מבוא
מקצב העונות החקלאיות היה חלק מתפיסת העולם הבסיסית של האדם בעת העתיקה. בדוגמאות להלן, אראה כיצד מקצב זה התבטא בתחומי חיים שונים.

א. העונות החקלאיות האמפיריות כ'לוח שנה'
העונות החקלאיות, ללא ציון זמנם הקלנדרי, שימשו לציון אירועים נקודתיים או רצף אירועים. דהיינו, השתמשו בעונות החקלאיות האמפיריות כציוני זמן. להלן מספר דוגמאות הממחישות זאת:

א. 'וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה.'1 אזכור ימי קציר החטים זורה אור על מצב בשלותם של הדודאים. בעונה זו מבשילים הפירות הצהובים. פירות אלו ריחניים ומכילים כמות מסוימת של חומר הגורם להתעוררות מינית.2

ב. 'וכבוא נשאי הארון עד הירדן ורגלי הכהנים נשאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר.'3 בעונה חקלאית זו , לאחר סיום גשמי החורף והפשרת השלגים, היה הירדן מלא על גדותיו. כך מסביר זאת רד''ק:
... פירושו כי כן מנהגו להיות מלא ימי הקציר ואחר והירדן היה מלא כמשפטו להיות מלא כל ימי קציר כי בהחל ימי החום יתפש' השלג אשר בהרים וימלאו הנהרות וכן בדברי הימים כשעברו בני גד לדוד לעזרו הם אשר עברו את הירדן בחדש הראשון והוא מלא על כל גדותיו.4
לכן סיפור נס חציית הירדן של יהושע והעם, התעצם לנוכח העובדה, שהוא התרחש בימים אלו דווקא. גם בן-סירא, בהמשילו את התורה לנהרות, השתמש בדימוי של הירדן בעונה זו - כנראה בהשראת ספר יהושע: 'תורה צוה לנו משה, מורשה קהלת יעקב... המלאה כפישון חכמה, וכירדן בימי קציר...כגיחון בימי בציר.'5 מאופיו של הקטע נראה, שאצל בן-סירא הקשר בין הירדן הגועש וימי הקציר, צוין כאילו הייתה זו כבר מטבע-לשון ידועה. בספר דברי הימים, לעומת זאת, העוסק בכרוניקה 'יבשה', העדיף המספר להעצים את תיאור נס חציית הירדן על-ידי ציון החודש הקלנדרי ולא באמצעות העונה החקלאית: 'אלה הם אשר עברו את הירדן בחדש הראשון והוא ממלא על כל גדותיו ויבריחו את כל העמקים למזרח ולמערב.'6 גם במגילה 379Q4 מופיע עניין זה, המתבסס אף הוא על יהושע ג, טו: 'והיורדן םלא מי[ם] על גדותיו ושוטף [ב]מימיו מן החדש הר[ ]עי עד חדש קציר חטים.' ניוסם התקשה לפרש את הלקונה בקטע, ואילו וכולדר ואבג מילאו אותה באופן הבא: 'מן החדש הר[בי]עי עד חדש קציר חטים.' אלא שפירוש זה אינו מתאים לריאלייה, שכן מהחודש הרביעי (הוא - תמוז) ואילך בוודאי שאין לצפות להצפות בנהר הירדן.7

ג.
'ויהי מימים בימי קציר חטים ויפקד שמשון את אשתו בגדי עזים.'8 המילה 'מימים' באה לציין פרק זמן מוגבל, ואילו התיאור 'בימי קציר חיטים' בא לומר שזוהי תקופה חמה, ימי הקיץ הלוהטים. דהיינו, רמז יש כאן לאש ולשדות החיטה שעתיד שמשון להצית בהמשך.9

ד.
סיפור תלמידיו של ישו הקוטפים מלילות וכותשים אותם בידיהם בשדה, בשבת, מופיע בשלושה מהאבנגליונים.10 אך בכמה גרסות של לוקס, נמצא גם ציון קלנדרי נוסף, לגבי אותה שבת. הביטוי ביוונית הוא: - דהיינו השבת השנייה-ראשונה. הפירוש האפשרי הוא שמדובר בשבת לאחר הנפת העומר. אותה שבת, שלפי אחת הפרשנויות היא זו שממנה ספרו את העומר. או, על פי אלו שהשתמשו בלוח הכוהני, המצוין, בין היתר, במגילת המקדש כשבת הראשונה שלאחר חג המצות והשנייה לאחר הפסח.11 מכל מקום, התרחש אירוע זה בין פסח לשבועות..

מאופי פעילותם של תלמידיו של ישו, ניתן היה להבין, גם ללא ציון תאריך מוגדר, כפי שהדבר נעשה ביתר הגרסות, שהאירוע התרחש בין פסח לשבועות - עת האביב והמלילות. (צירוף המושגים 'מלילות ואביבות', נמצא במגילת המקדש בהקשר לטקס הנפת העומר.12) רק בתקופה זו ניתן למולל את השיבלים ולאכל את הגרעינים. מאוחר יותר בעונה, השיבולים כבר קשות ולא ניתנות לאכילה ישירות מהשיבולת אלא רק לאחר קליה.13 הגרסות של לוקס המוסיפות את התאריך הקלנדרי, רק מדגישות עניין זה.

בדוגמאות הבאות מתוארות ההתרחשויות על רקע של כמה עונות חקלאיות המופיעות כרצף:

ה.
'והם והמה המתו בימי קציר בראשנים תחלת בתחלת קציר שערים. ותקח רצפה בת איה את השק ותטהו לה אל הצור מתחלת קציר עד נתך מים עליהם מן השמים ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם ואת חית השדה לילה.'14 בסיפורה ההרואי של האם, רצפה בת איה, ששמרה על גוויות בניה שלא הובאו לקבורה, חולפות לנגד עיני הקורא העונות - קציר שעורים, קציר חטים, גדיש, גרן, אסיף, עד בוא היורה (חריש, זרע) - ועדיין האם המסורה המשיכה לעמוד על משמרתה. חז''ל לא הסתפקו בתיארוך המקראי ו'תיארכו' את התיאור הזה על פי לוח השנה: 'מלמד שהיו תלויין מששה עשר בניסן עד שבעה עשר במרחשון'15 כלומר - מיום הנפת העומר - עד תחילת ירידת הרביעה העיקרית. בגרסה אחרת נכתב: 'מלמד שהיו תלוים שבעה חדשים ממוצאי יום טוב הראשון של פסח עד יום טוב האחרון של חג.'16 כלומר - מערב קציר העומר ועד הזכרת גבורת גשמים.
על מנת להבין את מערכת היחסים המתפתחת בין רות ובועז, יש לתת את הדעת לתת-העונות ב'קציר'. זמן שהותה של רות בשדה בעז, היה מתחילת קציר שעורים ועד תום קציר חטים; לאחר מכן ישבה בבית חמותה - כנראה בשלב ה'גדיש'; לבסוף ירדה אל גרן בעז בתחילת ה'גרן' - בעת זריית השעורים.17 חז''ל 'תארכו' חלק מאותם אירועים: 'א"ר שמואל [בר נחמן], מתחלת קציר שעורים עד כלות קציר החטים, שלשה חדשים.'18

לסיכום, ממבחר הדוגמאות שהועלו ניתן ללמוד שבעיצוב הסיפור מהוות העונות החקלאיות את ציר הזמן הנחוץ לבניית העלילה. שימוש זה היה נפוץ באופן מיוחד במקרא.

