םייח-ילעב לש םתודבאתה תלאשל

בורוט ןסינ ר"ד

ו"שת אל-ל הפוקתה

:רמאמה ןכות
החיתפ   
דבאתמ םדאה קר   
?שפנ ייח תויחל שי םאה
טקניטסניא ידי לע היחהו ,לכשה ידי לע לעפומ םדאה   
םזירויבייהיבה תרות יפל   
הזילנאוכיספה   
רוויע טקניטסניאה םאה
םיסוס :םינובנ םייח ילעב   
םילותחו םיבלכ :םינובנ םייח ילעב   
הזנפמיש   
תודבאתה   
םייח ילעב לצא תוינובת תולועפ
םייח ילעב לצא םייחה ןוגרא   


םילוכי םייח ילעב םא הלאשב ןדו ,םייח ילעבל שיש הנובתה תדימב קסוע רמאמה : תיצמת
.ןוצרמ דבאתהל םג

.םייח ילעב לש תונמאנ ,םייח ילעב לש הנובת ,תודבאתה : חתפמ תולימ

 

החיתפ
דבאתמ םדאה קר
.דבלב םדאה לש וקלחב הלפנ רשא המוגע תוכז ,םיבר םירקוח תעד יפל ,איה תודבאתהה
ןיבל םדאה ןיב תולידבמה תורדגהה לע השדח הרדגה ףיסוהל םילוכי ונייה ,וללה וקדצ וליאו
,תועודי תוישפנ וא תוינפוג תולוגס לע תודסוימ ןהש ,תומדוקה תורדגהה לכ ןכש ;תויחה ראש
תויושע םידי ;הפוקז המוקב הכילה :םייחה-ילעב תכרעמב דחוימה ומוקמ תא תועבוק ןניא
;תלוזה םע אשמו עגמ םשל םידחוימ לוק-ילילצב שומיש ;חתופמ חומ ;החונ םימצע-תסיפתל
םידדצ אוצמל רשפא הלא-תומכלו הלאל - ןילמוג-תעפשהו הדובע-תקולח לע םידסוימ םייח
היחל םדא ןיב לידבמה וקה רשא שי םנמאו .םינוש םייח ילעב ןיב ,םיווש םידדצ ףאו ,םימוד
די חולשל ,homo sapiens -ל טרפ ,םלועב רוצי םושל ןתינ אל יכ חכוה וליאו ;וכרצ-לכ רכינ וניא
רהרהל ןיאש קוידב ,המדאה ינב לע םדאה תא דחיימ "דבאתמ רוצי" ראותה היה ,ושפנב
.וירחא

הלולע תויחהמ היח םוש ןיאש ,שוריפב רמאנ ,תודבאתהה-תיעבב םינדה ,םירפסהמ המכב
הוושה דצהו .וזה החנהה ןמ ךפהה תא םינעוטה ,םירפס שי םדגנכו .המצע תא תימהל
הבושח וז הלאש ןיא וליאכ ,םקמע ידו םכרצ יד םתעד-תווח תא םיססבמ םה ןיא :םלוכבש
ןויזחל עגונב ונלש תונרקסל קופיס ןתונ ונניא הז סחיו .טרופמ לופיטל היואר הנניאו רתויב
,לכ תישאר ררבל ונילע ןכ לע .םירציה תכרעמ לכב ףיקתה ,םייחה רצימ תוקלתסה לש רזומה
םיכילהתב םישרש הל שי וא ,דבלב תישונא היגולוכיספ לש הדיח איה תודבאתהה תדיח םא
.םדאהמ תוחפ תוחתופמ ,תויח לש םימומעה םייכיספה

לש םייכיספה םיכילהתה תנבהל הנכה םג איה תויחה לש היגולוכיספב המ-תעידי :בגא ךרדו
.טרפב תודבאתהה תמולעת לשו ללכב םדאה

 

?שפנ ייח תויחל שי םאה .א
םדא-יטפשמ ינש לע קדצב ןנואתהל תולוכי ויה ,תויחל רבדמ הפ עבטה ידימ ןתינ וליא
:ןהילא וסחיב םימודק
;העד-תורסח תונוכמ אלא ןה ןיא
.ויתולעמ תורסוחמו םדאה לש ויתונורסח לכב םייוקל םירוצי אלא ןה ןיא
לע טיביו ,ויכרד לאו וילא רבכ הז ולגתסהש ,תויחל "ישונא" סחי םדאה הארי רתויה לכלו
ןהילא עיגנש תונקסמה לש ןכרעו ,איה תיעדמ הלאש ונינפלש הלאשה םלוא ."הובגמ" ןרתי
יפ לע אלו ,תורקחנה תודבועה לש ןתונכ יפ לע עבקיי םדא-ינב ןיבו תויח ןיב האוושהה ךותמ
.דבלב תירסומ הניחבמ םתכרעה

