אחריות רפואית: טעות באבחנה וטעות בטיפול

הרב יעקב חיים חרל"פ

המעיין תשס"ג, ב


תגובה: אברהם יעקב גולדמינץ

המעיין תשס"ג, גתוכן המאמר:
הבחנה בין סוגים שונים של טעות רפואית בעקבות שיטת הרמב"ן
דעת הטור והשו"ע
הבחנה בין טעות לטעות בעקבות תפיסת הרמב"ם
תגובה למאמר: אברהם יעקב גולדמינץ

תקציר:
מידת אחריותו של רופא שטעה וגרם נזק.

מילות מפתח:
רופא שהזיק, טיפול רפואי.


רופא שנתן טיפול רפואי ומת החולה, האם הוא נחשב כהורג בשגגה וחייב בגלות - או שאין עליו אחריות כלל ואינו חייב גלות, היות שנחשב עוסק במצווה או שנידון כאנוס?


בתוספתא מכות (ב, ה; עי' במהדורת צוקרמאנדל ובהשמטה מכתבי היד שם) כתוב:
שליח בית דין שהיכה ברשות בית דין הרי זה גולה, רופא אומן שריפא ברשות בית דין1 הרי זה גולה2, המחתך את העובר במעי אשה ברשות בית דין והרג הרי זה גולה3...

לכאורה חולקת תוספתא זו על דברי אבא שאול במשנה (מכות פ"ב מ"ב) שאדם ההורג בשגגה על ידי הכאה של מצווה אינו חייב גלות, ושמשום כך אב ורב ושליח בית דין, שהכאתן היא מצווה, פטורים מגלות:
זרק את האבן לחצרו והרג, אם יש רשות לניזק ליכנס לשם גולה ואם לאו אינו גולה, שנאמר ואשר יבא את רעהו ביער (דברים יט, ה), מה היער רשות לניזק ולמזיק ליכנס לשם, יצא חצר בעל הבית שאין רשות לניזק ולמזיק ליכנס לשם. אבא שאול אומר מה חטבת עצים רשות, יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח בית דין4.

מדברי אבא שאול עולה שהריגה בשגגה כתוצאה מהכאה של מצווה אינה מחייבת את השוגג בגלות, ואילו בתוספתא נאמר ששליח בית דין חייב בגלות אף שהכאתו היא מצווה, וגם רופא המטפל בחולה אף על פי שעוסק הוא במצוה5 חייב בגלות.

ייתכן שגם החכמים במשנה, שדרשו את הפסוק "ואשר יבא את רעהו ביער מה היער רשות"... ופטרו מגלות את בעל בית הגורם בשוגג למותו של אדם הנכנס לחצרו - חולקים על אבא שאול הדורש פסוק זה כדי לפטור מגלות אדם ההורג בשוגג על ידי הכאה של מצוה6. אם כך הוא, הרי שתוספתא זו, המחייבת בגלות את שליח בית דין ואת הרופא שהרגו בשוגג, היא כדעת חכמים במשנה.

לא כך סבר כנראה הרמב"ן. מדבריו בספרו "תורת האדם" (עמ' מא) נראה שסבר שאין מחלוקת בין דעת אבא שאול לתוספתא:
בפרק החובל (ב"ק פה, ב) תנא דבי ר' ישמעאל ורפא ירפא (שמות כא, יט) מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות. פי' שמא יאמר הרופא מה לי בצער הזה, שמא אטעה ונמצאתי הורג נפשות בשוגג, לפיכך נתנה לו תורה רשות לרפאות. וקשיא לי, הא דתניא בתוספתא רופא אומן שריפא ברשות בית דין והזיק הרי זה גולה, אלמא עונש שוגג יש בדבר...7

אילו היה הרמב"ן סובר שבתוספתא חולקים על אבא שאול, הוא לא היה מקשה מתוספתא זו על דברי התנא דבי ר' ישמעאל, שהרי יש מקום לומר שר' ישמעאל סובר כדברי אבא שאול שרופא ששגג פטור מגלות. זאת ועוד, מדוע הרמב"ן לא העיר שתוספתא זו חולקת על דברי אבא שאול, והרי הרמב"ם (בהלכות רוצח פרק ה הל' ה-ו) פסק להלכה כדברי אבא שאול!

בסתירה זו נתחבט הרשב"ץ דוראן בשו"ת התשב"ץ8, והוא הקשה על התוספתא הנ"ל מדברי אבא שאול במשנה:
ולענין רציחתו אמרו בתוספתא דמכות רופא אומן שריפא ברשות בי"ד והרג ה"ז גולה... ושם בגמ' [מכות ח, א] הזכירו הרב הרודה את תלמידו והאב המכה את בנו ושליח בי"ד שאינן גולין משום דהתם במצוה קא עסיקי. ותימה, שהרי הרופא ג"כ במצוה קא עסיק, דהא אבידת גופו היא. ואיכא לאפלוגי בינייהו כדמוכח התם9...

מדברי התשב"ץ עולה הקושיה מדוע לא עמד על הסתירה שבין התוספתא לבין דברי אבא שאול במשנה, מהנאמר בתוספתא "שליח בית דין שהיכה ברשות בית דין הרי זה גולה", שהרי קטע זה עומד במפורש נגד דברי אבא שאול על שליח בית דין שאינו גולה10.

