גישות לקדושת ארץ ישראל ויישובה
      שתי גישות לקדושת הארץ
      הגישה הראשונה - הלכה
      הגישה השנייה - תוכן רוחני
      שתי הגישות בהתגלותן בתקופה החדשה
15. התוכן ההלכתי של הקמת מדינת ישראל
      כאשר יש רשות להקים מדינה
      הקמת המדינה כמפנה
      התוקף בגלל הכרזת האו"ם
      מלחמת הערבים במדינת ישראל
      יום העצמאות
      מצוות ישיבה בארץ עם קום המדינה

ד. שבחה של ארץ ישראל

16. אנציקלופדיה תלמודית
      ארץ ישראל בתפילה ובברכות
      וידוי מעשר וביכורים
      ברכת המזון
      פורים, תעניות, ראייה
17. איגרת הרמב"ן לבנו נחמן

שאלות לחזרה ולעיון


תקציר: מקורות על קדושת הארץ, הדיונים סביב החובה לעלות לארץ והלכות הנובעות מקדושת ארץ ישראל.

מילות מפתח: עליה לארץ, מצוות התלויות בארץ, ציונות.