שי םא :תידוסי הלאשב םירקוחה וטבחתה ,וננמז דע טראקיד ימימ דוחיבו ,וטסירא ימימ
דימת החוור תיממעה תרוסמב .ונויסנ ךותמ םדאל םיעודי םהש יפכ ,שפנ-ייחב קלח תויחל
.םהינימל םייחה-ילעב לכב תונוש תורוצבו תונוש תוגרדב תויוצמ תוישונא תונוכתש ,השגרהה
םיטבש (דוע םנשיו) ויהו .בתכבשו הפ-לעבש םימגתפו םילשמו תוישעמ-ירופס ךכל םידע
השיגה .תיתד הצרעהל םייוארה ,םייאליע םירוציל תונוש תויח ובשחנ םהיניעב רשא ,םימעו
.תאזה תרוסמהמ הרומג תוקלתסה ,ןבומכ ,העבת תיעדמהו תינויעה

טקניטסניא ידי לע היחהו ,לכשה ידי לע לעפומ םדאה
יכונא בשוח" ותרות לכל דסומה דוסיה תא ,טראקיד ,השדחה היפוסוליפה ץולח עבק רשאכ
האצי וז הרדגה ךותמו .תישונאה שפנה לש קהבומ ןמיס לכשה תא בוש השע "םייק ינא ןכ לע
."הנוכמ השעמ" אלא ןניא ןהיתובוגת לכו ,תוישפנ תולוגס תורסח תויחהש ,הנקסמה אליממ
,יח רוצי לכ לש וייחב התואנ תילכת לא תוכילומו דאמ תובכרומ הלא תובוגתש ,הדבועה םרב
היגולוכיספהו ."המשנ אלל" תויחה לש ןהיתולועפל ,ינאכימ תוחפ ,רחא חנומ תעיבק העבת
תוישגר תולועפ ןיבל תוינוצרו תובשוחמ תולועפ ןיב םדאה יבגל םג הניחבהש ,תיעדמה
שגרה יפ לעו הזמ הריחבהו לכשה יפ לע םיכתחנ םדאה לש וישעמ :וז החנה החינה ,תויחרכהו
ותלועפ יכרד רשא ,דבלב ימינפ-ישגר ץחל ירפ אלא ןניא היחה לש היתובוגת ךא ,הזמ חרכההו
יתלבו עובק רדס יפ לע רודל רודמ השוריב םירבוע ץוח-יפלכ ותומשגתה יטרפו תיללכה
וייח ךרדש ,םויה דע תחוורה העדה ןאכמ ."טקניטסניא" םשב ארקנ ימינפ ץחל ותואו .הנתשמ
םחרכ לעב םיעמשנ םייחה ילעבש העשב ,לכשה רואב בור יפ לע הראומ םדאה לש
.הדירג "רוויעה" טקניטסניאל

םימרז ינש .יגולוכיספה רקחמה אלו יפוסוליפה ןויעה אל וקפתסה אל וז םידיקפת תקולחב
העד וכפה ,(יטסירויבייהיב) יתוגהנתהה םרזהו יטילאנא-וכיספה םרזה ,םישדח םייגולוכיספ
.היפ לע וז

םזירויבייהיבה תרות יפל
,םדאל אלו היחל אל ןהשלכ תוינחור תונוכת סחיל םיאשר ונא ןיא םזירויבייהיבה תרות יפל
רוקחל קר ונא םילוכי .תיעדמ הקידב םשל ונישוח תרזעב ןתוא סופתל תורשפא ונל ןיא יכ
םהיעוציב תא ,םהיתועונת תא ,רמולכ ;םינוש םיבצמב םייח ילעב לש תוגהנתהה תא תעדלו
ידי לע לגרה ושענש ,הזמ תונקנ תובוגתו הזמ תויתשרומ תובוגת - תוינוציחה םהיתובוגת תאו
ןניא תויחהש ןאכמ הלוע ,אוה יגולויסיפ וללה תובוגתה לכל עצמהש ןויכו .הדימתמ הרזח
םג אלה ,לוכיבכ "תובשחמ" עיבמה ,ורוביד :ךכ םדאה ףאו .הדירג תויגולויסיפ תונוכמ אלא
אוה ןכו .ונלש םישוחב תספתנה ,תיתוגהנתה הלועפו (רובדה ילכ לש) העונת אלא וניא אוה
."םיינחורה תוחוכה" תכרעמ לכו "ןוצר" ,"שגר"