ניתן לומר שהרשב"ץ לא העלה סתירה זו, משום שהלכה זו של אבא שאול ששליח בית דין אינו גולה אמורה דווקא במקרה שהמוכה מת מהמכות שבית דין קבע לו, ולא במקרה שנפלה טעות והמוכה קיבל יותר מכות ממה שהיה צריך לקבל; ואילו התוספתא מכוונת למקרה של טעות. הסבר זה נשען על הכתוב במשנה מכות (פ"ג מי"ד) "הוסיף לו עוד רצועה אחת ומת הרי זה גולה על ידו", שנדונה גם בבבלי בבא קמא (לב, ב):
מתיב רבא: הוסיף לו רצועה אחת [רש"י: הוסיף לו שליח ב"ד למי שחייב מלקות. רצועה אחת - יותר על מה שאמדוהו ב"ד שיכול לקבל] ומת - הרי זה גולה על ידו; והא הכא דשוגג קרוב למזיד הוא, דאיבעי אסוקי אדעתיה דמייתי אינשי בחדא רצועה, וקתני: הרי זה גולה... אלא אמר רב שימי מנהרדעא: דטעה דיינא גופיה.

לפי תירוצו של רב שימי מנהרדעא מדובר במשנה במקרה שהדיין, שתפקידו למנות את מספר המכות שעל המוכה לקבל, טעה במניין והוסיף עוד הכאה ועל ידי כך מת המוכה, ובמקרה כזה שליח בית דין חייב בגלות. לאור זה יוצא שדינו של אבא שאול אמור דווקא במקרה שהמוכה מת מהמכות שבית דין קבע לו. ואמנם, גם הרמב"ם סבר שיש לחלק בין המצב שהמשנה מכוונת לו ובין הנסיבות שאבא שאול מכוון אליהן, אלא שלדעתו כוונת אבא שאול הייתה רק למקרה מיוחד שהאדם מסרב לבוא לדין, ושליח בית דין מכהו כדי שיבוא לדין. וכך פסק בהלכות רוצח ושמירת הנפש (ה, ו):
...או שליח בית דין שהכה את בעל דין הנמנע מלבוא לדין והמיתו בשגגה פטורין מן הגלות... שהרי שגגו והרגו בשעת עשיית המצוה.

והראב"ד כתב (השגות שם):
או שליח בית דין שהכה את בעל דין הנמנע מלבא בדין וכו'. א"א זו לא שמענו מעולם, אלא שליח ב"ד שהוא מלקה ממה שאמדוהו11 ב"ד ומת תחת ידו, והא דאמרינן דכפתינן ואסרינן ועבדינן הרדפה הנהו לבעלי עבירות עד שיחזרו בהן.

מדבריהם עולה אפוא שהפטור של שליח בית דין מגלות אינו קיים בכל מקרה, אלא יש מצבים שבהם גם שליח בית דין מתחייב בגלות.

נסכם אפוא ונאמר, שהרשב"ץ לא העלה את הסתירה משליח בי"ד כיוון שיש מקום לומר שהנאמר בתוספתא "שליח בית דין שהיכה ברשות בית דין הרי זה גולה" מתייחס לנסיבות האמורות שבהן שליח בי"ד אכן חייב בגלות, ואין בכך סתירה לדברי אבא שאול. אולם הוא הקשה על הנאמר בתוספתא שהרופא חייב בגלות, משום שסבר שדינו של רופא מקביל לנאמר בדברי אבא שאול במשנה.


הבחנה בין סוגים שונים של טעות רפואית בעקבות שיטת הרמב"ן
ראינו שלדעת הרמב"ן דברי המשנה והתוספתא אינם סותרים אלו את אלו, ונשתדל, אם כך, להסביר את דין התוספתא ביחס לרופא ששגג לאור שיטתו. מדבריו בפירושו על סנהדרין (פד, ב) נראה שיש מקום לעשות הבחנה בין סוגים שונים של טעות בטיפול רפואי. וכך נאמר בגמ' שם:
בן מהו שיקיז דם לאביו? רב מתנא אמר: ואהבת לרעך כמוך [רש"י: לא הוזהרו ישראל מלעשות לחבריהם אלא דבר שאינו חפץ לעשות לעצמו]. רב דימי בר חיננא אמר: מכה אדם ומכה בהמה, מה מכה בהמה לרפואה פטור - אף מכה אדם לרפואה פטור. רב12 לא שביק לבריה למישקל ליה סילוא [רש"י: קוץ ישב לו בבשרו], מר בריה דרבינא לא שביק לבריה למיפתח ליה כוותא [רש"י: כויה, להוציא ליחה ממנה], דילמא חביל, והוה ליה שגגת איסור. - אי הכי אחר נמי! [רש"י: לא ליפתח, שהרי כל ישראל הוזהרו על חבלת חבירו דכתיב לא יוסיף פן יוסיף.] אחר שיגגת לאו [רש"י: כשאין מתכוין הוי שגגה באיסור שזדונו לאו בעלמא, דקיל], בנו - שגגת חנק.

והקשה הרמב"ן בספרו תורת האדם (עמ' מב-מג), שגם אם הטיפול ייעשה על ידי אחר ייתכן שייכשל ויגרום מוות למטופל, וכן יתחייב גם באיסור שגגת סיף. עוד הוא דן בשאלה האם רב ומר בריה דרבינא, שאסרו על בניהם להוציא את הקוץ ולפתוח את הכוויה, חולקים על דברי רב מתנא ורב דימי בר חיננא, שהתירו לבן להקיז דם לאביו:
ועוד מ"ש בן בהקזה דאביו ומ"ש אחר בהקזה דחבירו, דהתם נמי דילמא מזיק ליה, שכמה דברים של סכנה תלוין בהקזה...

