פירוט יחידות הלימוד, ראשי פרקים והערות דידקטיות

אובמ

יללכ .א
םיישחומה םידירשה :ונייהד) תירמוחה תוברתה רקחבו רבעה רוזחשב תקסוע היגולואיכראה
תיתרבחה ,תיזיפה תוחתפתהה תריקחב ןכו ,תוירוטסיהה תופוקתב (תומודקה תויוברתה לש
היגולואיכראב םידומילה תינכת תמגמ .תירמוחה תוברתה ידירש יפ לע םדאה לש תיתוברתהו
יוטיב םיווהמה ,הנבמה וא ץפחה ירוחאמש הרבחהו םדאה תא םידימלתה ינפב טילבהל איה
םיגולואיכרא רישכהל תינכתה לש התנווכ ןיא .רמוחה םלועב התומלגתהלו םדאה חורל
,ןייצל שי .ץראב תואטיסרבינואב םידומילה תכרעממ התינבתב הנוש איה ןכלו םייעוצקמ
םירומהש בושח ,העיצמ הנילפיצסידהש ,הבישחו הדובע ילכ לש רישעה רגאמה ךותמש
.םהידימלת לש המרלו ליגל תומיאתמה תויונמוימ תשיכרל הנעייסת רשא תוטישב וזכרתי

םיבר םירשק הל שי יכ םא ,תדרפנ הנילפיצסיד איה היגולואיכראה ינרדומה רקחמה םוחתב
תועוצקמל תמרותו םייארקמ םיטסקטו תוירוטסיה תוישרפ הריאמ איהו םירחא תועוצקמ םע
תוברת דומילל דיחיה רוקמה םג איה היגולואיכראה .לארשי ץרא ידומילו הירוטסיה ןוגכ
.םינש ינוילימ ינשכ ינפ לע ערתשמה ןמז קרפ ,בתכה תאצמה ינפל םדאה

םיחנמ םיווק .ב
םייניבה ימי דעו םדאה תעפוהמ לארשי ץרא לש היגולואיכראב תקסוע ונינפלש תינכתה
תינכתה .תורגבל תודיחיה ףקיה יפ לע םיקרפ רוחבל הרומה לכוי הכותמ .םירחואמה
וניאש שדח םוחת איה היגולואיכראהש םושמ תאז ,הבוח קרפ אוהש יללכ אובמב תחתופ
,ארקמ ןוגכ ,םילבוקמה תועוצקמה תמגוד ,ידומיל אשונכ וילאמ ןבומ וניאו דימלתל רכומ
,ירנילפיצסידה תעדה סיסב לש םיירקיעה םינייפאמה תא גיצמ אובמה .ןושל וא הקיטמתמ
םיירוטסיהה תורוקמה ןיבל היגולואיכראה ןיבש רשקה תאו ינרדומה רקחמה תודלות תא
.םיבותכה

יאשונ וא תוחמתה ימוחת בלשל גולואיכראה-הרומל חתפ ריאשהל ןוכנל ואר תינכתה ירבחמ
,הרומל תרשפאמ םג וז תושימג .םידומילה ךלהמ תא רישעהל תנמ לע ,הארוהב םיישיא רקחמ
ןוגכ) םידימלתה לש הבורקה םתביבסב םייוצמה םירתאבו םיאשונב זכרתהל ,ותריחב יפל
.('וכו םילשורי רוזאב ינש תיב ימיב הדיחי ,למרכהו הפיח רוזאב הירוטסיה-הרפב הדיחי תריחב
הצילממו דחא רוזאב וא םוחתב םידומילה לכ זוכירמ ענמיהל תשקבמ תינכתה ,תאז םע דחי
אוה דציכ ?וירוגמ םוקמ תא אצומ םדאה דציכ :המגודל .םיילסרבינוא םיטביהל הבחרה לע
ןתעפשה איה המו תונושה תויתרבחה תוכרעמה ןה המ ?עבטה ינתיא םע ,הווהבו רבעב ,דדומתמ
?הביבסהו ףונה בוציע לע

