מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 4

לתוכן הגיליון

אייר- סיון תשנ"ה

 

הרב שמעון בירן הי"ד

נוסח הפרשת תרומות ומעשרות מקציר החיטה

הצעה לגד"ש-עציון, אייר תשנ"ב*

הקדמה

 

    לשלושת קיבוצי גוש-עציון יש שטחי פלחה ושלחין נרחבים בשותפות בחבל לכיש. כ-70% משטחים אלו נזרעים מדי שנה בגידולי גרעיני מאכל שונים - בעיקר חיטה, חמניות וחימצה.

    אסיף היבול של גידולים אלו מתבצע על-ידי קציר קומביין תבואות, ובמהלך הקציר נושרת כמות קטנה של גרעינים מאחורי הקומביין, הן עקב הקושי לכוון במדוייק את נפות הקומביין, והן מסיבות אחרות. כיון שכך, מספר עשיריות האחוז מן היבול נותר בשדה לאחר שזה נקצר על-ידי הקומביין. עלתה השאלה האם ניתן להשתמש באותו נשר כתרומה גדולה ותרומת-מעשר.

 

אופן ההפרשה

 

1. אם הרב המפריש אינו חבר קיבוץ וגם לא "פועל" של הקיבוץ, יש להנפיק לו שטר הרשאה מכל הבעלים של החיטה בו הם מאשרים לו להפריש תרו"מ.

2. כתרומה תופרש חיטה מסוימת המיועדת לכך בצד השדה. נוכל לסמוך על כך שבאופן כזה יכול להיחשב חלק זה למוקף עם מה שבשדה. בשום אופן אין לקחת חיטה זו מהמשאית (כי היבול שכבר במשאית - נגמרה מלאכתו, ואילו החיטה שעומדים לתקן כאן - עדיין לא נגמרה מלאכתה). יש להניחה במקום שמור (כדי שלא יפגע על-ידי אנשים או בעלי-חיים), אך לא סגור (בגלל בעית "מוקף").

3. כתרומת מעשר תופרש - בהעדר פתרון אחר - חיטה שנושרת מהקומביין בשדה. נציין ונדגיש כאן שפתרון זה איננו אידיאלי כלל וכלל, משום שאנו נזקקים בזאת להפריש תרו"מ מדבר שעדיין לא נגמרה מלאכתו על דבר אחר שנגמרה מלאכתו (ל"גמר מלאכה" נחשב מילוי המשאית בתבואה). להלן יוצע גם נוסח אלטרנטיבי למצב שבו ניתן להפריש תרומת-מעשר ממש.

4. מובן שההצעה הנ"ל מסתמכת על כך שיש כמות של יותר מאחוז במה שנופל מהקומביין. יש לבדוק זאת בפועל, ואין להסתמך על הערכה של מומחה בודד, או על ממוצעים כלליים.

5. יש לדאוג לכך שהיבול המיועד לתרומה לא יופקר, ושבהמות ערבים לא תאכלנה את גרעיני החיטה - התרומה - שתישאר בשטח.

6. יש לדאוג שנוסח ההפרשה יחול לפני שהמשאיות תצאנה לדרכן. לכן מוצע שנוסח ההפרשה יאמר מראש בתחילת כל יום. לצורך כך אין צורך להסתמך על עקרון ה"ברירה", שהרי בשעת חלות ההפרשה הכל יהיה כבר מבורר. לכן גם אפשר לברך על הפרשה זו, למרות שזו הפרשה מראש.

7. יש לומר את נוסח ההפרשה בכל בוקר לאחר התפילה. אם החלו למלא מיכלים עוד קודם - יש לומר את הנוסח בלילה ולתקנו בהתאם.

למעשה, אפשר לומר את הנוסח פעם אחת בלבד בתחילת העונה, מפני שהחיטה לא תמשיך לגדול, ואין כאן בעיה של דבר שלא בא לעולם.

8. ההנחה היא שהבעלות על המשאיות ועל החיטה שמונחת במשאית בשדה  היא של גד"ש עציון. אם המשאיות שייכות לגורם זר יש לשקול מחדש את כל מערכת ההפרשה שכאן.

9. יש להבטיח שלא יצמחו ספיחים של תרומה לשנה הבאה, כי "גידולי תרומה - תרומה". לכן יש לוודא ששריפת השלף תמנע את נביטתו. מצד שני, כילויו המוחלט של השלף הינו מעשה איסור, שכן אסור לשרוף תרומה טהורה, ולכן יש לוודא שהשריפה תגרום רק לקלייתו ולא לכליונו.