מתירוצו לכך עולה שהוא סובר שיש להבחין בין מקרה שרופא טעה באיבחון המחלה, ונתן לחולה את הטיפול הנכון לפי מיטב שיפוטו אלא שהחולה מת כתוצאה מטעות באבחנה, שבמקרה זה הרופא פטור משום שהוא אנוס, לבין מקרה שהרופא קבע אבחנה נכונה אלא שטעה בעת מתן הטיפול וכתוצאה מכך מת החולה, שבמקרה כזה חייב הרופא בגלות (שער הסכנה שם):
ויש לומר, כיון שנתנה רשות לרופא לרפאות, ומצוה נמי היא דרמיא רחמנא עליה, אין לו לחוש כלום, שאם מתנהג בהן כשורה לפי דעתו אין לו ברפואות אלא מצוה, דרחמנא פקדיה לרפויי, ליביה אנסיה למטעא13. אבל בן אצל אביו, כיון דאיכא אחרינא למשקל סילוא ולמפתח ליה בועיה לא שבקינן לבן למעבד הכי, דלא ליהוי מעייל נפשיה לספקא דחיוב מיתה... ולהאי טעמא גבי הקזה, כיון דחבלה גופה לרפואה היא, מותר לבן להקיז דם לאביו, דבנו ואחר שוין הם בכך, אם הקזה זו רפואה היא לו לשניהם מותר, לשניהם מצוה, ואם טעו והמיתו לשניהם עונש שגגה מיתת ב"ד, ועובדא דרב פפא ומר בריה דרבינא לא פליגי...

מדבריו "שאם מתנהג בהן כשורה לפי דעתו אין לו ברפואות אלא מצוה, דרחמנא פקדי' לרפויי, ליביה אנסיה למטעא" משמע שסובר שטעותו של הרופא בקביעת האבחנה (הדיאגנוזה) היא בקטגוריה של אונס14; ואילו מהמשך דבריו "אבל בן אצל אביו, כיון דאיכא אחרינא למשקל סילוא ולמפתח לי' בועיה לא שבקינן לבן למעבד הכי, דלא ליהוי מעייל נפשיה לספקא דחיוב מיתה", וכן מההמשך "ואם טעו והמיתו, לשניהם עונש שגגה מיתת בי"ד" - עולה הקושי מדוע ספק חיוב מיתה יש כאן, והרי הוא אנוס! ונראה שכוונת הרמב"ן בכתבו "שגגת מיתת בי"ד" היא שיש חשש שמא יוציא הבן דם או יחבול באביו במקום שאינו צריך, ובמקרה כזה איננו אנוס אלא שוגג, וכן "ואם טעו והמיתו, לשניהם עונש שגגה מיתת ב"ד" - הכוונה שטעו ולא נתנו את הטיפול שחשבו לתת. לאור זאת אין מחלוקת בין רב מתנא ורב דימי בר חיננא שהתירו לבן להקיז דם לאביו, ובין רב ומר בריה דרבינא שאסרו על בניהם להוציא את הקוץ ולפתוח את הכוויה, משום שההקזה בעצמה היא רפואה, ולכן גם אם ניזוקו אביו ואמו הרי הוא בגדר אנוס; ואילו בהוצאת קוץ ופתיחת כוויה יש לחשוש שמא יפגע בהם במקום שאין צורך ואינו בגדר רפואה, ואין זה בגדר אונס, ולכן חששו לשגגת חנק, והעדיפו שאדם אחר יעשה טיפול זה אם אפשר, ולא הבן.

לאור הבנה זו בדברי הרמב"ן ניתן לומר שתחילת דבריו בתורת האדם "הא דתניא בתוספתא רופא אומן שריפא ברשות בית דין והזיק הרי זה גולה" - כוונתו לרופא שטעה בשעת הטיפול, כגון שטעה במינון או החליף בטעות תרופה בתרופה; אבל אם נתן טיפול באופן הראוי, ורק מאוחר יותר הבין שטעה באבחנה, וכתוצאה מכך מת החולה - הרי הוא כאנוס, ואין עליו חובת גלות. לפי הבנה זו אין דברי התוספתא "שליח בית דין שהיכה ברשות בית דין הרי זה גולה, רופא אומן שריפא ברשות בית דין הרי זה גולה" חולקים על דברי אבא שאול, שכן בתוספתא הכוונה לשליח בית דין שהוסיף רצועה אחת וברופא שטעה במהלך הטיפול - מקרים אלו אין לראותם כקיום מצוה, ולכן השליח והרופא חייבים בגלות.

דעת הטור והשו"ע
בניגוד להבנתנו ברמב"ן, מפסיקת הטור והשו"ע ביו"ד סי' שלו נראה שבכל מקרה שהחולה מת כתוצאה מטיפול רפואי, הרופא חייב בגלות. וכך פסק הטור:
אבל אם ריפא ברשות בי"ד... ואם המית ונודע לו ששגג גולה על ידו15, ומ"מ א"צ לימנע מפני חשש טעות כדפרישית.

וכן פסק השו"ע בסע' א:
ואם ריפא ברשות ב"ד... ואם המית ונודע לו ששגג גולה על ידו16.

הטור והשו"ע לא חילקו בין טעות לטעות ולא הגדירו באילו נסיבות מדובר, ומכאן משמע שהבינו שבכל טעות חייב הרופא בגלות. כמקור לפסיקה זו מציין הבית יוסף את דברי הרמב"ן. השאלה הנשאלת היא האם לדעתם חולקת התוספתא על דברי אבא שאול.

ויתכן שיש להבחין בין המקרים שהתייחס אליהם אבא שאול, האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח בית דין, שפטורים מגלות, ובין דינו של רופא שחייב בגלות. המקרים שאותם הזכיר אבא שאול הם בגדר הכאות של מצווה, שהרי מצוותם היא להכות אלא שבטעות היכו יתר על המידה והמיתו, ועל טעות מסוג זה לימד אבא שאול שההורג פטור מגלות; מה שאין כן לגבי רופא, שהיות שמצוותו היא לרפא, ואם לא נתרפא החולה לא קיים הרופא מצוה, לכן חייב הוא בגלות17.

