מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 46

לתוכן הגיליון

אדר - ניסן תשס"ב

 

הרב יעקב אפשטיין

הכנת תרופה טבעונית מגבעולי חיטה ואכילתה קודם הבאת העומר 

 

שאלה

האם מותר מצד איסור "חדש": א. להפיק תמצית נוזלית לרפואה מגבעולי חיטה קודם ההשתבלות?     ב. לאוכלה קודם הבאת העומר?

 

    תשובה

 

א. הראשונים בררו כי שני איסורים כרוכים בעומר: האחד - איסור קצירה קודם העומר שהוא לאו הבא מכלל עשה והובא ברמב"ם[1]. השני - איסור אכילה מן התבואה החדשה קודם הבאת העומר, ובימינו כל יום ט"ז ניסן[2].

במקרה הנוכחי מדובר בקצירה כשהתבואה בגובה כעשרים ס"מ (עשב), ולא הגיעה לפריחה כש"כ לא להשתבלות. כמו"כ אין כאן אכילת הגרעינים אלא מיצוי הירק ושתיית המיצוי.

 

ב. במנחות (פ"י מ"ח): "קוצרים בית השלחים שבעמקים אבל לא גודשין. אנשי יריחו קוצרין ברצון חכמים וגודשין שלא ברצון חכמים, ולא מיחו בידם חכמים. קוצר לשחת ומאכיל לבהמה אמר רבי יהודה אימתי בזמן שהתחיל עד שלא הביאה שליש, רבי שמעון אומר אף יקצור ויאכיל אף משהביאה שליש".

כתב הרמב"ם בפה"מ: "אמר וקצרתם את קצירה והבאתם את עמר ראשית קצירכם, ממה שאמר וקצרתם את קצירה אנו למדים שמותר לנו לקצור קודם לעומר, וממה שאמר ראשית קצירכם משמע שלא יקצר לפניו כלום, ובא בקבלה בתיאום אלה כך: ממקום שאתה מביא אין אתה קוצר, ממקום שאין אתה מביא אתה קוצר. וכיון שאין מביאין עומר מבית השלחין כמו שנתבאר בפרק השמיני (מ"ב: "לא מבית הזבלים, ולא מבית השלחים ולא מבית האילן"), הותר לקצור אותן המקומות לפני קצירת העומר, אבל אין דשין אלא לאחר הקרבת העומר והוא אמרו אבל לא גודשין". 

מתבאר מדבריו, שאיסור הקצירה כשהתבואה אינה בשלה הוא מדרבנן. וכן עולה מן הספרא (אמור פרשתא י, ד): "קציר ולא הקטניות, קצירה ולא השחת".

אמנם לגבי האכילה לא שמענו  שהרי אפילו לגדוש לא הותר לפני העומר.

 

ג. החלק השני של המשנה שייך לענייננו. ת"ק שר' יהודה מפרשו[3] מתיר קצירה לשחת לבהמה בלבד, בתנאי שהתחיל קודם שהביאה שליש, ואז מותר אף לאחר שהביאה שליש. ר"ש חולק ומתיר קצירה לבהמה אף לאחר הבאת שליש.

קצירה לשחת האם שמה קצירה? בגמ' מנחות (ע"א ע"ב) דנו לפי מי סבר ר' מאיר בפאה (פ"ב מ"א) שהקוצר לשחת מפסיק לפאה מפני שאינה נחשבת כקצירה. אמנם חכמים סברו שאינו מפסיק, והקצירה לשחת נחשבת כתחילת קצירה. עוד עולה מהסוגיה שהקצירה לשחת היא דווקא להאכלת בהמה. על פי זה פסק הרמב"ם (הל' תמידין ומוספין פ"ז הט"ו): "תבואה שלא הביאה שליש מותר לקצור ממנה להאכיל לבהמה".

וכתבו המהר"י קורקוס והלח"מ שהתירו רק קצירה לבהמה, אבל לאדם כל קצירה מקרי התחלת קצירה ואסורה קודם העומר.