תא דמלל רחובה הרומ ,המגודל .יגולונורכ רדסב תורחבנה תופוקתה דומיל לע םיצילממ ונא
רחאל הז רדס יפל םדמלי םירחואמה םייניבה ימיו תיארקמה הפוקתה ,םייניבה ימי תפוקת
יאשונו דוסי תויעב לש דומיל תדדועמו תרשפאמ תינכתה ,וז תנוכתמ יפ לע .יללכה אובמה
לכוי ("יטרפה תיבה" ןוגכ) בחור יכתח דומיל ידי לע .תונושה תופוקתה ןיב האוושה ךות ךתח
דומיל .תופוקתה ןיב ינושה לעו תיגולונכטהו תיתוברתה תוחתפתהה לע דומעל דימלתה
.תובקוע תופוקת יתש םירחוב רשאכ דחוימב חונ היהי הז יתאוושה

תורטמה .ג
:יתרכהה םוחתב
םייחה תוחרוא תרכהל יגולואיכראה רקחמה לש המורתה תובישח תא ןיבי דימלתה
.תוירוטסיההו תוירוטסיה-הרפה תופוקתב
םינושה םיעדמה לש םתמורתו ,ויגשיהו ויתודלות לע ,רקחמה יכילהת תא ריכי דימלתה
.היגולואיכראל
ךוראית ,םיאצממ ןוימ ןוגכ ,םוחתב םישמשמה דוסי יגשומו םייעדמ םילכ שוכרי דימלתה
.היפרגיטארטסו
.םדאל התמורתו תישונאה תוברתה לש תיגולונכטה תוחתפתהה תא ריכי דימלתה
.רוזחשו תואפר ,רקס ,הריפח ןוגכ ,תישעמ תיגולואיכרא הדובעב הסנתי דימלתה
תכשומו תנווגמ תיתריצי הדובעב (ליעפ ןואיזומ וא אנדס לש תרגסמב) הסנתי דימלתה
תואלקח ,םיספיספ רוציי ,רוצ ילכ תיישעת ,תורדק ןוגכ ,תוקיתעה תויגולונכטה םוחתב
.הקיתע
תורמל ,תומודקה תופוקתב חרזמב ורציו ויחש תורבחה ןיב ןילמוגה ירשק תא ריכי דימלתה
דימלתל עייסי רבעה תויוברת לש תואנ רוזחש .ינתא אצומבו ןושלב ,הנומאו תדב םילדבה
תא ךירעהל דמלי דימלתה .תויטסילטנמדנופ תועד תריקעבו וננמז תוברת לש הישרוש תנבהב
.תימלועה היצזיליוויצה תשרוממ קלחכ רבעה תויוברת לש תיתונמואה הריציהו היגולונכטה

:ישוגירה םוחתב
לארשי ץרא םע ולש רשקה קדהתיו היתודלותו היפונ ,ץראה םע ותורכיה תא קימעי דימלתה
.'וכו םינואיזומב ,םירתאב םייתתיכ-ץוח םירויסו התכב םידומיל תרזעב ,הרבע יסכנו
.תוקיתע תרימשל תועדומ חתפי דימלתה
.יח אוה הבש הביבסל ותועדומ תא ריבגי דימלתה

דומילה יקרפ .ד
תודיחיה רתיו הבוח תדיחי איה אובמה תדיחי .דומיל תודיחי שש תועצומ תינכתה תרגסמב
לכבש איה החנהה .עבקייש םידומילה ףקיה יפ לע ,רפסה תיבו הרומה ינפב הריחבל הנדומעת
.תינכתב תועצומה תופוקתה לכ תא הנותנה תרגסמב דומלל תורשפא היהת אל הרקמ

:הריחבל תועצומה דומילה תודיחי
אובמ
תוירוטסיה-הרפה תופוקתה
הפוקתה דעו תיתילוקלכה הפוקתה ןמ - לזרבהו הזנורבה תופוקת) ארקמה תופוקת
(תיסרפה
(ינש תיב ימי) המודקה תימורהו תיטסינלהה הפוקתה
(דומלתו הנשמה תפוקת) תיטנאזיבהו תרחואמה תימורה תופוקתה
.המודקה תינאמ'תועה הפוקתה דעו ימלסומה שוביכה ןמ - םייניבה ימי תפוקת