לאור זה שמא ניתן להבחין בין מקרה שרופא טעה באבחנת המחלה ונתן לחולה טיפול שהזיק לו מעיקרא, ובין מקרה שרופא איבחן בצורה נכונה את מחלתו של המטופל ואת מצבו וקבע לו טיפול ראוי ותרופות מתאימות, אלא שטעה בפרטים שונים - כגון במשך הזמן שבו היה על החולה לקבל טיפול זה או במינון התרופה, ומת החולה כתוצאה מכך - במקרה האחרון יש מקום להשוותו לדין של אבא שאול ביחס לרב הרודה ואב המכה, שהטעות הייתה בעוצמת המכות או בכמותן, ומשום שעצם ההכאה היא הכאה של מצוה פטורים מגלות. לפי זה אותה ההבחנה תחול אפוא גם לגבי הרופא מהסוג שתיארנו לעיל, שהרי הטיפול והתרופה היו נכונים והם היו בגדר מעשה של מצוה, ולמרות שקרתה תקלה בעוצמת הטיפול או במינון אין זה מבטל את שם המצוה שבטיפול, ובמקרה זה הרופא יהיה פטור מגלות.

הבחנה בין טעות לטעות בעקבות תפיסת הרמב"ם
מדברי הרמב"ם בהלכות ממרים (פ"ה ה"ז), בפרשנותו לגמ' בסנהדרין פד, ב, עולה שהבחין בין הקזה על ידי אדם שאיננו מקצועי לבין הקזה הנעשית על ידי רופא מומחה, וכן סבר שאין מחלוקת בין רב מתנא ורב דימי בר חיננא שהתירו לבן להקיז דם לאביו, לבין רב ומר בריה דרבינא שאסרו על בניהם להוציא את הקוץ ולפתוח את הכוויה. לדעתו, רב מתנה ורב דימי בר חיננא התירו כשאין אדם אחר שיכול להקיז, ואילו רב ומר בריה דרבינא אסרו רק כשישנו אחר שיכול לעשות פעולה זו18. וז"ל:
המקיז דם לאביו או שהיה רופא וחתך לו בשר או אבר פטור, אע"פ שהוא פטור לכתחילה לא יעשה, או להוציא סלון מבשר אביו או אמו לא יוציא, שמא יעשה חבורה. במה דברים אמורים כשיש שם אחר לעשות, אבל אם אין שם מי שיעשה אלא הוא והרי הן מצטערין הרי זה מקיז וחותך כפי מה שירשהו לעשות.

מדבריו משמע שאם הבן הוא רופא אין עליו שום הגבלה לגבי הקזה אלא רק לגבי ביצוע ניתוח לאביו, שהרי לגבי הקזה כתב "המקיז דם לאביו", ורק בהמשך, לגבי חיתוך בשר או אבר, כתב "או שהיה רופא וחתך לו בשר או אבר פטור"19. נראה שהסיבה להבחנה זו היא משום שלגבי הקזה אין מקום לחשוש שאדם מקצועי כרופא יגרום למותו של המטופל, ובמקרה שאירע כזאת הרי הוא אנוס20, אבל לגבי ניתוח יש מקום לחשוש שגם טיפול מקצועי של רופא עלול לגרום למות המטופל, ולכן עדיף שהטיפול ייעשה על ידי רופא אחר ולא על ידי הבן.

לאור תפיסה זו של הרמב"ם יש מקום לדעתנו להרחיב הבחנה זו גם לגבי טיפולים רפואיים הנעשים על ידי רופאים, וכך טיפול הנעשה כדבר שבשגרה ושיש לו אחוזי הצלחה גדולים - אם קרה שהחולה מת כתוצאה מטיפול כזה ודאי שהוא בגדר אנוס ופטור, ואין לחייבו גלות; ואילו טיפול מסובך שלא נעשה כדבר שבשגרה ושעדיין אין לו אחוזי הצלחה גדולים, וכתוצאה מטיפול זה מת החולה - אין זה נכנס לקטיגוריה של אנוס אלא של שוגג, והרופא המטפל יתחייב בגלות. לאור הבחנה זו ייתכן להסביר את הנאמר בתוספתא במכות "רופא אומן שריפא ברשות בית דין הרי זה גולה" דווקא לגבי טיפולים מסובכים ונדירים, אבל לגבי טיפולים רגילים שבדרך כלל מצליחים ושקרה שהמטופל מת כתוצאה מהם, הרי הרופא הוא אנוס ואין בכגון זה לחייבו בגלות.


תגובה למאמר:

'אחריות רפואית: טעות באבחנה וטעות בטיפול'

אברהם יעקב גולדמינץ

המעיין תשס"ג ג


א. נפסק בשו"ע21 בדיני רופא: 'המית ונודע לו שטעה - גולה על ידו'. הרב חרל"פ (שם עמ' 49) רצה לחדש שהדברים אמורים דווקא כשהרופא טעה מעיקרא בכל הגישה שלו לטיפול, כך שכל הטיפול היה מוטעה ולא היה מעשה של ריפוי; אבל אם טעה הרופא טעות במינון תרופה וכד', שהטעות היתה תוך פעולה של ריפוי, היא נחשבת טעות בדבר מצוה ופטור עליה. חילוק זה אינו מפורש בדברי השו"ע, והוא מבוסס על הבנה מחודשת בדברי הרמב"ן, שעל דבריו מבוססים דברי הטור והשו"ע. יצויין שהב"י22 לא הבין כך בדברי הרמב"ן.

החילוק בין אם הרופא טעה באבחנה היסודית או שטעה במינון וכד' מבוסס לדעת הרב חרל"פ על דברי הרמב"ן23 בדין מקיז דם לאביו, שחילק בין טעות של רופא, דליביה אנסיה למיטעא ולכן פטור מגלות, לבין טעות של הבן כשהוא מטפל באביו, שיש חשש שהבן יוסיף פעולה שאינה לצורך הריפוי עצמו ויתחייב באיסור סקילה. מזה הסיק הרב חרל"פ שיש לחלק בין טעות יסודית שגורמת למעשה שאין בו רפואה כלל, שאם החולה מת הרופא גולה, לבין טעות בתוך הטיפול הרפואי שהרופא פטור מגלות.

