מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 24

לתוכן הגיליון

אב- אלול תשנ"ח

 

גדעון נאור

כבוד האדם

 

    ערך זה, של כבוד האדם, מהווה בסיס חשוב מאוד לחיים החברתיים והתרבותיים של החברה בימינו. יסוד זה מבסס את הערך של חשיבותו של כל אדם כיחידה עצמאית - ייחודית הנותנת לו את המוטיבציה הפנימית לחיות ולפעול בעולם.

    דוגמא לעניין זה בדברי חז"ל היא מסקנתם ממעשה תמר, שלא רצתה לגלות ברבים את מעשהו של יהודה: "נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים". אבל מצד שני, הכבוד עלול לגרום לתוצאה שלילית, להפרזת יתר בחשיבות העצמית וכתוצאה מכך פגיעה בכבודם ובצרכיהם של אחרים.

    כדי לחנך את תלמידינו לערך זה אנו מדריכים אותם על פי הכלל שכבוד האדם נובע מכבודו של ריבונו של עולם, וזאת כפירוש למשנה "חביב אדם שנברא בצלם".

    כלומר, כבודו של האדם מגיע לו בזכות היותו ברוא ע"י הקב"ה - שנתן לו את הכוחות לשכלל ולבנות את העולם.

    לאור זאת, יוצאת המדרשה לקראת שנת הלימודים הבאה בתכנית חינוכית חדשה שתעביר לתלמידים את הצורך לכבד איש את זולתו ואף להעריך בצורה נכונה את הכבוד שנותנים אנשים זה לזה.

    בתחילה אנו ממחישים את הכבוד שנותנים לבני אדם בגלל מוסכמות וסימנים חיצוניים, כגון: בגדים מפוארים, חזות מרשימה, עושר וכדו'. אנו מסבירים לתלמידים שכבוד זה אינו אמיתי, שהרי אם אדם זה יחליף את סימניו החיצוניים הרי אף "כבודו" יעלם  (וידוע הסיפור על הרב שנתן לבגדיו לאכול בגלל שכיבדו אותו רק כאשר לבש בגדים מפוארים). 

    לאחר מכן אנו לומדים יחד עם התלמידים את מצוות התורה המתייחסות לכבוד - כיבוד הורים, כיבוד מורים , כיבוד תלמידי חכמים, כיבוד המלך. מטרת לימוד זה, מעבר להכרת ההלכות, היא הבנת סיבת הציווי. לכל אחד מאנשים אלו ישנה משימה ואחריות המוטלות עליו, הכבוד אינו נובע מסימנים חיצוניים אלא כתוצאה מהמשימה החשובה אותה הדמות המכובדת מבצעת.

    כראיה לכך שהכבוד לא ניתן לאנשים עצמם אלא לתפקיד בו הם נושאים, ניתן להביא שכל דמות שאנו מצווים לכבדה אף היא מצווה על ידי חז"ל לשמור על כבודם של המכבדים - המורים לתלמידיהם והמלך לנתיניו.

    מכאן אנו מגיעים לכבוד האדם, וההשלכות הנובעות מכך:

    ראשית, לכל אדם יש משימה אותה הוא צריך לבצע בעולם ועל כך יש לכבדו, בכדי שתהיה לו ההרגשה שמשימתו מועילה וחשובה לבניינו של העולם ולתיקונו. (הדבר נוגע גם לאדם שאינו מוכר כלל או אפילו נראה לנו כאדם מזיק, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים אבל בלי לפגוע בכבודו.) ושנית, אדם צריך לכבד אף את עצמו - לשמור על סדר וניקיון, כדי להביע את הערך של היעוד הגלום בו עצמו.