:הנדסב תופתתשה יולימ וא םירויסה בושיח .ה
יתש בשחיי - תועש 6 לע הלעי אלש ףקיהב הנדסב תופתתשה וא ןואיזומב רוקיב ,רויס .א
.דומיל תועש     
.דומיל תועש עברא בשחיי - תועש 6 לע הלועה ףקיהב הריפחב תופתתשה ןכו ,ל"נה .ב

אל ךא ,תצלמומ םיפסונ םירויסל האיצי .הנדס וא רויס ימי 3-2 תכירע בייחת הדיחי לכ
5 לש ףקיהב םידמולה םידימלתל הבוח איה הריפחב תופתתשה .דומילה תועש תבוחמ הכונת
.הריפח ח"וד שיגהל היהי דימלתה לע ;ףצרב ,תוחפל םימי 3 אוה תופתתשהה ףקיה .תודיחי
הכזת אל ךא ,הכרבב לבקתת רתוי הכורא תופתתשה .דומיל תועש 12 אוה ילמיסקמה יוכיזה
םידימלתל םג תצלמומ הריפחב תופתתשהה .תועשה 12 םומיסקמל רבעמ דומיל תועש יוכינב
.םתופתתשה תרומת דומיל תועש יוכינב וכוזי אל םה ךא ,רתוי םצמוצמ ףקיהב םידמולה

לע לוכל תעצומה ,תורגב תניחבמ רורחש תרומת תבחרנ הדובע תביתכ לש תורשפא לע ףסונ
,דמלנה רמוחה םוחתמ ,ירקחמ יפוא תלעב הדובע תביתכ לש תורשפא שי ,ךוניחה דרשמ ידי
ןיוצי הדועתב ךא ,תודיחי 4 לש רמוח דימלתה דמלי הז הרקמב .תחא דומיל תדיחי לש ףקיהב
תלוכי םילגמה דחוימב םינייטצמ םידימלתל קר ןתניי הז רושיא .תודיחי 5 לש ףקיהב דמל יכ
יעדמ רמוח דוביעב וא חטשב הדובע ןוגכ ,ישעמ קלח בוליש .ההובג המרב תימצע הדובעל
.הכרבב לבקתי ,הדובעה תרגסמב
.םוחתב ותויחמומ יפ לע רחביי הדובעה החנמ


דעיה תייסולכוא .ו
רזגמב ,םייתכלממה רפסה יתבב (ב"י-'י תותיכ) הנוילעה הביטחה ידימלתל תדעוימ תינכתה
תא םהלש דומילה תורגסמב וללכי יתדה רזגמה ןמ רפס יתב יכ העינמ ןיא .יברעהו ידוהיה
.םתריחב יפל תופוקתה ןמ קלחו אובמה קרפ

הנדסלו הריפחל ,רקסל ,רויסל תונורקע .ז
,ךכיפל .םירקסהו תוריפחה תרזעב הדשב רקחמה אוה היגולואיכראה עוצקמ תא דחיימה
םאתל שי .תינכתהמ דרפנ יתלב קלח םה תוריפחבו םירקסב הליעפ תופתתשהו חטשב םירויס
םיאצממה תא םידימלתה ינפב גיצהל ידכ םייגולואיכרא םיפסואב וא םינואיזומב םירוקיב
.םירתאב ופסאנש

:רויסה
תינכת לש ינגרוא קלחכ ובלושי םירויסה .התכב םיינויעה םידומילה תא הוולי רויסה
לוכי תואלקחה קרפ ,המגודל) רויסה תועצמאב רקיעב רבעוי םיוסמ אשונ יכ ןכתייו םידומילה
םירתאה לע טילחי הרומה .(דב יתבו תותג ,תורגדמ יחטשב רויסה תועצמאב דמליהל
םינוש םיגוסמ םירתאב וכרעיי םירויסה .ותתיכל ביכרהש הארוהה תינכתל םימיאתמה
הריפחב םיפתתשמ םניא ןהידימלתש תותיכ .('וכו הרובק תורעמ ,תואלקח יחטש ,םילת)
דומילו הקמעה לע דיפקהל שי ,תאז םע דחי .תוריפח םהב תומייקתמ רשאכ םירתאב ורקבי
"לויט"ה ןמ יגולואיכראה רויסה לדבוי ךכב .םיבר םירתאב יחטש רוקיבמ ענמיהלו ידוסי
.ליגרה