ב. מקצב העונות החקלאיות כאמצעי להעברת מסרים

העונות החקלאיות החולפות זו אחר ועל פני זו, ויבוליהן, היוו אמצעי להביע מסרים שונים: מסרים חיוביים, כגון שלווה ושגשוג, מסרים שליליים של חורבן, מסרים פוליטיים וכו'. להלן מספר דוגמאות:

פסוק רצף העונות / סדר ההבשלה
' והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם'19 דיש; בציר; זרע.
'... ונגש חורש בקצר ודרך ענבים במשך הזרע'20 חריש-זרע; קציר; בציר.
' ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש'21 שלוש קבוצות על פי סדר הבשלתן: חטה ושעורה; גפן, תאנה ורמון; זית ותמר. 22
'מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ. ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד.'23 לקש (דשא); קציר; בציר; מסיק.24
'תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמגגנה צמחה תברך. עטרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן. ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה. לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו.'25 חריש-זרע, לקש (דשא).
'כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים, כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים.'26 ארייה ובציר; המסיק ואצירת שמן ובו זמנית גם הנביטה שלאחר הגשמים - זרע; דשא-לקש (עשב) ועצד פשת (מספוא)
בחזונו של עמוס מופיעים המראות (לבד מהמראה השלישי) על פי הרצף העונתי שלהם..27 לקש, קציר, קיץ
'ויאמר אליהם מה עשיתי עתה ככם הלוא טוב עללות אפרים מבציר אביעזר.'28 פירוט תת-החלוקה בעונת ה'בציר': בציר, עוללות
'אללי לי כי הייתי כאספי קיץ כעללת בציר אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי.'29
פירוט תת-העונות ב'קיץ' וב'בציר':
ביכורות, סייפות; בציר, עוללות
'אמרו להן בית שמאי והלא כל ימות השנה קציר יצא קציר שעורים ובא קציר חיטין יצא קציר חיטים ובא בציר יצא הבציר ובא מסיק נמצאו כל ימות השנה קציר'30 מפורט במדרש.

בכל הדוגמאות הללו ניכר, שרצף העונות החקלאיות היה עניין שורשי. לעתים הועבר המסר על ידי אזכור מעגל-העונות החקלאיות כולו, ולעתים רק בחלקו. לעתים נעשה שימוש בתת-החלוקות של העונה העיקרית. לעתים על פי הסדר ולעתים בדילוגים. מקצב העונות הפך לכלי ספרותי.

ג: השתקפות מקצב העונות החקלאיות בחגים
זמנם של שלושת הרגלים: פסח, שבועות וסכות, הוגדר במקרא באמצעות העונה החקלאית המתאימה.31 להלן המקורות המציינים זאת:
פסח, חג המצות: 'את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב.'32 וכן 'שמור את חדש האביב ועשית פסח לה' אלהיך כי בחדש האביב הוציאך ה' אלהיך ממצרים ...' 33
חג הקציר, חג השבועות: 'וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה'34; 'וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים.' 35
סוכות: 'חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך'36 ; 'וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה.'37

לא רק שהעונה החקלאית מציינת את זמנו של החג, אלא שהיא גם אחת הסיבות המרכזיות לעצם קיומו.38 כל חג ועיתויו משקף בצורה מרוכזת את פועלו, רחשי לבו, ותקוותו של האיכר במהלך מקצב העונות החקלאיות. החג הוא מעין צומת המסמל את העונה שחלפה מחד, ואת בואה של עונה חדשה מאידך. המדרש הבא מסביר את הקשר שבין החג ותחושותיו של האדם בנקודות צומת אלו:
את מוצא שלש שמחות כת' בחג, ואילו ושמחת בחגיך (שם שם /דברים ט"ז/), והיית אך שמח (שם שם /דברים ט"ז/ טו), ושמחתם לפני י"י אלהיכם שבעת ימים (ויקרא כג: מ). אבל בפסח אין את מוצא שכת' בו אפילו שמחה אחת, ולמה, אלא את מוצא שבפסח התבואה נידונית ואין אדם יודע אם עושה היא השנה אם אינה עושה, לפיכך אין כת' שם שמחה... וכן את מוצא שאין כת' בעצרת אלא שמחה אחת, דכת' ועשית חג שבועות לי"י אלהיך ושמחת אתה וביתיך (דברים טז: י - יא). ולמה כת' שם שמחה אחת, מפני שהתבואה נכנסת בפנים. ומאי טעמא אין כת' שם שתי שמחות, שכן את מוצא שאעפ"י שנכנסה התבואה בפנים אבל פירות האילן נידונין, לפיכך אין כת' שם שמחה שנייה... ועוד שהתבואה ופירות האילן בפנים, לפיכך כת' שם שלש שמחות, שנא' ושמחת בחגיך (דברים טז: יד), ושמחתם לפני י"י אלהיכם (ויקרא כג: מ), והיית אך שמח (דברים טז: טו).39
ממקור זה ניתן להבין שבחג הפסח, ב'אביב', האיכר מלא תקווה, אך עם זאת גם עם חששות, שמא קצירו לא יצלח ולכן לא מוזכרת בו השמחה. בשבועות לאחר שהחל ה'קציר' של החיטה הבשלה, מוזכרת שמחה אחת, אך עדיין ישנו חשש שמא הפרי לא יתפתח כראוי, ואילו בסוכות ב'אסיף' השמחה משולשת.40

מקור אחר, דומה לקודמו, מוסיף את הרעיון שחג הסוכות הוא גם החג של 'צאת השנה' ולכן הפנים נשואות כבר אל עבר השנה החקלאית החדשה עם תקוות לירידת הגשם בעיתו: 'בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן ... ובחג נידונין על המים.'41

ברצף חגי החקלאות הללו, נעדר במקרא מקומם של חגי החקלאות הקשורים לביכורי הפירות ובמיוחד לביכורי הענבים. אך מהמקרא וממקורות חז''ל נלמד שבט''ו - באב, היו נערכות חגיגות עממיות: 'לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים שבהן בנות ירושלם יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו ...יוצאות וחולות בכרמים.'42 בורשטיין ניסה להוכיח שהמילים: 'יום הכיפורים' מקורם בטעות בכתיבה והכוונה הייתה ל'יום הביכורים'. דהיינו המקור מציין שט''ו באב, הוא יום הביכורים. אכן, תקופה סבירה לביכורי ענבים. לפי תיאורו של בורשטיין, נחשב תאריך זה בקרב העם ליום חג ונחוג 'דבכל אתר ואתר ברחבי הארץ כולה.'43 כנראה, ששמחת חג זה שיקפה את שמחת העונה כולה (ראה: פרק ה, ז. השמחה והזמר בעונת הבציר')

ייתכן שהתעלמות המקרא מהחג עממי, ואי הפיכתו לחג לאומי, נבעה מהאופי הדיוניסי של שמחת ביכורי הגפן. בכל זאת, בדומה לחג הסוכות, שגם בו מילאה הגפן תפקיד חשוב, אך ניתנו לו הדגשים אחרים, כך קרה גם לט''ו באב - אל החג הזה, שתוכנו הבסיסי טושטש, נוצקו בתקופות מאוחרות יותר משמעויות משמחות אחרות.44

על פי רציונל זה ניתן גם להבין, מדוע לא נעשה קיבוע של מועד הבאת ביכורי הגפן. אי ציון זמן הבאתם, לא רק שתאם את הראליה של חלקי הארץ השונים, על זמני ההבכרה המגוונים שבה, אלא, שבאופן מגמתי, נמנע המקרא ובעקבות זאת חז''ל, מלקבוע מועד לזמן הבאת ביכורי הפירות כשבראשם מככבת הגפן, בשל המשמעויות הפגאניות שלה.

לעומת השתיקה לגבי חגי ביכורים של פירות הארץ במקרא ובמקורות חז''ל, מוזכרים חגי ביכורים של התירוש ושל השמן אצל עדת-היחד. פרטי הטקס מובאים במגילת המקדש ובמקורות אחרים.45 חגים אלו , למרות תאריכיהם הכפויים, מהווים תזכורת למקצב העונות החקלאיות.

