ןומיר יבצ ףסוי 'ר ררושמה

ןומיר יבצ ףסוי :תאמ

ו"ל עובמ


וניתורודב ,הזה רודב ונכותב רישה ישנא לכמ ,ודבל ול קר ,ול קר ןמאנ ראות הז - אלפומה"
רוניכה-ישפות ןיב והשימל המוד אוה ןיא" .('םירתכ'ל אובמ) בירק םהרבא וילע בתכ ךכ ."הלא
תוחפשמ) ןימינב 'ר רפוסה וילע בתכ - "םדוקה רודב םג ול המודב עדוי ינא ןיאו ,הזה רודב
.ל"צז ןומיר יבצ ףסוי 'ר היה ונימב דחוימ ררושמ ןכאו.(164 'מע ,ןימינב 'ר ,םירפוס

- יתדה דצה ןמ :םתואו ותוא הצירעה ףאו ,םתוא הכירעה ,ויריש תא הארקש הביבסב ןנובתהל יד
,ךדיאמו .דועו ,ר"זא ,קוק הדוהי יבצ ברה ותאול"צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה - םלוכל שאר
םייח ,ןימינב 'ר רפוסה :םימרזה לכמ הפוקתה לש םירפוסהו םיררושמה ילודג םע רשקב היה
בתכ ךותמ תרבוח,"יתריש ךרד" ךותמ - "ןמזה ךשמב תודידי הברה יל וליג ר"זאו רנרב") רנרב
ינועמש דוד ,ןונגע ,בירק םהרבא ,שרב רשא ,יקסבוחנרשט ,קילאיב ,(ל"צז ןומיר צ"יר לש ודי
.םיבר דועו
יבתכו םיגוח לע היה לבוקמ" :םינושה תעה יבתכב רידת ןפואב תמסרפתמ התייה ותריש
,'ריעצה לעופה' דעו ,ןאכמ םידרח ינואטבו 'הפוצה' ןמל ,םהיתומגמבו םהיתועדב םינושה ,תע
אובמ ,ןומיר דוד תאמ ,"יבא תודלות") "ןאכמ - ריעצה רמושה לש 'רמשמה' וליפאו ,'תודחאה'
לע ובתכ רבד ןותיעב .בושח סכנ וב ואר םיינוליחה םיררושמה םג ,רומאכ .(11 'מע ,'םיריש'ל
יתד ררושמ לש ותואיצמ םצע" ופיסוה ראשה ןיבו ."הצוחנ םג אלא תיאדכ קר אל" איהש ותריש
."הנינרמ ,ונרודבש הולאה ידבוא ןיב

ויהש םישנא לצא םג תפתושמ הפש הרצי ,הקומע תימינפ תמא ךותמ העבנש תדחוימה ותריש
.ונממ םינוש דואמ

איה םג ךא ,ותריש הקני ונרוקממ ...השדח הריש הפ הרש ,השדח שפנ" :תידוחיי הריש ותריש
יחש םדא לש ,שדח ןונגסב ,השדח הריש .('םירתכ'ל אובמ ,בירק םהרבא) "!רוקמו ןיעמ המצע
ומלוע תא קנויה ררושמ לש הריש ,תאז םע דחי ,םלוא ;תושדח תויוח הווחו השדח הפוקתב
רואמ ,הרותה רואמ קנוי לכה" :ונמעל ויהש םיררושמה ילודגו םימכחה ,םיאיבנה ,ך"נתה םלועמ
.(2 ,"יתריש ךרד") "השודקה רואמ ןהב ןיא םא םייקתהל הנלכות אל לוחה תוניגנ םגו ,השודקה

ונרודל דחוימו יתועמשמ ,ונרודבו ורודב ערו חא הל היה אלש ,ותריש לש דחוימה היפוא
היושעה הריש ,ונברקב תומעופה תוקומע תושוחתל םיזע םייוטיב תנתונה הריש .שדחתמה
וצראב שדחתמה םע לש תואיצמלו ,ללככ ונלש תואיצמל תדחוימה הליפת ןיעמכ םיתעל תויהל
.טרפב

תורוא" םירפסה רבחמ) טנרג רזעילא םירפא 'ר ויבאל (1889 ,ט"מרת) ןילופב דלונ ,ןומיר צ"יר
לע ארקנ אוה .(3 'מע "יתריש ךרד") "ןוגה הרות ןבל בשחנ" היהש ("תעדו הנומא"ו "תודהיב
"יתריש ךרד") "שממ שדוקה חור לעב היהו ...שודק שיא היה"ש ,טנרג יבצ ףסוי ברה ובס םש
.הצרא הלע םירשע ןבכ .אדילב סנייר ברה תבישיב דמל .(3 'מע

