מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 38

לתוכן הגיליון

חשוון - כסלו תשס"א

  

תוכן הגליון

 

מאמר מערכת

                                                                                                                                                                                     על הגשמים ועל הניסים                                                                                                               הרב גבריאל קדוש

 

הגות

                                                                                                                                                                         שמיטת כספים - מבחן של אחווה                                                                                                       הרב צבי שורץ

 

מאמרים

 ירקות מגוש קטיף  -  "אוצר הארץ"                                                                                        הרב יהודה הלוי עמיחי

התנהגות בשאריות אוכל שיש בהן קדושת שביעית                                                                           הרב יואל פרידמן

נתינת מעשר עני על מנת להחזיר                                                                                               הרב יעקב אפשטיין

נתינת מעשר עני על מנת להחזיר (תגובה)                                                                      הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

   

תגובות

נתינה הכשר לירקות המוחזקים בתולעים                                                                                            הרב משה ויא

נתינה הכשר לירקות המוחזקים בתולעים                                                                                        הרב יואל פרידמן

נתינה הכשר לירקות המוחזקים בתולעים                                                                                          הרב זאב ויטמן

 

פסקי הלכה

הל' תולעים                                                                                                                                  הרב יגאל הדאיה

 

סקירת ספרים

באהלי שדה