ד. מקצב העונות החקלאיות וביטויו בחלוקות שנה שונות

א. קיץ וחורף
החלוקה האקלימית המקובלת במקורותינו ובתרבויות הסובבות, היא של 'קיץ' ו'חורף' - ימות החמה וימות הגשמים והקור.46 כאמור, למושגים אביב וסתיו הייתה בעבר משמעות שונה לחלוטין. כבר בפרקים הקודמים הוזכר, שציון העונה האקלימית נעשה באמצעות העונות החקלאיות. הדוגמאות הבאות מתייחסות לשתי העונות הללו:
'עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישבתו.'47
'כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר.'48
'ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת.'49
'עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לוא נושענו.'50
ובדומה: 'תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה'51; 'אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש'52; 'מחרף עצל לא יחרש ישאל ושאל בקציר ואין' 53; 'כשלג בקיץ וכמטר בקציר כן לא נאוה לכסיל כבוד.'54
החורף, כפי שכבר צוין, הוגדר באמצעות ה'חריש' וה'זרע', והקיץ - באמצעות ה'קציר'. שמה של העונה החקלאית הוסב והורחב מעבר למשמעותה הבסיסית, על מנת לתאר עונה אקלימית.55

גם במקורות המסופוטמיים מוצאים תופעה דומה. המילים אבורו והרפו פירושן קציר, יבול ועת קציר. כמו-כן, הן משמשות כציון לעונת הקיץ כולה, ללא קשר לעבודת הקצירה.56 בדוגמאות הבאות נעשה שימוש בשתי המילים הללו (אך תרגמתי אותן כ'קיץ'):
'בקיץ זה התאגדו נגדי ארבע אזורים.'57; 'שלח לי את הזהב מהר, עכשיו, במהלך קיץ זה, או בחודש תמוז או בחודש אב.'58; 'הקצבת הקיץ עבור חמישה חדשים מהחודש השני לחודש הששי.'59; 'קישואי קיץ' ו'קישואי חורף'60 ; 'הירק של הקיץ יחזיק מעמד עד החורף והירק של החורף יחזיק עד הקיץ'61; 'בקיץ ישרור חום כבד, בחורף קר כבד ישרור.'62

ב. ארבע עונות
החלוקה לארבע עונות זהות, הקשורות לשני ימי השוויון, האביבי והסתווי, ולשני ימי המפנה (היום הארוך והקצר), הינה למעשה חלוקה אסטרונומית ולא חלוקה חקלאית. החלוקה מצוייה במקורותינו החל מתקופת בית שני. בספר היובלים מוזכרות ארבע העונות כ'ארבע תקופות השנה'.63 ב'סרך היחד' מתוארת חלוקה זו כדלקמן: 'מועד קציר לקיץ, ומועד זרע למועד דשא'.64 גם מגילות אחרות מאזכרות את ארבע העונות.65 ממקורות אלו למדים, שכל אחת מארבע היחידות, קיבלה שם של עונה חקלאית. מבחינת הריאלייה, בשל קו הרוחב בו נמצאת ארץ-ישראל, אין שינויים אקלימיים מהותיים בכל אחת מארבע נקודות זמן אלו. בדרך כלל, חלים השינויים האקלימיים, ולפיכך גם החקלאיים, בפאזה מאוחרת יותר מהתאריכים האסטרונומיים הללו, וכפי שכבר הודגש במהלך העבודה, קשה לקבוע תאריך מוגדר לעונה החקלאית.

מתקופת בית שני ואילך נראה, שהחלת שמות העונות החקלאיות על העונות האסטרונומיות, לא היה עניין סמנטי בלבד, אלא ייצג תפיסה הרואה זהות בין העונות האסטרונומיות והחקלאיות. להלן תיאורו של חנוך המדגים השקפה זו:
ושמות מנהיגיהם ...אלה השלשה ילכו אחרי מנהיגי המערכות ההולכים אחרי מנהיגי התחנות המחלקים את ארבעת חלקי השנה. בראשית השנה יזרח בראשונה...אשר ישלט תשעים ואחד יום . ואלה אותות הימים [הדגשה שלי. ר''מ] הנראים עלי-ארץ בימי ממשלתו זעה וחם ומנוחה וכל העצים יעשו פרי ועלים יצאו על-כל-העצים ובשל קציר החטה ופרחי - ורדים וכל-פרחים יצאו בשדה ועצי החרף ייבשו. המנהיג השני...וכל ימי אורו אחד ותשעים יום ואלה אותות ימיו על הארץ חררות ויבש והעצים יוציאו פרים גמור ונתנו את-כל פרים גמור ובשל והצאן תתחברנה ותעברנה וכל פרי הארץ יאסף וכל אשר בשדה ובגת יהיו בימי ממשלתו... 66
בתיאור של חנוך מוצגים רק שני רבעים של השנה המקבילים ל'קציר' ו'קיץ' שב'סרך היחד'. יתכן ששני הרבעים האחרים נשמטו מהתיאור. מהאופן, בו מציג ספר חנוך את העונות האסטרונומיות, עולה שארבע העונות האסטרונומיות הן הן העונות החקלאיות. בן שחר מגיע למסקנה שהתיאור בספר חנוך, כמבטא מציאות ארצישראלית או מציאות חקלאית בכלל, הינו בעייתי:
'אם כי ''אותות הימים'' [ראה בטקסט לעיל. הערה שלי . ר''מ] של שתי העונות החקלאיות, הולמים פחות או יותר את המציאות החקלאית של ארץ-ישראל, אך חוסר ההקפדה על הסדר הטבעי של ''האותות'' כפי שהם מובאים בספר, אי הזכרתה של השעורה, הגפן והזית שהם מחשובי שבעת המינים בהם נשתבחה הארץ ואשר הבשלתם, לפחות של שתים הראשונות , חלה בשתי העונות האמורות (השעורה בעונה הראשונה, הגפן בעונה השניה, ואילו הזית מבשיל בין סוף העונה השניה לראשית העונה השלישית, עונה שהספר אינו דן בה), וכן שתיקת הספר ביחס לשתי העונות של הסתיו והחורף - כל אלה מחשידים את כל ענין ''האותות'' כמשהו מלאכותי ויוצרים את הרושם שהמחבר מנסה כאן לכפות על טבע הארץ מסגרות זמן קלנדאריות - אסטרונומיות שלא נועדו לכך.'67
גם בספר היובלים מרומזת ההשקפה שארבע העונות הן עונות חקלאיות, אם כי תיאורם מבולבל במידת מה: בתיאור דאגתו של יעקב להוריו נאמר: 'ולאמו רבקה ישלח ארבע פעמים בשנה בין עתות הירחים בין החריש והקציר בין הסתו והיורה בין החרף והאביב...'68 טקסט זה , כפי שטוען, בצדק, בן שחר משובש. מצוינות שש עונות, שבהן 'החריש' ו'הקציר' מתארות את החורף והקיץ (ראה לעיל). ואילו היתר אינן מתארות בדיוק ארבע עונות נפרדות. אולם כוונת הטקסט הייתה, בוודאי, להסביר שיעקב שלח מתנות לרבקה במקביל לארבע עונות השנה ולזמני ההבשלה של היבולים השונים. לדעתו של בן-שחר גם הטקסט העוסק בבריאת המלאכים, בו מוזכרים מלאכי הרוחות האחראיים על: 'הקר והחם והחרף והאביב והקציר והקיץ', אף הוא מכוון לארבע עונות.69

בדומה, גם פילון האלכסנדוני מקשר בין המצב האסטרונומי של ארבע התקופות למצב הטבע: 'וכאשר יחזרו ויסתכלו (בני האדם) בתקופות השמש והירח, שעל ידיהן בא הקיץ והחורף וחילופי האביב והסתיו, יבואו לידי השערה כי סיבות כל הדברים הצומחים והנולדים מבכל שנה מתוך האדמה הן סיבובי הכוכבים בשמים.'70