:רקסה
תוצובק םהב בלשל ןתינ רשא ,םינוש םייגולואיכרא םירקס ץראה יבחרב םיעצבתמ הנש ידמ
םושיר ,תורדגומ חטש תודיחי לש תיתטיש הריקס לע םיססובמ םירקסה .רעונ ינב לש תונטק
הדובע ךרד הנקמו תוננובתהה רשוכ תא תדדחמ רקסב תופתתשהה .םיאצממ ףוסיאו םידירש
שי םיינוגראו םיינכט םיישק ללגב .רקוסה יגולואיכראה ידי לע וחנוי םידימלתה .תיתטיש
.וז הדובעב בלתשהל ולכוי תיסחי םיטעמ םידימלת קר יכ חינהל

:הריפחה
תבייחמ הריפחה .םלועב םילודגה ןמ אוה לארשיב הנש ידמ תועצבתמה תוריפחה רפסמ
תובכשה רותיא ,דועית לש תוקיודמו תומכחותמ תוטיש םע דחי השק תיזיפ הדובע לש בוליש
ךא ,הדשב הריפחה תדובעב ללכ ךרדב ובלושי םידימלתה .םיאצממ םושירו תויגולואיכראה
יכ ןיוצי .יעדמה שוריפהו דוביעה ,דועיתה לש םימדקתמה םיבלשה לע רבסהו הכרדה ולבקי
בטיה ןנכתל שיו ,רתאב רפחה לע סמוע הווהמ הרצק תוהשל םיעיגמה םידימלת םע הדובעה
יאנת ןה הדבועב ותופתתשהו הריפחב הרומה תוחכונ .הריפחב םידימלתה לש בולישה תא
.ולעפ ובש חטשה לע הריפח ח"וד ושיגי םידימלתה .הז םידומיל בלש תחלצהל יחרכה

:הנדסה
תקסוע היגולואיכראהש רחאמ .עוצקמה דומיל לש ילרגטניא קלח איה הנדסב הדובעה
,םידימלתה לש םייתריצי םירושיכ תלעפה תרשפאמ הנדסב הדובעה ,תירמוחה תוברתב
תוסנתהה .הלא םירמוח דוביעב תוכורכה תויעב םע תודדומתהו םינוש םירמוח םע תורכיה
לש תורוסמ תורמשמה תויגולונכטב רבודמשכ רקיעב הווהל רבע ןיב תרשקמ תישעמה
תודובעו היינב ירמוח תנכה ,תונכתמ דוביע ,הייווטו הגירא ,תורדק ןוגכ ,המודק היישעת
.התיכב המיאתמה דומילה יקרפ םע הנדסב הדובעה תא ןבומכ רושקל שי .תויאלקח

דומילה ירזע .ח
תא םייקל ןיא םהידעלבש ,םייחרכה םירזע המכב דייטצהל הבוחה תלטומ רפסה תיב לע
.היגולואיכראב רזע רפס לש תמצמוצמ היירפס דימעהל שי םידימלתה תושרל .תינכתה
שי ןכ ומכ .ןתשיכרל וא תויפוקש תנכהל ביצקתו תויפוקש ןרקמ דימעהל שי םירומה תושרל
יכ תופצל ןיא רשא ,הריפח תוח"ודו םייעוצקמ םירפס ךותמ םוליצל ביצקת םתושרל דימעהל
וא תודבעמה תמגוד ,דחוימ רדח המגמל תוצקהל רפסה תיב לכוי םא .םשכרל לכוי רפסה תיב
לע ,ןטק ידומיל ףסוא וב קיזחהל היהי רשפא ,תלבגומו תרקובמ וילא השיגהש ,עבטה ירדח
.תוקיתעה תושרב הנידמה תורצוא לע יארחאה לע םילבוקמה םיאנתהו םילהנה יפ


םידומילה תינכות ןכותל הרזח