.ללכו ללכ תודבאתהה לש היגולוכיספב ,אופא ,ןודל ןיא תיטסירויבייהיבה הפקשהה תדוקנמ

הזילנאוכיספה
תא דימעהלו םדאה ינב לע םייחה-ילעבמ שיקהל הטונה ,תיטסירויבייהיבה הרותה תמועל
היצמאמ בטימ תא הזילאנאוכיספה השידקה ,דבלב תויגולויסיפ תובוגת לע הלא תאו הלא
לש "םימוטפמיס"ב םילגתמ םהש יפכ ,םיישפנה וא םיימינפה םדאה יכילהת לש םתריקחל
יפכו וישעמבו וירובדב םיאטבתמ םהש יפכ ,ויתומולחב םיפקתשמ םהש יפכ ,יטורבינה שיאה
רשא ,םיחכשנ תודלי-תוערואמ לש םייוליגבו תודליה ימיל תינורכזה םתריזחב םינתשמ םהש
.הזורבנה תווהתהל ומרג

:םדאה לש םיינחורה וייחב עירכמ םרוג ונניא עדיהש ,אוה תאזה הטישה לש ידוסיה הרקיע
םה םה - עדי-לאה ירתסמב ועקתשנו םינוש םימעטמ החכשל ונודנש םימלענ םימרוג
םיידוסיה םיוקה תא םיבצעמו םדא לכ לש תינחורה ותוחתפתה ךלהמ לע םיעיפשמה
.יטורבינה םדאה לש וחור ךלה לע םתלשממ תא םיכפושה םג םהו .ותוישיאב

אלא ,תעדל ומצע דוביא לע קר אל רבדל םוקמ אופא שי תיטילנאוכיספה הפקשהה תדוקנמ
תורפסה רשא ,וז העפותו .תעדל אלש תודבאתה - דחוימ ןיממ תודבאתה לע םג
םלועב םג הל המודכ שיש ילוא ןכתי ,םדאה םלועב התואיצמ תא תרשאמ תיטילנאוכיספה
םידדצ לע הנושארב דומעל ץוחנ ,הבושת הל אוצמל ידכו .הלאשה איה תאז .םייחה ילעב
.םייח-ילעב לש תיללכה היגולוכיספב םידחא םיידוסי

 

רוויע טקניטסניאה םאה .ב
םדאה תלחנ לוכיבכ אוהש ,לכש ןיב רומג דוגינ וא לודג לדבה ,רכזנכ ,םיאור םיבר םירקוח
קיתעה חנומה תא םילסופ וליפא שיו .םייחה-ילעבב הדורה ,טקניטסניא ןיבל ,דבלב
זמורמ וב רשא ,ץחל חנומה תא ומוקמב םירחובו וב הקבדש תוינחורה ץמש לשב טקניטסניא
ונניא םיחנומ יונישש ,קדצב ריעה ,ןוטוה ,קהבומ תויח רקוח םלואו .ינאכימה דוסיה רוריבב
.תיעדמ תומדקתה לש ןמיס

,ןיטולחל אוה רוויע תוהובגהו תוכומנה תויחב טקניטסניאה םא ,איה תמאב הבושחה הלאשה
הטלש הנורחאה הפוקתה דע ךא .תאזכ בשח אל לודגה ןיווראד .הנבהו הנחבה לש טרוק אלל
:תרחא תינוציק היטנ דגנ הנווכבש-האחמ ךותמ וליאכ - התע הז הרכזנש תינוציקה הפקשהה
.ןהילא "יטנאמור" סחילו תויחה לש הריתי "השנאה"ל היטנה

יתש לש ןמוקמ תא תספותו "םילדה וניחא" תריקח לא תיביטקייבואה השיגה תכלוה ונימיב
ויתונויסנו לאגוד-קמ לש תיתילכתה היגולוכיספה :הז ןודנב ושע הברה .תומדוקה תוכרעהה
רלק ידי לע וכרענש ,םייאליע םיפוקב דוחיבו ,םינוש םייח ילעבב תונויסנ ;םיכומנ םייח ילעבב
לש םתוגהנתהב סגניני'י לש וירקחמ ;תיתינבתה היגולוכיספה לש םירחא חכ-יאבו
םיישונא םיפוקל םיחמומה-לדג - סיקריי לש תופיקמה תודובעה ;םיכומנ םימזינאגרוא
.(הזנאפמישל דוחיב)