בלשון המשנה והתלמוד מכונות עונות אלו: תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן ותקופת תמוז. חז''ל, כאמור, ראו ב'תקופות' אמצעי טכני חשוב להסדרת הלוח הירחי - שמשי. יחד עם זאת נמצאים בספרות חז''ל ביטויים שונים המצביעים על כך שאף הם, כמו שמשתקף בספרות בית שני, ראו ב'תקופה' עונה חקלאית. להלן מספר דוגמאות: 'אמר רבן שמעון בן גמליאל ארבעה שמות נקראו לה כנגד ד' תקופותיה, ארץ תבל אדמה ארקא, ארץ כנגד תקופת ניסן שמאלצה את פירותיה, תבל כנגד תקופת תמוז שמתבלת פירותיה, אדמה כנגד תקופת תשרי שהארץ עשויה בולין בולין של אדמה, ארקא כנגד תקופת טבת שמורקת פירותיה.'71
את עונת ביכורי ענבים במקרא ציינו כתקופת תמוז: 'והימים ימי בכורי ענבים מכאן אמרו אין תקופת תמוז בלא תאנים וענבים.'72 במדרש מאוחר הדן השאלה מדוע יצא העם לגלות דווקא בחודש אב נאמר: '... אמר אם אני מגלה אותם בתקופת טבת אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה, אלא הריני מגלה אותם בתקופת תמוז שיש ענבים בגפן ויש תאנים בתאנה ואפי' אין העלה נבל.'73

מקורה של וההשקפה, הרואה זהות בין העונות החקלאיות לחלוקה האסטרונומית, הלניסטי.74 ניתן לעמוד על תפיסה זו באומנות ברחבי העולם ההלניסטי-רומי. בעולם הפגאני נחשבו העונות לישויות אלוהיות. לדעת גודאינף, 'יהדו' היהודים את העונות, וכך הן מוצאות את ביטוין גם באומנות היהודית.75 בפסיפסים של בתי- הכנסת היו ה'תקופות' מוטיב אומנתי שכיח. בחלק מהפסיפסים מואנשות ארבע ה'תקופות' כנשים, כל אחת עם האטריבוטים החקלאיים האופייניים לעונה שהיא אמורה לייצג.76 העונות מופיעות, בפסיפסים יחד עם מערך של גלגל המזלות וכן עם הליוס על מרכבה הרתומה לארבע סוסים. איקונוגרפיה זו משקפת את התפיסה המצויה אצל חנוך, פילון ואף אצל חז''ל, הרואה קשר בין תנועות גרמי השמים וסכימת ארבע העונות.77

ההתייחסות לארבע העונות כ'חקלאיות', צברה יותר ויותר השפעה, וזו ירשה את מקומה של העונה החקלאית האמפירית. בדרך-כלל נעשה שימוש בציון ה'תקופה' בתיאורי חז''ל, שהם בעלי אופי סיפורי. לעומת זאת, כאשר רצו חז''ל לדייק לגבי מועדן של הלכות שונות, לא הסתפקו בכך. הם בטאו זאת, אם באמצעות תאריכים מדויקים, ואם באמצעות העונה החקלאית האמפירית.

ג. שש עונות
בפירוש שנתנו חז''ל לבראשית ח, כב, הפכה החלוקה האקלימית של קיץ וחורף, על דימוייה השונים, לשנה בעלת שש עונות זהות באורכן:
'ר' שמעון בן לעזר אומ' משם ר' מאיר וכן היה ר' דוסא או' בדבריו:
חצי תשרי מרחשון וחצי כסליו - זרע
חצי כסליו טבת וחצי שבט - חורף
חצי שבט אדר וחצי ניסן - קור
חצי ניסן אייר וחצי סיון - קציר
חצי סיון תמוז וחצי אב - קיץ
חצי אב אלול וחצי תשרי - חום
ר' יהודה היה מונה ממרחשון ר' שמעון היה מונה מתשרי.'78

החכמים קבעו את סדר העונות באופן זה: זרע, חורף, קור, קציר, קיץ, חום. סדר זה שונה מהסדר הנלמד מבראשית ח, כב : זרע - קציר, קור - וחום, קיץ - וחורף.

מה משקפת חלוקה זו? קיימות מספר גישות:
רש''י בעצמו פירש חלוקה זו בשני אופנים. להלן הסברו בבבלי:
קציר - כנגד זרע, זה בתחילת גשמים, זה בתחילת החמה, וקיץ כנגד חורף, וחורף הוא חוזקו וחורפו של סתיו וימי צינה, לשון (איוב כט) כאשר הייתי בימי חרפי - חוזקי ועיקרי, קיץ הוא חוזקו של יבש, ועל שמייבשין באותו פרק תמרים ותאנים לקציעות, והן נקראין קיץ, כדכתיב (שמואל ב, טז) הלחם והקיץ לאכול הנערים וגו', קור הוא סופו של סתו, וכן חום סופו של שמש, וכן כל אחד שני חדשים שנים עשר חדשים לששה עתים.79
על פי פירוש זה רש''י תאר את 'זרע' ו'קציר' כעונות חקלאיות. לגבי ה'קיץ' - הציג רש''י שתי אופציות, אחת אקלימית ואחת חקלאית. את 'חרף', 'קר' ו'חם' הוא הגדיר כעונות אקלימיות.

בפירושו לבראשית ח, כב. נתן רש''י גרסה שונה במקצת:
שש עתים הללו שני חדשים לכל אחד ואחד, כמו ששנינו חצי תשרי ומרחשון וחצי כסליו זרע, חצי כסליו וטבת וחצי שבט קור וכו'; קור - קשה מחורף; חורף - עת זרע שעורים וקטניות החריפין להתבשל מהר הוא חצי שבט ואדר וחצי ניסן; קציר - חצי ניסן ואייר וחצי סיון; קיץ - חצי סיון תמוז וחצי אב, הוא זמן לקיטת תאנים וזמן שמייבשים אותן בשדות, ושמו קיץ כמו (שמואל ב טז ב) והלחם והקיץ לאכול הנערים; חום - הוא סוף ימות החמה חצי אב ואלול וחצי תשרי, שהעולם חם ביותר, כמו ששנינו במסכת יומא (כט א) שלהי קייטא קשי מקייטא.
על פי פירוש זה, 'קור' ו'חום' הן עונות אקלימיות, ואילו הקיץ והחורף מתוארות כעונות חקלאיות. רש''י השאיר, שלא כמו בסדר של חז''ל, את ה'קור' לפני ה'חורף'. יתכן שסדר זה נראה לו הגיוני יותר, משום שבשליש האחרון של תקופת החורף, לפני ה'קציר' עם גשמי המלקוש, חלה עלייה בטמפרטורות. לגבי ה'קיץ' לא שינה רש''י את הסדר של חז''ל.

בשני הפירושים הללו ניתנת לחלק מהעונות פרשנות חקלאית ולחלק מהן פרשנות אקלימית. העונות החקלאיות הן - 'זרע', 'חרף', 'קציר' ו'קיץ' והעונות האקלימיות הן - 'קר' ו'חום'.

בימינו, ניסה משה מנדל להוכיח שבחלוקת השנה לשש עונות ישנו הגיון אקלימי. הוא כלל לא עסק בחלוקה מהכיוון החקלאי.80

י' פליקס, לעומת זאת, ניסה ללמוד, על הרגלי הזריעה בארץ-ישראל, מהחלק האחרון של הדיון, בו מועלית המחלוקת בין החכמים, לגבי זמנו של 'זרע'.81 מכך ניתן להסיק, שהוא מתייחס לחלוקה זו (לפחות בחלקה), כאל חלוקה חקלאית. לעומת זאת טוען ה' קליין, שהמחלוקת בין החכמים דנה בדעות שונות לגבי תחילת עונת הגשמים ועונת החמה.82 נקודת המוצא של קליין לגבי חלוקה זו היא, אם כך, אקלימית.

