שאלות לחזרה ולעיוןסעיף 2 - ארץ האבות
1. כיצד הפכה ארץ ישראל להיות רכוש עם ישראל?
2. באילו מצוות נתחייבו ישראל בגלל ירושת האבות?
3. מניין שאין ישמעאל בכלל "לזרעך נתתי את הארץ"?

סעיף 3 - כיבוש הארץ
4. מה הן הדעות בכיבוש הארץ?
5. פרש את הפסוק "והורשתם את הארץ וישבתם בה".
6. מה הם "כיבוש יחיד" ו"כיבוש רבים", ומה תוקפם?

סעיפים 5-4 - מעלת ארץ ישראל
7. במה חשיבותה של הישיבה בארץ ישראל?
8. מה בין ההשגחה על ארץ ישראל להשגחה על שאר ארצות?
9. מדוע נענשו הכותים על שעבדו עבודה זרה? הרי הם לא היו יהודים!
10. יש הטוענים שהמצוות חשובות בחוץ לארץ, כדי לייחד את ישראל מן הגויים ובארץ ישראל הלאומיות ממלאת את מקום המצוות. ענה על טענה זו.

סעיף 6 - ארץ ישראל, מקום הנבואה
11. כיצד ייתכן שהנבואה קשורה למקום מסוים?
12. אברהם ניבא באור כשדים, ויחזקאל בבבל. האם אין זה סותר את ההנחה שארץ ישראל היא מקום הנבואה?

סעיך 8 - קדושת ארץ ישראל
13. מה בין הקדושה העצמית של הארץ לקדושת הכבוש?
14. מה בין הקדושה הראשונה לשנייה, ואיזו מהן בתוקף היום?
15. קדושת עזרא מהי?

סעיף 9 - איסור הירידה מהארץ
16. על מי חובה לעלות לארץ, לפי רמב"ם?
17. מי הם מחלון וכליון, מה היה חטאם, ומה היה עונשם?

סעיפים 11-10 - מצווה לכבוש את הארץ
18. מה בין רש"י לרמב"ן בפירוש הפסוק "והורשתם את הארץ וישבתם בה"?
19. "עלה רש כאשר דבר ה' לך, אל תירא ואל תחת." לאיזה צורך מביא רמב"ן פסוק זה?
20. אולי המצווה לכבוש את הארץ היא רק בזמן יהושע?
21. מה מוכיח רמב"ן מדברי חז"ל, "כל היוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה", ומה מסיק רמב"ם מאמרה זו (סעיף 9)?

סעיף 12 - תשובה לרמב"ן
22. לפי בעל "מגילת אסתר", מהי החובה לעשות את הפעולות הבאות? כיבוד הארץ, מלחמת מצווה, מגורים בארץ ישראל.
23. מדוע בכו רבי יהודה בן בתירה וחבריו כאשר יצאו מהארץ, לפי רמב"ן ולפי בעל "מגילת אסתר"?
24. אילו מהנימוקים שהעלה בעל "מגילת אסתר" משתנים בגלל הקמת מדינת ישראל?

סעיף 13 - הדעות במצוות יישוב הארץ
25. זהה את ההצעות שהובאו באנציקלופדיה התלמודית עם דעות רמב"ם, רמב"ן ובעל "מגילת אסתר".
26. באנציקלופדיה מובאת דעה נוספת נגד ישוב ארץ ישראל כיום: בגלל המצוות התלויות בארץ. מהי הדעה, וכיצד היא נדחית?
27. באילו תנאים מותר לצאת לחוץ לארץ?

סעיף 14 - גישות לקדושת הארץ וליישובה
28. הרב ישראלי מביא שתי גישות ביחס לארץ ישראל. מי מבין הרשומים להלן מחזיק בכל אחת מן הגישות: רמב"ם, רמב"ן, ר' חיים, בעל "מגילת אסתר", ריה"ל?
29. מדוע היו מגדולי ישראל שהתנגדו לתנועה הציונית?
30. מהי עמדתו של הרב קוק בשאלת הציונות?

סעיף 15 - התוכן ההלכתי של הקמת מדינת ישראל
31. מהי השבועה שלא לעלות בחומה, ומתי היא חלה?
32. במה הכרזת האו"ם פותרת את הבעיה שהעלה בעל מגילת אסתר בסעיף 12?
33. מהי ההגדרה ההלכתית של מלחמת השחרור?
34. מהי החובה לעלות לארץ, ובמה השתנתה חובה זו עם הקמת מדינת ישראל?
35. מה אפשר להשיב לטענתו של ר' חיים (מבעלי התוספות) שאין לעלות לארץ ישראל כי קשה לקיים בה מצוות התלויות בארץ?