שדוקה ץרא ריואו ,ינממ קחר םימעה ץרא ריווא .תרחא חור יב התיה ,לארשי ץראל יתילעשכ"
.ר"זא ררושמה םע שגפנ לארשי ץראל ועיגהב .(10 'מע ,"יתריש ךרד") "השודק חור ינחירה
:קוק ברה ןיבו וניב שיגפה ר"זא
ינבישחה אוהו ,ל"צז קוק ןהכה י"ארהומ ןואגה לא יתאב ,ה"ע ר"זא תצלמה ידי לע"
חחושל בהא וניבר ...ופיב זא דסיש ,ולש הבישיה לא ינסינכהו יטויפ ןורשכ לעב רותב
."...הברה יתא
.(10 'מע ,"יתריש ךרד")

,ותרישבו וירבדב .קוק ברה לע תורבוח המכ בתכ אוה .דואמ וילע העיפשה קוק ברה לא ותברק
:קוק ברה תעפשה תרכינ

.םירחא לצאמ רחא לוביק-רונכ ברה אצמ ,ריעצה ןומיר לש תגרועה ושפנב
.ברה ירבדל שוריפ םיתעל םה ,ןומיר יריש ...םיידדה םיסחי ןאכ ויהש ,הזמ אצוי
.(165 'מע ,ןימינב 'ר ,םירפוס תוחפשמ)

תונייעממ תעבונה הריש ;ונרודב הרישה תייחת לש ,תדחוימ הווקת ןומיר צ"ירב האר קוק ברה
:שדוקה

וחור תוגה לכש ,וננמזב ונימב דחוימה ררושמל זעו דובכ ןתיל ,ררועתהל ןמזה עיגה
...ותמשנ תשודקו וזועו וחצנ ,לארשי רוא לש םייחה ןיעממ םה םיעבונ ותריש ףועמו
רשא ,תשדחתמה לארשי תרישב שדוקה לולסמ חותפל לולעה והנה ,אוה אקווד ,אוהו
...םינשב תואמ המלאנ ירחא
ץמאלו קזחל ...ןומיר יבצ ףסוי יבר רקיה ונררושמ ,זפב אלוסמה חורה שיאל ,ץמאו קזח
...רוהטה שיאה לש תורוהטה וידי תא
.(ב"צרת ,יקסבייארג סחנפ ,ןומיר צ"ירל לבויה תרבוח ,קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה)

ך"נתל הרומכ שמיש םש) הווקת חתפבו הפיחב ,םילשוריב ,ופיב :ץראב תובר דדנ ןומיר צ"יר
תפצ ריעב םינש המכ ההש ותעיצפ תובקעבו (א"פרת) םיברע םיערופ ידי לע עצפנ ;(תירבעלו
.רתסנו הלגנ דמול אוהש ךות ,(ז"פרת-ה"פרת)

הצירעהש ,ביבא-לתב ותחפשמ םע יח ו"צרת תנשמ .םינשה לכב וב הכמת ןומיר רתסא ,ותשא
.הטיר ותלכו ןומיר דוד - יבא ;ןומיר הקבר הרומה :וידלי ;ותשא :ותועינצ תאו ויריש תא ,ותוא
ךא ,ותוארל יתיכז אל ,ולא תורוש בתוכ ,יכנא .םדובכל בתכ םיבר םירישו ,וידכנל רושק היה
.ותרישו וכרד לע ךנחתהלו "ותוחכונ" תא שיגרהל ,ומש לע ארקיהל יתיכז

ןכו .(ד"שת) 'םירתכ' ולש םיריש רפס אצי ךכ רחא .וכרד תליחתב םיריש תורבוח המכ בתכ
בתכב םיפסונ םיבר םירישו ך"נתה לע תורבוח בתכ ןכ ומכ .המואה ילודג לע - 'םייח יצע' וירפס
םיריש ירפס המכ ואצי ,ותומ רחאל .(החפשמה קיחב תואצמנה תורבוחב םיספדומ םקלחש) די
הרומז) 'םיריש טוקלי' ;(זול יבצ 'פורפ רידהמ - ג"לשת ,םירפוסה תדוגא ,הדסמ) 'םיריש' :ולש
לש םידומילה תינכתב םילולכ הז רפסב םירישה לכ .זול יבצ 'פורפ רידהמ - ט"משת ,ןתיב
יבצ ףסוי תריש) ותריש לע היפרגונומ רפס ןכו .(הרומה לש ותטלחהל םאתהב ,ךוניחה דרשמ
ובתכנ םירקחמו םירמאמ תורשע .(ח"נשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,זול יבצ 'פורפ ,ןומיר
.(זול יבצ 'פורפ לש היפרגונומה ףוסב - תיקלח המישר) ותריש תודוא

