מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 15

לתוכן הגיליון

אדר א' - אדר ב' תשנ"ז

 
 

הרב יואל פרידמן

 

ספר התורה והארץ חלק ג

 

    בעהי"ת זכינו להוציא לאור את ספר "התורה והארץ" חלק ג' והרגשנו הן את החובה והן את הזכות להקדיש את הספר למורנו הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל, שאליו היינו קשורים בשנים האחרונות בכל הנוגע לשאלות הלכה שהתלבטנו בהן. אין זו סתם הקדשה, אלא כדברי חז"ל (ב"ר פר' פב פיס' י): "דבריהם של צדיקים - הם הם זכרונם." - ייחדנו בספר מדור לתשובותיו. הבאנו בספר את חלופי המכתבים שהיו לנו במצוות התלויות בארץ - ח"י סימנים שעוסקים בשאלות מעשיות שנשאלנו ע"י חקלאים, כשההכרעה למעשה היתה חשובה. אפשר לראות בתשובות אלו את למדנותו ואת כוח פסיקתו של רבנו זצ"ל. אין הוא מסתפק באיסוף פוסקים, אלא הוא מתחיל את הבירור מן ההתחלה, מהמקורות הראשוניים עד הכרעת ההלכה למעשה. בסוף המדור, הרב עזריאל אריאל ערך ואסף את הפסקים וההנחיות שקבלנו מרבנו בהלכות שביעית ובהלכות תרומות ומעשרות כמשנה סדורה של מורנו בהלכות אלו.

    המדור הראשון של הספר - "דובב שפתי ישנים" כולל כתבי יד שלא התפרסמו. כתב היד הראשון הוא משל הרה"ג שלום יוסף הלוי פייגנבוים זצ"ל - הערות על משנה תורה להרמב"ם הל' זרעים. כתב היד נמצא "במקרה" ע"י הר' יששכר יעקבסון הי"ו (ותודתנו נתונה לו על כך) בגניזה של בית העלמין בחולון. בתחילה לא ידענו מי המחבר, אך לאחר העיון נמצא כתוב: "עי' בספרי בשו"ת משיב שלום שם" - התברר א"כ שהמחבר הוא הרה"ג הנ"ל שהיה תלמיד חכם מובהק בליטה. שני כתבי יד נוספים קבלנו ממשפחתו של הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל, ותודתנו נתונה לה על כך. האחד - של הרה"ג פתחיה מנקין זצ"ל, שכתב הערות על פירוש תפארת ישראל למשניות זרעים וקראו "עטרת תפארת". כתב היד הנוסף הוא מאמר אחד מתוך אוסף הפנקסים של רבה של ירושלים, האדר"ת זצ"ל, שעוסק בנושא חובת הנתינה בספק מעשר עני.

    המדורים האחרים של הספר מחולקים לפי הנושאים השונים של המצוות התלויות בארץ. ראויים לציון בראש ובראשונה מאמריהם של הרה"ג אברהם שפירא שליט"א על הנושא: "הזמנה בהקדש תרו"מ ובכורים" ושל הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א שעוסק במוצרי חיטה, אורז ונבטים לברכה ותרומות ומעשרות. הרה"ג יעקב אריאל שליט"א הואיל למסור לנו שני מאמרים בהלכות תרו"מ: האחד עוסק בחובת השמירה של תרומה מפני הפסד, והשני - בתוקף ההפרשה של הפועל עבור בעל הבית. סדרה של מאמרים מאת הרב עזריאל אריאל עוסקת בבעיות שקשורות לשליח ו/או המשגיח המבצע את ההפרשה עבור הבעלים. הרב יהודה הלוי עמיחי בירר מהי ההגדרה ההלכתית של המינים, וכותב שורות אלו מברר את ההגדרה של האילן לעומת הירק, כשבסוף המאמר יש טבלה מסכמת של אגרונום המכון מרדכי שומרון, ובה התכונות הרלוונטיות של כמה מיני צמחים בעייתיים. המדור האחרון נחתם בבירור מקיף של הרב יעקב אפשטיין על זיהוי התכלת בציצית וחובת הטלתה בזמן הזה.

    אנו מקווים שחלק ג' של סדרת ספרי "התורה והארץ" מהווה נדבך נוסף בבירור וליבון הסוגיות שמעוררת החקלאות המתחדשת בארץ ישראל.