מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 31

לתוכן הגיליון

תשרי - חשוון תש"ס

 

הרב גבריאל קדוש

מלכויות בארץ ישראל

 

    בראש השנה יום "תחלת מעשיך" אנו מרבים להזכיר את ענין מלכותו של הקב"ה בעולם. מלכותו של הקב"ה על העולם כפועל יוצא לבריאת העולם והאדם בראש השנה באה לידי ביטוי רב בתפילותינו ביום זה:

"ותמלוך אתה ה' לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קדשך... מלוך על כל העולם כולו בכבודך והנשא על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך".

    מה משמעותה וקשרה של מלכות זו של הקב"ה על כל העולם לעניינם של הימים הנוראים?

    וודאי שע"י המלכתו של הקב"ה על העולם אנו מחוייבים לקיים את תורתו ומצוותיו ועל כך אנו נידונים ביום הדין וביום הכיפורים, אך אם נתבונן נראה שמלכותו של הקב"ה בעולם יש בה קשר לעניינה של תשובה ושיבה לארץ ישראל.

    בספר "אם הבנים שמחה" (עמ' קסט) הביא בשם ספר "בית יהודה" לרב יהודה אלקלעי את דברי רש"י על הפסוק (הושע ג, ה), וז"ל:

"אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים - ופירש רש"י אחר ימי הגולה ישובו ישראל . תנא משום רשב"י בשלשה דברים מאסו בני ישראל במלכות שמים ובמלכות בית דוד ובבית המקדש, וא"ר שמעון בן מנסיא אין מראין סימן טוב לישראל עד שיחזרו ויבקשו את שלשתן, שנאמר: אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלוקיהם - זו מלכות שמים ואת דוד מלכם - כמשמעו, ופחדו אל ה' ואל טובו - זה בית המקדש".

והוסיף הרב מנחת יהודה:

"כיוון דאמר דאפילו סימן טוב לא יראו ישראל עד שיבקשו שלשתן, ודאי חיוב גדול הוא לשום לב אליהם, אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלוקיהם - זו מלכות שמים. איתא בזה"ק ריש פרשת תצא אין הקב"ה נקרא מלך - אלא נקרא מלך אלא בארץ ישראל; רצונו לומר התשובה הראשונה שיעשו ישראל באחרית הימים היא שיבקשו מלכות שמים, דהיינו לשוב לארץ ישראל, כדי שיקרא הקב"ה מלך."

    והוסיף הסבר לכך הרב "אם הבנים שמחה" (עמוד רצה) שכיום לאחר הגלות הארוכה בקשת מלכות שמים ומלכות בית דוד ובניין בית המקדש הוא בכך שמבקשים את ארץ ישראל. ובלשונו "א"כ מה שאמרו חז"ל שיבקשו מלכות שמים - היינו לשוב לארץ ישראל כדי שייקרא הקב"ה מלך, ובזה תלויה כל תשובתינו.

    השיבה לארץ ישראל מלבד ענין התשובה הטמון בה "התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה - באמת אור של תשובה יש בה" (אורות התשובה פי"ז סעי' ב). אלא יש כאן גם המלכתו של הקב"ה על העולם אך המקום שבו נקרא הקב"ה מלך הוא בארץ ישראל.

    הבנת ענין זה יתבאר לנו ע"י עיון בפסוקי התפילה דלעיל, שוודאי הקב"ה מלך על כל העולם, אך מקום הממלכה הוא בארץ ישראל, "ותמלוך אתה ה' לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קדשך".

    מלכותו של הקב"ה היא על כל מעשיך, אך הופעתה היא בארץ ישראל.

    בראש השנה שבו אנו מתפללים על מלכותו של הקב"ה בעולם, צריכים אנו לדעת את מקומה של ארץ ישראל במלכותו של הקב"ה בעולם. ומתוך שיבתנו אל ה' נזכה בעז"ה ל "השב את העבודה לדביר ביתך".

 

    בחוברת זו, אנו מפרסמים מאמרים הקשורים לחודש תשרי ולחגים שבו. ראשית מאמר מאת הרה"ג יעקב אריאל שליט"א (מתוך שו"ת באהלה של תורה או"ח) שייצא לאור בקרוב בנושא כשרות הפרגולה לסוכה. מאמר נוסף בנושא ארבעת המינים וכן המשך בירור בשאלות שונות בהלכות חול המועד. כמו כן הרב יהודה הלוי עמיחי כתב פסקים קצרים להל' מעשר עני כדי שנדע להפריש ולתת את המעשר לעני בשנה זו שנת מעשר עני ויתקיים בנו הפסוק: "ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך ה' אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה". (דברים יד, כט). יצויין במיוחד דו"ח לסיכום ניסוי שערך מאיר פרנקל על כנה חלופית לכנה המקובלת היום לעצי אגס, האסורה באיסור כלאיים. אחרון אחרון חביב, אנו מתחילים לפרסם חלקים מתוך ספר על הל' תולעים מאת הרב יגאל הדאיה, ובע"ה בחוברות הבאות יתפרסמו חלקים נוספים מתוך אותו ספר שעדיין לא יצא לאור.

 

בברכת שנה טובה, תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה.

המערכת