אולם רש"י בפסחים (כ"ג ע"א) כתב על דברי המשנה לעיל "קוצר לשחת": "קוצר לשחת - אף על גב דכתיב עומר ראשית קצירכם אל הכהן דמשמע דאסור לקצור לפני העומר - מותר לקצור לשחת כשהוא עשב, דלאו קציר הוא. ומאכיל לבהמה - אף חיטין גמורין על ידי קיטוף, מכל מקום חדש מותר בהנאה". רש"י מפרש את המשנה בשני מובנים: בקצירה לאדם במצב שחת, וקיטוף לבהמה אף כשהתבואה בשלה, מפני שהאכלת בהמה היא רק בגדר הנאה ולא נאסרה כאכילת אדם קודם העומר. המאירי (שם) פרש כרש"י, ותוס' (שם ד"ה קוצר) הסביר את שיקוליו של רש"י לפרש כן, ובתוך דבריו כתב שקודם הבאת שליש אין כלל איסור חדש[4].

רבנו פרץ (פסחים שם) ותוס' במנחות (ע"א ע"ב ד"ה אימור) הביאו משם הר"י מאורליינש,  שהקשה על רש"י מהגמ' במנחות, בה מוכח שר' יהודה דיבר דווקא בהאכלה לבהמה, והסבירו בהאכלת שחת לבהמה.

מתבאר, שלפנינו מחלוקת ראשונים האם מותר לקצור לצורכי אדם לפני שהתבואה הביאה שליש. ונראה שאף מהשיטה המתירה קצירה לאדם,  אין ללמוד היתר לצורכי אדם.

 

ד. בתוספתא (מנחות פ"י ה"ז) מובא: "ר' שמעון בן אלעזר אומר: מקטפין לפני העומר ומוכרין לאחר העומר"... וכן במנחות (ס"ח ע"ב): "אמר רבה שאני חדש מתוך שלא היתרתה לו אלא ע"י קיטוף זכור הוא". בשני המקרים מדובר בקטיף ביד של תבואה בשלה קודם להבאת העומר ולא של חיטה במצב של גבעולים, ומשניהם עולה שהקיטוף שלא במגל מזכיר לו שאסור לאכול.

וכן המנ"ח (מצ' שב אות ו) כתב: "ועי' פסחים י"א ע"א ובסוגיא דמנחות ס"ח ע"א שהבאתי, מבואר דדוקא במגל אסור לקצור קודם העומר אבל לקטוף ביד שרי, והר"מ כאן השמיט זה, והרגיש בזה המהרי"ט אלגאזי פ"ג מהל' בכורות (סוף אות מא)". וכן הרש"ש במנחות הזכיר זאת.

עולה מן הדברים שהקיטוף ביד ולא בכלי מותר לכו"ע אף קודם העומר, אך לא האכילה.

 

ה. לא מצאתי שהעירו ישירות מאיזה שלב חל איסור אכילת "חדש" על מיני דגן. התבואה בגרעיניה הותרה רק אם השרישה לפני העומר. אולם נראה שאיסור ה"חדש" מתייחס לגרעיני הדגן ולא לכל הצמח על שורשיו גבעוליו ועליו. והאכילה משאר חלקי הצמח (פרט לגרעינים) אולי תאסר מדרבנן בשלב הגרעינים (הביאה שליש ואילך) אבל לא לפני כן.

 הרמב"ם (הל' מאכלות אסורות פ"י ה"ג) מונה את הדברים האסורים מ"חדש" ולוקים עליהם: "לחם, קלי וכרמל". משמע לפי דבריו שהאוכל גבעול בין כשהוא ירוק ובין ביובשו אינו לוקה. והרמב"ם אינו מונה אף איסור דרבנן באכילת הגבעול קודם הבאת העומר. ומן הסתם מפני שהיא אכילה שלא כדרכו של האדם באכילת מיני דגן.

 

ו. בעל חק יעקב (סי' תפ"ט ס"ק כ"ב) הביא מגמרא וראשונים לאסור משקין היוצאים מן החדש[5].