ןיאש ,קיידנרותו ןוסטאו ורוהש המב םינימאמה ,םזירויביהיבה ידיסחמ דוע שי ןכ יפ לע ףא
אלא ,םדוק ןהב ולגרוה אלש ,תושדח תויתילכת תולועפ לועפל םינפ םושב תולגוסמ תויחה
תולקתנ ןה רשאש דע - אוש-יצמאמו תואיגש לש הכורא הרוש ירחאו םיירקמ םישושיג ירחא
םייטאמוטבא ךכיפל םה ןהיעוציב .הרצק ךרדב וב שמתשהל תולגרתמו ןוכנה ןורתפב אליממ
.רבד לש ורקיעב

םיסוס :םינובנ םייח ילעב
ידי לע תועצובמ "תואלפנ" לע םידב-ירופס ורצונ וז תיטסינאכימ הסיפת תמועלו
.עברא-לע-יכלוה

תא המ ןמז ךשמב ושיערהו היצאסניסל םתעשב ויה רשא ,דליפרבלא יסוסב ,לשמל השעמ
םירמאמ ינורכזב םירומש דועו .ךרעב הנש םישלש ינפל שחרתה רבדה .יגולוכיספה םלועה
תוריהמ לגר תוקיפדב הכלהכ ובישהש ,הלא םיסוס לע םייגולוכיספ תע-יבתכבו םינותעב
ליכשמ שיא ףא רשא ,תוכבוסמ תולאשל - רוחש חול לע תומושר תויטאמיתמ תולאשל
ותואיקבב הלע רשא ,"חקיפה סנאה" דוחיב ןייטצה םהיניב .ןנורתפב םיתעל השקתי
םינקפסהו היעבה לש הרוריבב וקלחנ םיגולוכיספ ..עוצקמל-וירבח ראש לע תיטאמיתמה
בישהל טלחהב וברס םידמולמה םיסוסהש ,דשח תררועמה הדבועה תא ושיגדה םהבש
.ללארק םכירדמו םרומ לש ותוחכונ ילב תולאשל

םיחמומ לש םהידי תא אלמל "הינמרגב תילאטנמירפסכא היגולוכיספל הרבחה" הטילחה זא
םידחוימ םיסוס ונקינ .תויטאמיתמ תועידי שוכרל םילגוסמ םייח-ילעב םא וררביש ,םידחא
לובגו םהיתונורשכ ביט לע דומעל ידכ ,בר לופיט םהב לפיט רמוז רוסיפורפו ,םישוח-ידחו
לגר תוקיפדב ביגהל ודמל םה :דליפרבלא יסוס רבדב הדיחה ףוסבל הרתפנ הכו .םתוחתפתה
ירירשבש תולק תועונתב תונוכנה תובושתה תא םהל זמרמ היה רשא ,םכנחמ לש ויתוזימרל
םייח ילעב לש היגולוכיספ לע רפסב .ןספתל הלכי אל רז ןיעש ,וזכ הדימב "תולק" - וינפ
:ויתונקסמ תא רמוז םכסמ

רשא הרקמ לכב יכ ,יאדול בורק רבדכ יל הארנ הכ דע [םיסוס ףוליאב] ינויסנ יפל"
איה ירה - [ופלאמ דצמ] העבה תועונת ךמס לע תשרפתמ הנניא סוסה לש הבוגתה
תועונת המכו המכ םע היצאיצוסא ףוריצב ,ליגרה רדגמ אצוי יתוזח ןורכז לש האצות
."תומיוסמ

.אלפ רדגב טעמכ אוה הז עוציב םג ןכא

םילותחו םיבלכ :םינובנ םייח ילעב
םיארוקו םיעמוש לש םתאנהל ,"תואלפנ" בותכלו רפסל וברה םילותחו םיבלכ לע ףא
.הנומא-ילק

המכ םיאבומ ,דליפרבלא יסוסל אוה ףא שדקוה ונממ ןוגה קלח רשא ,היחו םדא רפסב
םג חיכוהל הלדתשהו הנימאה ןאמרדניק ינייה :המגודל םהמ דחא הנהו .הלאה םירופסהמ
ףאו .בותכה תא אורקל העדיו תיב-ףלאה תא םיימוי ךשמב הדמל הלול התבלכ יכ ,התלוזל
,הארנכ ,היה הלש ישארה עוצקמה .הילגר תוקיפדב תונוש תולאש לע הבישמ התיה איה
הפוגב השעיי המ ,התכירדמ-התרומ התוא הלאששכ .הקיטאמיתמ אלו הקיזיפאטימה עוצקמ
תעשב .המימשה תכלוה וז - ?התמשנבו .םיעלותל לכאמ היהי אוה :הבישה ,התומ ירחא
שפנה לא בושת התומ ירחא יכ ,תיפוסוליפה הבלכה העידוה ,ירצונ ןהכ ידי לע הקידב
...תינומדקה