אבל לענ"ד קשה להשוות בין החשש שבן יחבול באביו, לבין הדין הכללי של רשלנות רפואית. איסור חובל באביו נאמר על פעולה שיש בה הוצאת דם, ולכן חוששים שהבן יגרום לאביו כל צורה של הוצאת דם שאינה רפואה ממש. הרמב"ן משווה בין החשש לטעות בכל מעשה רפואה, שבזה אנו מניחים שליביה אנסיה למיטעא, לבין החשש שבן יחבול באביו יותר מהצורך הרפואי הדרוש, כאשר החשש בבן אצל אביו קיים רק בפעולה שנעשית בידיים, משום שאיסור החבלה באביו יכול לבוא רק על ידי מעשה בידיים. ההשוואה היא על עצם החשש לטעות, ולא בגדרי הטעויות, שהרי מכיון שגדר האיסור של רפואה לאביו ורפואה לחבירו שונה גם החששות משתנים. הסיבה שהרמב"ן מחמיר יותר בבן אצל אביו אינה משום שזו פעולה בידיים, אלא מפני שאפשר לעשות את אותה רפואה בלי חשש איסור, בכך שלא ייעשה זאת הבן אלא אחר, כדברי הגמ' בסנהדרין24 'אחֵר שיגגת לאו, בנו שיגגת חנק', וכפי שהגדיר זאת הרמב"ן25 'דלא שבקינן לבן למיעבד הכי, דלא להוי מעייל נפשיה לספק חיוב מיתה'.
העולה לענייננו מכל הנאמר הוא שהחילוק בין פעולה שלא מרפאת כלל, לבין פעולה שיש בה ריפוי והטעות היא רק בפרט טכני או במינון, מבוסס על דברי הרמב"ן באיסור מכה אביו; אך דברי הרמב"ן האלו לא נאמרו בדיני רופא אלא רק בחששות הקיימים באיסור מכה אביו, וקשה לקשר בין החילוקים שנאמרו במקיז דם לאביו, לבין דיני רשלנות רפואית.
הרמב"ן עצמו בתחילת דבריו הישווה בין דין רופא שהזיק לבין דיין שטעה, והוסיף ש'בלא הודע' שלו פטור מכלום כמו שהדיין פטור, משום שהוא אומן במלאכתו (עושה מלאכתו ברשות בי"ד); והרמב"ן לא חילק שם בין סוגי טעויות. יתר על כן, הרמב"ן מבסס את דבריו על ההיתר של הרופא לרפא, ובהיתר הזה עצמו החידוש הוא שהרופא פטור על טעותו26. הרמב"ן ביאר את ההיתר הזה בכך שהוא אינו צריך לחשוש לליביה אנסיה, ועל זה מביא הרמב"ן בהמשך דבריו שיש חיוב גלות, ומשמע שגם בטעות של ליביה אנסיה יש חיוב גלות, וקשה לחלק בין הדברים.

ב. הערה נוספת. הרב חרל"פ הבין בדברי הרמב"ם שיש לחלק בין טיפול שיש לו אחוזי הצלחה גבוהים, שאם החולה מת הרופא נחשב אנוס ואינו גולה, לבין טיפולים מסובכים ונדירים שבהם נחשב החולה לשוגג אם החולה מת ולכן גולה (שם עמ' 50). אך לא כך הבינו גדולי הפוסקים: דברי הרמב"ם מבוססים על הגמ' בסנהדרין בענין טיפול של הבן באביו 'חיישינן דילמא חביל', וכבר הזכרתי לעיל שמבואר בגמ' שבחשש זה החומרא היא יותר גדולה משאר חששות. ניתן להגדיר שהאיסור דרבנן של מקיז דם לאביו הוא לא עצם פעולת הרפואה, אלא שחכמים אסרו פעולה שיש בה חשש שיבוא לידי איסור. הגדרה זו נמצאת בתשובה מאת הגר"ש וואזנר27. הרב וואזנר שם החמיר אפילו בחשש רחוק, ואילו הרב הרצוג28 הקיל יותר, וכתב שהרמב"ם מקיל במקום דלא שכיח שיקלקל. קשה לחדש מכאן שהרמב"ם אסר רק בטיפול מסובך ונדיר, ודבר זה לא משמע כלל בגמ' בסנהדרין29.