תמרב ןומיר יבצ ףסוי ברה 'חר ;ביבא-לתב ר"צוי תורדש :ומש לע םייורק ץראב תובוחר העברא
הכרע ,ותרישל םיעברא תואלמב .הינתנבו קרב ינבב ןומיר ברה 'חר ;םילשוריב םרכה תיב
אישנה תאמ לביק ,ותרישל לבוי תואלמב ;המיבה םלואב "דובכ ףשנ" ודובכל םירפוסה תדוגא
.אישנה סרפ תא יבצ ןב קחצי

ותריש יפואו ותריש ןונגס
ררושמה ,יבס תא ,ןומיר דוד ,יבא לאש ,"?ךלש םירישה תא רדוסמ םוקמב חינמ ךניא עודמ"
םאה תוארל הדצה תלכתסמ הנניא איה .רעיב רופיצכ רש ינא" :בישה יבס .ןומיר יבצ ףסוי 'ר
אלא ,תנמזומ הריש וז ןיא .יבס תריש תא ןייפאמה רבדה והז ,ןכאו ."הרש איהשכ התוא םיאור
.םלוע ארוב ינפל וחיש ךופשל ךרד םיתעלו תישפנ העבהל ךרוצכ יעבט ןפואב האבה הריש

ראש ומכ ,םיזורחב בתוכ היה ,ותוריעצב .הרישה ןונגס התייה ,וז הרישל תוכלשהה תחא
ותוריעצב ומסרופש ויריש תורבוחב ראשה ןיב תוארל ןתינ ךכל םידה) הפוקתה יררושמ
הרישהש ןיחבה דואמ רהמ ,םלוא .(הזחמב ,ריבד ,טקל :[1910-1916 ;ז"ערת-א"ערת]
תיעבטה המירזה תא תונשל אוה ץלאנ .ישפוח ןפואב אטבתהל ול תרשפאמ הנניא םיזורחב
ותדירמ תאו הרישב השדחה וכרד תא .םיזורחה ותוא םילבוכש 'םילבכ'ה ליבשב רישה לש
:(םיזורחב בותכ ונניא ןבומכ רשא) אלפנ רישב אטיב ,םיזורחב

,םיזורחב וילע ורגס - אלכב ןתינ רישה
.רציממ ותוא ץלחאו ,רורד שקיב ביבאה אובכ
!םימשב יגוח ,רישה תב יפוע
,ךיפוי םוהתמ הלדא ,ךירחא רבא אשא
,ךילא יתולעב רז ינארי אלו
.המדא לבת לא יבושבו

ןשושכ לט התוש ,ןידע חרפ ,שגר ינב" :ריש הווצמ רב תנתמכ יבס ול ןתנ ,הווצמ רב יבא תויהב
השקבל הנענ יבס ,ןכאו .רחא ריש שקיבו ,םיזורחב ונניא רישהש ןיחבה ,יבא "...םיקחש יעיבגמ
םירישה ינש תא האר ,יבס יריש תא שרב רשא איצוה רשאכ ,םימיל .םיזורחב ריש ול בתכו
!םישרמ - םיזורחה אלל רישה .תדחוימ המצוע לעב ונניא ךא ,דמחנ - םיזורחב רישה :רמאו
.םירפוסה תדוגא תאצוהב ,יבס לש םירישה רפסב םימיל ספדנ ,םיזורחה אלל ,הז ריש ןכאו

היציאוטניאמ עבונה ימינפ לקשמ :דחא דצמ .ולשמ שדח ביתנ ןומיר צ"יר אצמ ,ךליאו ןאכמ
הרישל סחיב וליפא תינרדומ ,םירקוח תעדל) תינרדומו השדח ותריש התייה ךכב - תיעבט
.רבעה לש שדוקה תריש לא קומע רוביח ,ךדיאמ .(זול יבצ 'פורפמ יתעמש - םויכ

הרישא םיהולאל
םירבדה לע הדותב םינופ וילא .ותוא בבוס לכה .ה"בקה אוה ןומיר צ"יר תרישב זכרמה
תושגרתמה תוערה לע הנולתב וליפא םיתעל םיאב וילאו הרצ תעב םיננחתמ וילא ;םיאלפנה
:ןמזה לכ םיהמכ וילא .אובל