ירחא הלעב רפסמש יפכו ,וז תינואג הבלכ לע טרופמ רפס הבתכ ,המש לקימ ,תחא תרבג
,םירועישב יארע-תופתתשה ךותמ רשא ,יזייד הנטק הלותח םג וז הגרדמל התלעה ,התומ
.המכח הברה רצק ןמזב הדמל ,הלול שפנב התביואל תיבה תלעב ידי לע ונתינש

הזנפמיש
תיחקפ היח .יטרופקנארפה רביבבש וסאב הזנאפמישב השעמה תא םג ןאכ ףיסוהל יוארה ןמו
- גרבנילדנרט רוסיפורפ בתוכ - "תוארל היה דאמ ןינעמ" .לפכה חול תא הפי לוכיבכ העדי וז
לא ןנובתהל הכו הכ הנופ '?םה המכ שלש םימעפ שלש' והולאשש רחאל ,וסאב היה דציכ"
הרפסב ןמוסמה חולה לע קוידב עיבצמו ותברקבש םירפסמ-יניוצמ םינטק תוחול לש הרוש
בצמו ויטבמ יכ ,חיכוה ,הבראמ רוסיפורפ ,הינמרגב םיגולוכיספה ילודגמ דחאש אלא ."9
תא ואלימ ,ןוכנה חולה לא םעפב םעפ ידמ םינווכמ ויה רשא ,חיגשמה-תרשמה לש ושאר
ורשוי דובכלו ...היארה-דחו ןובנה וסאב לש ועבצאל םיאתמ ןוויכ תניתנ לש דיקפתה
תומרל הנווכב אל בוהאה ופוקל ןתנש םינמיסה יכ ,רבחמה ףיסומ חיגשמ ותוא לש ובבל-רובו
.םיעדוי-אלבש השעמ היה הז :ןתנ תוירבה תא

ךרדב תונויער תרבעהב ,רמולכ ;היתפלטב תויח דצמ "תוישונא" תובוגת שרפל ושקיב רשא שי
לש םתעד יפל רשא ,הזה ןויזחה לכ .יחה לעב לש וחומ לא םדאה לש וחוממ ונל העודי אל
עיגה אלו וכרצ לכ דוע רקחנ אל ,ישונאה םלועב םייק אוה םידחא םיקהבומ םיגולוכיספ
דחא לש ותעד לע אקווד רזומה שוריפה לבקתנ ןכ יפ לע ףא .תיאדוו תיעדמ הדבוע לש הגרדמל
הארהש ,תואלפנה תריקח םשל :ביריטכיב רוסיפורפ ,היסורב םזירויבייהיבה תובאמ
םע לודגה גולוכיספה המש עסנ ,יקיפ ןטקה ובלכב בורוד םסרופמה תויחה ףלאמ הבקסומב
הטונה ,ןובשחו ןיד םסרפ השעמה-םוקמב ול ררבוהש המ ךמס לעו ,םידמולמ המכ דוע
,וז הדבוע ריכזמה ,גרבנילדנירטו .היחו םדא ןיב היתפלטב תורשפא תלאשל תיבויח הבושתל
אוה הצקה דע "יטסילאיר" תויהל ותפיאש ךותמש אלא .ביריטכיב לש ותרעשהל קדצב דגנתמ
םייאליעה םיפוקה רשוכ לע רלק קהבומה רקוחה לש ויתונקסמ ךרע תא קדצב-אלש ןיטקמ
ילודג לש םתודע ךותמ ןלהל הארנש יפכ ."הנבה ךותמ הסיפת" םביבס שחרתמה תא סופתל
.הלא םיפוק לש םהיתונורשכל עגונב איהש לכ הזרפה רלק זירפה אל ,הז עוצקמב םירקוחה

תודבאתה
תונומא םג ןייצנ ,תונוש תויח לע ומרענש ,םילטב םירבדבו יאבה ירבדב םינד ונאש ןויכמו
לע תרוסמ ,לשמל ,שי .תויח לש ןמלועב תודבאתה לש התואיצמ לע תודחא תוססובמ יתלב
םאו .דאמ םידבכ תואשמ ןבג לע םיסימעמשכ ,ןצברמ םוקל תוברסמ ןהש ,תונוש אשמ-תויח
ןמצע תוכילשמו המיח-ץמאמב םואתפ תוממורתמ ןה ,ונברודב וא וטושב ןהב ץיאמ ןהילעב
הרטמה תא תוגישמ ןה בור יפ לעו ;םוק ףיסוהל אלו לופל וטילחה וליאכ ,תינרוחא
איה תימואתפה המיקהש ,ןכתי :ןכ לע רתיו .הרומג תואדוו ןיא הפוג הדבועב ךא .השקובמה
אוה אשמהש ,קר הארמ ןוסאה-תרה הליפנהו .שנועמ לצניהלו הדוקפל עמשהל שאונ ןויסנ
.הנכסמה היחה לש החוכמ הלעמל תמאב