בן שחר טוען שחלוקת חז''ל אינה משקפת את מציאות הארץ וטבעה. החלוקה הזו לדעתו, מעוותת את טבע הארץ וכופה עליו מסגרות זמן לא נכונות. כדוגמא, הוא מתייחס למיקומם המלאכותי של חודשי הקור והחום על פי חז''ל.83

נראה, שצודק בן-שחר, שאינו רואה בחלוקה זו חלוקה מציאותית. מכאן, בדומה לחלוקה לארבע תקופות, מדובר בחלוקה סכימטית כלשהי, אותה יישמו על הפסוק מבראשית ח, כב. סכימה כזו מוכרת ממסופוטמיה. לנדסברגר שיחזר תעודה שבה מחולקת השנה לשש עונות זהות בארכן. הוא מציין שזוהי סכימה בה קיימת החלוקה האופיינית לשתי מחציות (קיץ וחרף), ובכל מחצית שלש תת-עונות בנות חודשיים כל אחת.84 להלן הסכימה:

בחלוקה זו המרכיב הבולט הוא הסימטרייה. גם בחלוקת חז''ל בולט עניין זה. על מנת ליצור סימטרייה מושלמת, שינו חז''ל את הסדר בו מצוינות העונות בספר בראשית. ייתכן שחלוקה זו נבעה מההשקפה שרווחה בעולם העתיק, שראתה בספרה 'שש' מספר מושלם - כפולותיו שוות לסכומו (אחד, שתיים ושלוש). פילון משבח את המספר 'שש':
בששה ימים נברא העולם (משה) אומר, לא משום שהיוצר נצטרך לאורך זמן...כי אם מפני שלנבראים היה צורך בטכס. ולטכס שייך מספר, ובמספרים המוליד ביותר, לפי חוקי הטבע, הוא המספר שש. כי החל מן היחידה, הוא הראשון במספרים שהינו משוכלל, בהיותו שווה לחלקים שלו, וגם נשלם מהם: מן החצי שהוא שלוש, מן השליש שהוא שתים, ומן הששית שהיא אחת ...85
חיוטין מציין שהביטוי התלמודי 'בטל בששים' הוא זכר לשיטת הספירה הרואה בששים שלמות מספרית.86

לסיכום - מהמקורות לא ברור מה תפקידה של חלוקה זו: אין זו חלוקה חקלאית, או אקלימית וגם תפקיד הלכתי אין לה. אמנם מהויכוח בין החכמים לגבי זמנה של העונה הפותחת, ניתן לחשוב שמדובר בחלוקה מעשית כלשהי. אולם, קרוב לוודאי שזוהי סכימה תיאורטית, המייצגת השקפה הרמונית, שתת-החלוקות שבה, מאופיינות באמצעות חלק מהעונות החקלאיות וחלק מהאקלימיות.

ד. העונות החקלאיות והתבנית השביעונית (ה'חמישים' וה'שבע' )
חלוקת השנה ליחידות של חמישים יום הייתה כפי הנראה חלוקה ידועה.87 יחידה זו מושתתת על התבנית השביעונית (שבע כפול שבע ועוד אחד).88 על עונה אחת שאורכה המוגדר הוא חמישים יום (שבעה שבועות), ועל משמעותה החקלאית-אקלימית, דנו כבר בעבודה. בתקופת בית-שני מוצאים בקרב קבוצות שונות, חלוקות ליחידות נוספות בנות חמישים יום. אצל 'עדת היחד', חלוקות אלו מוזכרות במגילת המקדש. גם במגילות אחרות שיחזרו החוקרים את החלוקות הללו.89

חלוקת השנה ליחידות של חמישים יום לא הייתה ייחודית ל'עדת היחד'. פילון האלכסדרוני מציין חלוקת שנה ליחידות של חמישים אצל התיראפויטים. על פי פילון, אנשי כת זו העריצו את הספרה 'שבע' בריבוע, אך הספרה הקדושה מבין כולן הייתה 'חמשים', אותה קדשו בערבו של אותו יום.90 כך גם לגבי קידוש יום החמישים בספר טוביה.91 נראה שחשיבה בקבוצות של חמישים יום הייתה מצוייה גם אצל חז''ל, המציינים שזמנו של שמיני עצרת ראוי היה להיות חמישים יום לאחר סוכות:'... והיתה ראויה להיות אחר החג חמשים ימים, כשם שעצרת אחר הפסח חמשים ימים, אלא אמר הקב"ה חורף הוא, ואינן יכולים להניח בתיהם ולבא לכאן, אלא עד שהן אצלי יעשו עצרת, מנין ממה שקראו בענין ביום השמיני עצרת.'92

אצל 'עדת היחד' קבלו החלוקות הללו נופך 'חקלאי': במגילת המקדש מוזכרים התאריכים הבאים: 'בעשרים וששה בחודש הראשון יום הנף העומר (מהשעורים) בחמישה עשר בחודש השלישי (ביכורי החטים), ביכורי התירוש - ביום הראשון, השלושה בחודש החמישי, וביכורי היצהר - ביום ראשון, העשרים ושניים בחודש הששי'.93 בדומה לטקס הנפת העומר המקראי, חל איסור להשתמש ביבולים החדשים בטרם הבאת ביכוריהם. לגבי החיטה נאמר: 'אל יאכל א[י]ש חטים חדשים... עד יום בא הלחם.'94 כך גם לגבי הגפן.95 ניתן לראות בהתייחסות החמורה אל מועדי הבאת הביכורים ואכילת כל פרי בזמנו, חלוקה סכימטית של ארבע עונות חקלאיות, בנות חמישים יום כל אחת - קציר שעורים, קציר חטים, בציר ומסיק (שסיום עונתו לא מוזכר במגילה). כפי שכבר צוין בעבודה זו, התאריכים של מועדי הביכורים ישימים מבחינה חקלאית, רק בחלקים מסוימים של ארץ- ישראל, ובודאי לא לכל הזנים החקלאיים ולא מדי שנה. 'עונות חקלאיות' בנות חמישים יום השתלבו עם האידיאולוגיה השביעונית של ספר היובלים ועם מיישמיו - 'עדת היחד'.96

סכימה חקלאית של חמישים יום, ודומה לזו שאצל עדת היחד, מוצאים גם בתיאור של רבי סעדיה גאון, בימי הביניים, המצטט חכם בשם יהודה האלכסנדרוני: 'ואשר ליהודה האלכסנדרוני, הרי הוא אומר כי כמו שבין ביכורי שעורין לביכורי חטים יש חמישים יום , הרי בדומה לכך יש חמשים יום בין ביכורי חיטים לביכורי תירוש. ויהיה (ביכורי התירוש)...בסוף חודש תמוז ובין ביכורי תירוש וביכורי יצהר חמישים יום ויהיה קרבן שמן בעשרים באלול'.97

