ןומר .צ .י

םירתכ

םירישה ןכותןומיר יבצ ףסוי / ןומיר יבצ ףסוי 'ר ררושמה לע
אלכב ןתינ רישה
הליפת
...הליל תליחתב יתפחדנ
...הדלי ,יקפרתה
םולח
...ןורשה לא יתאב
...זפ ,הלילה ,ףוטנ
...ךיתבהא ,ילא
...הרישל האמצ ישפנ התיה
...לופנל טמ ךלמ ינא
...ישפנל לדבנ ינא הלילה
תימה
...ןוזחה שפתי אל
...םיכרד ילע םילבונ םיחרפה
םש םג הפ םג
...םיכרדב ,דדונ ,בוצח
ירזנ זוגא
תדלומה לצב
המדא
...ףלח םא רשואה
דוסה ירישמ
...תונמא ירעש ורעב
םינשוש םיהולא ערז דוע
...הלילו םוי לע רישא הכיא
...ינא המו ימ
...יבבל הכבת המ
...רוא רועי יכ
...םיהולא תמח ינפמ םירה וכב
...יתארקל הלע םי
...העמד יתעדי אל
ןושמש ירישמ
...הלפתב אב יהלא יננתי אל
?הפצת המל-לוקו הממד
...בייחמ ינאש הזה לילצה
...םידמחמ יל תא
ץראה ירישמ
...ינושפת יתוברע
הבושתה תמאופ
םיעוגעגה ןוזח
ןמזה תורישמ
רונכ ילילצ
!םכריכא אל ךיא
יתדלונ ןואשב
שואיה ירישמ
...ךדיב שי םא
...הניכשה-דוגרפ ירוחאמ יתעמש