הערות:1. בספר תורת האדם, מהדורת הרב ח"ד שעוועל, ירושלים: הוצאת מוסד הרב קוק (וכן בכל מקום להלן) עמ' מא, הגירסה היא "והזיק", וכך הגירסה גם בספר כפתור ופרח, סוף פרק מד. ובשו"ת התשב"ץ חלק ג סימן פב הגירסה: "והרג".
2.
בעל צידה לדרך (לרבינו מנחם בן הקדוש ר' אהרן בן זרח, "אשר נשאר הוא לבדו מכל בית אביו בגירוש והריגת צרפת בשנת פ"ה לאלף הששי, והיה תלמיד רבינו יהודא בן הרא"ש", במאמר החמישי הכלל השני פרק שני) הבין שדברי התוספתא שרופא חייב גלות כוונתם לרופא שאינו בקי שנתנו לו רשות לרפא, שכתב: "ואם הרשו ב"ד למי שאינו בקי פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, ואם המית ונודע לו ששגג גולה על ידו". וכ"כ גם בעל מטה משה (לר' משה מת מפרעמסלא תלמיד המהרש"ל, חלק רביעי ביקור חולים פרק שלישי עמ' קיא). אולם דעה זו יש בה קושי, שהרי בתוספתא נאמר "רופא אומן שריפא ברשות בית דין", משמע שהכוונה לרופא מומחה.
3.
בעל חסדי דוד על תוספתא גיטין פ"ג הל' ח-ט ביאר שכוונת התוספתא ב"המחתך את העובר במעי אשה והזיק" שמחתך את העובר ומכוין להיטיב, ואירע שנגע ברחם והזיק לאשה ולא לעובר; ובזה נדחים דברי ר' יעקב זאב יאסקאוויטץ בספרו אמבוהא דספרי על ספרי זוטא (מסעי כב, עמ' 538) שהבין שכוונת התוספתא שהזיק את העובר, ולמד מתוספתא זו שחייבים גלות בהריגת עובר, וכתב: והוא דבר חדש דחייב גלות על עובר, אף דישראל אינו חייב על העוברין.
4.
ראה מכילתא דרבי ישמעאל שרופא הושווה לשליח בי"ד ואב ורב שפטורים ממיתה: ..."להרגו בערמה, להוציא מרפא שהמית, והמכה ברשות בית דין, והרודה בבנו ובתלמידו ואף על פי שהיו מזידין אינן מערימין" (מס' דנזיקין, משפטים, פרשה ד, ד"ה להרגו בערמה). ובספר ברכי יוסף (יו"ד סי' שלו ס"ק ו) הסביר שדרשת המכילתא היא לפטור מעונש מיתה, ודרשת אבא שאול באה לפטור מגלות.
5.
ראה סנהדרין פד, ב: "בן מהו שיקיז דם לאביו, רב מתנא אמר ואהבת לרעך כמוך"... וראה רמב"ן, תורת האדם, עמ' מג, שכתב: "אלמא [הרופא] מצוה דרמיא עליה עבד, והשבת אבידה דגופו היא". אולם מדברי אבן עזרא בפירוש הקצר לשמות כא, יט, שכתב: "ולהתיר דבר הרופאים דברי יחיד הם, כי לפי דעתי כי האמת להשען ישר דרך על בוראו ולא על בינתו" - נראה שאין הטיפול הרפואי בקטגוריה של מצוה. וראה בספר גליוני הש"ס (לרבי יוסף אנגל) על ברכות ס, שכתב: "גם אחר שחלה האדם הוא דבר בלתי רצוי בעצמותו שיעסוק ברפואת רופא, רק יש לו לדרוש את ד' ולשים בטחונו בו ולא להתרפאות מרופא, וע"כ לא חשיב מעשה הרפואה מצוה כ"כ לפטור הרופא מגלות". [וע"ע באריכות בענין ההיתר או המצוה לרפא ולהתרפא באנציקלופדיה רפואית הלכתית לפרופ' שטינברג בערך חולה ובערך רופא. וראה עוד להלן. י"ק].
6.
ראה ספר כוס ישועות וספר הון עשיר, שכתבו שמשמעות לשון המשנה "אבא שאול אומר" מורה שהוא נחלק על חכמים, שהם ממעטים מ'יער' חצר בעה"ב, ואבא שאול ממעט דבר מצוה. אולם מפסקי הרמב"ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש רואים שפסק כדרשת חכמים (פ"ו הי"א), "הנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות והרגו בעל הבית בשגגה פטור מן הגלות... לפיכך הנכנס לחנות הנגר שלא ברשות ונתזה בקעת וטפחה לו על פניו ומת פטור מגלות, ואם נכנס ברשות הרי זה גולה", ופסק גם כדרשת אבא שאול - ראה רמב"ם, הלכות רוצח ושמירת הנפש (פ"ה הל' ה-ו): ..."אבל אם יסר בנו כדי ללמדו תורה או חכמה או אומנות ומת פטור. וכן הרב המכה את תלמידו, או שליח בית דין שהכה את בעל דין הנמנע מלבוא לדין, והמיתו בשגגה, פטורין מן הגלות"... לדעתו אפוא לא נחלקו חכמים ואבא שאול. וכך גם כתב המאירי שם: "אבא שאול אומר - ולא שחלק אבא שאול על תנא קמא, אלא שבא ללמד דבר אחר, והוא שכל שהיה מכה לדבר מצוה כגון האב את בנו ליסרו"...
7.