!יהולא ,ךתלוזב יתצפח אל
םיבכוכ יל המ ,תושמש יל המ
.ךידעלב לכ יל המו
.(128 'מע ,זול יבצ רידהמ ,םיריש)
:םישפחמ ותואו םיבהוא ותוא
.הירחאו שפנ תולכ דע ךיתבהא ילא
,ינועמ קיר ישאר - םידודנמ הקצב ילגר
;ךלוקל ליבש לכ לע - ךירחא הכלא
.ינטהלת ךתבהא שא ,ימע סומכ ךדוס
.(89 'מע ,םיריש)

לש] 'ךזמר' תא תוארל םיחילצמ אלשכ ,הז שופיחב םיחילצמ אלשכ ,םיבזכאתמ םג ,םיתעלו
:םיהולאל ההימכה הכישממ ;םיעוגעגה םיכישממ ,זא םג ,םלוא .[ה"בקה

- הוקתל םינמז הנמאו ,םימי רופסאו
.האב אל ןדע איהו
,אב אל ךזמר ,ארוק אל ישפנל רורד
.יעוגעגב הלכא ,תומא התע
.("ךיתבהא ילא" רישה ךשמה)

רישא הכיא" רישה אוה ,םיהולאל ותריש תא בטיה םיאטבמה ולש םימסרופמה םירישה דחא
אוהש לככו ,םיהולאל הריש איה הלוכ האירבה לע הרישהש זירכמ אוה הז רישב ."הלילו םוי לע
הלענו לכה רצויל רישא" - םיהולאל רישל ךרוצה תא רתוי שיגרמ אוה ךכ ,האירבב רתוי ןנובתמ
:"הרישא םיהולאל - לכ לע

- הלילו םוי לע רישא הכיא
?םרצי אוה םיהולאו
- ץראו םימש לע רישא הכיא
?םדסי אוה םיהולאו
- תועבגו םירה לע רישא הכיא
?םעבט אוה םיהולאו
- תויצו םימי לע רישא הכיא
!םללוח אוה םיהולאו
- האולמו לבת לע רישא הכיא
?הווצ אוה םיהולאו
- לכ לע הלענו לכה רצויל רישא
.(127 'מע ,םיריש) !הרישא םיהולאל

,'ה תבהאב רודחה םדא לש תישיא הליפת .הליפתל וירישמ םיבר תכפוה ,םיהולאל הרישה
הליפת ;הבורקה םתלואגל הפצמו תדלומהו םעה תייחתב שחה תליפת ;ץראה תבהאב רודח
אלו המצוע ךותמ דימת ךא ,השק לבס ךותמ םיתעלו ,המוצע החמש ךותמ םיתעל תעבונש
.(129 'מע ,םיריש) "!יל-א - הכ ינתבהא יכ ,ינא המו ינא ימ"ש העידי ךותמ דימת ,שואיי ךותמ

ותרישב ."םיהולאכ רישע יבל" :םדאה ינבל ,ונל ה"בקה ןתנש תדחוימה המצועה תא אוה עדוי
םיתעל ,וז תופתוש ךותמ .םלועה תריציב ה"בקה ונל ןתנש תופתושה תא שיגרמ אוהש רכינ
:םלועב ותלועפב ךישמיש ה"בקה תא לוכיבכ 'הנממ' וליפא םיתעלו ,ומצעב לעופ םדאה

,עקש םוהת ירחא םוהת ,יבלב
...םיהולאכ רישע יבל
,תירחשו תיברע יקחש ,יהולא ,דוע העבצ
,םימיה ןויזח לע ךהגנ ךופשו
.(123 'מע ,םיריש) ...דוה יתדמח יכ

םיתעל .הבהא ,םיחרפ ,הרותה ,היפונו לארשי ץרא :םיבר םייומידו םיבר םימצע ,ותריש ךותב
הזועתב םירבדה םיאבומ םיתעל .םירישה ריש תא םיריכזמה םיקזח הבהא ייומיד תוארל ןתינ
:המיהדמ
,םיהולאה רעוב הרענ ילתלת לע
...שובי אלו
...!?םיהולאה ,םדאכ דומחתה
!םדאה ,ינומכ תייה בבוש
,ינא םג ךפדרא הבה
,תפדר יתוא יכ
.(122 'מע ,םיריש) ...!הבהא ,יחצנ םיהולא