אצל הפלאח קיימת חלוקה סכמטית כזו על פני כל השנה, כך שבשנה כולה יש שבע יחידות בנות חמישים יום בקירוב. כל יחידה, המכונה 'חמסיניאת', מתחילה ומסתיימת בחג נוצרי ומייצגת עונה חקלאית אחרת.98 למרות ששנת הפלאח מתחילה עם הזריעה, בראשית עונת הגשמים, ישנם רבים המתחילים למנות את ה'חמסינאת' דווקא מחג הפסחא. הסיבה לכך היא, ששיטת הפלאח הושפעה מהלוח הנוצרי-נסטוריאני, שגם בה היו חלוקות ליחידות בנות חמישים יום.99 שלא כמו במגילות מדבר יהודה, אין לחלוקה זו עבור הפלאח משמעות דתית, מחייבת או מעשית. בסך הכל היא מהווה מסגרת מליצית המתארת את רצף העונות החקלאיות בשנה.
להלן חלוקתו של הפלאח:
1. מין איל-עיד (פסחא) לה-אנסארה (שבועות) ח'מסין יוום מ'קדרה - קציר ודיש של כרשינין ועדשים.
2. מין איל-אנסרה (שבועות) לה-איל מנטרה (זמן השמירה - בכרמים - בחג מר אליאס) ח'מסין יוום מקדרה - קציר ודיש של השעורה והחיטה.
3. מין איל מנטרה לה ל-מע'סרה ח'מסין יוום מקדרה - תקופה זו זה מסתיימת בארבע-עשר בספטמבר בחג הצלב - מזמן שמירת הכרמים ועד סחיטת הענבים.
4. מין איל-מע'סרה לה ל-עיד ליד ח'מסין יוום מ'קדרה - מזמן סחיטת הענבים ועד עיד ליד (ב-16 בנובמבר) - זמן מסיק הזיתים והכנת השמן.
5.מין לעיד ליד לה-ל מילדי (חג המולד ) ח'מסין יוום מ'קדרה - זמן החריש, הזריעה והחלק הראשון של תחילת הגשם.
6. מין איל-מילד לה-אס-סיאם (תקופת הצום, לנט ) ח'מסין יוום מ'קדרה - זוהי נחשבת לתקופת הגשם האמיתית.
7. מין איל סיאם לה-ל-עיד ח'מסין יוום מ'קדרה. (מתקופת לנט (הצום) עד הפסחא) -אין הגדרה חקלאית.100
חלק מהחלוקות החקלאיות של הפלאח מזכירות את אלו שבמגילת המקדש ובמגילות האחרות, אולם הן מתרחשות בפאזה מאוחרת יותר, ובכך מציגות פן חקלאי ריאלי יותר מאשר במגילות. בקרב הבדואים, מתאר בר-צבי, יש גרסא המכילה רק ארבע יחידות עונתיות, המתחילה עם תחילת השנה החקלאית:
1. מאל צליב עד עיד ליד - חמישים יום. עיד ליד הוא ראשית חריש וזריעת השדות וממנו מתחילים לספור את 150 ימי חיי התבואה.
2. מעיד ליד עד מילאדה -חמישים יום. הבדואי מעבד את רוב שדותיו בחמישים ימים אלו.
3. ממילאדה עד באב א(ל)דארון -חמישים יום. משמגיע באב א(ל)דארון, חדלים מעיבוד השדות ומשחררים את הגמלים שעבדו קשה.
4. מ'באב א(ל) דארון עד ח'מיס- חמישים יום אלה ימי צמיחת התבואה, הישתבלותה והתמלאות השיבולת בגרעינים.101
חלוקה זו מבטאת את אורח חייו של הבדואי או חצי-הבדואי, שכן היא מתמקדת בפעילות החקלאית הבסיסית של הבדואי שהיא סביב הדגן ולא מעבר לכך. כמו כן הסב הבדואי את החלוקה הזו לתחילת השנה החקלאית.

שיטת חלוקה דומה, היא החלוקה המופיעה באחד מחיבוריו המדעיים של גלנוס.102 גלנוס שהושפע משיטת ה'שבע', ביסס את החלוקה על פי הופעתם של כוכבים שונים.103 גם אצלו ציינה כל יחידה מאפיין חקלאי או אקלימי.104

ה. השתקפות מקצב העונות החקלאיות בארבע ראשי שנים
מקורות חז''ל מזכירים ארבע ראשי שנה. להלן נוסח המשנה:
ארבעה ראשי שנים הם באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי בית הלל אומרים בחמשה עשר בו.105

חוץ מאשר קביעת מועד ראש השנה למלכים, ניתן לראות מהכתוב לעיל, שלכל התאריכים שנקבעו כראשי שנה, יש נגיעה לחיי החקלאות. תאריכים אלו נקבעו מטעמים פרגמטיים, על מנת שניתן יהיה לבצע הלכות שונות כגון מעשרות, שנת שמיטה ויובל, רגלים ומעשר בהמה במועדן. מבלי להיכנס לעובי הקורה בעניינים ההלכתיים הללו, ניתן לראות שכל אחד מראשי השנה אמון על עניינים מסויימים בהתאם למיקומו במקצב העונות:

א' בתשרי ממוקם לפני תחילתה של השנה החקלאית של האיכר. לכן עיסוקו בכל מה שנזרע. (על משמעות תאריך זה נדון גם בפרק ז, 'מדוע לוח גזר פותח באסיף?') בדומה, ברורה הבחירה של א' בניסן כראש השנה לרגלים, החל ב'חודש האביב', אשר במהלכו חל הרגל הראשון ובו מובאים ביכורי הקציר הראשון - קציר השעורים.

על מועד א' בשבט או ט''ו בשבט כמועדים ריאליים לתחילת שנת המעשרות לפרי, במציאות של ארץ ישראל, נדון גם כן בעבודה זו (ראה: פרק ז, הזמן האמפירי לעומת הזמן המוגדר של עונת האסיף וחג האסיף). כאמור, בתקופה זו מתחילה פעילות מחודשת ברב עצי הפרי. נוצרים ענפים חדשים ועליו החנטה של הפירות החדשים.106 עונה זו באה בסיומה של 'עת הזמיר'.
ראש השנה למעשר הבהמה נקבע בא' באלול או בא' בתשרי. קיימת התאמה בין תאריכי מעשר הבהמה, לתחילת מחזור הייחום וההרבעה הטבעי של הצאן, שהוא בין החודשים יולי ועד סוף ספטמבר. (על עונת ההמלטה, לאחר חמישה חודשי הריון, בחודשים דצמבר - פברואר, בעונת ה'דשא'. ראה דיון: פרק ג, 'עונת המרעה המרכזית').

בניגוד לארבע ה'תקופות', בהן בולטת המלאכותיות של העונות החקלאיות, נבחרו התאריכים של ארבעה 'ראשי השנה', למרות היותם סכמטיים, על מנת לשקף את המציאות החקלאית.

ו. לוח גזר ומקצב העונות החקלאיות
נחזור אל השאלה מה הייתה מהותו של לוח זה?
נראה שיש להסכים עם אלו, הרואים בו לוח שנה ולאו דווקא לוח עונות חקלאי טיפוסי.107 יש לו תכונות המאפיינות לוח שנה רשמי להלן הנימוקים:

1. אילו היה זה לוח חקלאי, הרי ש'זרע' אמורה הייתה להיות העונה החקלאית הראשונה הפותחת את מעגל השנה החקלאית. לעומת זאת, פותח לוח גזר ב'אסיף' - העונה החקלאית האחרונה בעונה. הסיבה לבחירה זו נובעת מכך, שזמן האסיף היווה את תחילת השנה הרשמית באיזור ובתרבויות הסובבות.

2. לוח גזר מסתיים ב'קץ', מושג, שדו-המשמעות שבו הייתה ברורה: מבחינה חקלאית הוא ייצג את עונת התאנים, אולם מאידך הדהד בו הרעיון של 'סוף שנה' .

3. 'בציר' ו'קץ' וכן 'לקש' ו'עצד פשת' הנן עונות כמעט מקבילות, אך בלוח הן מוצגות בזו אחר זו. לכן נראה שזוהי הצגה סכמטית של העונות.

4. מהטבלאות בנספח: 3א ו3ב (ראה להלן) ניתן לראות שישנו חוסר איזון בין אורכה הריאלי של העונה החקלאית לבין ייצוגה בלוח. עניין זה בולט במיוחד כאשר משווים את 'זמר' ו'קץ'. בלוח ישנם שני חודשי 'זמר' ואילו חודש אחד בלבד ל'קץ'. כמו כן, בולט ההבדל בין 'קצר וכל' שהיא עונה המתמשכת על פני רובו של הקיץ, בעוד שבלוח יש לה ייצוג של חודש אחד בלבד. נראה, ששמות העונות מייצגות סכימה ולאו דווקא ריאלייה.