תמושתל היואר תחא הדגא קר .הז ןיממ םירחא םירואיתו םירופיס המכו המכל עגונב םג ןכו
,טלפמ ול ןיאו שא לש לוגיע ךותב ןותנ אוהשכ - עבט-ירפס המכב בותככ - ברקעה :הריתי בל
ילגנאה ררושמל וז "תילגת" םיסחימ שי .ושארב וצקוע תריקד ידי לע וייחל ץק םישל רהממ
אל ,הזה ןויזחה רוריבל וכרענ רשא ,תונויסנ .הריתי תובישח הל ןיא םינפ לכ לע ךא ,ןורייב
שילחמ ,הריקד רוניצ ידי לע ופוגל סנכנ אוהשכ ,ברקעה לש וסרא :ומויק םצע תא ורשיא
.ותוא תיממ ונניא ךא ,רצק ןמז ךשמב תצקמב ותוא

תתוחפ היח לש המלועב תירוביצ תודבאתה לש םשור הווהתמ ונימב דיחיו דחא הרקמב ןכא
לע סחיתמהו דבלב היגברונב יוצמה ,הז ןטק רוצי .גנימיל היורקה םיקנויה תחפשממ הגרד
ןייטצמו (תבנרבכע תירבעב ול אורקל ילוא שי הז םעטמו) תבנראל והארמב המוד ,רבה ירבכע
םניאו םוקמל םוקממ םיתעל םידדונ םה םהינומהב .הריתי היברו הירפב ונימ ינב ךרדכ
ימרז לאו םירעוס םימגא לא ,לשמל ,םיסנכנ םה .םירוצעמב םלקתהב םהירוחאל םיעתרנ
,ףוחה לא עיגהל םיחילצמה ,םיטילפהו םידירשהו .םיפלאל םהב םיעבוטו םיזע םימ
וירבשמל םינטקה םהיפוג תא םיריקפמו סוניקואה לא הנכוסמה םכרד תא םיכישממ
םימרוגה תא םויה דע וליג אל עבטה ירקוח .םהיבקע לע בושל אלש הטלחה ךותמכ ,םירידאה
רתוי .אל ,ןבומכ ?תומה תא ושקבי הלא חומ ינטק םירוציש רשפא םולכ .וז תימצע הילכל
תיביטקניטסניאה-תיגולויבה תילכתה תויהל לכות המ ךא .ןוזמ םישקבמ םהש ,תמאל בורק
ידיחי לש ףדועה תרקפה ילוא - ?םויקה לש הרימשה ןורקיעמ ךפהה אוהש ,הז רזומ ןויזח לש
הנכוסמ םויק-תמחלמב המדאה ינפ לעמ דחכיי אלו הלכי אל ופוג ןימהש ידכ ,םיבורמה ןימה
הכרעה ןיאו םירורב םייכיספ תודוסי לש םינמיס וז "תודבאתה"ב ןיא םינפ לכ לע .ידמ-רתוי
.םהילע הלח תיגולוכיספ

 

םייח ילעב לצא תוינובת תולועפ .ג
סחי תעיבקל ועייס תויעדמה םהיתודובע רשא ,רפסמ םירקוח לש תומש הלעמל ורכזנ
תופיקמ הלא תודובע .םייעבטה םהיתונורשכ לש רתוי הנוכנ הכרעהלו תויח לא יביטקיבוא
.םיישונא םיפוקב רומגו םייפוקסורקימ םירוציב לחה ,םייח ילעב לש בחר גוח