אולם במגן האלף הביא כנגד זה שלשה טעמים, ומדבריו עולה לכאורה סיבה נוספת להתיר שתיית משקים המתמצים מגבעולי חיטה[6]: א. משקין היוצאים הרי הן שלא כדרך הנאתם. ב. משום שהם זיעה בעלמא. ג. משקים היוצאים מן הפירות אינם כמותם. והסכימו עמו כמה אחרונים[7].

אמנם נראה לדחות סיבה זאת לגבי שאלתנו, מפני שכל ההיתר הוא לגבי משקים הבאים מתבואה חדשה בחוצה לארץ, שיש עוד סניפים להתיר ומנהג להקל בהם; אבל בארץ ישראל אין מנהג להקל, וע"כ טעם זה אינו מספיק.

 

ז. אולם כאמור הפקת המיץ נעשית מהתבואה כשהיא במצב של עשב, ונלע"ד שבמצב זה לא חל איסור "חדש". וכבר הבאנו שאין איסור קציר מהתורה וקיטוף אף לא מדרבנן. וכיון שהנאסר באכילה הם דווקא "לחם קלי וכרמל" הנעשים מגרעיני התבואה הבשלה, נראה שקודם הבאת שליש (אחרון[8]) איסור אכילת הגרעינים הוא מדרבנן. ואכילת הירק קודם ההשתבלות מותרת (וחייבת בהפרשת תרו"מ ככל ירק). כל שכן מיץ המתמצה מהעשב שמותר באכילה.

ומעין ראיה לדבר מיבמות (ס"ג ע"א) במימרא המשבחת את ההשקעה הממונית במסחר לעומת השקעה בחקלאות: "אמר רבא: מאה זוזי בעיסקא - כל יומא בשרא וחמרא, מאה זוזי בארעא - מילחא וחפורה; (רש"י: "חפורה - שחת ששכרה מועט ואוכל עשבים וחזיז במלח. חפורה - ירק מן התבואה עד שלא הביאה שליש"). ולא עוד, אלא מגניא ליה אארעא (רש"י: "מגניא ליה אארעא - (משכבת אותו על הארץ) לשמור כל הלילה"), ומרמיא ליה תיגרי. (רש"י: בשבילה מתקוטט עם בני אדם). והנה אף שמגנים את אכילת העשב מן התבואה עד שלא הביאה שליש, הלא משמע ממנה שהאכילה מותרת (אף שהאכילה קודם שליש היא לפני הבאת העומר).

  

מסקנה

מותר לקטוף ביד (ולא בכלי) תבואה קודם ההשתבלות, אע"פ שעדיין לא הגיעה יום הינף, ולמצות ממנה תרופות טבעוניות. ונראה שהתבואה הנקטפת חייבת בתרומות ומעשרות.  


 

[1] הל' תמידין ומוספין פ"ז הי"ג, ועי' במנ"ח (מצ' שב אות ד).

[2] כמבואר ברמב"ם (הל' מאכלות אסורות פ"י ה"ב-ה"ה), חינוך (מצ' שג), ושו"ע (או"ח סי' תפט ס"י, יו"ד סי' רצג).

[3] אימתי לפרש - כמבואר בגמרא בסנהדרין (כד ע"ב).

[4] האחרונים תמהו על סברת תוס': הקשו עליו המנ"ח (מצ' שג אות ו), וע"ע באחרונים שהובאו במנ"ח הוצ' מכון ירושלים. וע"ע בה"ג מלוא הרועים (מנחות) שהעיר על רש"י ותוס' בפסחים.

[5] ע"ע בש"ך (יו"ד סי' רצג ס"ק ו) ובית הלל (על הדף).

[6] דבריו מובאים בשדי חמד (מערכת חדש אות ב ואילך).

[7] עי' שד"ח שם, ועי' בית לחם יהודה על הדף, וכף החיים או"ח סי' תפט.

[8] רמב"ם ורש"י, וע"ע אנציקלופדיה תלמודית ערך "הבאת שליש".