5. ישנם חוקרים הסוברים, שהעונות החקלאיות בלוח גזר מציינות את שמותיהם של חודשי השנה. דבר זה ייתכן, שכן התופעה שבה ישנו אותו כינוי לשני חודשים רצופים ואפילו לשלושה, מוכרת גם מהווי הפלאח והבדואי.108
לפיכך נראה, שלוח גזר הינו לוח שנה, שבו לשנים עשר הירחים ניתנו שמות, שכונו בשם של העונות החקלאיות.109

סיכום
ארגון השנה על ידי חלוקות שונות וקבועות בלוח, נבעה מכיווני חשיבה ואידיאולוגיות שונים:
החלוקה לחורף ולקיץ, הנה חלוקה אקלימית ולא חקלאית. הביטוי החקלאי של שמות שתי עונותיה (חריש/זרע וקציר), מתמצת את מהותן של שתי עונות אקלימיות אלו בעיניו של החקלאי.

החלוקות לארבע , לשש יחידות וכן ליחידות של חמישים, נובעות מסכימות שונות שאין להן קשר ישיר לראליה החקלאית. כל אחת מהשיטות מבטאת השקפת עולם מסוימת ובכולן נכפו שמותיהן של העונות החקלאיות לתיאור היחידות העונתיות הללו. אולם לא היה זה עניין סמנטי בלבד. דפוס החשיבה היה כזה שראה בחלוקות אלו את העונות החקלאיות. במיוחד נכון הדבר לגבי חלוקה האסטרונומית לארבע, אשר בעקבות ההשפעה ההלניסטית, ראו אותה כמייצגת את מקצב העונות החקלאיות האמיתי.

העונות החקלאיות בלוח גזר מייצגות את החלוקה לשנים עשר חודשים וייתכן שעונות אלו היו שמותיהם של חודשי השנה, גם ללא קשר לראליה החקלאית.

שונה הוא המצב בנוגע לציון תאריכיהם של ארבע ראשי השנים. הללו נוצרו בשל הצורך, לבטא את הריאלייה החקלאית למטרות הלכתיות שונות בתאריכים קבועים. לפיכך משלבת חלוקה זו סכמטיות ופרגמטיות כאחד.