,הנקסמה ידיל סגניני'י אב םיכומנבש םיכומנ םירוציב םיכשוממ הדבעמ-תונויסנ ךמס לע
םהב שי יכ ,(םימ-תפיט לש "הביבס") םתביבסב םייונישל םהיתובוגתב םיארמ וללה וליפאש
לאגוד-קמ לש ויתונויסנ םלואו .וז הנקסמל םיכסהל םיטונ לכה אלו .והשלכ "הנחבה-רשוכ"
(םיעודי תולובגב) םתולגתסה רשוכל עגונב תוקפסל םוקמ לכ םיריאשמ םניא םינוש םיקרחב
לצא םג יכ ,חיכוה אוה :קויד רתיב .שדחה בצמה "תנבה" ךותמכ ,םיליגר-אל םיאנת לא
יתשרומה ןמ תויטסב ,איהש לכ הריחבב רומג רוסחמ ןיא הלא טקניטסניא-יריסא םירוצי
םילמנב ולפיט רשא ,םירחא םירקוחו .הלדבש הלד וליפאו - תילכש רוא ןרקב ,עובקהו
.הנקסמה התואל ועיגה ,(זרפנ םזיפרומופורתנאב םשאוהש ,קנילרטימ םהיניוב) םיטימרטו
יפ לע ןהישעמ לכ תא תולכלכמ ןה ןיאש ,טלחהב ררבוה רתוי תוהובג תויחל עגונבו
.דבלב רוויעה טקניטסניאה

ןשבד לשב ,וכז תונושארה .םילמנהו םירובדה - םה םייתרבחה םיקרחבש םימסרופמה
םילשמב חבש ירבדל ,הרתיה ןתוצירח בקע תונורחאהו ,םדאה דצמ דחוימ לופיטל ,קותמה
תריגאב ,ןהינינבב בלה תמושת תא םדק ימימ וררוע ןהיתשו .םינוש םימע לש המכח ירבדבו
הבחר .םהלש תופתושה ייחב םידיקפתה תקולחב ,תודלוול ןבל-תמושתב ,םתרימשבו תונוזמה
הרבחה ייח לא םייתרבחה םהייח תאוושה ךתמו .הלא םיאילפמ םירוצי לע תיעדמה תורפסה
ןיאל םנוגרא הלוע ןימה םויק לע הרימשה תניחבש ,םתעד תא םירבחמ המכ וויח םדאה לש
ירדס תכיפהב הילע אלו הדירי םיאורה ,םירחא םנשי הלא םירבחמ דגנכו .וננוגרא לע ךורע
.הנוכמ השעמל הרבחה

ידיל ועיגהו וזמ וז תונוש תומגמ יתשל המדאה ינפ לע םייחה וגלפתה ןוזגרב לש ותרות יפל
- הפו ,טקניטסניאה ןוטלש םש :הזמ homo sapiens -בו הזמ םייתרבחה םיקרחב ינוציק יוטיב
יכ םא ,םידחאתמ םניאש םימרז ינש ,ותעדל ,םה הלאו .תרצוי הארשהל בחרנ הלועפ הדש
םידדצה םיבר םוקמ לכמ .elan vital -המ ,םייחה ףחד לש יללכה ןיעמהמ :דחא רוקממ םאצומ
השעי ,לכשה םדאה יבגל השעיש המו .םדאה לשו םיקרחה לש םייתרבחה םייחב םיליבקמה
הדובע תקולח דבלמ .לולכש רתיבו תועיבק רתיב ,ןוחטב רתיב טקניטסניאה םיקרחה יבגל
תדובעכ םיהימתמ תונויזח םינושה ןהינימל םילמנה ייחב תויוצמ הנתשמ יתלבו הרומח
,םיירורעז םיקרח - תובלוח תורפ תקזחהכו - םירגאנ םיערז תחימצל עקרק תרשכה - המדא
יפל .ןכחל קותמ ץימ ,גודגיד תרזעב ,ןכותמ תואיצומו ןהינקב םתוא תולכלכמ םילמנהש
,ייל לש ותודע

תתל ידכ ,םימ חטש ינפ לע יח רשג םימעפל תורצוי עודי גוסמ םילמנש ,ררבוה"
לזונב שא תובכל תולוכי םילמנ יכ ,תואדווב חכוה ןכ ומכ .ןבג לע רובעל ןהיתורבחל
,תונויסנ ורדוס ךכ םשל .ןנק תא תנכסמ וז שאש העשב ןנטבמ תואיצומ ןהש ,ףירחה
."קפס לכ אלל רשוא רבדהו

ינק לע לפנתהל םיגהונ ןהיניבמ םיעודי םינימש ,הזב םדאה לא םילמנה תוברקתמ ילואו
,רמולכ ,דבוע סמל הושעיו הדעה לכ תא יבשב וחקי רשא שי .ללש לולשל ידכ רחא ןיממ םילמנ
ידכ תודלווה ימלוג תא ולזגי וא ובנגי רשא שיו .הלמע ירפמ ונהיו השק הדובע הילע וליטי
וכותב תוברו תורפ ,"ביוא"ה הנחמ לא יאשחב תובנגתמ םילמנ םג שי .םלוע תודבעל ןכנחל
.ףוסבל וילע תוטלתשמו

