תוברתהו ךוניחה דרשמ
יגוגדפה להנימה תיגוגדפה תוריכזמה
םידומיל תוינכתל ףגאה

לימודי ארץ ישראל

הנוילעה הביטחל הריחב תינכת
יתדה רפסה תיבב

םילשורי ,"יבצ ןב קחצי די" ידי לע הנכוה תינכתה
ן"שתה םילשורי ,הנושאר הרודהמ

,גיוצנירג לאכימ ר"ד : םיפסונ םיטרפ תלבקל תבותכ
,היגולואכראו י"א ידומיל ר"מפמ
052-658-724 ;02-560-1091 ןופלט

micaelgr@netvision.net.il

 

םיניינעה ןכות

'א קלח
הדוחייו תינכתה הנבמ
תינכתה לש תינויערה הסיפתה
יווקה םגדה .א
"זכרמה" םגד .ב
לארשי ץרא ידומילב םידומיל תינכת תיינבל תושיג
היקרפו תינכתה הנבמ
תינכתה תורטמ
תוידוחיי הארוה יכרד
רפסה תיב תוכרעיה

'ב קלח
תויטקדיד תורעהו םיקרפ ישאר ,דומילה תודיחי טוריפ
(תועש 45) אובמ יקרפ :הנושאר הדיחי
היתורודל םילשורי :היינש הדיחי
(תועש 90) ןורמושו הדוהי :תישילש הדיחי
(תועש 90) םיקמעהו ןלוגה ,לילגה :תיעיבר הדיחי
(תועש 90) בגנה :תישימח הדיחי
(תועש 90) ףוחה רושימ :תישיש הדיחי
(תועש 90) הכלהבו הבשחמב לארשי ץרא :תיעיבש הדיחי

םיידוסי-לע רפס יתבל היגולואיכראב םידומיל תינכת
אובמ
יללכ .א
םיחנמ םיווק .ב
תורטמה .ג
דומילה יקרפ .ד
:הנדסב תופתתשה יולימ וא םירויסה בושיח .ה
דעיה תייסולכוא .ו
הנדסלו הריפחל ,רקסל ,רויסל תונורקע .ז
דומילה ירזע .ח