הערות:1. בראשית ל, יד.
2. פליקס, עולם עמ' 192.
3. יהושע ג, טו.
4. רד''ק, יהושע ג, טו.
5. בן סירא (עמ' 87) כד, כד-כז.
6. דברי הימים א יב, טז.
7. ניוסם עמ' 67; וכולדר עמ' 181.
8. שופטים טו, א.
9. שופטים טו, ד-ה
10. מתי יב, א-ח; מרקוס ב, כג-כח; לוקס ו, א-ה. ראה גם אזכור נושא זה בפרק ד. עונת הקציר ה. 'עונת האביב' 3. חשיבות ה'אביב' בחיי היומיום.
11. פיטסמייר עמ' 607.
12. ראה: פרק ד: עונת הקציר, טבלה 2, הערה 170.
13. אביצור מציין: תבואה בשלה כליל כבר אי אפשר לאכול. הגרגרים החיים קשים מדי, אבל ניתן לרככם על ידי קלייה. גרגר קלוי - בהיותו חם וגם זמן מה אחר-כך - כשר לאכילה.' אביצור, אדם עמ' 4
14. שמואל ב כא, ט-י.
15. ירושלמי, קידושין ד, א (סה ע''ב); ר(אה גם במדבר רבה (דף כג) פרשה ח, ד. מדרש שמואל (מהדורת בובר דף סז ) פרשה כח, ו.
16. מדרש שמואל, ראה: הערה 13
17. רות א, כב; שם ב, כג; שם ג, ב-ג.
18. רות רבה (מהדורת וילנא עמ' 18) פרשה ה.
19. ויקרא כו, ה.
20. עמוס ט, יג.
21. בראש כל קבוצה נמצא הגידול החשוב ביותר - החיטה, הגפן, השמן, אך כל אחת משלוש הקבוצות מייצגת תקופת הבשלה אחרת על פי סדרם בטבע על פי הסדר שבטבע. רצף העונות נשמר גם באזכור המוכר של הדגן, התירוש והיצהר המוזכרים תמיד על פי סדרם החקלאי. דברים כח, נא; הושע ב, י , יואל ב, יט; נחמיה י, מ; דברי הימים ב לא, ה; דברי הימים ב לב, כח.
22. דברים ח, ח.
23. ראה את עבודת הדוקטורט של פוטאטו: M.D. Futato, 'A Meteorological Analysis of Psalms 104, 65, and 29', A Dissertation, Washington, 1984.
24. תהלים קד, יד- טו.
25. שם סה, יא-יד.
26. חבקוק ג, יז .
27. עמוס ז, א-ב, ד; ח, א-ב.
28. שופטים ח, ב.
29. מיכה ז, א.
30. תוספתא, עדויות (מהדורת צוקרמאנדל עמ' 455) א, ו; ירושלמי יבמות טו, ב (יד ע'' ד).
31. בחקר המקרא נטען שהתאריכים הקלנדריים של שלושת הרגלים המופיעים בויקרא כג הם מרובד מאוחר יותר בעוד שהציון של החגים בשמות ובדברים לקוח מן ההווי החקלאי ומשתייך לרובד קדום יותר. מיכאל קוכמן, עולם התנ''ך , ויקרא, עמ' 158.
32. שמות כג, טו-טז.
33. דברים טז, א (וכן שמות לד, יח).
34. שמות כג, טז.
35. שם לד, כב.
36. דברים טז, יג.
37. שמות כג, טז.
38. אינני עוסקת במרכיב של הזיכרון ההיסטורי המאפיין את החגים. על כך נדון רבות בספרות.
39. פסיקתא דרב כהנא ( עמ' 458) נספחים פרשה ב.
40. ראה גם תבורי עמ' 46-47.
41. משנה, ראש השנה א, ב; ירושלמי, שם א, ג (נו ע''א); בבלי, ראש השנה טז ע''א. (ראה: פרק ז, הערה 79).
42. משנה תענית ד, ח.
43. בורשטיין עמ' רפה.
44. מגילת תענית, משנה יא עמ' 135 וכן ירושלמי, תענית ד, ז (סט ע''ג ) מציינים אירועים 'היסטוריים' משמחים לגבי תאריך זה (הקשורים, גם כן בהבאת הביכורים) כמו כן מוזכר שיום זה: 'תניא, רבי אליעזר הגדול אומר: כיון שהגיע חמשה עשר באב תשש כחה של חמה, ולא היו כורתין עצים למערכה. אמר רב מנשה: וקרו ליה יום תבר מגל.' בבלי, בבא בתרא קכא ע''ב. מפרש הרשב"ם בהקשר זה: 'יום שפסקו היו שמחים לפי שבאותו יום היו משלימין מצוה גדולה כזאת.' ראה גם: הראובני, טבע עמ' 91-93.
45. חגיגות ביכורי התירוש והיין מתוארים במגילת המקדש מגילת המקדש ב כא, 4 -8, 12-16; כב, 14;
כ''ג, 2; מ''ג, 9 - 10. ראה להלן: חלוקה שביעונית.
46. במקרא מוזכרות רק שתי העונות האקלימיות. על היותה של תפיסה זו כה בסיסית ניתן ללמוד מהפסוק: 'אתה הצבת כל גבולות ארץ קיץ וחרף אתה יצרתם.' תהלים עד, יז בראשית ח, כב ועוד. גם במסופוטמיה צוינו רק שתי העונות הללו. ראה: לנדסברגר, עונות עמ' 248-297 וכן קרמר עמ' 218-220.
47. בראשית ח, כב. בכוונה לא הדגשתי את המילה 'קיץ' כעונה חקלאית, ראה דיון בסוגיה: בפרק ו, ב.'קיץ' מבחינה לשונית.
48. בראשית מה, ו.
49. שמות לד, כא.
50. ירמיהו ח, כ. האוסמן, (האוסמן טור 27.) מדגיש שבפסוק זה משמעות המלים 'קציר' ו'קיץ' מקבילה וניתן להחליף ביניהן. הוא כותב: 'Der Parallelismus zeigt, dass qajis und qasir aufeinander bezogen und sogar austauschbar sind.'
51. משלי ו, ח.
52. שם י, ה.
53. שם כ, ד.
54. שם כו, א.
55. ליכט, קיץ טור 174.
56. 'אבורו', מילון אשורי (4) עמ' 20; 'הרפו', מילון אשורי (6) עמ' 106. המילה 'אבורו' במשמעות יבול ודגן קיימת גם בשפות שמיות שונות. ראה: 'עבור', גזניוס עמ' 557. במקרא מופיע הצירוף 'עבור הארץ' במשמעות תבואה פעם אחת בלבד - ביהושע ה, יא-יב
57. מילון אשורי (4) עמ' 20. (תרגום שלי מאנגלית. ר.מ.)
58. שם.
59. שם.
60. לנדסברגר, עונות עמ' 249. (תרגום שלי מגרמנית. ר.מ.)
61. שם.
62. שם.
63. יובלים ו, כג.
64. סרך היחד י, ז עמ' 211 .
65. 4Q509 3 3-7 בייה עמ' 186-187 ; 4Q512 33 1-3 שם, עמ', 264-265; 1Q34bis 1-2 1-3מיליק עמ' 136.
66. חנוך א פב, יג-יט עמ' עו-עז.
67. בן-שחר עמ' 76-77.
68. יובלים כט, טז עמ' רעט.
69. יובלים ב, ב עמ' רכד; בן-שחר עמ' 77, 78.
70. פילון ד עמ' 20.
71. בראשית רבה (עמ' 121) פרשה יג, ו. על חשיבות התקופה לסידור הלוח ראה: עונת האביב 5. קביעת תאריך קבוע...
72. מדרש תנחומא (עמ' 68) פרשת שלח סימן יב; במדבר רבה (עמ' 138) פרשה טז.
73. איכה רבה (עמ' 32) פרשה א, מב.
74. דה-וו עמ' 198.
75. גודאינףVIII עמ' 24, 184-188, 190-192; תמונות: 152, 155-157, 159-163. פרסטר עמ' 382.
76. פרסטר עמ' 384-385.
77. שם עמ' 388.
78. ראה: מבוא, הערה 10. ישנו שינוי קל בבבלי, בבא מציעא קו ע''ב.
79. רש"י, בבא מציעא קו ע''ב.
80. מנדל, עונות עמ' 1688.
81. פליקס , חקלאות עמ' 128.
82. קליין, הוגו עמ' 20.
83. בן שחר עמ' 77-78.
84. לנדסברגר, עונות עמ' 253. הסוגריים המרובעים הם שחזורו של לנדסברגר. (תרגום שלי מגרמנית ר''מ)
85. פילון ג עמ' 7.
86. חיוטין עמ' 17. חיוטין מציין דוגמאות שונות כיצד המספרים 'שתיים' ו'שלוש' על כפולותיהם מצויים בחלוקות שונות של הזמנים בתרבויות העולם העתיק.
87. חיוטין עמ' 24- 25. דה-וו עמ' 194. יוליוס לוי והילדגרד ובעקבותיהם מורגנשטרן טענו שהלוח האמורי הקדום היה מושתת על עיקרון זה אך לתיאוריה זו קמו מתנגדים רבים. י' והילדגרד לוי ביססו תיאוריה זו על על פירוש שגוי של המילה ח'מושתום:
Hildegard and J. Lewy, 'The Origin of the Week and the Oldest West Asiatic Calendar', HUCA, 17, pp. 1-152c, 1942-1943.
88. על הרעיון מאחורי שיטה זו ראה מאמרה של רחל אליאור. במיוחד אליאור, עמ' 24-27, 29, 33-35. בן-שחר עמ' 80-87.
89. במגילות מסוג משמרות (325Q4 ו- 326Q4) שוחזר סדר שרותם של משמרות הכהונה וכן שוחזרו זמני הבאת ביכורים, במרווחים של חמישים יום. ראה: טלמון, משמרות עמ' 340-341. וטלמון, מועדים עמ' 214. וכן מקטע של המגילה, 'מקצת מעשה התורה' - 394Q4 , קימרון עמ' 44.
90. מנצור עמ' 1111.
91. תבורי עמ' 133 הערה 9.
92. פסיקתא דרב כהנא (עמ' 420-421) פרשה כח, וכן: מדרש תנחומא (דף עח) פרשת פנחס יג, יג; שיר השירים רבה (דף לו) פרשה ז.
93. מגילת המקדש, א, לוחות 33-37, מגילת המקדש, ב, (במגילה: עמ' יח-עמ' כב ) עמ' 56-73, ג ראה דיון מפורט על הנושא מגילת המקדש, ג, עמ' 81-99. למועד השעורים מכונה גם מועד הנף העומר, הניפת העומר או מועד עומר התנופה. לביכורי החיטים קוראים גם מועד ביכורי הדגן. למועד ביכורי התירוש גם מועד היין. למועד ביכורי היצהר גם מועד השמן טלמון, מועדים עמ' 212-213.
94. ויקרא כג, יד. תבורי עמ' 133-135.
95. ראה: פרק ה, הערה 57.
96. במבוא לספר היובלים נכתב: 'אלה דברי חלקת ימי-התורה והעדות למעשי השנים לשבעות שנותיהם ויובליהם בכל שנות העולם.' (ספר היובלים עמ' רכא) מכאן ואילך מתאר הספר את ההיסטוריה באמצעות העיקרון השביעוני. יישום רעיון זה בא לידי ביטוי באחת ממגילות של כתבי היחד 319Q4 . זהו חיבור בו נעשתה חלוקה על פני תקופה ממושכת ביותר גם כן באמצעות החלוקה ליובלות. טלמון, לוח עמ' 110. על חיבור זה ראה מיליק, חנוך עמ' 61-69 וכן גלסמר עמ' 125- 164.
97. חיוטין עמ' 24-25.
98. סטפן עמ' 164-165 ; כנען, לוח עמ' 272 ; דלמן I עמ' 49; בר -צבי עמ' 2.
99. דה-וו עמ' 194.
100. כנען, לוח עמ' 272; סטפן עמ' 164.
101. בר-צבי עמ' 2.
102. רופא - פילוסוף במאה השנייה לספירה, שחי בפרגנום, באסיה הקטנה. יוסף בן מתתיהו מציין את השפעת היום השביעי על העמים השונים. אפיון א, ספר שני, לט, עמ' ע. א' כשר מפרט את ההשפעה הזו. אפיון ב עמ' 546-547 הערה 282. סביר, שהשיטה השביעונית של גלנוס משקפת את ההשפעה שהייתה ליום השביעי בקרב העמים.
103. נילסון כותב, נילסון עמ' 73 - This arrangement is certainly affected by the septenary system which pervades the treatise...
104. העונות הן - זרע, חורף, נטיעת עצים, אביב, קיץ, אסיף פירות, סתיו. נילסון עמ' 72-73; דלמן I עמ' 48.
105. משנה, ראש השנה א, א.
106. דלמן I\1 עמ' 265.
107. כפי שחושבים קאסוטו, דייכס, מרטי. קאסוטו, לוח עמ' 184. לכן קשה לקבל את דעתו של ייבין שהמדובר בלוח חקלאי של שמונה חלקי שנה. ייבין, הלוח 117-121. או רשימה מקרית לשום צורך כפי שחושב טור-סיני. קאסוטו, גזר טור 473.
108. אצל הפלאח מצויים חודשים כפולים כגון: כאנון אוואל וכאנון ת'אני; תישרין אוואל ותשרין א-ת'אני; אג'ראד אל-אוואל ואג'ראד אל-ת'אני ועוד. קריספיל עמ' 243; חדאד עמ' 113; הנאואר עמ' 217-224.
109. גם ח' גלעד עומד על כך שהעבודות המוזכרות הן סכמטיות בלבד.לדעתו - הסכימה הכרונולוגית של לוח גזר אינה מתנה את מועדי הביצוע בירח מסוים. עם זאת אין גלעד מפרט את הצורך ברשימה כזו. גלעד, גזר עמ' 544.