:םישנאו םילמנ לע ורקחמב סינקסאה רמוא קדצב

וניניב םילדבהה םיכלוה ,תודדוב תודיחי לעכ םילמנה לע םיננובתמ ונאש םעפ לכב ..."
.םיירשפא םיישיא םייומיד לע רומג יוסכ םיסכמו דאמל דע םירורב םישענו ןהיניבל
םיטלוב םיושה םיוקה ושעיי - תוירוביצ תויח לאכ ןהילא ןנובתנ רשאכ וליאו
."אילפהל

םייח ילעב לצא םייחה ןוגרא
לע ,תטרופמ הריקח ךמס לע הילא עיגה רשא ,רבחמה לש ותנקסמב שי דחוימ ןינע
ירוביצב תועפות ידירש .םילמנה ייחב ירוביצ ןוגריא לש תונוש תורוצבש תיגרדהה תוחתפתהה
לע ןעשנה ,יטרקומד רדס יכ ,סניקסאה לש ותעד יפל ,תוחיכומ תומודק תופוקתמ םילמנ
תישארב םילמנה םלועב םייק היה ,ץוביקה ידיחימ דיחי לכ לש ותוירחא לעו תישיאה המזיה
:תיטא תומדקתה לש םינש תובבר יפלא רחאל ,תורחואמ תופוקתב ןכ ןיאש המ .ןתוחתפתה
לכמ קלחכ ומויק תא ךישמהל לגוסמה ,ינאגרוא את ןימל דיחיה השענ האלהו אוהה ןמזה ןמ
לכ-ללוכה ינידמה רדסה .ולוכ ירוביצה םזינגרואה תא םיווהמה םהש ,םיאתה רתי
לש רתוי ההובג הגרד - עזגה לש םויקה תרימש תניחבמ - ךכיפל אוה (יראטילאטוט)
לש ,הפקתה לש ,תוטשפתה לש הגרדה םג איה תאזש אלא ;יטארקומידה רדסהמ תוחתפתה
אללו םימחר אלל - םימד תומחלמ לש ,חצרו דוש לש ,ונממ שלחה לע קזחה ץוביקה תולפנתה
.הרשפ

,הנממ םידמל ונא :תישונאה הרבחל הב זמורמה חקלה תאפמ ןינע שי וז הנקסמב
ללכה לש םויקה תושירדל תטלחומה ותולגתסהו ייכונאה ומויקמ דיחי לכ תוקלתסהש
םיקרח לש םמלועב החיכשה ,וז תוגהנתהבו .ךרוצה תעשב ומויק תא ריקפהל ותוא תורישכמ
ןיב םידיקפתה תקולח רשא ,םילמנ שי .תודבאתה לש דוסיהמ והשמ שי ,םייתרבח
םילמנ תרבח לש "םילייח"ה וא םירמושה דמעמ .הגרדמה םורמל עיגה םינושה ןהיתודמעמ
,םירוחה תויפ תארקל םילייחה םיממורתמ הנכס תעשב .קזחו לודג שארב ןייטצמ תאזכ
םושו .והשלכ רבעמ ריאשה ילבל דע םהישארב םתוא םימתוסו ,ןקה לא הסינכ םישמשמה
הנלופת וא ןוסאמ הדעה לכ תא הנלצת ןה .ןמוקממ ןתוא זיזת אל תורעתסה םשו הפקתה
.םיללח

עזגמ םילייחה לע .םדובכל הליהת יריש םירש ונא ,תאזכ הרובג םיארמ וננימ ינב רשאכ
ןיא אמש :רומג קדצב אל אמש ךא .רוויעה טקניטסניאה ידבע םה יכ ,רמאנ םילמנה
ןטק יבגל ידמל חתופמ םחומש ,חכוה אלה יכ .טלחהב רוויע הלא םירוצי לש טקניטסניאה
ףרחל זמר ןיעמ םיריעזה םילייחה םתוא לש םתוגהנתהב ,אופא ,שי ילוא .ןפוג לש הדימה
,תיגיברונה תבנרבכעה לצא ונאצמ אלש ,תעדמ אלש תיצוביק תודבאתהל ןוימד ןיעמ ,שפנ
רובענו הז ןיממ תורעשהב תכלל קיחרנ אלש בטומ ךא .התומל רורב "םעט" לכ ןיאש םושמ
םירורב םינמיס םיפקתשמ םהידיחי לש תוגהנתהה ךותמ רשא ,רתוי םיחתופמ םייח ילעב לא
.ונקלחב הלפנש וזל המ-ןוימד המוד תוישפנ לש ,םיירקמ םיבצמל תולגתסה לש ,הריחב לש


ך ש מ ה