 

נוסח ההפרשה - הצעה א' (מסתמכת על נשר הקומביין)

 

    הקדמה:

מה שאומר לקמן יתייחס לגרעיני החיטה שיאספו היום (או: "בעונה זו" אם ההפרשה מתבצעת פעם אחת בלבד במשך העונה) בשדות גד"ש עציון. ההפרשה תחול בכל פעם שיסתיים מילוי מיכל הקומביין בגרעינים, ותתקן את מה שיהיה בהם באותו רגע. ההפרשה תהיה לפי הסדר הנהוג.

    תנאי:

אם הפרשה זו תגרום מכשול למישהו ותנאים אלו אינם מקלקלים את ההפרשה, הריני מתנה שההפרשה שלי תחול על הסדר הזה:

1. הפרשה זו לא תתייחס לאותם גרעינים שבעטיים ייגרם המכשול.

2. אם תתבטל הפרשת התרומות והמעשרות או חלק מהם, תחול ההפרשה             שלי על הגרעינים הסמוכים להם.

3. הכמויות בהפרשה זו תהיינה לפי מה שלא יפרישו ממנו שוב.

 

    תרומה גדולה:

גרעין החיטה הטבל העליון ביותר במיכל בשדה (שהוכן לכך) - הרי הוא תרומה גדולה.

    מעשר ראשון:

גרעיני הטבל הצפוניים ביותר באותו שדה, בכמות של 1/99 ממה שברצוני לתקן - יהיו מעשר ראשון. שאר המעשר הראשון יהיו הגרעינים העליונים מבין אלה שברצוני לתקן.

    תרומת מעשר:

אותם גרעינים שבצפון, שעשיתי אותם מעשר ראשון - יהיו תרומת מעשר.

    מעשר שני:

מעשר שני יהיה בתחתית הגרעינים שברצוני לתקן.

    חילול מעשר שני:

מעשר שני זה, הוא וחומשו, יהיה מחולל על פרוטה ורבע מן המטבע המיוחדת לחילול מעשר שני. חילול זה יחול בכל פעם שיסתיים מילוי משאית.

 

הצעה ב' - אופן ההפרשה

 

    כאן מוצע להפריש בפועל תרומת-מעשר. את תרומת המעשר ניתן להעביר ללול שנמכר לכהן.

    את התרומה הגדולה אפשר להניח באופן שמור בשדה, ואף רצוי לעשות זאת כדי שהפרשתה תהיה מן המוקף. תרומת המעשר, לעומת זאת, יכולה להיות מופרשת שלא מן המוקף, ולכן מוצע לרכזה במחסן בו היא תהיה שמורה טוב עוד יותר. ברם, במחסן יש להקפיד שאת הטבל החדש יוסיפו על-פי נוהל קבוע מצד אחד בלבד, כך שנוכל להגדיר את תרומת המעשר בצד הנגדי, ולהישמר ממצב שבו תהיה לפנינו תערובת של טבל ותרומה.

    במידת האפשר, מומלץ לפתור את הבעיה על-ידי ריכוז כל הכמות הנצרכת לתרומת מעשר בתחילת העונה, ורק אז לקצור הלאה ולהפריש במשך כל העונה על סמך כמות זו.

 

נוסח ההפרשה - הצעה ב' (איננה מסתמכת על נשר הקומביין)

 

    הקדמה:

מה שאומר לקמן יתייחס לגרעיני החיטה שיאספו העונה בשדות גד"ש עציון. ההפרשה תחול בכל פעם שיסתיים מילוי מיכל הקומביין בגרעינים, ותתקן את מה שיהיה בהם באותו רגע. ההפרשה תהיה לפי הסדר הנהוג.

    תנאי:

(כנ"ל)

    תרומה גדולה:

גרעין החיטה הטבל הצפוני ביותר במיכל (שהוכן לכך) בשדה - הרי הוא תרומה גדולה.

    מעשר ראשון:

גרעיני הטבל הדרומיים ביותר במחסן שהוכן לכך, בכמות של 1/99 ממה שברצוני לתקן - יהיו מעשר ראשון. שאר המעשר הראשון יהיה בגרעינים העליונים מבין אלה שברצוני לתקן.

    תרומת מעשר:

אותם גרעינים בדרום המחסן, שעשיתי אותם מעשר ראשון - יהיו תרומת מעשר.

    מעשר שני:

מעשר שני יהיה בתחתית הגרעינים שברצוני לתקן.

    חילול מעשר שני:

מעשר שני זה,  הוא וחומשו, יהיו מחוללים על פרוטה ורבע מן המטבע המיוחדת לחילול מעשר שני. חילול זה יחול בחצות הלילה.


* זוהי תשובתו האחרונה של הרב בירן הי"ד, אותה כתב ביום עבודתו האחרון במכון. תשובתו של הרה"ג יעקב אריאל שליט"א לבעיות שהעלה כאן הרב בירן - נכתבה בימי ה"שבעה", ומובאת לקמן.