לארשי ץרא
תא אטבל ביטהו התוא בהא ;ץראב בבותסהל הברה אוה .לארשי ץרא אוה ותרישב דחוימ עקר
תא ;ץראה יפונל תיעבטה ותבהא תא תוארל ןתינ ותרישב .הב שח אוהש תדחוימה המצועה
ותבהא תאו 'ה ץראכ ץראל ותבהא תא ;לארשי םע לש הירוטסיהה תרפסמכ ץראל ותבהא
.התמצועמו התשודקמ ול הקינעמו וילא תרבדמ לוכיבכש ימכ ץראל
םיחרפבו ןורשה לא יתאב" :םיבר םירישב יוטיב ידיל האב יעבטה ףונבו ץראה יפונב תוננובתה
םא יכ םחונ יל ןיא ,הבהא יתילח זאמ .םיחרפל גרוע יבל ,םיחרפל המוה יבל .יתמחנתה
דחוימ ריש .(168 'מע ,םיריש) "!ךיתחכש ךיא ,ימי םי" :רישב וא .(85 'מע ,םיריש) "םיחרפב
:"יצרא יעלס יתבהא" וריש ,אוה
,היררה לע יצרא יעלס יתבהא
,ריש הרמוא ןבא לכ
,תחא לא תחאמ הלוע ינא
,הניר ררועתת יברקו
,יתומכ ויח הלא
,ועגעגתה ,הברה ומלח
- אובמ קחר םמולח
(85 'מע ,םיריש) ...םינבאל ויהיו

לארשי םע לש הירוטסיהה תא םברקב םיליכמ םינבאה .ףונ קר םניא ץראב םיעלסהו םינבאה
וכפה םיתעלש תומולח ,הירוטסיהה ךלהמב םימוצעה תומולחה תא םכותב םיליכמ םה .וצראב
הרמוא ןבא לכ" יכ ,ןיזאמ ,בישקמ אוה ,םינבאה תא האורו ץראב לייטמ אוהש תעב .םינבאל
יברקו ,תחא לא תחאמ הלוע ינא" :תדחוימ חור וב תנתונו ותוא תממורמ םינבאה תריש ."ריש
."ועגעגתה הברה ומלח ,יתומכ ויח הלא" :התא ההדזמו םתרישל ןיזאמ אוה ."הניר ררועתת
המצוע שי ,םינבאל וכפהי וניתומולחמ קלח םא םג ילוא .ןבאל ךפה םמולחש ,םינבאה לש םפוס
תא ןגנל ךישממ ,םשור וירחא ריאשמ ,ןבאל ךפוהש םולח םג .ןוזחבו הפיאשב ,םולחה םצעב
!םלועל וריש
עמוש ,ררושמה ,אוהו ,ול ארוקה ה"בקה תא ;ה"בקה תוחכונ תא דחוימב שיגרמ אוה ,ץראב
:וירחא ךלוהו ותאירק תא
,םיעלס יררה יתילע
...ה-י רואב םיפוטש
,ךרד לא ךרדמ ,ליבש לא ליבשמ ינארק
,יתכלה וירחא ינאו
(94 'מע םיריש) .ןוזחב ילע דרי םיהולא ,רישב ילע דרי םיהולא

איה ;ןוזחל המצועה תא םיתעל תנתונה איה ,לארשי ץראב תשגרומה תדחוימה 'ה תואיצמ
."ןוזחב ילע דרי םיהולא ,רישב ילע דרי םיהולא" :'ה ריש תא ,ררושמה לא הרשה
:יהולא ןוזח לש הייאר ןיעמ ,האובנ תריש ןיעמ ןומיר צ"יר תרישב שי ,םיתעל

,הניכשה דוגרפ ירוחאמ יתעמש
...םדקכ וילג שדחי ןדריה יכ
,הניכשה דוגרפ ירוחאמ יתעמש
"...הברעב וחרפי ריבכמל ירפ יצע יכ
.(176 'מע ,םיריש)

:'הלואג תבש' הזורפ-רישב וא

...!הלואגה דעומ ברקתמ ישפנ יח ;וברע םוי הלעמב םיאצמנ ונא ,תברקתמ הלואג תבש
.דיתעה לא עגעגתת ,רבעה לע שפנ לכ ךבת ,םואתפ
קקותשת המל ולאש ,והער לא שיא בוט ורבד ,המואה תוכרעמ תא וקזח ,יחא םכל טאל
.םדק ימיבכ ואריי םיהולא תורואו ,ונילע עתפל שדוקה חרזיו ,שפנ לכ
.(209 'מע ,םיריש)

ךא ,לוקה תב ידי לע םוי לכב תעמשנה ,ונרודלו ונל תדחוימה ,האובנב םיתעל םישח ונא וירישב
.העמושל םיכוז הלוגס ידיחי קר

ררושמה לש וירישמ