בהמשך שם כתב הרמב"ן שכוונת התוספתא בחיוב גלות היא רק בדיני שמים: "וי"ל הכי, הרופא כדיין מצווה לדון... ואע"ג דהתם אם דן ברשות בי"ד פטור, אף כאן מדיני אדם פטור מתשלומים, אלא שאינו פטור מדיני שמים עד שמשלם הנזק ויגלה על המיתה"... מדבריו אלו של הרמב"ן לומדים שהחיוב בגלות אינו בא רק כדי להגן על הרוצח בשגגה מפני נקמתו של גואל הדם, אלא הוא כפרה על חטא ההריגה, שהרי לפי הלכה זו של הרמב"ן שהרופא יוצא לגלות רק כדי לצאת ידי שמים בוודאי אסור לגואל הדם להרוג את הרופא בשעה שיצא מחוץ לעיר המקלט, משום שלגלות זו אין פסק בית דין שחייב בגלות אלא היא משמשת ככפרה על ההריגה בשוגג, כדברי הסתמא בבבלי מכות (ב, ב) "נמי ליגלו כי היכי דליהוי להו כפרה"; ולכן יש מקום לומר שיציאה לגלות אינה קשורה רק לפסיקת בית דין, אלא יכולה להיות החלטה אישית של אדם שנכשל בהריגה בשוגג, שלמרות שאין עדים על הריגה זו ואין פסק של בית דין שדינו לצאת לגלות, גולה הוא לעיר מקלט מרצונו כדי לכפר על החטא של הריגה בשוגג ולצאת ידי שמים. ונראה שכך נקט בעל ספר החינוך מצוה תי, וראה את ההגנה מפני גואל הדם כסיבה נוספת. אולם ראה במהרש"א בחידושי אגדות י, ב, שנוקט שעניין הגלות הוא כדי להגן על הרוצח בשוגג מפני נקמתו של גואל הדם, ולא כדבר שבא לכפר.
8.
ח"ג סי' פב. הרשב"ץ נולד כנראה באי מיורקה בשנת ה"א קכ"א (1361) ונפטר בעיר אלג'יר בשנת ה"א ר"ד (1444). כמו גדולי ספרד אחרים היה גם הרשב"ץ רופא. בעקבות המהומות האנטי-יהודיות של שנת ה"א קנ"א (1391) הוא ברח לצפון אפריקה והתיישב באלג'יר, ושם שימש כדיין בבית דינו של הרב הראשי, הריב"ש [וראה באריכות במבוא לשו"ת התשב"ץ ח"א מהדורת מכון ירושלים - מכון שלמה אומן].
9.
על הסתירה בין המשנה במכות לתוספתא הנ"ל עמד גם בספר מעשה רוקח (לר' אלעזר בהרב ר' שמואל רוקח, דפו"ר אמשטרדם ת"ק) בסוף מסכת סנהדרין פה, ב, שתמה על הטור והשו"ע שפסקו כתוספתא, שרופא שהמית בשוגג חייב גלות: "אמנם תמיה לי על רבותינו בעלי הטור והש"ע שהביאו תוספתא זו להלכה, דלכאורה סותרת משנה שלימה בפ"ב דמכות דהרב הרודה את תלמידו והאב המכה את בנו ללמוד תורה ושליח ב"ד שהמיתו המה פטורין מגלות מאחר שמתכוונין לדבר מצוה כדאיתא במשנה וגמרא, ואם כן רופא זה שהיה מתכוין לדבר מצוה לרפאות אותו ושגג בדבר והיה לו גם כן רשות מב"ד למה יתחייב גלות בשוגג, וצ"ע רב". [בספר בשמים ראש, תשובות המיוחסות לרא"ש ושאר ראשונים שהוא קרוב לוודאי זיוף של שאול ברלין בן הגאון רצ"ה לוין מברלין, ראה מ"ש על הספר ומחברו ב'מספרא לסייפא' של ישיבת שעלבים גל' 44-45, קיץ תשנ"ג, עמ' 243 ואילך. י"ק מובאת בסי' שפו תשובה הדנה בתוספתא זו ובסתירה לכאורה שהיא מעוררת על דברי אבא שאול, וז"ל: 'אשר שאלת, רופא שבא אצל חולה ומשש לו הדפק ושאל על שאר עניניו ונתן לו סמי' ומשקי', ומת החולה, ואח"כ הרופא עצמו אומר שטעה ונתן לו דברים המזיקי' לחולי זה, אם הוא צריך לקבל גלות על עצמו. תשובה, לפי הפשוט הי' נראה לדמות כל הרופאי' שקלקלו באדם לשליח ב"ד ואביו ורבו, שהרי ברשות דמצוה עשה וירד להצילו, והאלקי' אנה לידו טעות. אלא שהרמב"ן ז"ל אייתי לן תוספתא, רופא אומן שריפא והרג, הרי זה גולה'...]
10.
ראה מ"ש ליברמן בתוספת ראשונים על מכות עמ' 165, שבתוספתא שהייתה לפני התשב"ץ לא היה קיים הקטע "שליח בית דין שהיכה ברשות בית דין הרי זה גולה" אלא רק "רופא אומן שריפא ברשות ב"ד והרג ה"ז גולה", ובתחילה סבר שיש להשוות בין דין רופא ששגג לדינם של הנזכרים במשנה שאינם גולים, ולכן הצביע על הסתירה שבין התוספתא לבין דברי אבא שאול.
11.
בנוסח הכס"מ ובדפו"א גרסו בראב"ד: "אלא שליח ב"ד שהוא מלקה יותר ממה שאמדוהו ב"ד ומת תחת ידו". גירסה זו היא בניגוד לנאמר בב"ק לב, ב, ראה בספר ערוך לנר, מכות כב, ב ד"ה "על", וכן רש"ש, מכות ח, א; ועי' חזון יחזקאל על התוספתא, פ"ט ה"ג.
12.
גירסת הרי"ף, סנהדרין פרק הנחנקין: "רב פפא", וכן הגירסה בתורת האדם לרמב"ן, עמ' מג.
13.
וראה חידושי הר"ן, סנהדרין פד, ב ד"ה רב, שנקט גם הוא שטעות רפואית נחשבת אונס: "אלא ע"כ אית לן למימר שהרופא המומחה כשיטעה ברפואותיו אינו שוגג אלא אניס, שברשות הוא מרפא... ואין לו אלא מה שעיניו רואות". וראה בספר "דבר שאול" לר' יוסף שאול הלוי נאטאנזאהן, לעמבערג תרל"ט, יו"ד סי' שלו ד"ה ואם ריפא, שהביא את דברי הר"ן אלה, שטעות הרופא כאונס, כחולקים על דברי הרמב"ן: "שוב ראיתי בחידושי הר"ן בסנהדרין שם שכתב... שהרופא המומח' כשיטעה אינו כשוגג אלא כאונס... הרי לפנינו דכתב דפטור ומותר, ולא כהרמב"ן"... בהמשך שם הביא את דברי הרמב"ן שהובאו בנמוקי יוסף על הרי"ף בפרק הנחנקין: "דאע"ג דמכה אדם לרפואה פטור...", וראה בהם סתירה לדברי הרמב"ן בתורת האדם שהרופא חייב גלות; ונעלם ממנו שדברים אלו כתב גם הרמב"ן בתורת האדם שם.
14.
ראה בפרישה יו"ד סי' שלו ס"ק ז-ח, שכתב: "ואם לא טעה ועשה הרפואה כהוגן ומת פטור ג"כ מדיני שמים, שהוא לא המית אתו אלא הש"י רצה במיתתו".
15.
בטור ובשו"ע (שם) כתבו "אם ריפא ברשות בי"ד וטעה והזיק פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים", ועולה שלדעתם חובת התשלומים היא רק כדי לצאת ידי שמים; אולם לגבי המקרה שהרופא גרם בטעות למותו של החולה פסקו: "ואם המית ונודע לו ששגג גולה על ידו", ולא אמרו שחובת הגלות היא רק בדיני שמים. נראה שסברו שחובת הגלות היא בדיני אדם, וייתכן שלדעתם לעניין גלות לא שייך דין של פטור בדיני אדם וחיוב בדיני שמים, משום שלדעתם הגלות היא כדי להגן על החייב מפני גואל הדם (ראה לעיל הערה 7), והרי לגואל הדם הותר לפעול רק לאחר שבית דין פסק שחייב בגלות. לאור תפיסה זו אין גלות שעניינה יציאה ידי חובה מדיני שמים, אלא או שחייבים בה או שפטורים ממנה.
16.
מפסיקת הטור והשולחן ערוך עולה לכאורה שבזמן הזה נוהגים דיני גלות, שהרי מנהגם להביא רק הלכות הנוהגות בזמן הזה. לעומת זאת בטור חו"מ וברמ"א חושן משפט סי' תכה הביאו בשם רב נטרונאי גאון שאין דין גלות נוהג בזמן הזה: "מצוה לדון בחייבי מיתות ב"ד ושיגלה הרוצח לערי מקלט, ועתה אין אנו דנין דיני נפשות... וכן ערי מקלט אין לנו שיגלה בהן הרוצח, והרב נטרונאי גאון כתב דעל כל חייבי מיתות ב"ד האידנא אין בידינו לא להלקותו ולא להגלותו ולא להרגו ולא לחבטו". ובשו"ע סע' א: "הגה: כל חייבי מיתות ב"ד בזמן הזה, אין בידנו להלקותן או להגלותן או להרגן או לחבטן". וכך נקט גם בעל ספר החינוך מצ' תי: "ונוהגת מצוה זו בזמן שישראל על אדמתן וסנהדרין של שבעים ואחד יושבין במקומן המוכן להם בירושלם לדין דיני נפשות". ואם כן, הרי יש כאן סתירה לפסיקת הטור והרמ"א. לכן נראה לומר שהפסיקה "ואם המית ונודע לו ששגג גולה על ידו" באה רק כדי להצביע על כך שהעבירה שנעשתה על ידי הרופא היא ברמה שהיה מקום לחייבו בגלות, אך אין כוונתם לדונו בגלות באופן מעשי.
17.
וייתכן שלהבחנה זו התכוון התשב"ץ כשכתב "ואיכא לאפלוגי בינייהו". [וכך חילק בספר בשמים ראש סי' שפו, 'דזה לרפאות ירד והמית, ונמצא שלא עשה מעשה רפואה, משא"כ אלה לייסר באו ויסרו... אלא שלא נצטוו ליסרו כ"כ, אבל עבוד מידי דרמי עליה'... אמנם מלשון השאלה בבש"ר, ש'הרופא עצמו אומר שטעה ונתן לו דברים המזיקי' לחולי זה' נראה שלדעתו הרופא חייב בגלות רק אם התברר שהטיפול הרפואי שנתן לא היה הטיפול המתאים למחלתו של המטופל, אלא שהוא נתן תרופה שהזיקה למחלתו ולא היה בה כדי לרפא, ודווקא בכגון זה הוא חייב בגלות.] וראה בספר ערוך השולחן (לר' יחיאל מיכל עפשטיין, פיעטרקוב תרס"ג) יו"ד סי' שלו ס"ק א שסובר שדין התוספתא שרופא שגרם בטעות למותו של החולה חייב בגלות הוא רק לגבי טעות שנגרמה על ידי רשלנות, ולא לטעות שלא על ידי רשלנות: ..."אבל אם ריפא ברשות וטעה והזיק פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים אם הייתה ע"י התרשלותו ולא עיין יפה, דאם עיין אין לו שום חטא שהרי מצוה לרפאות וכבר אמר החכם שגגת הרופא כונת הבורא, ואם מת ע"י רפואותיו ונודע לו ששגג ה"ז גולה על ידו כשיש לו מקום לתלות שהוא גרם לו ע"י התרשלות או שלא עיין יפה, אבל בלא זה נ"ל דאינו חייב גלות, דמי גרע מאב המכה את בנו והרב את תלמידו דפטור מגלות (כנלענ"ד לפרש התוספתא ודברי הרמב"ן שהביאו הטור והש"ע ועב"י ודו"ק)".
18.
ראה בנושאי כליו של הרמב"ם, שם: רדב"ז, וכס"מ.
19.
[נראה שחלוקת הרמב"ם בין מקיז לחותך בשר לא באה להקל על המקיז כדברי הכותב אלא להחמיר על החותך בשר, שאם אינו רופא לא יעסוק בזה אף כשאין אחר, ואף כשאינו אביו. אך במקיז אין הבדל בין רופא ושאינו רופא, ובכל מקרה אינו רשאי להקיז לאביו אם יש אחר. הערך עורך - רשש"ג.]
20.
ראה תשובת הרב י"א הלוי הרצוג, בעניין האם מותר לבן רופא להזריק להורה זריקה - הובא בספר גשר החיים לרי"מ טוקצינסקי, ח"ב עמ' יא-יג.
21.
יו"ד שלו ס"א.
22.
סי' שלו ד"ה ומ"ש שלא יאמר.
23.
תורת האדם עמ' מג.
24.
דף פד, ב.
25.
שם.
26.
וראה עוד בקונטרס 'חיי רפואה' (נדפס בסוף ספרי 'חן משה' על טיפול רפואי בהורים, ירושלים תשס"ב) פ"א ס"א, ובהקדמה לספר 'וחי בהם' בענייני רפואה בשבת.
27.
בכת"י; נזכרה בספרי חן משה סעיף יב.
28.
תשובתו נדפסה בגשר החיים פ"ב סי' א, הזכירה הרב חרל"פ בהע' 20.
29.
וע"ע בספרי חן משה סעיף יב באריכות ובביאור של החשש דילמא חביל.